porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie

Pobierz dokument
porozumienie.zmieniajace.warunki.umowy.o.doc
Rozmiar 31 KB

……………………………, dnia ………………………………………………….. r.

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę

Zawarte w dniu ……………………. r. pomiędzy…………………………………………………………………………………………………………………………

a

Panem ( ią )………………………… zam……………………………………

  1. Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem …………………. r. zmieniają dotychczasowe warunki umowy o pracę zawartej w dniu …………………….. r., w zakresie …………………………………………………. na nowe warunki:

  1. ………………………………………………………………………….

  1. Nowy czas pracy obowiązuje od dnia ………………………………. r.

  2. Pozostałe warunki umowy o pracę zawartej w dniu ………………………r. nie ulegają zmianie.

  3. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla pracodawcy i pracownika.

........................................................... ................................................

podpis i data odbioru przez pracownika podpis pracodawcy

Otrzymują:

1 egz. adresat

1 egz. a/a


Pobierz dokument
porozumienie.zmieniajace.warunki.umowy.o.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę
porozumienie w sprawie warunków umowy o pracę
CBP0348 POROZUMIENIE ZMIENIAJACE WARUNKI UMOWY
•Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, Umowa o prace - podpisanie,
aneks do umowy o prace, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Umowa zlecenia, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
•Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•umowa o dzieło, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Druki Umowy PL WYPOWIEDZENIE WARUNKOW UMOWY O PRACE
Wypowiedzenie warunkow umowy o prace art 20KN, kadry-i-awans
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ
wypowiedzenie warunkow umowy o prace, kadry-i-awans

więcej podobnych podstron