2012.05.14 - egzamin TiSP - pytania i odpowiedzi, Transport pollub, Metrologia


1 Układ SI zawiera:

7 jednostek podst i 2 dodatkowe

2 Jednostki pochodne tworzy się:

z jednostek podstawowych

3 Wymiar tolerowany w ujęciu matematycznym jest:

t= b-a

4 Dolny wymiar graniczny A jest to:

najmniejszy dopuszczalny wymiar

5 Górny wymiar graniczny B jest to:

największy

6 Tolerancję wymiaru opisuje zależność (B-górny wym graniczny, A-dolny, N-wym nominalny):

t=a-b

7 W tolerowaniu symbolowo-liczbowym (np. 43n6) symbolem literowym przypisano:

symbol odchyłki podst

8 W tolerowaniu symbolowo-liczbowym φ56M8 „8” oznacza:

klasa dokładności

9 Odchyłka podstawowa w normie PN-EN 20286-1 i 20286-2 oznaczana symbolem literowym:

nie mam

10 Poprawny zapis pasowania:

to mam przykład z głowy by nie wiem jakie do odp 40 H5/e4

11 Wałek podstawowy to wałek:

h (es=0)

12 Otwór tolerowany symbolem H charakteryzuje się:

EI=0

13 W łańcuchach wymiarowych (liniowych) z ogniwami równoległymi wymiar wypadkowy ma tolerancję:

Tx=T1-T2

14 Pomiar to:

pomiar fizyczny zespół czynności mających na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznej

15 Błąd pomiaru jest to:

różnica między wielkością zmierzoną a rzeczywistą

16 Surowy wynik pomiaru jest to:

wynik bez korekcji

17 Wynik pomiaru przed usunięciem błędów systematycznych:

wynik surowy

18 Składowa błędy pomiaru, która pozostaje stała co do wartości lub zmienia się w sposób dający się przewidzieć podczas wielu pomiarów tej samej wartości wielkości mierzonej to:

błąd systematyczny

19 Usuwanie błędu systematycznego polegające na pomiarze przyczyny błędu i wprowadzeniu poprawki to:

korekcja

20 Błędy przpadkowe są zmienną losową o rozkładzie:

rozkład normalny

21 Niepewność pomiaru to:

przedział wewnątrz którego znajduje się wymiar rzeczywisty

22 Błędem obserwacji nie jest:

błąd wskazania

23 Trzykrotny pomiar średnicy wałka mikrometrem jest metodą pomiaru:

bezpośrednia

24 Surowy wynik pomiaru w metodzie różnicowej wychyłowej obliczamy wg następującej zależności:

x= wzorzec =+wskazanie czujnika

25 Błąd koincydencji jest:

nie wiem jak to sławami opisać

26 Pomiar polegający na wyznaczeniu niewielkich różnic pomiędzy wielkością mierzoną i wzorcem jest metoda pomiaru:

róznicowa

27 Surowy wynik pomiaru w metodzie różnicowej wychyłowej obliczamy wg następującej zależności:

nie wiem

28 Pomiar promienia łuku poprzez pomiar jego strzałki i cięciwy jest metodą pomiaru:

pośrednia

29 W metodzie pośredniej graniczny błąd pomiaru Z oblicza się wg zależności:

nie wiem

30 W metodzie pośredniej niepewność pomiaru 0x01 graphic
oblicza się wg zależności:

też nie wiem

31 Zakres pomiarowy przyrządu to:

górny i dolny wartości dla jakiej pomiar będzie dokładny

32 Zakres wskazań przyrządu to:

zakres wartości jakie można odczytać z przyrządu

33 Długość działki elementarnej jest to:

odległość między sąsiednimi działkami

34 Wartość działki elementarnej jest to:

różnica między dwoma kolejnymi działkami

35 Aby urządzenie mogło być wzorcem miary musi:

nie jestem pewien

36 Płytki wzorcowe wykonywane są:

stali stopowe, węgliki spiekane i ceramiki

37 Płytkę wzorcową charakteryzują następujące parametry:

klasa dokładności, wymiar i odchyłki

38 Wartość granicznej odchyłki długości 0x01 graphic
płytki wzorcowej zależy od:

klasy dokładności i dł

39 Użytkowym wzorcem długości nie są:

nie wiem

40 Sprawdziany służą do:

oceny dokładności wykonania wym tolerowanych

41 Dolny wymiar graniczny strony nieprzechodniej sprawdzianów do otworów obliczany jest z zależności:

nie wiem

42 Strona przechodnia w sprawdzianach do wałków służy do:

nie wiem

43 W ogólnej budowie maszyn (IT5-IT 12) podstawą doboru przyrządów pomiarowych jest zasada:

niepewność pomiaru= 0,1 0,2 T

44 Dokładność odczytu noniusza O można wyznaczyć z zależności:

∆ = 0x01 graphic

45 Długość noniusza można wyznaczyć z zależności:

0x01 graphic

46 Moduł m noniusza mikroskopu odczytowego ze spiralą Archimedesa wynosi:

0

47 Dokładność odczytu O mikromierzy wynosi:

0.01mm

48 Zakres wskazań mikromierzy wynosi:

25mm

49 Uwierzytelnienie to sprawdzenie. Stwierdzenie i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy:

spełnia normy i zalecenia międzynarodowe

50 Legalizacja to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie przez właściwy organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy:

spełnia wymagania przepisów metrologicznych

51 Obowiązkowemu uwierzytelnieniu podlegają przyrządy, które mają znaczenie:

bezpieczeństwa życia, zdrowia i środowiska

52 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z metrologią na terenie RP jest:

zarządzenie prezesa urzędu miar

53 Współrzędnościowa technika pomiarowa polega na:

nie wiem

54 System lokalizacji punktów służy do:

nie wiem

55 Wartość wielkości jest to:

nie wiem

56 Baza układu wielkości:

nie wiem

57 Wielkości podstawowe:

Droga, czas, masa, prąd, temperatura, mol, kandel, radiany?, seradiany?

58 Jednostka temperatury stopień Celsjusza (0x01 graphic
) jest jednostką:

przykładową dopuszczalną w RP

59 Stosowana w przyrządach pomiarowych spirala Archimedesa służy do:

zwiększenia dokładności odczytu

60 Zlecana liczba punktów do wyznaczenia płaszczyzny za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej wynosi:

Nie wiem

61 Inkrementalne systemy pomiarowe:

Nie wiem

62 Kodowe systemy pomiarowe:

Nie wiemWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zadanie-z-zakresu-prawa-administracyjnego-na-egzamin-radcowski-31.08.2012-r , EGZAMIN RADCOWSKI - py
zadanie-z-zakresu-prawa-gospodarczego-na-egzamin-radcowski-31.08.2012-r , EGZAMIN RADCOWSKI - pytani
egzamin radcowski - 2012 r, EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odpowiedzi, rozwiązania, egzamin radcowski
zadanie-z-zakresu-prawa-karnego-na-egzamin-radcowski-29.08.2012-r , EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odp
egzamin-radcowski--z-2011-r.---zadanie---prawo-karne, EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odpowiedzi, rozwi
www.wsb2.pl egzamin-finanse-pytania odpowiedz, Finanse przedsiębiorstwa wykłady
egzamin z NOPu - pytania i odpowiedzi, EKONOMIA, Rok 2, Nauka o przedsiębiorstwie
Materialy do egzaminu z LA, pytania i odpowiedzi stare
Egzamin Sołtys pytania odpowiedzi
Elektrotechnika egzamin pytania+ odpowiedzi, Mechatronika pollub, semestr I, Podstawy Elektrotechnik
egzamin-radcowski--z-2011-r.---zadanie---prawo-gospodarcze, EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odpowiedzi,
2012 05 14 Zarz nr 38 SG SW psy służbowe
Egzamin z filozofii- pytania i odpowiedzi, US, II semestr, Filozofia
egzamin genetyka pytania i odpowiedzi, Rolnictwo, Genetyka
egzamin radcowski 2011, EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odpowiedzi, rozwiązania, egzamin radcowski 2011
zestaw-pytan-testowych-na-egzamin-radcowski-28.08.2012r - Kopia, EGZAMIN RADCOWSKI - pytania, odpow
Egzamin z filozofii pytania i odpowiedzi
egzamin antropologia pytania i odpowiedzi, pedagogika, psychologia

więcej podobnych podstron