Pakiet 1-Wprowadzenie, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp


Wprowadzenie

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” ustanowiony przez Radę Ministrów w maju 2002 roku jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska.

Program eliminacji azbestu z obszaru kraju przewidziany na 30-letni okres realizacji jest szczególnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia mieszkańców, bowiem oczyszczanie kraju z azbestu musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności.

Azbest - niezwykły minerał ze względu na swoje unikalne właściwości takie jak niepalność, odporność na wszelkiego rodzaju chemikalia, wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, a także możliwość przędzenia, stosowany był w wielu technologiach, zarówno w przemyśle jak i do wyrobów użytku powszechnego. Szczególne zastosowanie znalazły wyroby azbestowo-cementowe w budownictwie. Lekkie, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych płyty eternitowe zastąpiły w latach 60-tych strzechy i inne łatwopalne pokrycia dachowe powszechnie stosowane we wschodniej i centralnej Polsce. Stosowano je także jako płyty elewacyjne w budownictwie wielkopłytowym. Trwałość tych materiałów wynosi 30-60 lat, co znalazło odzwierciedlenie w długości trwania „Programu”.

Rakotwórczość azbestu została ostatecznie udokumentowana i powszechnie uznana dopiero w latach 80-tych ub. wieku. Szacuje się, że na świecie w ostatnich latach azbest był przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie. Dlatego też współcześnie azbest uznany jest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. W wielu krajach wprowadzono zakaz produkcji i importu wyrobów azbestowych.

W Polsce „Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych” z dnia 19 marca 1997 r. rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle przetwórstwa surowca oraz zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest. Pozostały problemy obecności w środowisku komunalnym ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien do powietrza. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje, zwykle po kilkunastu latach, pojawianie się nowotworów złośliwych.

Oczywistym staje się fakt, że rozbiórki i usuwanie materiałów zawierających azbest muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nie zagrażający zdrowiu osób wykonujących te prace, zdrowiu mieszkańców i otoczeniu. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest uznanymi za niebezpieczne musi przebiegać zgodnie z odpowiednimi procedurami.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki wymaga współpracy wielu instytucji i organów państwowych oraz samorządowych a także placówek naukowych. Wynika stąd konieczność szkolenia osób bezpośrednio uczestniczących oraz wspomagających realizację „Programu”.

W realizacji „Programu” pracownikom ochrony zdrowia przypada szczególne zadanie w minimalizowaniu ryzyka zapadalności na choroby powodowane azbestem. Organizowane szkolenia dla lekarzy oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach Projektu Transition Facility PL 2005/017-488.01.07.01 pn. „Wzmocnienie wprowadzenia w życie prawodawstwa UE odnoszącego się do azbestu i materiałów zawierających azbest” mają na celu m.in. dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zagrożenia i ryzyka zdrowotnego powodowanego azbestem, profilaktyki, diagnozowania i orzekania w chorobach azbestowych, a także zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki azbestowej w Unii Europejskiej.

Neonila Szeszenia-Dąbrowska

2

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pakiet 1 w-4, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1 w-3, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
Statystyczna karta wypadku, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Spis wykładów-PIS, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
OBJAŚNIENIA do karty, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
karta szkolenia wstępnego, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
2672 nr 269 karta stat, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
Dz Nr. 49.poz 330 NOWE OGÓLNE PRZEPISY BHP, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
wniosek rozpoczęcie stazu, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Uprawnienia budowl
czynnosci wykonywane na budowie, BUDOWNICTWO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Upraw. bud. 2010

więcej podobnych podstron