2 PNB studenci, Edukacja, makroekonomia

Pobierz dokument
2.pnb.studenci.edukacja.makroekonomia.doc
Rozmiar 67 KB

Dochód i produkt narodowy

 1. Dane są PNB = 2000, C = 1700, G = 50, NX = 40. Ile wynoszą inwestycje? Jaka jest wielkość importu jeśli eksport wynosi 350?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 1. PNB w cenach rynkowych wynosi 300 mld zł. Amortyzacja wynosi 30 mld zł, podatki pośrednie Te=20 mld zł. Nie występują subsydia. Ile wynosi wartość dochodu narodowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zastosowanie cen stałych w obliczaniu PKB jest konieczne ze względu na:

  1. możliwość porównania między różnymi krajami;

  2. możliwość porównania między różnymi latami;

  3. konieczność dodania wpływów netto z zagranicy;

  4. jest fakultatywna w każdym wypadku.

 1. Zastanów się nad różnicą pomiędzy produktem krajowym brutto i dochodem narodowym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Produkt narodowy brutto można zdefiniować jako:

  1. produkt narodowy netto plus płatności transferowe;

  2. produkt narodowy plus podatki;

  3. całkowity dochód uzyskany przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca powstawania tego dochodu;

  4. żadne z powyższych.

 1. W 1996 r. globalny produkt krajowy brutto, wyrażony w cenach bieżących (nominalny), wyniósł w Polsce 362 814,2 mln zł natomiast w cenach stałych z 1995 r. - 306 172,3 mln zł. W 1995 r. wartość nominalna PKB stanowiła 288 701,3 mln zł. Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa?

  1. Deflator PKB wynosił 118,5 %.

  2. PKB wzrósł o 6,1%.

  3. Deflator wynosił 126,7 %.

  4. PKB wzrósł nominalnie o 25,7%.

 1. PNB podzielony przez liczbę ludności to:

  1. deflator PNB;

  2. dochód narodowy;

  3. PNB per capita;

  4. wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto.

 1. Dochody gospodarstw domowych z uwzględnieniem świadczeń budżetowych (płatności transferowych z budżetu państwa), pomniejszone o podatki bezpośrednie to:

  1. PKB w cenach rynkowych;

  2. dochód narodowy;

  3. dochody rozporządzalne ludności;

  4. PKB w cenach czynników produkcji

 1. Zaznacz, które z wymienionych pozycji nie stanowi dochodu czynników produkcji:

a) opłata komisowa pobierana przez dealera sprzedającego używane samochody;

b) uposażenie inspektora służby skarbowej;

c) dywidenda otrzymywana przez właściciela akcji;

d) emerytura byłego oficera policji, zatrudnionego obecnie w firmie ochrony mienia.

 1. Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie.

  1. Wzrostem gospodarczym nazywamy zwiększenie ilości dóbr i usług, na których zakup może sobie pozwolić społeczeństwo.

  2. Produkt narodowy brutto liczony w cenach bieżących jest miarą realnej działalności gospodarczej.

  3. Dobra wykorzystywane jako nakłady w procesie produkcji i całkowicie zużywane to dobra pośrednie.

  4. Gospodarka nie prowadząca wymiany z zagranicą to gospodarka zamknięta.

 1. PNB jest niedokładnym wskaźnikiem dobrobytu społecznego, ponieważ:

  1. nie uwzględnia amortyzacji;

  2. dobrobyt społeczny obejmuje także dobra i usługi nie będące przedmiotem transakcji rynkowych;

  3. płace pracowników opieki społecznej i służby zdrowia są finansowane z pieniędzy podatników;

  4. nie uwzględnia zasiłków socjalnych.

 1. Które z wymienionych pozycji nie jest składnikiem dochodu narodowego:

  1. wynagrodzenie policji;

  2. wypłaty dla więźniów za zlecone im prace;

  3. zasiłki chorobowe;

  4. płace senatorów;

 1. Dlaczego tak istotne jest rozróżnienie między nominalnym i realnym ujęciem dochodu narodowego?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

 1. Na podstawie składników w tabeli oblicz:

  1. całkowite dochody ludności;

  2. wielkość dochodów rozporządzalnych ludności.

Dochody z pracy najemnej

Dochody z kapitału

Podatki dochodowe, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, itd.

Podatki od wydatków konsumentów

Oszczędności

Wydatki transferowe z budżetu państwa

292 392

40 878

82 657

51 696

13 601

56 557

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Notatki:

4


Pobierz dokument
2.pnb.studenci.edukacja.makroekonomia.doc
Rozmiar 67 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9 Bezrobocie studenci, Edukacja, makroekonomia
92 Cyklem koniunkturalnym - studenci, Edukacja, makroekonomia
8 Inflacja-test studenci, Edukacja, makroekonomia
5 Pieni dz i system bankowy-studenci, Edukacja, makroekonomia
6 Bank centralny i system pieniezny-studenci, Edukacja, makroekonomia
91Polityka pieniezna w gospodarce zamknietej-studenci, Edukacja, makroekonomia
4 Popyt globalny polityka fiskalna i handel zagraniczny-studenci, Edukacja, makroekonomia
1 cwiczenia wstep studenci, Edukacja, makroekonomia
7 Rynek walutowy i bilans płatniczy - studenci, Edukacja, makroekonomia
3 Test Determinanty hodu narodowego studenci, Edukacja, makroekonomia
9 Bezrobocie studenci, Edukacja, makroekonomia
92 Cyklem koniunkturalnym - studenci, Edukacja, makroekonomia
RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw 2 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
Istota makroekonoii i ustroje-studenci, Wykłady, Makroekonomia, makra, Makroekonomia
cw3 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw6 zad1, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw 1 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia

więcej podobnych podstron