testy farma, Farmakologia, Farmakologia(1)


1. Glikozydy nasercowe obniżają opory obwodowe niewydoIności serca aktywność żył i tętnic) ponieważ hamują zwiększoną w niewydolności serca aktywność układu adrenergicznego (schemat II)

2. Wskaż spazmolityki, które są rutynowo stosowane w stanach skurczowych jelit l. pochodne kwasu nikotynowego 2.cholinolityki 3. metyloksantyny 4.pochodne izochinoliny (schemat I)

3.Sukcynylocholina działa krótko, ponieważ w pierwszej fazie działania szybko wywołuje skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych (schemat II) prawdziwe

4. Wskaż twierdzenie prawdziwe

1. Glikozydy nasercowe są lekami toksycznymi 2.amrinon działa inotropowo l. glikozydy zmniejsza opór naczyń tętniczych i żył 3 .amiodaron przedłuża czas trwan1a potencjału czynnościowego oraz działa silnie inotropowo "-" 4.werapamil jest głównie stosowany w niemiarowościach nadkomorowych (schemat I)

5. Fizostygmina w porównaniu z neostygminą 1.działa ośrodkowo 2.jest zasadą amoniową III-rzędową 3. nie wpływa na kurczliwość mięśni szkieletowych 4.jest bardziej toksyczna (schemat I)

6. Spazmofen jest skutecznym lek1e. w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy ponieważ podwyższa pH soku żołądkowego (schemat II)

7. Znaczny wzrost oporu obwodowego , wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, bradykardia mogą wystąpić po podaniu terapeutycznych dawek A. adrenaliny B. izoprenaliny C. noradrenaliny D. histsminy E. dobutaminy

Uwaga! Przyporządkuj podanym n11ej działaniom niepożądanym odpowiednie leki

8. Suchość w jamie ustnej, działanie sedatywne

9. Bóle głowy, odruchowa tachykardia, hipotensja

10.Spadek kurczliwości oraz bloki serca

A. nitraty B. beta-stymulatory C.alfa-2 agoniści D. beta-blokery E. cholinomimetyki

11. lekami hamującymi syntezę płynu wewnątrzgałkowego są

1.pilokarpina 2.tymolol 3. karbachol 4.adrenalina (schemat I)

12. Skopoiamina jest stosowana w premedykacji ponieważ hamuje odruchy ze strony nerwu błędnego (np. skurcz oskrzeli, rzadkoskurcz) (schemat II)

Uwaga! Przyporządkuj podanym niżej schorzeniom odpowiednie lek1

13. Blok przedsionkowo-komorowy wywołany glikozydami nasercowymi

14.Nużliwość mięśni (myasthenia gravis)

15.Nadciśnienie na tle guza chromochłonnego nadnerczy

A. fentolamina B. dobutamina C. neostygmina D. bufenina E. atropina 16. Lignokaina jest lekiem pierwszego wyboru w ciężkich niemiarowościach życiu ponieważ w stanach tych działa szybko, komorowych zagrażających (schemat I) krótko i skutecznie

17. Wskaż twierdzenie fałszywe

1. fibraty skutecznie obniżają przede wszystkim poziom triglicerydów 2.żywice mogą stymulować produkcję VLDL 3.probukoi jest stosowany głównie w hipercholesteroiemii 4.amid kwasu nikotynowego (witamina PP) jest skutecznym lekie. przeciwmiażdżycowym (schemat I)

18. W niewydolności nerek należy modyfikować dawki następujących glikozydÓw nasercowych

l. digitoksyny 2.digoksyny 3. scetylodigitoksyny 4.strofantyny (schemat I )

19. Żywice jonowymienne (np. cholestyramina) są lekami o niskiej toksyczności ponieważ n1e wchłaniają 91Q z przewodu pokarmowego (schemat II)

20. Antagonizm w stosunku do pochodnych kurary wykazują

l.inhibitory hydrolazy Ach 2.beta-blokery 3. związki wywołujące blok depolaryzacyjny 4.apszmolityki (schemat I)

21. W tachyarytmiach występujących na tle choroby niedokrwienne, mięśnia sercowego stosuje się l. propranoioi 2.smiodaron 3. fenytoinę 4.werspamil (schemat I)

22. Beta-blokery są stosowane w zaburzeniach rytmu występujących w nadczynnośc1 gruczołu tarczowego czy guzie chromochłonnym nadnerczy ponieważ zapobiegają dz1ałaniu amin katecholowych na serce (schemat II)

Uwaga! Przyporządkuj podanym niżej efektom odpowiedzialnym za działanie .

przeciwdusznicowe odpowiednie 1eki

23,Zmniejszenie pracy serca

24.Rozszerzenie naczyń - głÓwn1e żylnych. spadek preload i ciśnienia późnorozkurczowego

25.Rozszerzenie głównie tętn1c obwodowych. naczyń wieńcowych oraz zmniejszenie obc1ążenia mechanicznego serca

A. molsidomina B. nitraty C,n1fedypina D. beta-blokery E. dwa pierwsze wymienione leki

26. Korzyści wynikające z łącznego stosowania nitratÓw i beta-blokerÓw w chorob1e niedokrwiennej to l. wysoka skuteczność 2.zniesienie odruchowej tachykardii po nitratach 3.obniżenie ewentualnego zwiększonego oporu w naczyniach wieńcowych po beta-blokerach 4.zapob1eganio ewentualnym wzrostom ciśnienia późnorozkurczowego po beta-blokerach (schemat I)

Uwaga! Przyporządkuj podanym niżej hasłom odpowiednie leki

27. W dawkach terapeutycznych działa pobudzająco na oun

28.W dawkach terapeutycznych działa psychodepresyjnie

29.Nie posiada działania ośrodkowego

A. skopolamina B. rezerpina C. efedryna D. guanetydyna E. dwa pierwsze wymienione leki

30.W sposób nagły nie można przerwać terapii następującymi lekami l. nitratemi 2.klonidyną 3,atropiną 4.beta-blokerami (schemat I)

Schemat I

A. prawidłowe są odpowiedzi l, 2, 4

B. prawidłowe są odpowiedzi 1, 3

C. prawidłowe są odpowiedzi 2, 4

D. tylko odpowiedź 4 jest prawidłowa

E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Schemat I I

A. twierdzenie i przesłanka są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy B. twierdzenie i przesłanka są prawdziwe lecz nie istnieje między nimi związek przyczynowy

C. twierdzenie jest prawdziwe. przesłanka jest fałszywa

D. twierdzenie jest fałszywe. przesłanka jest prawdziwa

E. twierdzenie i przesłanka są fałszywe

zawierający przynajmn1ej dwa składniki o działaniu spazmoliycznym naparstnicy wełnistej adrenomimetyk stosowany w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca 5.Lek stosowany w hipertriglicerydemii

Test 1

1. Buspiron

2. Klonazepam

3. Barbital

A) Agonista receptorów 5HT1A

B) Pochodna kwasu barbiturowego o krótkim czasie działania

C) Jest składnikiem preparatu Pabialgin

D) Pochodna benzylodwuazepiny o działaniu przeciwdrgawkowym

E) Stanowi składnik preparatu Weramid

4. Wskaż twierdzenie prawdziwe dotyczące stosowania b-adrenomimetyków w astmie oskrzelowej

1) Głównym efektem ubocznym jest ich wpływ na receptory b-1 w sercu

2) Ich wpływ receptory b-1 w sercu i b-2 w mięśniach szkieletowych można ograniczyć stosując je w aerozolu

3) Ich selektywność maleje ze wzrostem dawki

4) Długotrwałe układowe stosowanie wysokich dawek prowadzi do obniżenia ich aktywności farmakologicznej (down- regulation)

5. Wspólnym działaniem wszystkich b-blokerów jest:

1) Rozszerzenie naczyń wieńcowych

2) Istotne hamowanie aktywności reninowej osocza

3) Skuteczność w profilaktyce migreny (lub działanie ośrodkowe)

4) Działanie inotropowo i chronotropowo ujemnie

6. Które twierdzenie jest prawdziwe:

1) Lignokainę stosuje się do wszystkich rodzajów znieczuleń

2) Bupiwakaina jest bardziej toksyczna niż lignokaina

3) Kokaina nasila przewodnictwo noradrenergiczne

4) Lignokaina wyraźnie zwiększa przewodnictwo w sercu

7. Podawanie fenacytyny może spowodować:

1) Uszkodzenie błony śluzowej żołądka

2) Methemoglobinemię

3) Wzrost sekwencji kwasu solnego w żołądku

4) Uszkodzenie wątroby

8. Azotyn amylu:

1) Jest skuteczny w dychawicy oskrzelowej

2) Rozszerza naczynia wieńcowe i naczynia krwionośne skóry

3) Nie wpływa na naczynia żylne

4) Podawany drogą wziewną

9. Papaweryna w porównaniu z metyloksantynami:

1) Silnie rozkurcza mięśniówkę przewodu pokarmowego

2) Rozkurcza mięśniówkę dróg moczowych

3) Silnie rozkurcza oskrzela

4) Jest alkaloidem opium

10. Nitrogliceryna:

1) Rozszerza naczynia wieńcowe

2) Zmniejsza obciążenie wstępne

3) Zwiększa pracę serca

4) Zmniejsza zużycie tlenu

11. Dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego t½=36h, wiązanie z białkami w 25% oraz duża objętość dystrybucji jest charakterystyczna dla:

1) Strofantyny

2) Lanatozydu

3) Digitoksyny

4) Digoksyny

12. Które twierdzenie jest prawdziwe:

1) Glikozydy nasercowe posiadają niski współczynnik terapeutyczny

2) Częstość występowania poważnych niemiarowości w przebiegu leczenia dobutaminą jest mniejsza niż po izoprenalinie

3) Powinowactwo dopaminy do określonego Preceptora katecholaminergicznego nie zależy od dawki

4) Amrinon zwiększa rzut serca i obniża opór obwodowy

13. Heksobarbital

14. Halotan

15. Podtlenek azotu

A) Posiada bardzo przykry zapach i łatwo wybucha

B) Niepalny, może powodować zaburzenia rytmu serca spowodowane uwrażliwieniem

C) Sam nie powoduje pełnego znieczulenia chirurgicznego

D) Stosowany wyłącznie dożylnie

E) Ma zdolność blokowania płytki nerwowo-mięśniowej

16. Z pośród wymienionych twierdzeń wybierz twierdzenie fałszywe:

A) Nitraty podwyższają poziom wewnątrzkomórkowego cGAMP

B) Nitrogliceryna nie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi

C) Nifedypina zmniejsza deficyt tlenowy serca

D) Leki b-adrenolityczne hamują czynność serca

E) Premylanina zwiększa przepływ wieńcowy

17. Ipratropium

18. Skopolamina

19. Pirenzepina

A) Względnie selektywny antagonista receptora cholinergicznego M-2 w oskrzelach, stosowany w przewlekłych stanach spastycznych oskrzeli

B) Selektywny antagonista receptora cholinergicznego M-2 o wyraźnym działaniu pobudzającym OUN

C) Wybiórczy antagonista receptora M-1 stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy

D) Nieselektywny cholinolityk stosowany zarówno w stanach ostrych jak i przewlekłych astmy oskrzelowej

E) Nieselektywny cholinolityk wykazujący w dawkach terapeutycznych wyraźne działanie depresyjne na OUN

20. Klonidyna obniża ciśnienie krwi, ponieważ pobudza receptory a-2 postsynaptyczne w naczyniach obwodowych

21. Stosowanie adrenaliny jest przeciwwskazaniem u pacjentów otrzymujących nieselektywne b-blokery, ponieważ może to doprowadzić do groźnych wzrostów ciśnienia krwi

22. Glikozydy nasercowe u pacjentów z niewydolnością krążenia pochodzenia sercowego obniżają opór obwodowy, ponieważ leki te działają bezpośrednio na mięśniówkę gładką naczyń obwodowych

23. U pacjentów z chorobami wątroby (marskość, WZW) wskazana jest korekta dawek pochodnych benzodwuazepiny, ponieważ zaburzeniu ulegają procesy dealkilacji i hydroksylacji stanowiące podstawę metabolizmu benzodwuazepin

24. Węglan litu jest lekiem z wyboru w leczeniu psychoz maniakalno-depresyjnych, ponieważ hamuje on działanie hormonu antydiuretycznego

25. Neuroleptyki wykazują działanie przeciwwymiotne, ponieważ pobudzają receptor D-2 w obszarze chemoreceptorowym opuszki

26. Diklofenak stosuje się w bólach, w stanach zapalnych różnego rodzaju, ponieważ działa on silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie

27. Metadon

28. Fentanyl

29. Petydyna

A) W niewielkim stopniu wywołuje objawy abstynencji po odstawieniu

B) Posiada mieszane własności agonistyczno-antagonistyczne w stosunku do receptora opioidowego

C) Posiada własności cholinolityczne

D) Jest stosowany w neuroleptoanalgezji

E) Pobudza odruch kaszlu u chorych ze zranioną opłucną

Test 2

30. 1. Glikozydy nasercowe obniżają opory obwodowe niewydoIności serca aktywność żył i tętnic) ponieważ hamują zwiększoną w niewydolności serca aktywność układu adrenergicznego

31. Wskaż spazmolityki, które są rutynowo stosowane w stanach skurczowych jelit

1) pochodne kwasu nikotynowego

2) cholinolityki

3) metyloksantyny

4) pochodne izochinoliny

32. Sukcynylocholina działa krótko, ponieważ w pierwszej fazie działania szybko wywołuje skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych (schemat II) prawdziwe

33. Wskaż twierdzenie prawdziwe

1) Glikozydy nasercowe są lekami toksycznymi

2) amrinon działa inotropowo "+", zmniejsza opór naczyń tętniczych i żył

3) amiodaron przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego oraz działa silnie inotropowo "-"

4) werapamil jest głównie stosowany w niemiarowościach nadkomorowych

34. Fizostygmina w porównaniu z neostygminą

1) działa ośrodkowo

2) jest zasadą amoniową III-rzędową

3) nie wpływa na kurczliwość mięśni szkieletowych

4) jest bardziej toksyczna (schemat I)

35. Spazmofen jest skutecznym lekiem w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy ponieważ podwyższa pH soku żołądkowego (schemat II)

36. Znaczny wzrost oporu obwodowego , wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, bradykardia mogą wystąpić po podaniu terapeutycznych dawek

A) adrenaliny

B) izoprenaliny

C) noradrenaliny

D) histaminy

E) dobutaminy

37. Suchość w jamie ustnej, działanie sedatywne

38. Bóle głowy, odruchowa tachykardia, hipotensja

39. Spadek kurczliwości oraz bloki serca

A) nitraty

B) beta-stymulatory

C) alfa-2 agoniści

D) beta-blokery

E) cholinomimetyki

40. Lekami hamującymi syntezę płynu wewnątrzgałkowego są

1) pilokarpina

2) tymolol

3) karbachol

4) adrenalina

41. Skopolamina jest stosowana w premedykacji ponieważ hamuje odruchy ze strony nerwu błędnego (np. skurcz oskrzeli, rzadkoskurcz) (schemat II)

42. Blok przedsionkowo-komorowy wywołany glikozydami nasercowymi

43. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis)

44. Nadciśnienie na tle guza chromochłonnego nadnerczy

A) fentolamina

B) dobutamina

C) neostygmina

D) bufenina

E) atropina

45. Lignokaina jest lekiem pierwszego wyboru w ciężkich niemiarowościach komorowych zagrażających życiu ponieważ w stanach tych działa szybko, krótko i skutecznie

46. Wskaż twierdzenie fałszywe

1) fibraty skutecznie obniżają przede wszystkim poziom triglicerydów

2) żywice mogą stymulować produkcję VLDL

3) probukoi jest stosowany głównie w hipercholesteroiemii

4) amid kwasu nikotynowego (witamina PP) jest skutecznym lekiem przeciwmiażdżycowym (schemat I)

47. W niewydolności nerek należy modyfikować dawki następujących glikozydÓw nasercowych

1) digitoksyny

2) digoksyny

3) scetylodigitoksyny

4) strofantyny (schemat I )

48. Żywice jonowymienne (np. cholestyramina) są lekami o niskiej toksyczności ponieważ n1e wchłaniają się z przewodu pokarmowego (schemat II)

49. Antagonizm w stosunku do pochodnych kurary wykazują

1) inhibitory hydrolazy Ach

2) beta-blokery

3) związki wywołujące blok depolaryzacyjny

4) spazmolityki (schemat I)

50. W tachyarytmiach występujących na tle choroby niedokrwienne, mięśnia sercowego stosuje się

1) propranolol

2) smiodaron

3) fenytoinę

4) werapamil (schemat I)

51. Beta-blokery są stosowane w zaburzeniach rytmu występujących w nadczynnośc1 gruczołu tarczowego czy guzie chromochłonnym nadnerczy ponieważ zapobiegają dz1ałaniu amin katecholowych na serce (schemat II)

52. Zmniejszenie pracy serca

53. Rozszerzenie naczyń - głÓwn1e żylnych. spadek preload i ciśnienia późnorozkurczowego

54. Rozszerzenie głównie tętn1c obwodowych. naczyń wieńcowych oraz zmniejszenie obc1ążenia mechanicznego serca

A) molsidomina

B) nitraty

C) nifedypina

D) beta-blokery

E) dwa pierwsze wymienione leki

55. Korzyści wynikające z łącznego stosowania nitratÓw i beta-blokerÓw w chorob1e niedokrwiennej to

1) wysoka skuteczność

2) zniesienie odruchowej tachykardii po nitratach

3) obniżenie ewentualnego zwiększonego oporu w naczyniach wieńcowych po beta-blokerach

4) zapob1eganio ewentualnym wzrostom ciśnienia późnorozkurczowego po beta-blokerach (schemat I)

56. W dawkach terapeutycznych działa pobudzająco na oun

57. W dawkach terapeutycznych działa psychodepresyjnie

58. Nie posiada działania ośrodkowego

A) skopolamina

B) rezerpina

C) efedryna

D) guanetydyna

E) dwa pierwsze wymienione leki

59. W sposób nagły nie można przerwać terapii następującymi lekami

1) nitratemi

2) klonidyną

3) atropiną

4) beta-blokerami (schemat I)

Schemat I

A. prawidłowe są odpowiedzi l, 2, 4

B. prawidłowe są odpowiedzi 1, 3

C. prawidłowe są odpowiedzi 2, 4

D. tylko odpowiedź 4 jest prawidłowa

E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Schemat I I

A. twierdzenie i przesłanka są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy B. twierdzenie i przesłanka są prawdziwe lecz nie istnieje między nimi związek przyczynowy

C. twierdzenie jest prawdziwe. przesłanka jest fałszywa

D. twierdzenie jest fałszywe. przesłanka jest prawdziwa

E. twierdzenie i przesłanka są fałszywe

zawierający przynajmn1ej dwa składniki o działaniu spazmoliycznym naparstnicy wełnistej adrenomimetyk stosowany w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca 5.Lek stosowany w hipertriglicerydemiiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
calosc testy farma, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, FARMAKOLOGIA, Farmakologia (niac
odpowiedzi farma, farmakologia, testy
test zaliczeniowy farma, Farmakologia, pytania
rozwiązania, Lekarski, FARMAKOLOGIA, 1. semestr, Farma, Farmakologia receptura rozwiazania
FARMAKOLOGIA WYK AD 13 moczopędne, Farma, farmakologia
test-farma, Farmakologia(3)
Farmakologia - testy i zagadanienia, Farmakologia test3, Test z farmy:
pytania farma, Farmakologia(1)
farma, Farmakologia
TESTY TOKSYKOLOGIA, Farmakologia, pytania
FARMAKOLOGIA WYK AD 06 cukrzyca, Farma, farmakologia
Farmakologia - testy i zagadanienia, Farmakologia test2, 1

więcej podobnych podstron