pytania makro, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena

Pobierz dokument
pytania.makro.ziip.inne.kierunki.politechnika.doc
Rozmiar 45 KB

Legenda: Ula Paulina Beata Sylwia

1. Czym jest ustrój gospodarczy?

2. Cechy różniące ustrój gospodarczy.

3. Kryteria różnicowania ustrojów gospodarczych - liberalnych i etatystycznych.

4. Relacje między gospodarką liberalną i etatystyczną oraz centralnie zarządzaną i rynkową.

5. Kryteria różnicowania klasowych ustrojów gospodarczych.

6. Stopniowalność własności w różnych ustrojach gospodarczych.

7. Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych.

8. Założenia rachunku dochodu narodowego wg SNA i MPS.

9. Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, każdy netto i brutto; NA, DPA).

10. Wymień główne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania.

11. Wskaż skutki uboczne walki z patologiami systemów gospodarczych.

12. Omów relacje pomiędzy produkcją czystą netto, brutto, a dochodem i jego składnikami.

13. Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, czystą, końcową i finalną w procesie gospodarowania.

14. Porównaj makro- i mikroekonomię pod względem misji przedmiotu i zakresu badań.

15. Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników popytu (wg metodologii SNA).

16. Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników podaży (wg SNA).

17. Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu narodowego wg SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki.

18. Wskaż na statyczne równanie opisujące stan równowagi w podziale dochodu wg SNA.

19. Dlaczego dochód narodowy jest podstawowym miernikiem oceny poziomu życia? Określ jego wady i zalety.

20. Źródła inwestycji w gospodarce rynkowej wg SNA.

21. Źródła wydatków rządowych w gospodarce rynkowej wg SNA.

22. Produkt Krajowy jako miara produktu społecznego.

23. Tożsamość pomiaru produktu społecznego poprzez sumowanie wydatków i dochodów.

24. Metody pomiaru nierówności społecznych.

26. Dlaczego tabela przepływów międzygałęziowych jest przykładem makroekonomicznego modelu gospodarki.

27. Omów części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych.

28. Scharakteryzuj dochody gałęzi produkcyjnych w modelu rzeczowych przepływów międzyg.

29. Omów miejsce budżetu i banków w świetle przepływów rzeczowych.

30. Na czym polega alternatywne potraktowanie zagranicy w amortyzacji w tabeli przepływów międzyg.?

31. Inwestycje i inwestorzy w modelu przepływów między.

32. Omów strukturę produkcji w ujęciu podmiotowym w modelu przepł. międzyg.

33. Na czym polega wartość poznawcza makroek. modelu pieniężnych przepł. międzyg.?

34. Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepł. międzyg.

35. Omów przepływ dochodów pomiędzy podmiotami pieniężnego modelu przepł. międzyg.

36. Omów struktury dochodów podmiotów gosp. w pieniężnym modelu przepł. międzyg.

37. Omów podział dochodu między konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i banki w modelu przepływów między.

38. Umów strumienie dochodów podmiotów gosp. w IV ćw. pieniężnego modelu przepł. międzyg.

39. Zinterpretuj sens ekonomiczny podatków pośrednich w tabeli pieniężnych przepł. międzyg.

40. Wskaż na relacje między nadwyżką a zyskiem oraz jego składnikami.

41. Pojęcia wzrostu, stagnacji i recesji w gospodarce.

42. Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi.

43. Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym.

44. Jednoczynnikowe modele wzrostu gosp. Jako funkcje ciągłe i różniczkowalne.

45. Ogólna charakterystyka modelu wzrostu wg Harroda.

46. Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych.

47. Rola mnożnika inwestycyjnego we wzroście gosp.

48. Równanie Kaleckiego jako przykład podażowego modelu wzrostu.

49. Funkcja Cobba- Douglasa jako przykład wieloczynnikowego modelu wzrostu gospodarczego.

50. Model wzrostu Solowa i jego interpretacja.

51. Współczynnik α i Є w funkcji Cobba-Douglasa.

52. Istota poprawki Kimberga w modelu Cobba-Douglasa.

53. Funkcja produkcji jako miejsce geometryczne punktów dla różnych metod wytwarzania.

54. Typy i tendencje postępu technicznego.

55. Rodzaje postępu. Postęp czysty i substytucyjny; jakości i nowości; jakości typu i wykonania.

56. Założenia równowagi ogólnej. Podaj charakterystykę.

57. Równowaga idealna, ogólna, cząstkowa w warunkach gosp. rynkowej.

58. Nierównowaga popytowa jako przypadłość gosp. centralnie zarządzanej.

59. Nierównowaga podażowa jako przypadłość gosp. rynkowej.

60. Zachowania konsumentów i producentów w systemie gosp. centralnie zarz. i rynkowej (mechanizm ssania i ciśnienia rynku).

61. Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej w warunkach cen stałych i cen zmiennych.

62. Mechanizm powstawania nierównowagi podażowej.

63. Pojęcia i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej.

64. Pojęcia i przejawy asymetrii nierównowagi podażowej.

65. Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi gospodarczej.

66. Skutki strukturalne w gospodarce jako efekt nierównowagi popytowej i podażowej.

67. Istota kwestii agrarnej we współczesnych rozwiniętych gospodarkach.

68. Makroekonomia czynnika ziemi: określ rolę rent i zasobów.

69. Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej.

70. Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolnych do polityki rolnej.

71. Systemowe bariery rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

72. Osobliwości polityki rolnej w warunkach rynkowych.

73. Rola procesów integracyjnych w sektorze żywnościowym.

74. Mechanizm oddziaływania inwestycji na wahania cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego.

75. Ogólna charakterystyka cyklu koniunkturalnego w gosp. rynkowej wg Kaleckiego.

76. Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego.

77. Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu wg Kaleckiego.

78. Faza ożywienia i rozkwitu w cyklu koniunkturalnym wg Kaleckiego.

79. (!) Porównaj model wzrostu i cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego. Wskaż na podobieństwa założeń.

80. Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg Kaleckiego.

81. Omów relacje między wydatkami inwestycyjnymi a przeciętnym zasobem kapitału wg Kaleckiego.

82. Omów klasyfikację wahań w gospodarce, trend cyklu i przypadkowe wahania.

83. Wymień cechy wahań koniunkturalnych.

84. Porównaj właściwości cyklu klasycznego i zdeformowanego . Wskaż różnice.

85. Omów długie cykle Kondratiewa. Kryteria wyróżniające i cechy charakterystyczne.

86. Pojęcie i mierniki inflacji.

87. Typy inflacji.

88. Geneza współczesnych poglądów na inflację.

89. Krzywa Philipsa i jego teoria zw. z inflacją.

90. (!) Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa z uwzględnieniem zjawiska histerezy.

91. Przyczyny i skutki inflacji.

92. Przedsięwzięcia antyinflacyjne.

93. 3 aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji: inflacja jako zjawisko pieniężne; jako zjawisko inercyjne; jako efekt kosztowy.

94. Zjawisko histerezy w walce z inflacją. Geneza i skutki.

95. Bezrobocie w inflacja. Relacja uniwersalna i patologiczna.

96. Omów rolę banku centralnego w systemie finansowania państwa.

97. Struktura aktywów i pasywów banku centralnego. Scharakteryzuj pozycje.

98. Wpływ banku centralnego na podaż pieniądza.

99. Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez bank centralny.

100. Operacje otwartego rynku w działalności banków centralnych.

101. Omów implikacje makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce.

102. Czy finansowanie długu publicznego przez bank centralny wypycha kredyt dla indywidualnych podmiotów. Jeżeli tak, to jak się to dzieje? (zjawisko crowding count?)


Pobierz dokument
pytania.makro.ziip.inne.kierunki.politechnika.doc
Rozmiar 45 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
116 - 130 pytania, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
5 elazo w giel, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena

więcej podobnych podstron