Duszność, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna


Wykład 3

OBIAWY UKLADU ODDECHOWEGO :

Duszność - nieprzyjemne uświadomienie sobie potrzeby oddychania ( złożone, subiektywne doświadczenie dyskomfortu związanego z oddychaniem);

jest to ,, subiektywne doświadczenie dyskomfortu związanego z oddychaniem, na które składają się równe jakościowo i o różnym nasileniu odczucia.


- może być jedynie opisane przez osobę, która tego doświadcza

- występowanie w chorobie nowotworowej: 20-90%

- bodźce chemiczne: hiperkapnię, hipoksję;

- obciążenie związane z oddychaniem;

- ↑ wysiłku wymaganego do oddychania w celu pokonania obciążenia płucnego;

- ↑ proporcji siły m.odd. i ściany klatki piersiowej koniecznej do utrzymania hemostazy;

- konieczność zwiększenia wentylacji lub objętości minutowej;

- czynniki subiektywne - lęk, strach.


- ocena funkcjonowania pacjenta (próba obiektywizacji):

■ 6 minutowy test marszu;

■ test głośnego czytania liczb Wilcocka,

- ocena subiektywna.

SI (czyli określenie jakościowe) :


- ,, Air Hunger” - niemożność wzięcia oddechu

- ,,Sense of exessive work of breathing „ - nadmierny wysiłek oddechowy

- ,,Tightness “ - ciasność w klatce


Skala duszności Borga i skala NRS:


- Skala Borga (0 - nie odczuwam duszności; 10 - max. duszność);

- Skala NRS ( pytamy zawsze 3 razy: duszność w tej chwili, średnia i najgorsza duszność
w ciągu doby), 0 - oznacza brak duszności; 10 - największe nasilenie duszności;

Leczenie:

- leczenie przyczynowe;

- leczenie objawowe:

a) postępowanie ogólne;


- dobra komunikacja z chorym !! ;

- rzadko odsysanie śluzu, głównie przy zarzucaniu treści żołądkowej do tchawicy;

- ułożenie chorego na boku;

- modyfikacja diety, właściwa podaż płynów;

- zapobieganie zaparciom;

- tlenoterapia - u każdego chorego z dusznością należy rozważyć zastosowanie chłodnego strumienia powietrza na twarz np. przez wiatraczek

b) onkologiczne metody;

- radioterapia;

- chemioterapia;

- hormonoterapia;

- metody endoskopowe;

- usunięcie mechaniczne;

- krioterapia i laseroterapia

c) leczenie farmakologiczne;

1) leki rozszerzające oskrzela - ( B2 - mimetyki, antycholinergiki wziewne , metylkoskantyny ) - we współistniejącej astmie lub POCHP;

2) kortykosteroidy:

a) np. Lymhangitis carcinomatosa, zespół żyły głównej górnej, stany nadreaktywności oskrzeli, popromienne zapalenie płuc, nasilenie miejscowego obrzęku oskrzeli po napromienianiu, inne których istota może być próba zmniejszenia obrzęku wokół guza, a przez to łagodzenie objawów związanych z uciskiem na tkankę


b) zazwyczaj rozpoczyna się od dawek wyższych, stopniowo je zmniejszając, a jeżeli to możliwe, odstawiając (np. w zespole żyły głównej górnej: dekasametazon iv. 16mg/dobę przez pierwsze dni, obniżając dawkę dobową do najmniejszej możliwie);


c) należy pamiętać o licznych objawach ubocznych przewlekłej steroidoterapii, dlatego leczenie powinno być włączone rozważnie, monitorowanie i stosowanie jak najkrócej.

OPIOIDY STOSOWANE W DUSZNOSCI :

a) Włączenie morfiny p.o u opioid naive z umiarkowaną lub ciężką dusznością spoczynkową w chorobie nowotworowej:

- dawka testowa morfiny p.o 2,5-5mg (IR), 60 min. obserwacja. Jeśli potrzeba ≥ 2 dawek w razie duszności na 24hm , rozpoczęcie podawania morfiny regularnie (co 4h) - miareczkowanie (morfina działa już po 30 min. po podaniu !!! ) Sevredol - jedyny preparat doustny morfiny w Polsce.


- od razu podawanie regularne morfiny p.o 2,5mg co 4h (IR) + dawki ratujące (np. 1-1,5mg), po pierwszej dawce obserwacja 60min. Stopniowe miareczkowanie dawki.

b) włączenie morfiny s.c u opioidów naive z umiarkowaną lub ciężką dusznością -

zasada podawania jak poprzednio - rozpocząć ↓ 3-krotne dawki (ok. 1mg)

c) chory przyjmuje morfinę p.o co 4h z powodu duszności po ustaleniu zapotrzebowania:


- można rozważyć przejście na preparat o kontrolowanym uwalnianiu + dawki ratujące;

- dawki ratujące IR ( p.o lub s.c) muszą być miareczkowane, zazwyczaj 5-15% dawki dobowej.

d) chory przyjmuje morfinę z powodu bólu ( p.o lub s.c) u którego pojawia się duszność => dawka extra:

- 1 dawka równa 25-50% dotychczasowej regularnie stosowanej co 4h w leczeniu bólu - podawana dodatkowo tylko w razie duszności.

- 2 dawka po ocenie dawki wstępnej zwiększenie dotychczasowego regularnego dawkowania ( np. o 25-50%).

Szczególna ostrożność ( od niższych dawek lub rzadziej podawanych, wolniejsze miareczkowanie, mniejsze kroki podwyższania dawek) wśród : osobó starszych, wyniszczonych, współistnienie POCHP, niewydolności nerek.

e) w ciężkiej duszności w okresie umierania zazwyczaj morfina + midazolam we wlewie ciągłym z zapewnieniem dawek dodatkowych w razie nasilenia duszności.

f) w ostrej duszności - dawki bolusowe morfiny 0,5 - 1,2 mg co 10-15 min. i.v (zazwyczaj potrzeba podania midazolamu)

BENZODIAZEPINY STOSOWANE W DUSZNOSCI :


- Wskazanie: lęk związany z dusznością;

- dodanie do opioidów !!!;

- uwaga na synergizm działania z opioidami ( czyli niższe dawki benzo. i morfiny leku)

Sytuacja kliniczna

Postępowanie

1) chory ambulatoryjny z napadami

duszności połączonej z lękiem

Lorazepam od 0,5 mg p.o

2) chory przyjmuje leki p.o np.

morfiny z powodu stałej duszności

z utrzymującym się lękiem

Lorazepam (od dawki pojedynczej 0,5 mg p.o) regularnie i ( lub) w razie duszności z

lękiem (zazwyczaj 1-4 mg dziennie)

3) chory w okresie terminalnym z narastającą dusznością spoczynkową i lękiem, u którego zastosowano morfinę s.c we wlewie ciągłym

Midazolam we wlewie ciągłym podskórnym od niskich dawek np. 5mg ( można mieszać z morfina w strzykawce)

4) chory z nagłym nasileniem duszności i lęku w okresie terminalnym

Interwencyjnie:

- Midazolam i.v w dawce od 0,5 mg powoli, jeśli trzeba kolejna po 15 min; lub s.c. 2,5 mg (czasem do 5 mg)

- Następczy (jeśli trzeba) wlew ciągły s.c ( np. od 5- 10 mg/ dobę, odpowiednio miareczkowany)

Lymphangitis carcinomatosa:


- znacznego stopnia duszność, z reguły spoczynkowa;

- męczący kaszel;

- ból w klatce piersiowej;

- często także wyniszczenie nowotworowe;

Nelokson, Flumanezil - do zatruć opioidami.

● Posterowanie u pacentów z przerzutami ( obrzękami):


- leczenie przyczynowe;

- kortykosteroisy;

- utrzymanie jak najlepszej drożności oskrzeli

- tlenoterapia;

- opioidy.

ZWEZENIE ZYLY GLOWNEJ GORNEJ (ZŻGG)


leczenie:

- radioterapia - leczenie z wyboru;

- w raku drobnokomórkowym płuc chemioterapia, radioterapia;

- w chwili rozpoznania szybkiego narastania objawów - wstępnie duża dawka sterydów.

- kontynuacja sterydoterapii ze zmniejszeniem dawek;

- rozważenie leczenia chirurgicznego;

- leczenie celowane przy mechanizmie zakrzepowym.

PANIKA ODDECHOWA - jest to nagła duszność połączona z lękiem przed uduszeniem;


● Leczenie:

- uspokajająca obecność;

- nawiew chłodnego powietrza;

- benzodwuazepiny (tak było napisane na slajdzie na moje to chodzi po prostu
o benzodiazepiny ;) ) Fluoksetyna

- SSRI (przeciwdepresyjne) leki np. Fluoksetyna, Certanina ? itp.

- techniki relaksacyjne, kontrola oddechu.

PLYN W JAMIE OPLUCNEJ - występuje często u chorych z zaawansowaną ch. nowotworową głównie: płuca, piersi, jajnik

● zdiagnozować przyczyny nie nowotworowe i je leczyć ( zap. Płuc, niewydolność serca);

● rozważyć zastosowanie lub modyfikację metod onkologicznych;

● obarczyć wysięk powodujący objawy kliniczne ( duszność)


U chorych z krótszą prognozą wystarczającym postępowaniem może być zwykły upust krwi. Natomiast w nawracających wysiękach wraz z dusznością zastosowanie pleurodezy itp.


● do najczęstszych powikłań należą: odma opłucnowa, zakażenie, krwawienia (krwioplucie), nakłucie wątroby lub śledziony

● z uwagi na ryzyko obrzęku płuc, nie powinno sięę ewakuować jednorazowo większej ilości płynu niż 1000 - 1500 ml. Przerwać gdy jest duszność, kaszel, ból.

RZEZENIE :


● Postępowanie:

- układanie na bok;

- przyprowadzić lekarza żeby rozpoznał czy to są rzężenia czy pseudorzężenia
(np. zapalenie płuc, stany zapalne itp.);

- lekarz po raz pierwszy musi powiedzieć rodzinie że to jest umieranie (pielęgniarka jako pierwsza nie może poinformować rodziny);

- leki butylobromek hioscyny.

KRWAWIENIE Z DROG ODDECHOWYCH - krwawienie z dróg oddechowych można podzielić w zależności od ilości utraconej krwi na krwioplucie (masywne krwawienie - ↑ 1500 ml/dobę);


- posterowanie z wyboru: endoskopia drzewa oskrzelowego, endoskopia z postępowaniem miejscowym.

PRZEWLEKLE KRWIOPLUCIE - leczenie:

- radioterapia;

- leki hemostatyczne, przeciwkaszlowe;

- embolizacja;

- powolne podawanie dożylne 40-60 ml 10% NaCL => metoda tzw. desperata !!

- zapobieganie zakrztuszeniu.

umieranie z zachłystywania się przy masywnym krwotoku z dróg oddechowych:

- utrzymanie drożności dróg oddechowych:

▪ położyć pacjenta na boku, aby ,, na dole” znalazło się krwawiące oskrzela;

▪ pozycja siedząca ze stabilizacją głowy, z pochyleniem do przodu, broda w dół.


- jeżeli chory jest niespokojny - podanie parenteralne midazolamu;

- jeżeli jest lęk - podanie benzodiazepiny.

PRZEWLEKLY KASZEL :


- jeżeli chory kaszle ↑ 8 tyg.

- u 40-80% chorych z zaawansowanym rakiem płuca.

przyczyny kaszlu produktywnego:

- wydz. z nosa;

- zap. oskrzeli;

- zap. zatok przynosowych;

- refleks żołądkowo - przełykowy;

przyczyny kaszlu suchego:

- naciek guza na drzewo oskrzelowe;

- ucisk z zewnątrz;

- pobudzenie nerwu błędnego.

kaszel - postępowanie :

- diagnostyka:

Dekstrometerfan ( dawka: 60-120 mg/ dobę )

Fentanyl - nie działa przeciwkaszlowo, ale może wywoływać kaszel;
inhalacje z lidokainą, bupiwakainą

- nawilżanie wdychanego powietrza 0,9% NaCL;

- rehabilitacja oddechowa i nauczenie chorego skutecznego odkrztuszania;

- fizykoterapia;

- odsysanie wydzieliny przez cewnik;

- leki mukolityczne - acetylocysteina, Ambroksol , Bromheksyna , Karbocysteina

- leki zmniejszające produkcję wydzieliny w drogach oddechowych np.


▪ Butylobromek hioscyny 20-40mg/dobę s.c stosowane razem z lekami przeciwkaszlowymi.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opieka paliatywna- pytania jagielskiego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywn
Pytania na egzamin licencjacki z opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opiek
Odleżyny, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Paliatyw pytania z zeszlego roku zdobyte pokatnie, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka
Zasady opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
opieka paliatywna giełda, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna giełdy cm umk
Idea medycyny paliatywnej, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Komunikacja z pacjentem, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Nudności i wymioty, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
guzy mózgu, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Medycyna paliatywna, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Paliatyw 2010 pytania testowe (1), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna giełd
Apoptoza, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywna
Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatyw
Postępowanie wobec pacjenta z obrzękiem limfatycznym, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opi

więcej podobnych podstron