7190


REGULAMIN

przyznawania refundacji do różnorodnych form doskonalenia
nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w placówkach
oświatowych prowadzonych przez....................................................................


na wniosek dyrektorów planuje wszy
stkie formy doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek oświatowych, centralizując środki finansowe na ten cel zabezpieczone w budżecie gminy na dany rok.

Dyrektor placówki oświatowej planuje proces dokształcania kadry pedagogicznej i kieruje nim tak, aby każdy nauczyciel spełniający warunki niniejszego regulaminu mógł skorzystać z częściowego dofinansowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Środki na doskonalenie dyrektor placówki ujmuje w planie finansowym w § 37, po uprzednim uzgodnieniu ich wysokości w Wydziale Edukacji ....................................................................

Po uzyskaniu zgody pracodawcy na podjęcie kształcenia nauczyciel i dyrektor mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów studiów do 50%, a inne formy doskonalenia zawodowego, tj. kursy, warsztaty, mogą być refundowane do 100%.

I. Zasady przyznawania refundacji

1) W pierwszej kolejności refundowane będą studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe. Następnie w zależności od posiadanych środków finansowych inne formy doskonalenia, tj. kursy, szkolenia, warsztaty.

2) O refundację można ubiegać się po ukończeniu I semestru studiów.

3) Refundacja za studia przyznawana będzie 2 (dwa) razy w roku przed upływem kolejnego semestru (wrzesień, styczeń), po udokumentowaniu kosztów kształcenia.

4) Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów, zobowiązany jest do przepracowania w placówce 3 (trzech) lat po ukończeniu studiów.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki.

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może odstąpić od żądania zwrotu kosztów w całości lub części.

5) Z nauczycielem, który otrzymał refundację na studia, zawiera się umowę, która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

II. Tryb przyznawania refundacji

A. za studia

1) Złożenie wniosku do 15 września lub 15 stycznia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu wraz z zaświadczeniem z uczelni.

2) Korzystający z refundacji zobowiązani są po zakończeniu roku akademickiego (najpóźniej do 15 września) złożyć zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów.

B. za szkolenia, kursy, warsztaty

1) Złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

2) Po odbytym szkoleniu przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu określonej formy doskonalenia zawodowego wraz z rachunkiem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem .........................................................

Struktura planu doskonalenia nauczycieli

harmonogram doskonalenia nauczycieli.

Tabela 1

Lp.

Liczba nauczycieli kształ-cących się

Studia - uczelnia, kierunek, rodzaj
st
udiów

Semestr kształcenia

Koszt kształ-cenia

Wysokość wniosko-
wanego
dofinan-
sow
ania

Uwagi -
termin
rozp
oczęcia
i zakończ
enia
studió
w

1

2

3

Razem:

Tabela 2

Lp.

Tematyka doskonalenia

Forma doskonalenia

Termin

Liczba uczestników

Wykonawca

Koszt
kszta
łcenia

1

2

3

Razem:

Wzór wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nazwa przedszkola: ....................................................................................

Adres: .........................................................................................................

1) Planowane formy kształcenia nauczycieli.

Lp.

Wykaz nauczycieli kształcących się

Studia: uczelnia, kierunek, rodzaj
st
udiów

Semestr kształce-
nia

Koszt kształce-
nia

Wysokość wnioskowanego
dofinansow
ania

Uwagi*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razem:

2) Planowane formy indywidualnego doskonalenia nauczycieli.**

Lp.

Wykaz
nauczycieli

Rodzaj
szk
oleń
- temat
yka

Liczba
g
odzin
z
ajęć

Koszt kształcenia

Wysokość wnioskowanego dofinansowania

Uwagi***

1

2

3

4

5

6

7

Razem:

3) Planowane formy doskonalenia nauczycieli w przedszkolu.

Lp.

Tematy szkoleń rady pedagogicznej

Rodzaj szkoleń - tematyka

Liczba godzin zajęć

Koszt kształ-cenia

Wysokość wnioskowanego dofinansowania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Razem (wnioskowane dofinansowanie):

.............................................

.............................................

.............................................

(adres korespondencyjny)

WNIOSEK

o przyznanie refundacji za studia

1) Imię i nazwisko: ...................................................................................................................

2) Nazwa i adres placówki: ......................................................................................................

3) Aktualny poziom wykształcenia (SN, wyższe zawodowe, magisterskie):

.............................................................................................................................................

4) Staż pracy pedagogicznej: ..................................................................................................

5) Informacja o kontynuowanych studiach:

a) nazwa i adres uczelni: ..................................................................................................

.......................................................................................................................................

b) kierunek studiów: ..........................................................................................................

c) rodzaj studiów (5-letnie magisterskie, licencjackie, uzupełniające magisterskie, podyplomowe): .............................................................................................................

d) liczba semestrów ogółem: ......................................................

e) aktualny semestr nauki: ..........................................................

f) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: .............................................................

g) wysokość opłacanego czesnego: .................................................................................

........................................ .......................................................

(data) (podpis nauczyciela)

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

(adres korespondencyjny)

WNIOSEK

o przyznanie refundacji za szkolenia, kursy, warsztaty

1. Imię i nazwisko: ...................................................................................................................

2. Nazwa i adres placówki: ......................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Aktualny poziom wykształcenia (studium nauczycielskie, wyższe zawodowe, magisterskie): ......................................................................................................................

4. Staż pracy pedagogicznej: ..................................................................................................

5. Informacja o planowanej formie dokształcania

a) nazwa (kursu, warsztatu, szkolenia): ............................................................................

.......................................................................................................................................

b) cel ukończenia (kursu, warsztatu, szkolenia): ..............................................................

.......................................................................................................................................

c) uprawnienia uzyskane po ukończeniu (kursu, warsztatu, szkolenia): ..........................

.......................................................................................................................................

d) koszt (kursu, warsztatu, szkolenia): ..............................................................................

........................................ ...........................................

(data) (podpis nauczyciela)

UMOWA

zawarta w ....................................................... dnia ...................................

(miejscowość) (data)

pomiędzy ....................................................................................................

(imię i nazwisko)

dyrektorem .................................................................................................

...................................................................................................................,

(nazwa i adres placówki oświatowej)

zwanym dalej: Pracodawcą,

a ........................................................................ - pracownikiem przedszkola,

(imię i nazwisko)

zwanym dalej: Pracownikiem.

§1

Pracodawca udziela zezwolenia na podjęcie przez pracownika studiów i zobowiązuje się do refundowania 50% kosztów kształcenia ze środków zaplanowanych na ten cel w planie finansowym placówki.

§2

Pracownik zobowiązuje się do przepracowania 3 lat po ukończeniu studiów w macierzystej bądź innej placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina ...................................................................

§3

W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Pracownika, spoczywa na nim obowiązek zwrotu otrzymanego dofinansowania.

§4

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może odstąpić od żądania zwrotu kosztów w całości lub części, zgodnie z regulaminem.

§5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................... ...........................................

(podpis pracownika) (pieczęć i podpis dyrektora)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
07PZPid 7190 Nieznany
7190
7190
7190
7190
7190
7190
7190
07PZPid 7190 Nieznany
praca magisterska 7190

więcej podobnych podstron