PPP1 Umo o prace wersja podstawowa 01 , Umowa_o_prace_wersja_podstawowa

Pobierz dokument
ppp1.umo.o.prace.wersja.podstawowa.01.umowa.o.doc
Rozmiar 32 KB

UMOWA O PRACĘ

Zawarta w ………………… dnia ……………………… 200… roku, pomiędzy

……………………………………. z siedzibą w ……………………….., adres: ……………………...

……………………………………………………………………………………………………………

a

Panem/Panią ………………………………….. , zamieszkałym/ą ……………….……………………,

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer ………………………………….…………….

na …………………………………………………………

§ 1.

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

  1. rodzaj umówionej pracy: ………………………………………………………………….................

  2. miejsce wykonywania pracy: ………………………………………………………………………..

  3. wymiar czasu pracy: ………………………………………………………………………................

  4. wynagrodzenie: ……………………………………………………………………………………...

  5. inne warunki zatrudnienia: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

  1. ………………………………………………………………………………………………………..

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

§ 2.

Strony ustalają termin rozpoczęcia pracy na ……………………………………………………

………………………………. ……………………………….

(pracodawca lub upoważniona (pracownik)

przez niego osoba)

___________________

*) Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Umowa o pracę


Pobierz dokument
ppp1.umo.o.prace.wersja.podstawowa.01.umowa.o.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
01 8 1 Umowa o pracę – zagadnienia ogólne
PPP4 Um o prace na okr probny 01 , Umowa_o_prace_na_okres_probny
PPP2 Um o prace na czas nieokresl 01 , Umowa_o_prace_na_czas_nieokreslony
01 Umowa sprzedaży samochodu
01 1 Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na naukę w?lu podnoszenia kwalifikacji w formac
01 umowa wzor, STUDIA - kierunek GEOGRAFIA, STUDIA, dokumenty różne
01 9 1 Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
PPP7 Um zlecenie 01 , Umowa_zlecenie
01& 1 Umowa o dzieło
•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•umowa o dzieło, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Umowa o pracę, Studia, Zarządzanie, Podstawy prawa
umowa o prace 01, Wzory pism
•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Szkol Ogólne 01 Prace niebezpieczne

więcej podobnych podstron