Duch Święty w Kościele (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie


Piotr Buda, rok IV, NTK

model kerygmatyczny

Gimnazjum w Mrzeżynie

klasa IIIa

……………………… …...………………..

data podpis opiekuna praktyk

Duch Święty w Kościele

Cel: Ukazanie działalności Ducha Świętego w Kościele. Zachęta do odkrywania działania Ducha Świętego w życiu wierzących.

Osiągnięcia:

- uczeń wie kim jest osoba Ducha Świętego;

- uczeń rozumie w jaki sposób można doświadczyć obecności i działania Ducha Świętego w Kościele;

- uczeń potrafi modlić się do Ducha Świętego i prosić Go o obecność oraz udzielanie darów.

Orędzie zbawcze: Kościół jest Ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Chrystus umierając na krzyżu i oddając Bogu swego Ducha, tym samym przekazuje Ducha swemu Kościołowi (J 19,30). Po swej śmierci i zmartwychwstaniu, Jezus zsyła Kościołowi dar Ducha Świętego. W ten sposób Kościół, nowe stworzenie, rodzi się z Ducha Świętego (J 3,5n). Początki Kościoła, a więc Dzieje Apostolskie, są zatem jakby „Ewangelią Ducha Świętego”. Dzięki Duchowi Świętemu Chrystus żyje i działa w swoim Kościele, i nadal prowadzi swoje dzieło zbawienia.

Pomoce: Podręcznik ucznia s. 35-38, zielona gałązka drzewa, świeca, zapałki, teksty Pisma św. (M1), tekst piosenki (M2).

Treść katechezy

metody

Modlitwa: Duchu Święty, który oświecasz…

Przygotowanie do zajęć i sprawdzenie obecności.

I. Duch Święty a Kościół

Kładziemy na ławce zieloną gałązkę i zapaloną świecę. Prosimy by uczniowie wymienili skojarzenia związane z umieszczonymi przedmiotami (prawidłowa odpowiedź: z obecnością i działaniem Ducha Świętego w Kościele).

Krótkie przypomnienie wiadomości na temat Ducha Świętego: dary Ducha Świętego, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, itp.

Postawienie problemu: Kim jest Duch Święty dla Kościoła?

Temat: Duch Święty w Kościele

Wspólna modlitwa

Zapis w dzienniku

„Filiżanka herbaty”

Odpytywanie

Zapis w zeszycie

II. Duch Święty obecny w życiu każdego z nas

Prosimy by jeden z uczniów przeczytał na głos fragment z podręcznika (s. 36).

Dokonujemy podsumowania przeczytanych przez ucznia wiadomości.

Jedna wybrana osoba odczytuje tekst Pisma św. Następnie wspólnie zastanawiamy się o jakim działaniu Ducha Świętego w Kościele mówi ten tekst. Wszystko zapisujemy na tablicy z wyjaśnieniem poszczególnych zadań jakie pełni Duch Święty w Kościele.

Notatka: Wszyscy przepisują treści zapisane na tablicy w formie notatki

Następnie prosimy by uczniowie napisali własnymi słowami modlitwę do Ducha Świętego (zawierać ma treść dzisiejszej katechezy i odnosić się do życia ucznia, przykład modlitwy w podręczniku, s. 38)

Zadanie domowe: Napisz w jaki sposób Duch Święty działa w sakramencie Eucharystii.

Modlitwa na zakończenie: Niech nas ogarnie łaska

Praca z podręcznikiem

Podsumowanie katechety

Praca z tekstami biblijnymi (M1)

Rozmowa kierowana

Zapis w zeszycie

Zapis w zeszycie

Wspólny śpiew (M2)

Materiały katechetyczne:

M1: Fragmenty Pisma św.

Duch Święty naucza i przypomina słowa Jezusa (J 14,26):

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Duch Święty udziela rozmaitych darów (1 Kor 12,7-11):

Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Duch Święty czyni nas dziećmi Bożymi (Rz 8,14-16):

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Duch Święty wspiera nas w modlitwach (Rz 8,26):

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Duch Święty pomaga prowadzić życie duchowe (Rz 8, 5-6):

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.

Duch Święty uzdalnia nas do wyznawania wiary (1 Kor 12,3):

Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus.

M2: Słowa piosenki:

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,

Duch Twój Święty niech dotknie nas

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dobro wspólne (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Kościół a świat (III) keryg, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Siła i słabość Kościoła (III) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KKK 771 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - ChL 42 (III), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Grzech pierwszych ludzi (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Mój świat (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Przywrócona wolność (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Człowieka a tajemnica świata (I) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - Uczniowie z Emaus (II), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Dodatek - KDK 10 (I), 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Po co liturgia (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
Spotkanie przy stole (II) antr, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, Praktyki - Gim w Mrzeżynie
52 Odnaleźć się w doświadczeniu Maryi kartkówka, 002 - KATECHEZA W GIMNAZJUM, pomoce katechetyczne W
06 Duch Święty w Kościele
III b DUCH ŚWIĘTY
III b DUCH ŚWIĘTY inne
KATECHEZY Duch Święty, religijne, Katechezy

więcej podobnych podstron