niestacjonarne przed egzaminem dyplomowym, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr

Pobierz dokument
niestacjonarne.przed.egzaminem.dyplomowym.doc
Rozmiar 55 KB

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Studia niestacjonarne I-go/ II-go stopnia*)

KIERUNEK STUDIÓW : Budownictwo

1.Nazwisko i imię: Dariusz Jaworski

2.Data i miejsce urodzenia: 14-04-1985 Kraków

3.Numer albumu: 80882

4. Aktualny adres : ul. Krakowska 25, 30-698 Lusina

5.Telefon kontaktowy : 691-513-286

6.Rok rozpoczęcia studiów: 2010

7.Ukończona specjalność: KBI

8. Temat pracy dyplomowej: PROJEKT ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO O USTROJACH PŁYTOWO-SŁUPOWYCH

9.Instytut dyplomujący: INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLAYCH

10. Promotor pracy dyplomowej: dr inż. Rafał Szydłowski

11. Praca dyplomowa oddana w dniu ........................................................................

Proszę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Kraków, dnia ........................................ Podpis studenta ......................................

Wypełnia Instytut dyplomujący

1. Recenzent pracy dyplomowej

2. Planowany termin egzaminu dyplomowego w dniu :

*) Niepotrzebne skreślić

Merytoryczna ocena pracy dyplomowej przez promotora

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kraków, dn. ................................. podpis................................................................

Opinia recenzenta

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kraków, dn. .............................. podpis ..............................................................

Ocena pracy dyplomowej w uzgodnieniu z recenzentem ....................................................

( wypełnia promotor/ podpis )

DEKLARACJA

Deklaruję chęć uczestnictwa w uroczystości wręczenia dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Planowany termin uroczystości ………………………….

TAK NIE

*właściwe zaznaczyć

Adres korespondencyjny i numer telefonu:

Dariusz Jaworski

/imię i nazwisko/

30-698 Lusina

/kod pocztowy i miejscowość /

Krakowska 25

/ulica i numer mieszkania/

691-513-286

/telefon/

Załącznik

Do zarządzenia Nr 37

Rektora PK z dnia

31 października 2006r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany Dariusz Jaworski student Wydziału Inżynierii Lądowej

oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową magisterską / inżynierską/ licencjacką pt.:

PROJEKT ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO O USTROJACH PŁYTOWO-SŁUPOWYCH

wykonałem samodzielnie, tzn. nie zlecałem opracowania pracy dyplomowej, ani jej części osobom trzecim, jak również nie odpisywałem pracy dyplomowej, ani jej części od innych osób.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy lub ustalenia naukowego, właściwy organ stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

......................................... ........................................

data podpis

POTWIERDZENIE POPRAWNOŚCI ANGIELSKIEJ WERSJI TYTUŁU PRACY DYPLOMOWEJ

Autor pracy: Dariusz Jaworski

Rodzaj studiów: niestacjonarne

Praca dyplomowa stopnia: II

Tytuł pracy w języku polskim:

PROJEKT ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU BIUROWO - USŁUGOWEGO O USTROJACH PŁYTOWO-SŁUPOWYCH

Tytuł pracy w języku angielskim:

DESIGN REINFORCED CONCRETE COMMERCIAL BUILDING WITH COLUMN SUPPORTED SLABS

Potwierdzam poprawność sformułowania tytułu w języku angielskim.

Promotor

.............................................

tytuł/stopień/nazwisko i imię

...........................................

jednostka WIL, telefon

Kraków, dn.................................. ........................................

Podpis promotora

Załącznik nr 1 do

Komunikatu nr 1 Rektora PK

z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych absolwenta PK

Dariusz Jaworski 85041415334

imię i nazwisko pesel

Wydział Inżynierii Lądowej - studia niestacjonarne 80882

Nr albumu

darekjaw11@o2.pl, 691-513-286

adres e-mail, nr telefonu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Udostępnienie danych (w tym adresu poczty elektronicznej) jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 24 ww. ustawy zostałem poinformowany, że Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24 jest administratorem moich danych osobowych. Dane osobowe, po ukończeniu nauki na PK, przetwarzane będą w celu:

  1. prowadzenia katalogu absolwentów na wydziale, w instytucie lub jednostce pozawydziałowej,

  2. informowania firm rekrutujących i pracodawców o uzyskanym wykształceniu, w związku z podejmowanym zatrudnieniem,

  3. nawiązania ewentualnej współpracy,

  4. uzyskania informacji o przebiegu kariery zawodowej, w tym w „Badaniu losów absolwentów PK”,

  5. promocji PK,

  6. informowania o ofercie edukacyjno-szkoleniowej PK, takiej jak organizowane kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, studia podyplomowe itp.,

  7. informowania o rocznicach, spotkaniach itp. imprezach oraz innych inicjatywach PK,

  8. opracowania raportów, zestawień i innych badań statystycznych.

Zostałem także poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji i materiałów informacyjnych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204).

Kraków, dnia ...............................................................................................

data, czytelny podpis absolwenta

Niepotrzebne skreślić


Pobierz dokument
niestacjonarne.przed.egzaminem.dyplomowym.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przed egz. dyplomowym, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr
zagadnienia-bud, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr, egzamin inżynierski
ocena, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, mgr
OPIS TECHNICZNY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STAL
WĘZŁY słup 2, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalow
2010 KD mgr zaocz teczka, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, KBI 2
dach, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STALOWE, projek
WĘZŁY poprzecznica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Kons
projekt 2-wyznaczanie reakcji, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, semestr I, Wytrzymało
WĘZŁY ssss, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe,
ZAGADNIENIA FIZ BUD odp, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, semestr III, Fizyka budowli
WĘZŁY słup, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe,
Strona tytułowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje spr
WĘZŁY, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstrukcje stalowe, Proj
spis załaczników, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, II semestr, KONSTRUKCJE STA
WĘZŁY kratownica dachowa, Skrypty, PK - materiały ze studiów, II stopień, pomoc, III semestr, Konstr

więcej podobnych podstron