0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)


0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

WNIOSEK

o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów/

rozszerzenie certyfikatu/przedłużenie certyfikatu*

 1. Informacje ogólne

  1. Nazwa firmy ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

  1. Adres ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
NIP: ........................................................................................................................................................................

Telefon: ........................................... fax: .............................................. e-mail: ....................................................

  1. Dyrektor Naczelny .................................................................................................................................................

  2. Osoba upoważniona do kontaktów z UDT ............................................................................................................

  3. Nazwa i adres autoryzowanego reprezentanta .......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 1. Informacje o produkcji

  1. Adresy zakładów produkcyjnych (jeżeli są inne niż w pkt 1.1.) ...........................................................................

.................................................................................................................................................................................

  1. Asortyment produkcji ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

  1. Rok założenia .........................................................................................................................................................

  2. Ilość zatrudnionych: ogólna .............. związanych z procesem certyfikacji ..........................................................

w kontroli jakości ...................................................................................................................................................

  1. Zakres certyfikacji - nazwa, typ wyrobu ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Wybrany system certyfikacji .................................................................................................................................

  1. Symbol PKWiU .....................................................................................................................................................

  2. Normy, specyfikacje techniczne ......................................... ..................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Składając niniejszy wniosek zobowiązujemy się do spełnienia wymagań związanych z ubieganiem się
o certyfikację wyrobów oraz do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do oceny wyrobów.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Wniosek zarejestrowano w dniu ................................... pod numerem ..................................

.............................................. .................................................................

(miejscowość, data) (podpis)

0x08 graphic

ZAŁĄCZNIKI:

1) Dokumenty identyfikujące wyrób:

 1. dokumentacja techniczna,

 2. katalog lub karta katalogowa;

 1. opis procesów technologicznych;

 2. informacje o różnicach między zgłaszanymi wersjami;

 3. instrukcja obsługi;

 4. rezultaty badań wykonanych przed rozpoczęciem procesu certyfikacji;

 5. inne dokumenty (np. kopie certyfikatów wyrobu wydanych przez inne jednostki) ......................................

..........................................................................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

FCW-02/Wydanie C/01.05.2004/Strona 1 z 1

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

tel.: (022) 5722122 lub 5722110; fax: (022) 5722129; e-mail: cert@udt.gov.pl

..................................................

(miejscowość, data)

.......................................................

(podpis)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)
System certyfikacji wyrobów praca I, BHP Ula
0013 - wniosek O SKREŚLENIE URZĄDZENIA Z EWIDENCJI, DOKUMENTY BHP(1)
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
w sprawie trybu certyfikacji wyrobów, BHP, wybrane przepisy z zakresu certyfikacji
WNIOSEK O UPRAWNIANIE, DOKUMENTY BHP(1)
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
AKTA, DOKUMENTACJA BHP
4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy

więcej podobnych podstron