pyt. 3 - finansowe potrzeby budżetu państwa;, prawo finansów publicznych


  1. Finansowe potrzeb pożyczkowe budżetu państwa; <?>

(Art. 76.)

Przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa rozumie się zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do sfinansowania:

1) deficytu:

a) budżetu państwa,

b) budżetu środków europejskich;

2) rozchodów budżetu państwa.

- metodą finansowania deficytu budżetowego (a także potrzeb zw. z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa) jest korzystanie z form wewnętrznego lub zagraicznego kredytu publicznego;

(Art. 77.)

Minister Finansów w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa, w szczególności w drodze emisji papierów wartościowych oraz zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;

2) spłaty zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w pkt 1;

3) przeprowadzania innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem, w tym operacji związanych z finansowymi instrumentami pochodnymi;

4) zarządzania nadwyżką budżetu środków europejskich.

Minister Finansów jest upoważniony do przeprowadzania operacji finansowych zw. z zaciąganiem jak i spłatą zobowiązań finansowych w imieniu SP, w drodze:

- emisji paprierów wartościowych ;

- zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;

SP może zaciągać pożyczki i kredyty zasadniczo na finansowanie potrzeb budżetu państwa (ich kwota nie może przekroczyć limitu przyrostu zadłużenia określonego w ustawie budżetowej)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt. 16 - głowne przyczyny powstawania deficytów budżetu państwa;, prawo finansów publicznych
Co to jest budzet panstwa, prawo, Finanse
Co to jest budzet panstwa, prawo, Finanse
Analiza pojęć ,,wydatków publicznych”,wydatków budżetu panstwa oraz rozchodów publicznych na gruncie
Budżet państwa, Prawo UwB
potrzeby pozyczkowe panstwa i jst, dlug publiczny i postepowanie sanacyjne
budzet panstwa, UEK, fin. publiczne
potrzeby pozyczkowe panstwa i jst, dlug publiczny i postepowanie sanacyjne, Potrzeby pożyczkowe pańs
Budżet państwa, Prawo UwB
pyt. 17- pojęcie deficytu budżetu państwa i źródła jego pokrycie;, prawo finansów publicznych
pyt. 15 - rodzaje transferów z budżetu państwa dla j. s. t, prawo finansów publicznych
pyt. 21 - wydajność fiskalna podatków w państwie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 7 - ochrona interesów finansowych państwa w Konstytucji RP...;, prawo finansów publicznych
pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych
Dziennik Ustaw Nr 6 poz. 27 ustawa o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych, Administracj
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
Finanse publiczne, Budżet państwa (6 stron), W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmu
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych

więcej podobnych podstron