Pytania na egzamin z geologii, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia

Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.geologii.sggw.inzynieria.doc
Rozmiar 34 KB

1. Narysuj osuwisko w przekroju i szkicu i podpisz elementy.

2. Wymień główne typy lodowców obrazując je na planie i przekroju.

3. Rzeki drenujące, obojętne, infiltrujące w przekroju i na mapie hydroizohips.
4. Klasyfikacja ruchów zboczowych.

5. Uproszczona teoria tektoniki płyt.

6. Struktury skał magmowych.

7. Podział wód podziemnych według Pazdry.

8. Co to są minerały autogeniczne podaj trzy przykłady.

9. Opisz metodę 14C i metodę skamieniałości przewodnich.

10. Co to jest hipocentrum?

11. Przyczyny powstawania trzęsień ziemi.

12. Wyjaśnij wysadzinowość gruntów.

13. Narysuj profil zwietrzelinowy.
14. Wyjaśnij pojęcia: wysokość hydrauliczna, spadek wysokości hydraulicznej (rys.).
15. Co to jest izostazja?
16. Klasyfikacja źródeł (podział + rys.).
17. Co to jest ploso i jak powstaje
18. Wymień trzy formy erozji wiatru i przedstaw je na rysunku?

19. Co to jest miąższość pozorna i upad pozorny?
20. Wyjaśnij pojęcie strefy wód saturacji i aeracji i narysuj przykładowy profil z tymi strefami .
21. Wymień procesy inicjujące przemieszczania osadów w obrębie zbocza.
22. Wymień środki przeciwdziałania i ograniczania przemieszczeń zboczowych.
23. Powstawanie wapieni stromatolitowych.

24. Wyjaśnij co to jest szczelinowatość i wymień jej rodzaje.
25. Na czym polega istota wietrzenia mrozowego i wymień 3 formy.

26. Wymień rodzaje wulkanów i krótko je opisz.
27. Co to jest epicentrum.
28. W jaki sposób tworzą się wody kapilarne.
29. Tekstury skał magmowych.
30. Uskok jako podstawowa forma tektoniki nieciągłej - elementy, rodzaje.

31. Schemat wybrzeża abrazyjnego.
32. Opisz budowę i zasadę działania gwizdka hydrogeologicznego.
33. Przedstaw za pomocą rysunku różne typy osuwisk.
34. Profil osadów budujących strefę deluwialną.
35. Co to są minerały allogeniczne podaj trzy przykłady.
36. Formy rozpadu skał pod wpływem temperatury.

37. Wymień 5 metod wyznaczania wieku skal.

38. Przedstaw Skalę Mohsa i napisz czego ona dotyczy.
39. Typy tarasów rzecznych na przekroju.
40. Narysuj 4 rodzaje wydm na mapie warstwicowej, na szkicu i na przekroju.
41. Narysuj zgodność i niezgodność warstw w przekroju.
42. Klasyfikacja metamorfizmu.
43. Geneza wód podziemnych.
44. Synklina i monoklina w planisekcji i intersekcji z zaznaczeniem przykładowej litologii i stratygrafii.
45. Opisz proces powstawania klinów mrozowych.
46. Opisz proces dziczenia rzek.
47. Wymień po trzy przypadki występowania na wysoczyźnie wzniesień i obniżeń terenu.
48. Powstawanie lejów krasowych. Podaj 5 innych form krasowych.
49. Wody wgłębne wyjaśnij pojęcie ciśnienie artezyjskie i subartezyjskie.

50. Struktura skał wylewnych wraz z uzasadnieniem.


Pobierz dokument
pytania.na.egzamin.z.geologii.sggw.inzynieria.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MIK pytania egz pełna wersja, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Meteorologia i k
pytania geologia, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
geologia.egzamin, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia
Minerał, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, Nowy folder, Geol
hydrogeol opracowane, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia
Paramorfizm, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, Nowy folder,
moj projekt z geo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologi
opisy2, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
GNOM, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
skałki, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, geologia
Ery i okresy ziemi, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia
geo-ania, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia
Minerał, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geologia, Nowy folder, Geol
tabulatory2, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Technologia informacyjna, w domu

więcej podobnych podstron