pytania makro, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena


Legenda: Ula Paulina Beata Sylwia

1. Czym jest ustrój gospodarczy?

2. Cechy różniące ustrój gospodarczy.

3. Kryteria różnicowania ustrojów gospodarczych - liberalnych i etatystycznych.

4. Relacje między gospodarką liberalną i etatystyczną oraz centralnie zarządzaną i rynkową.

5. Kryteria różnicowania klasowych ustrojów gospodarczych.

6. Stopniowalność własności w różnych ustrojach gospodarczych.

7. Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych.

8. Założenia rachunku dochodu narodowego wg SNA i MPS.

9. Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, każdy netto i brutto; NA, DPA).

10. Wymień główne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania.

11. Wskaż skutki uboczne walki z patologiami systemów gospodarczych.

12. Omów relacje pomiędzy produkcją czystą netto, brutto, a dochodem i jego składnikami.

13. Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, czystą, końcową i finalną w procesie gospodarowania.

14. Porównaj makro- i mikroekonomię pod względem misji przedmiotu i zakresu badań.

15. Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników popytu (wg metodologii SNA).

16. Przedstaw analizę podziału dochodu narodowego z punktu widzenia składników podaży (wg SNA).

17. Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu narodowego wg SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki.

18. Wskaż na statyczne równanie opisujące stan równowagi w podziale dochodu wg SNA.

19. Dlaczego dochód narodowy jest podstawowym miernikiem oceny poziomu życia? Określ jego wady i zalety.

20. Źródła inwestycji w gospodarce rynkowej wg SNA.

21. Źródła wydatków rządowych w gospodarce rynkowej wg SNA.

22. Produkt Krajowy jako miara produktu społecznego.

23. Tożsamość pomiaru produktu społecznego poprzez sumowanie wydatków i dochodów.

24. Metody pomiaru nierówności społecznych.

26. Dlaczego tabela przepływów międzygałęziowych jest przykładem makroekonomicznego modelu gospodarki.

27. Omów części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych.

28. Scharakteryzuj dochody gałęzi produkcyjnych w modelu rzeczowych przepływów międzyg.

29. Omów miejsce budżetu i banków w świetle przepływów rzeczowych.

30. Na czym polega alternatywne potraktowanie zagranicy w amortyzacji w tabeli przepływów międzyg.?

31. Inwestycje i inwestorzy w modelu przepływów między.

32. Omów strukturę produkcji w ujęciu podmiotowym w modelu przepł. międzyg.

33. Na czym polega wartość poznawcza makroek. modelu pieniężnych przepł. międzyg.?

34. Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepł. międzyg.

35. Omów przepływ dochodów pomiędzy podmiotami pieniężnego modelu przepł. międzyg.

36. Omów struktury dochodów podmiotów gosp. w pieniężnym modelu przepł. międzyg.

37. Omów podział dochodu między konsumentów indywidualnych, inwestorów, budżet i banki w modelu przepływów między.

38. Umów strumienie dochodów podmiotów gosp. w IV ćw. pieniężnego modelu przepł. międzyg.

39. Zinterpretuj sens ekonomiczny podatków pośrednich w tabeli pieniężnych przepł. międzyg.

40. Wskaż na relacje między nadwyżką a zyskiem oraz jego składnikami.

41. Pojęcia wzrostu, stagnacji i recesji w gospodarce.

42. Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi.

43. Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym.

44. Jednoczynnikowe modele wzrostu gosp. Jako funkcje ciągłe i różniczkowalne.

45. Ogólna charakterystyka modelu wzrostu wg Harroda.

46. Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych.

47. Rola mnożnika inwestycyjnego we wzroście gosp.

48. Równanie Kaleckiego jako przykład podażowego modelu wzrostu.

49. Funkcja Cobba- Douglasa jako przykład wieloczynnikowego modelu wzrostu gospodarczego.

50. Model wzrostu Solowa i jego interpretacja.

51. Współczynnik α i Є w funkcji Cobba-Douglasa.

52. Istota poprawki Kimberga w modelu Cobba-Douglasa.

53. Funkcja produkcji jako miejsce geometryczne punktów dla różnych metod wytwarzania.

54. Typy i tendencje postępu technicznego.

55. Rodzaje postępu. Postęp czysty i substytucyjny; jakości i nowości; jakości typu i wykonania.

56. Założenia równowagi ogólnej. Podaj charakterystykę.

57. Równowaga idealna, ogólna, cząstkowa w warunkach gosp. rynkowej.

58. Nierównowaga popytowa jako przypadłość gosp. centralnie zarządzanej.

59. Nierównowaga podażowa jako przypadłość gosp. rynkowej.

60. Zachowania konsumentów i producentów w systemie gosp. centralnie zarz. i rynkowej (mechanizm ssania i ciśnienia rynku).

61. Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej w warunkach cen stałych i cen zmiennych.

62. Mechanizm powstawania nierównowagi podażowej.

63. Pojęcia i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej.

64. Pojęcia i przejawy asymetrii nierównowagi podażowej.

65. Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi gospodarczej.

66. Skutki strukturalne w gospodarce jako efekt nierównowagi popytowej i podażowej.

67. Istota kwestii agrarnej we współczesnych rozwiniętych gospodarkach.

68. Makroekonomia czynnika ziemi: określ rolę rent i zasobów.

69. Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej.

70. Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolnych do polityki rolnej.

71. Systemowe bariery rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

72. Osobliwości polityki rolnej w warunkach rynkowych.

73. Rola procesów integracyjnych w sektorze żywnościowym.

74. Mechanizm oddziaływania inwestycji na wahania cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego.

75. Ogólna charakterystyka cyklu koniunkturalnego w gosp. rynkowej wg Kaleckiego.

76. Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego.

77. Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu wg Kaleckiego.

78. Faza ożywienia i rozkwitu w cyklu koniunkturalnym wg Kaleckiego.

79. (!) Porównaj model wzrostu i cyklu koniunkturalnego wg Kaleckiego. Wskaż na podobieństwa założeń.

80. Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg Kaleckiego.

81. Omów relacje między wydatkami inwestycyjnymi a przeciętnym zasobem kapitału wg Kaleckiego.

82. Omów klasyfikację wahań w gospodarce, trend cyklu i przypadkowe wahania.

83. Wymień cechy wahań koniunkturalnych.

84. Porównaj właściwości cyklu klasycznego i zdeformowanego . Wskaż różnice.

85. Omów długie cykle Kondratiewa. Kryteria wyróżniające i cechy charakterystyczne.

86. Pojęcie i mierniki inflacji.

87. Typy inflacji.

88. Geneza współczesnych poglądów na inflację.

89. Krzywa Philipsa i jego teoria zw. z inflacją.

90. (!) Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa z uwzględnieniem zjawiska histerezy.

91. Przyczyny i skutki inflacji.

92. Przedsięwzięcia antyinflacyjne.

93. 3 aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji: inflacja jako zjawisko pieniężne; jako zjawisko inercyjne; jako efekt kosztowy.

94. Zjawisko histerezy w walce z inflacją. Geneza i skutki.

95. Bezrobocie w inflacja. Relacja uniwersalna i patologiczna.

96. Omów rolę banku centralnego w systemie finansowania państwa.

97. Struktura aktywów i pasywów banku centralnego. Scharakteryzuj pozycje.

98. Wpływ banku centralnego na podaż pieniądza.

99. Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez bank centralny.

100. Operacje otwartego rynku w działalności banków centralnych.

101. Omów implikacje makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce.

102. Czy finansowanie długu publicznego przez bank centralny wypycha kredyt dla indywidualnych podmiotów. Jeżeli tak, to jak się to dzieje? (zjawisko crowding count?)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
116 - 130 pytania, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
5 elazo w giel, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena

więcej podobnych podstron