kolo 3 pytania zrobione, weterynaria, Anatomia patologiczna, II semestr, II semestr

Pobierz dokument
kolo.3.pytania.zrobione.weterynaria.anatomia.doc
Rozmiar 79 KB

 1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) - kształ zmienny, ruchliwe, działają w ostrej fazie zapalenia. U młodych jądro pałeczka, u starszych podzielone na płaty. Zwarta chromatyna, w cytoplazmie glikogen. Enzymy:lizozym, peroksydaza, fosfataza kwaśna i zasadowa, elastaza, mieloperoksydaza, katepsyna g, kolagenaza, laktoferyna. Aktywator plazminogenu.

 2. Granulocyty zasadochłonne(bazofile) - podobne do mastocytów, pochodzą ze szpiku kostnego, występują we krwi. Ziarnistości cytoplazmatyczne mają strukturę ziarnistą i są metachromatyczne, co wynika z obecności w nich heparyny, histaminy, SRSA, Zn2+, serotoniny i dopaminy. Dodatkowo peroksydazy.

 3. Guzek nosacizn owy - (Nosacizna - malleus); w środku guzka naciek leukocytarny ulegający martwicy skrzepowej. Chromatyna jądrowa rozpada się(kariorrhexis), zbija w grudki, a jądro wysycha i kurczy się. Powstaje typowa martwica(chromatotexis unna), wokół ziarnina, komórki nabłonkowe, olbrzymie, plazmo- i limfocyty, wokół guzka pas przekrwienia i ziarnina zapalna.

 4. Gruźlica wysiękowa - zmiany o charakterze wysiękowym lub wytwórczym. Występują w każdej tkance. Odczyn wysiękowy manifestuje się obecnością płynu surowiczego bogatego w komórki wysiękowe. Faza zapalenia pochodzenia surowiczego lub surowiczo-komórkowego. Komórki duże, okrągłe, małe jądro, zbita chromatyna, dużo cytoplazmy, posiadają pseudopodia.

 5. W niektórych pęcherzach również w płynie wewnątrz pęcherza bąblowcowego powstają inwazyjne protoskoleksy, stanowiące tzw. piasek bąblowcowy.

 6. Immunostymulatory bakteryjne - BCG, MDP(di peptyd muramylowy), lipo polisacharydy

 7. Co wywołuje kokcydiozę nerek (Eimeria truncata)

 8. Komórki nabłonkowate wywodzą się z ektodermy.

 9. Komórki olbrzymie wywodzą się z [Wielojądrowa komórka olbrzymia typu Langhansa (komórka olbrzymia Langhansa, ang. Langhans giant cell) - duży twór komórkowy powstały z połączenia komórek nabłonkowatych (makrofagów aktywowanych wskutek przewlekłego działania cytokin w nadwrażliwości typu opóźnionego), charakterystyczny dla wielu chorób ziarniniakowych. Na przekroju położone obwodowo jądra komórkowe tworzą okrągławy lub podkowiasty kształt, co (wraz z mniejszą zawartością chromatyny) różni komórki olbrzymie typu Langhansa od komórek olbrzymich typu około ciała obcego[1].]

 10. Jądra komórek olbrzymich położone są wianuszkowato na obwodzie.

 11. Jądra plazmocytów są okrągłe.

 12. W zakażeniach pasożytniczych dominują komórki kwasochłonne(eozyno file).

 13. Bazofile charakteryzuje jądro segmentowane i  ziarnistości bazofilne.

 14. Stadium resolutionis - fibrosis pulmonum czyli carnificatio pulmonum, może się zakończyć sequestratio.

 15. Generalisatio w gruźlicy to uogólnienie procesu

 16. W stadium infiltrationis płuca są ciemnoczerwonej barwy, nieco powiększone, przekrwione, ciężkie, powietrzność płuc częściowo zachowana.

 17. Organizacja włóknika :
  Synechiae/adhesiones - zlepy

Accretiones - zrosty

Maculae lactae - plamy mleczne, zwane ścięgnistymi(Maculae tendineae)

Zrosty są ogniskowe w kształcie sznura(accretiones funiculares) lub zarasta się jama surowicza(obliteratio s. concretio cavi)

 1. Ropotok (pyorrhoea) - ropne zapalenie błon śluzowych oddechowych i moczowych

 2. Cor villosum to serce kosmate - włóknikowate zapalnie najczęściej nasierdzia

 3. Pneumonia gelatinosa(Galaretowate zapalenie płuc) płyn w świetle pęcherzyków, obrzęk tkanki śródmiąższowej. Dotyczy gruźlicy. W przypadku surowiczo-komórkowego zapalenia nabłonek oddechowy złuszcza się do światła pęcherzyka(pneumonia desquamativa) , a wysięk bogaty w granulocyty. Oba procesy prowadzą do serowacenia(pneumonia caseosa), i wówczas prowadzą do gruźlicy rozpadowej(phtisis florina)

 4. Ciałka wtrętowe powstają w wyniku (?):
  „W następstwie tego struktura hemoglobiny ulega zniszczeniu, następuje utrata hemu, a łańcuch globiny łączy się z błoną komórkową i powstają ciała wtrętowe (Heinza)”

 5. Sepsa - W razie niewydolności mechanizmów immunologicznych, toksyny, bakterie lub grzyby dostają się do krwi. W przypadku bakterii ropnych - ropnica(pyemia), toksyn - toxaemia, bakteri i - bacteriaemia.

„Sepsa, posocznica (łac. sepsis) - stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.”

Uszkadza wiele narządów: obrzęk, przekrwienie, odczyn zapalny w węzłach chłonnych i martwica grudek chłonnych, obrzęk śledziony, płynność krwi i powstanie zespołu DIC, skaza krwotoczna w skórze, błonach śluz. I surow., zwyrodnienie miąższowe i tłuszczowe narządów miąższowych, hemoliza krwi.

 1. Zapalenie surowicze(inflammatio serosa) jest odpowiedzią na słaby cyznnik zapaleniotwórczy i może się cofnąć bez śladu lub przejść w inną postać zapalenia.

 2. Wysięk surowiczy - zawartość białka powyżej 4%, przejrzysty płyn, gęstość 1,018-1,021, zawiera albuminy globuliny, trochę włóknika i pojedyncze neutrofile. Gromadzi się w jamach surowiczych, pęcherzykach płucnych, podpajęczy nówka, wydostawać się na powierzchnię błon śluzowych - wysięk wolny(exudatum liberum) lub przepajać tkanki - naciek zapalny(infiltratum).

 3. W gruźlicy są obecne komórki olbrzymie, nabłonkowate, limfoidalne

 4. Fagocytoza polega na eliminacji bakterii, wirusów, martwych komórek, kompleksów antygen-przeciwciało. Fagocytoza - pochłanianie stałych makrocząsteczek; ultra fagocytoza - pochłanianie stałych cząsteczek submikroskopowych; pinocytoza - pochłanianie płynów; rafaocytoza - pochłanianie pyłów. Etapy fagocytozy: Migracja, Adhezja, Wchłanianie, Degranulacja, Zabijanie

 5. Zapalenie(inflammatio) to uporządkowany proces rozwijający się w tkance unaczynionej pod wpływem czynnika uszkadzającego. Zapalenie może być spowodowane czynnikami: chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi (zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi) - ogólnie czynnikami egzogennymi lub endogennymi. Celem zapalenia jest szybkie i selektywne zgromadzenie komórek zdolnych do usunięcia danego czynnika szkodliwego i rozpoczęcie naprawy powstałego uszkodzenia.

 6. W ostrym zapaleniu jest leukocytoza i gorączka.

 7. Zmiany wątroby przy fasciola hepatica:
  „Przejawia się ona ogólnymi zaburzeniami trawienia, funkcji wątroby - np. nieprawidłowe wydzielanie żółci. W skrajnym przypadku prowadzi do żółtaczki.”

Zmiany w komórkach nabłonkowych o charakterze zaniku(onchoceroza), hiperplazja, metaplazja, neoplazja. Wokół pasożytów tkankowych zapalenie nacz. Krw., obrzęk, wybroczyny, naciek eozynofilów, histiocytów i limfocytów. Czasem tworzą ziarniaki zapalne. Rozrastają się włókna łącznotkankowe, powodując powstanie torebki izolującej pasożyta.

 1. Piasecznica wywoływana jest przez promieniczaki(Actinomyces). Główną rolę odgrywają: A. bovis s. Streptothrix israeli - powodujący promienicę kości u bydła i gruczołu mlekowego u świń oraz Actinobacillus lignieriesi - promienica skóry i narządów miąższowych.

 2. I typ nadrważliwośći - anafilaktyczny czyli nadwrażliwość wczesna - powstaje przy obecności reagin, czyli IgE; przykładem są alergie. Atopia - nadwrażliwość z predyspozycją dziedziczną.

II typ nadwrażliwości - cytotoksyczny - zależy od przeciwciał przeciw antygenom obecnym na powierzchni lub wewnątrz komórki. Związanie się z komórką powoduje do jej zniszczenia. Powodem może być też fagocytoza komórek mających antygeny, gdy na ich powierzchni jest przeciwciało. Przykłądy: zapalenie tarczycy, liszaj rumieniowaty u psów, przewlekły kościec postępujący u psów (reumatoid arthritis), zapalenie mózgu na tle alergicznym.
III typ nadwrażliwości - kompleksów immunologicznych, związane z obecności kompleksów antygen -przeciwciało.

IV typ nadwrażliwości typ późny (DTH albo LPR) - zależy od uczulonych Limfocytów T np. próba tuberkulinowa, alergie kontaktowe na skórze

V typ nadwrażliwości - zależny od przeciwciał które wpływają na czynność komórek, łącząc się z receptorami na ich powierzchni. Przykłady: cukrzyca insulino zależna, męczliwość mięśni (myasthenia gravis), choroba Graves-Basedowa tarczycy - tyreotoxycosis.

VI typ nadwrażliwości - reakcja ziarniniakowi

 1. Przeszczep :

- autogeniczny (autologiczny, inaczej autotransplantacja) - polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, np. przeszczep skóry

- izogeniczny (syngeniczny, izotransplantacja) - polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie np. bliźniętami jednojajowymi

- allogeniczny (także: alogeniczny, inaczej allotransplantacja) - polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie, np. człowiek → człowiek

- ksenogeniczny (heterologiczny, ksenogenny, ksenotransplantacja) - polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia → człowiek.

 1. Jak organizm broni sie przed Toxoplazma? - TNFgamma hamuje z kolei wzrost Toxoplasma gonidii w zarażonych komórkach, pozbawiając pasożyta tryptofanu niezbędnego do jego wzrostu. Objawy toxoplasmozy wrodzonej: wodogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, ogniskowa martwica krwotoczna mózgu; toxoplasma nabyta: ból głowy, gorączka, zapalenie płuc i serca, powiększenie węzłach chłonnych i wielu narządów, wysypka, objawy zapalenia mózgu i grypopodobne.

 2. Zwątrobienie czerwone (hepatisatio rubra) - płuca czerwone, konsystencji tęgiej, suche na porzekroju i bezpowietrzne.

Zwątrobienie rdzawe (h. Fusca) - płuca rdzawe, konsystencji tęgiej, bezpowietrzne. Mikroskopowe widoczne rozkład erytrocytów i duża ilość hemosyderyny.

 1. Koligranulomatoza - tworzą się guzy różnej wielkości [ziarniniaki] zlokalizowane w p. pokarmowym, barwy białej, na przekroju uwarstwione jak słoje drzewa lub cebuli, wewnątrz rozmiękające o tendencji do powstawania jam, otoczonych tk. Ziarninową. Czasem powierzchnia ich ulega owrzodzeniu i powstają szarożółte martwicze czopy.

 2. Postać posocznicowa listeriozy - obecność licznych ognisk martwicy i ziarniniaków zapalnych w różnych narządach [watroby, śledzionie, nerki, nadnercza]. Podobne zmiany obserwuje się u poronionych płodów i martwych noworodków.

 3. Zapalenie wytwórcze -(inflammatio productiva s. proliferativa) - rozplem komórek jest nieznaczny lub go nie ma w ostrym zapaleniu wytwórcznym np. rozrost odczynowy węzłów chłonnych. Przykłady: polipowate zapalenie błony śluzowej żołądka [gastritis polyposa] lub nosa [rhinitis polyposa], marskość wątroby [cirrhosis hepatis].

 4. Phlegmone - ropowica - toczy się z reguły w luźnej tkance łącznej spodowanej jest destrukcją substancji podstawowej tej tkanki przez hialuronidazę, fibro lizynę, lecytynazy bakteryjnej. Towarzyszy zapalenie żył i naczyń chłonnych co doprowadza do ropnicy (pyemia). Wysięk ropny w tkance podskórnej to cellulitis.

 5. Stadium nawału w krupowym zapaleniu płuc (stadium infiltrationis) - płuco nieco powiększone, barwy ciemnoczerwonej, przekrwione, ciężkie. Powietrzność płuc częściowo zachowana - stan ten trwa kilka do kilkunastu godzin. Naczynia kapilarne szczelnie wypełnione krwią, a pęcherzyki płucne wypełnione płynem surowiczym z pojedynczymi makrofagami, granulocytami obojętnochłonnymi i erytrocytami.

 6. Zapalenie zestrupiające - inflammatio escharotica - obecność włóknika w błonie śluzowej i podśluzowej i mięśniowej. Błona śluzowa obumiera, pokryta grubą warstwą włóknika czyli strupem (eschara). Strup zostaje oddzielony (sequestratio) pozostawiając owrzodzenie (ulcus) i zapalenie wrzodziejące (i. ulcerosa)np. buton pomorowy w jelicie grubym u świń. Z reguły powstaje blizna i prowadzi do perforacji ściany jelita.

 7. Eimeria stiedae - kokcydioza królików atakuje wątrobę.

 8. W zapaleniu pojawiają się jako pierwsze komórki: neutrofile i eozyno file.

 9. Prostaglandyny - działają w miejscu wytwarzania lub wydzielane są do krwi. Nie są nigdzie magazynowane, a ich czas połowicznego rozpadu jest stosunkowo krótki, dochodzący maksymalnie do kilku minut. Dlatego działają parakrynnie - są hormonami lokalnymi.

Działanie jest silne i różnorodne, często przeciwstawne:

 1. Zapalenie śródmiąższowe [i. intestitialis] - należy do zapaleń uszkadzających; przede wszystkim w tk. Łącznej podścieliskowej narządów np. śródmiąższowe zapalnie płuc, mięśni szkieletowych i nerek. W płucach wyróżnia się około oskrzelowe [peribronchitis] i sród- i międzyzrazikowe [ pneumonia interstitalis/ lobularis] [często 3 postacie naraz]. Pierwotna przyczyna: wirusy, mikoplazmy i pasożyty powikłane często infekcją bakteryjną. Obecne są liczne histiocyty, plazmocyty i limfocyty.

 2. Nephritis interstitialis - śródmiąższowe zapalenie nerek

 3. Pewne inwazje pasożytnicze kończą się samowyleczeniem, co wynika z liczebności populacji doprowadzającej do całkowitego jej wygaśnięcia lub naturalnej śmierci pasożyta np. w glistnicy po roku. Czasem odwrotnie, inwazja trwa latami wskutek zjawiska autoinwazji np. w owsicy, hymenolepidozie. Istnieją również: reinwazja: zarażenie powtórne po pewnym czasie od inwazji pierwotnej] lub superinwazja [zarażenie dodatkowe w trakcie istniejącej już inwazj].

 4. Do adhezyn zaliczamy: integryny, selektywny, adhezyjny immunoglobulino podobne, krążące formy białek adhezyjnych np. selektywny.

 5. Eozynofile - mają ziarnistości otoczone błoną. Ponad 50% zawartości ziarenek stanowi silnie zasadowe białko, reszta to fosfolipaza B i D, kwaśna fosfataza, arylosulfataza, katepsyna, rybonukleazy, beta glukurondaza, katalaza i peroksydaza. Komórki mają zdolność ruchu i kompleksów immunologicznych. Obficie występują w chorobach pasożytniczych, stanach alergicznych i niektórych nowotworach.

 6. Gruźlicę wywołują prątki gruźlicze [Mycobacterium tuberculosis].

 7. Marskość wątroby - istotą jest: przebudowa miąższu wątroby, łożyska naczyniowego w wyniku:

- uszkodzenia [zwyrodnienia, martwicy] komórek wątrobowych, fragmentacji miąższu;

- rozplem tkanki łącznej [włóknistej], proliferacji przewodów żółciowych, nacieków komórkowych [najczęściej limfocytarnych];

- odnowy [regeneratio] komórek wątrobowych - powstawanie guzków bezosiowych, zrazików bezosiowych.

51. Bąblowica wywołana przez pasożyta echinoccocus.

52. Zapalenie opłucnej - pleuritis

53. Krupowe zapalenie płuc w stadium lysis - pęcherzyki stają się stopniowo powietrzne, mikroskopowo są widoczne objawy resorpcji upłynnionego wysięku, włóknika i rozpadu ich krwinek.

54. Płuca przy nieżytowym zapaleniu są: powiększone, czerwone, sinoczerwonej, brunatno czerwonej o tęgiej konsystencji. Powierzchnia przekroju pokrywa się mętnym, szaro czerwonym, często pienistym wysiękiem, a wycinki płuc rzucone na wodę szybko toną.

55. Motylica wątrobowa - fasciolosis hepatis - wątroba powiększona, szaro czerwona lub szaro zielonkawa, napięta i krucha, na przekroju są widoczne liczne, ćme, żółtawe lub szarozielonkawe kanały, otoczone zielonkawą połyskującą, tkanką ziarninową. Powstają szarobiałe guzki ponad powierzchnią narządu - motylice otorbione.

56. Tyrosis s. caseificatio - to serowacenie inaczej.

57. Panariticum - zastrzał, zapalenie ropne np. ropowica palca szerząca się podskórnie;

Par onychia - zanochcica; czyrak - furunculus; jęczmień - hordeolum.

58. zapalenie krwotoczne [inflammatio haemorrhagica] - przerwanie ciągłości ściany drobnych naczyń krwionośnych z reguły żył, w trakcie reakcji zapalnej prowadzi do wydostania się dużej ilości erytrocytów do wysięku i powstanie zapalenia krwotocznego. Oprócz płynnej lub skrzepłej krwi w wysięku są widoczne włóknik i szczątki tkanek, tzw. Kruszywo [detritus]. W obrazie mikroskopowym krwotok i ostra martwica serowata. Przykładogniskowego jest wąglik jelit [anthrax], natomiast rozlanego zatrucia arsenem lub rtęcią.

59. Nacieczenie zapalne, naciek zapalny, miejscowy odczyn zapalny (reakcja zapalna) jako odpowiedź na zakażenie. Objawia się obrzmieniem części ciała lub narządu wskutek pojawienia się w przestrzeniach tkankowych wysięku zapalnego. Nacieczenie występuje niekiedy pod postacią guza, np. w przypadku nacieku okołowyrostkowego (zapalenie wyrostka robaczkowego).
Jeżeli w nacieczeniu dominującym składnikiem komórkowym są neutrofile - granulocyty obojętnochłonne (mikrofagi, krwinki białe), jest to nacieczenie ropne. Nacieczenie zapalne nieropne składa się głównie z limfocytów i po pewnym czasie ulega wchłonięciu. W nacieczeniu ropnym powstaje ropień, który się nacina i sączkuje.

60. Ropa [pus] - gęsta, lepka ciecz o konsystencji śmietany w której oprócz granulocytów są bakterie i ich toksyny, obumarłe komórki i enzymy proteolityczne powstałe z leukocytów i rozpadłych tkanek. Może być zółta, biała, zielonkawa i niebieskawa. Ropotworzenie [suppuratio].

61. Glomerulonephritis - Kłębuszkowe zapalenie nerek - są spowodowane zaburzeniami immunologicznymi powstającymi pod wpływem czynników toksycznych, infekcyjnych i innych. Dochodzi do odkładania się w kłębuszkach kompleksów immunologicznych, które uszkadzają ich strukturę lub do rozplemu komórek śródbłonka mezangium podocytów i zgrubienia błon podstawnych. Makroskopowo: z reguły niewidoczne choć nerki ulegają powiększeniu i są jasnobrunatne, w ostrej fazie stwierdza się przekrwienie włośniczek kłębuszków.

62. Kaweryny - dzielimy na: jamy prawdziwe [Cavernae verae] powstałe wskutek rozmiękania i rozpływania się ognisk martwicy oraz jamy rzekome [c. spuriae] tworzące się w następstwie rozstrzeni oskrzeli [bronchietiasis]. Dotyczy gruźlicy popierwotnej.

63. Piasek bąblowcowy - ścianka pęcherza bąblowcowego zbudowana jest z dwóch warstw tj: zewnętrznej, grubej kutikuli, składającej się z wielu blaszek zbudowanych z substancji podobnych do chityny i warstwy wewnętrznej tzw. Twórczej z której do światłą pęcherza pączkują liczne skoleksy i torebki lęgowe powodując powstanie piasku bąblowcowego. Wokół starszych pęcherzy powstaje gruba warstwa tk. Łącznej włóknistej, która skutecznie oddziella bąblowce od miąższu wątrobowego.


Pobierz dokument
kolo.3.pytania.zrobione.weterynaria.anatomia.doc
Rozmiar 79 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Patomorfy. dokrewny+limfatyczny, weterynaria, Anatomia patologiczna, II semestr, II semestr
odpowiedzi oddechowy, weterynaria, Anatomia patologiczna, II semestr, II semestr
Zmiany postępowe 3(1), ★ materiały rok III wety, rok III, ANATOMIA PATOLOGICZNA, II KOŁO
Zaliczenie III ZAPLENIE, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Anatomia Patologiczna, Patomorfologia
wzor 2003, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Anatomia Patologiczna, Patomorfologia
patomofra kolo markowska, AM, rozne, Anatomia patologiczna, Anatomia patologiczna
numery szkiełek egzaminacyjnych, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Anatomia Patologiczna, Patomorfo
protokol (do wysylki)1, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Anatomia Patologiczna, Patomorfologia
Zaliczenie III ZAPLENIE, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Anatomia Patologiczna, Patomorfologia

więcej podobnych podstron