wzorykk1d, uprawnienia budowlane


……………………………….. ..............., dnia ………………….

imię i nazwisko

………………………………..

adres zamieszkania z kodem pocztowym

………………………………..

………………………………..

telefon kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

W związku z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu i otrzymaniem decyzji Nr ...................... z dnia ...................... o odmowie nadania uprawnień budowlanych, zwracam się z prośbą o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu na uprawnienia budowlane

do projektowania/do kierowania robotami budowlanymi*

w specjalności…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie*

o określenie w uprawnieniach budowlanych specjalizacji techniczno-budowlanej*

………………………………………………………………………………………………......

do wykonywania pracy na budowie na stanowisku majstra budowlanego
i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi w zawodzie*……………

…………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku załączam:

  1. Kserokopię Decyzji Nr .................z dnia ...................

  2. Kartę osobową

………………………………

podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

wpisać właściwe

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (10.04.03. BW)

WZÓR Nr 1D - UpbWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wzorykk1b, uprawnienia budowlane
wzorykk2, uprawnienia budowlane
wzorykk1a, uprawnienia budowlane
wzorykk3, uprawnienia budowlane
wzorykk 2a, uprawnienia budowlane
wzorykk 2b, uprawnienia budowlane
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
rozporzadzenie z dnia 28.04.2006, Materiały szkoleniowe na uprawnienia budowlane - archiwalne
Księgarnia Techniczno książki uprawnienia budowlane
program egzaminów na uprawnienia budowlane styczeń 2010(1)
Przykładowe testy na uprawnienia budowlane lipec 09 PRAWO BUDOWLANE 1 97
Statystyczna karta wypadku, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp

więcej podobnych podstron