układy impulsowe, Laboratorium, Elektronika


WPROWADZENIE

Przerzutniki to grupa układów przełączających, których przebiegi wyjściowe przyjmują tylko dwie różne wartości, a przejście od jednej do drugiej odbywa się bardzo szybko, dzięki silnemu dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu.

Przerzutniki dzielą się na:

-astabilne (multiwibratory)

-monostabilne (uniwibratory)

-bistabilne (przerzutniki)

Do przerzutników zalicza się także układ progowy, otrzymany przez wprowadzenie silnego dodatniego sprzężenia zwrotnego

w obwód komparatora , nazywamy układem Schmitta.

W mutiwibratorze każdy ze stanów trwa tylko przez określony czas, po czym następuje samoczynny przerzut do stanu przeciwnego - żaden ze stanów nie jest tu stabilny. Jest to więc samowzbudny generator impulsów prostokątnych. Uniwibrator ma jeden stan stabilny, w którym może pozostawać dowolnie długo. Przejście do stanu przeciwnego - niestabilnego wymaga każdorazowo doprowadzenia impulsu wyzwalającego. Stan ten trwa tylko określony czas, po czym układ samoczynnie wraca do stanu stabilnego. Jest to więc wyzwalacz generujący impulsy o określonej długości. Przerzutnik bistabilny ma oba stany stabilne,
a każdorazowa zmiana stanu następuje pod wpływem zewnętrznego pobudzenia. Układ Schmitta przełącza się z jednego stanu w drugi, gdy sygnał wejściowy przekracza pewne poziomy. Układ pozostaje w swym drugim stanie tak długo, jak poziom wejściowy pozostaje ponad poziomem progowym.

PROGRAM ĆWICZENIA

1. Połączyć układ Schmitta. Podać na wejście napięcie stałe. Narysować oscylogramy przebiegu napięcia. Wyznaczyć napięcie progowe U+ i U- dla różnych RE.

2. Połączyć układ multiwibratora. Narysować oscylogramy przebiegu napięcia. Wyznaczyć częstotliwość impulsów wyjściowych dla różnych C1, C2, Rc1, Rc2.

PRZEBIEG ĆWICZENIA

1. Układ Schmitta

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Wyznaczamy napięcia progowe na podstawie wzorów:

dla poszczególnych wartości RE.

RE = 100Ω

U+ = 0,484V

U- = 0,484V

RE = 300Ω

U+ = 1,452V

U- = 1,452V

RE = 1kΩ

U+ = 3,75V

U- = 3,75V

2. Multiwibrator

0x08 graphic

Rys.2. Schemat multiwibratora.

Wyznaczamy częstotliwości impulsów multiwibratora na podstawie wzorów:

0x08 graphic

gdy R1 = R2 = R i C1 = C2 = C, to

0x08 graphic

Wartości poszczególnych R C na rys.2.2.

oraz z oscylogramu (rys.2.2.):

f1 = 1/T,

gdzie: T - okres przebiegu

Wartości poszczególnych okresów pod oscylogramami.

Rc1 = 68 kΩ

C1 = 2,7 nF

τ1 = 0,13 ms

f = 3,85∙103 Hz

f1 = 62,5∙103 Hz

Rc2 = 68 kΩ

C2 = 2,7 nF

τ2 = 0,13 ms

Rc1 = 330 kΩ

C1 = 4,4 nF

τ1 = 0,63 ms

f = 0,79∙103 Hz

f1 = 12,5∙103 Hz

Rc2 = 330 kΩ

C2 = 4,4 nF

τ2 = 0,63 ms

Rc1 = 330 kΩ

C1 = 4,4 nF

τ1 = 0,13 ms

f = 1,31∙103 Hz

f1 = 20,8∙103 Hz

Rc2 = 68 kΩ

C2 = 2,7 nF

τ2 = 0,63 ms

Rc1 = 68 kΩ

C1 = 4,4 nF

τ1 = 0,13 ms

f = 2,94∙103 Hz

f1 = 41,6∙103 Hz

Rc2 = 68 kΩ

C2 = 2,7 nF

τ2 = 0,21 ms

Rc1 = 68 kΩ

C1 = 4,4 nF

τ1 = 0,21 ms

f = 2,38∙103 Hz

f1 = 31,2∙103 Hz

Rc2 = 68 kΩ

C2 = 4,4 nF

τ2 = 0,21 ms

WNIOSKI

W multiwibratorze odpowiedni dobór parametrów Rc1, Rc2, C1, C2 pozwala na cykliczne zmiany stanów pracy tranzystorów. Czasy trwania impulsów oraz przerw zależą między innymi od zadanych wielkości parametrów. Zmniejszeniu Rc2 i C2 towarzyszy skracanie czasu t1 wzrostowi Rc1, C1 wzrost t2. Natomiast gdy parametry Rc1 = Rc2, oraz C1 = C2 to czasy t1 i t2 są sobie równe. Różnice pomiędzy częstotliwością wyliczoną a odczytaną może wynikać z faktu, że przyjęte ze schematu wartości elementów różnią się od rzeczywistych.

W układzie Schmitta przeprowadzono obserwacje zmiany RE na kształt przebiegu dla tej samej wartości napięcia. Zauważyliśmy, że przy wzroście rezystancji przebieg ulega zniekształceniu. Podczas zmiany amplitudy napięcia, również następowało zniekształcenie. Dla poszczególnych wartości RE napięcia progowe U+ i U- są sobie równe. Wynika to
z równości rezystancji Rc1 i Rc2.

0x01 graphic

Rys.1. Schemat układu Schmitta.

R1 = 22kΩ

Rc1 =3kΩ

Rc2 =3kΩ

R2 = 15kΩ

Ez = 15V

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
Elektronika- Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystorów1.DOC, LABORATORIUM Z ELEKTR
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
uklady czasowe, Laboratorium Miernictwa Elektrycznego
układy impulsowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
uklady impulsowe nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
uklady impulsowe, Studia, semestr 4, Elektronika II, cw2

więcej podobnych podstron