testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES


Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 36-38

Maciej Latalski¹, Janusz Wasyluk²

Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny.

Część II. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych

¹ z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prod. dr hab. n. med. Maciej Latalski
² z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk

31. U 75-letniego chorego z przewlekłą chorobą wieńcową nastąpił napad migotania przedsionków z czynnością komór 140/min. Ciśnienie tętnicze krwi 90/60 mmHg, nad polami płucnymi masywne rzężenia drobno-i średniobańkowe. Leczeniem z wyboru jest:

A) Amiodaron iv

B) Verapamil iv

C) Digoxin iv, a następnie chinidyna p.os

D) Kardiowersja elektryczna

E) 13-blokery iv oraz antybiotyk iv i tlen

32. Do powikłań cukrzycy należą niżej wymienione za wyjątkiem:

A) stopa cukrzycowa

B) zespół Kimmelstiel-Wilsona

C) zawał mięśnia sercowego

D) retinopatia

E) kardiomiopatia przerostowa

33. Podstawową przyczyną niedokrwistości w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A) toksyczne uszkodzenie szpiku

B) utrata czynności wewnątrzwydzielniczej nerki

C) skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych wywołane toksynami mocznicowymi

D) przewlekłe krwawienia związane z mocznicową skazą krwotoczną

E) niedobory witamin i żelaza

34. W Polsce na zawał mięśnia serca zapada około:

A) 20 000 osób

B) 50 000 osób

C) 70 000 osób

D) 100 000 osób

E) 150 000 osób

35. Aspiryna ma istotne znaczenie w leczeniu zawału serca, ponieważ przy jej stosowaniu wykazano podobną redukcję śmiertelności, jak przy leczeniu samą streptokinazą:

A) oba stwierdzenia są prawdziwe

B) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe

C) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe

D) oba twierdzenia są fałszywe

E) aspiryna i streptokinaza nie są stosowane w leczeniu zawału mięśnia serca

36. Pochodne sulfonylomocznika drugiej generacji to:

A) Chlorpropamid, gliklazyd

B) Glibenklamid, tolbutamid

C) Glikwidon, gliklazyd

D) Gliklazyd, metformin

E) Metformin, akarboza

37. Metformina należy do doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych biguanidu. Jej działanie polega na:

A) hamowaniu jelitowego wchłaniania glukozy

B) hamowaniu glukoneogenezy

C) zwiększaniu tkankowego zużytkowania glukozy

D) prawdziwe A i C

E) prawdziwe A, B i C

38. Do rozpoznania hypercholesterolemii najlepiej jest oznaczyć:

A) cholesterol całkowity i chylomikronemię

B) cholesterol całkowity i HDL

C) cholesterol całkowity i trójglicerydy

D) test zimnej flotacji oraz cholesterol całkowity

E) cholesterol całkowity i LDL-cholesterol

39. Podstawowym czynnikiem etiopatogenetycznym w powstawaniu wola endemicznego jest niedobór jodu, dlatego jodowanie soli kuchennej jest najbardziej skutecznym sposobem profilaktyki.

A) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe

B) oba twierdzenia są fałszywe

C) oba twierdzenia są prawdziwe, ale ze względów ekonomicznych metoda ta nie jest w Polsce stosowana

D) pierwsze twierdzenie prawdziwe, drugie fałszywe

E) oba twierdzenia są prawdziwe i metoda ta jest w Polsce stosowana

40. Objawy choroby Cushinga to:

A) osłabienie, chudnięcie, zapaści ortostatyczne, charakterystyczne ściemnienie skóry

B) przyrost masy ciała, rozstępy na skórze podbrzusza, często nadciśnienie tętnicze

C) nadmierna męczliwość, zaburzenia rytmu serca, dyselektrolitemia

D) utrata owłosienia łonowego, macrogenitosomia, zaburzenia menstruacji

E) osteoporoza, utrata owłosienia łonowego, twarz „księżcowata”

41. U 60-letniego mężczyzny z uporczywym kaszlem, krwiopluciem i spadkiem masy ciała podejrzewa się raka płuc. Diagnozę tę eliminuje:

A) ujemny wynik badania cytologicznego plwociny

B) ujemny wynik biopsji węzła nadobojczykowego

C) brak zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej

D) ujemny wynik badania bronchograficznego

E) żadne z wymienionych nie wyklucza tej możliwości

42. Przewlekłej niewydolności oddechowej często towarzyszy:

A) niedokrwistość związana ze zmniejszonym wytwarzaniem erytrocytów

B) czerwienica prawdziwa

C) czerwienica wtórna

D) niedokrwistość z niedoboru żelaza

E) nie stwierdza się zaburzeń hematologicznych

43. Białkomocz nie przekraczający 1 g na dobę może występować w:

A) raku nerki

B) kamicy nerkowej

C) odmiedniczkowym zapaleniu nerek

D) prawdziwe B i C

E) prawdziwe A, B i C

44. Węglan wapnia z wodorotlenkiem glinu podaje się chorym z przewlekłą niewydolnością nerek celem:

A) zwalczania nadkwaśności żołądka

B) usuwania fosforanów

C) zapobiegania biegunkom

D) leczenia skazy krwotocznej

E) korekcji hyperkaliemii

45. Występowaniu kamicy moczowej z obecnością kamieni wapniowych sprzyja: 1) nadczynność przytarczyc, 2) nadczynność tarczycy, 3) białaczka, 4) dystalna kwasica nerkowa. Prawdziwe:

A) 1

B) 1, 2

C) 1, 3, 4

46. Najczęstszą przyczyną częstoskurczu przedsionkowego z blokiem jest:

A) choroba niedokrwienna mięśnia serca

B) hipokaliemia

C) ostre zapalenie osierdzia

D) przedawkowanie glikozydów naparstnicy

E) nadczynność tarczycy

47. Metodą z wyboru w rozpoznawaniu wysięków osierdziowych jest:

A) ultrasonografia

B) prześwietlenie rtg

C) scyntygrafia

D) zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej

E) nakłucie próbne worka osierdziowego

48. Syndesmofity są charakterystyczne dla:

A) zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa

B) łuszczycowego zapalenia stawów

C) reumatoidalnego zapalenia stawów

D) twardziny uogólnionej

E) gorączki reumatycznej

49. Płaskostopie fizjologiczne występuje u dzieci w wieku:

A) do 2 roku życia

B) do 3 roku życia

C) do 4 roku życia

D) do 5 roku życia

E) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

50. W zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa zastosujesz:

A) ćwiczenia izometryczne mięśni tułowia, głównie mięśni brzucha

B) elektroterapię o działaniu przeciwbólowym

C) w pierwszym tygodniu zlecisz maksymalne ograniczenie ruchu

D) tylko B i C

E) wszystkie powyższe

51. Jednym z głównych kryteriów rozpoznania gorączki reumatycznej jest:

A) symetryczny obrzęk i zesztywnienie początkowo małych a później dużych stawów

B) ostre zapalenie mięśnia sercowego

C) odwapnienia w obrębie zajętych stawów

D) dodatni odczyn aglutynacyjny z antygenem paciorkowcowym

E) zapalenie tęczówki

52. Wskaż objaw, który pozwala wykluczyć rozpoznanie gorączki reumatycznej:

A) obrzęk stawów kolanowych i skokowych

B) prawidłowy czas odstępu P-R w ekg

C) prawidłowe miano antystreptolizyn (ASO)

D) OB po godz. poniżej 10 mm

E) nadżerki w obrazie radiologicznym nasad kostnych zapalnych stawów

53. Nawroty gorączki reumatycznej występują najczęściej:

A) poniżej 6 roku życia

B) pomiędzy 6 a 15 rokiem życia

C) pomiędzy 16 a 21 rokiem życia

D) pomiędzy 22 a 20 rokiem życia

E) po 30 roku życia

54. Jaka wada serca jest najbardziej charakterystyczna dla gorączki reumatycznej?

A) otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej

B) niedomykalność aorty

C) zwężenie lewego ujścia żylnego

D) niedomykalność zastawki dwudzielnej

E) zwężenie zastawek półksiężycowatych aorty

55. Wskaźnik opadania krwinek czerwonych (OB) najczęściej jest prawidłowy w:

A) zesztywniającym zapaleniu kręgosłupa

B) gorączce reumatycznej

C) chorobie zwyrodnieniowej stawów

D) reumatoidalnym zapaleniu stawów

E) dnie moczanowej

56. Pierwszym objawem radiologicznym w chorobie zwyrodnieniowej stawów jest:

A) powstanie osteofitów

B) tworzenie się geod

C) sklerotyzacja warstwy podchrzęstnej kości

D) zwężenie szpary stawowej

E) zmiany te powstają równocześnie

57. Wskaż objaw nie należący do dużych objawów gorączki reumatycznej wg zmodyfikowanych kryteriów Jonesa:

A) pląsawica

B) zapalenie wielostawowe

C) guzki reumatyczne

D) przyspieszone opadanie krwinek

E) zapalenie mięśnia sercowego

58. Charakterystyczne dla otoczenia trzewnego jest: 1) wysokie miano przeciwciał przeciwjądrowych, 2) występowanie komórki LE, 3) niski poziom dopełniacza w surowicy, 4) leukocytoza, 5) wzrost alfa2 i betaglobulin w surowicy. Prawdziwe:

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 5

59. Które z następujących leków należą do grupy kwaśnych niesterydowych związków przeciwzapalnych pochodnych kwasu indoloctowego: 1) Metindol, 2) Butapirazol, 3) Diklofenak (Voltaren), 4) Ibuprofen, 5) Mefacit. Prawdziwe:

A) 1, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3

60. Dla rozpoznania zzsk konieczna jest obecność charakterystycznych zmian radiologicznych w:

A) odcinku szyjnym kręgosłupa

B) stawach kolanowych

C) kręgosłupie lędźwiowym

D) stawach krzyżowo-biodrowych

E) stawach biodrowych i kręgosłupie lędźwiowym

A) podaniu kardiamidu i kofeiny

B) transporcie chorego do szpitala

C) podaniu meklofenoksatu

D) zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych i płukaniu żołądka

E) upuście krwi i płukaniu żołądka


Medycyna Rodzinna 2/200Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ak Lek Rodz testy, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
testy cz 4, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania z USG, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
SESJA JESIEŃ 2007, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test interna jesień 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologii 2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
PES ch wewn jesien 2009, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
test interna all[1], pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
rtg pyt, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Radiologia - ściąga, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
ZAGADNIENIA Z PEDIATRII, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania do zestawu nr 1 onkol, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
2009-J, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Test specjalizacyjny z neonatologiicz4, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
Pytania specjalizacyjne z pediatrii cz2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
oddech pedatria pytania, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

więcej podobnych podstron