Obr cieplna, sem 3, materiałoznawstwo


OBRÓBKA CIEPLNA

Jest to zabieg lub grupa zabiegów cieplnych mających na celu zmianę struktury metali i stopów w stanie stałym. Celem jest polepszenie własności fizyko-chemicznych czy też chemicznych. Uzyskuje się to poprzez podnoszenie lub obniżenie temperatury obrabianego cieplnie przedmiotu oraz procesy:

Dzięki swoim wysokim własnością mechanicznym, łatwości obróbki, taniości oraz łatwej przeróbki stal i żeliwo zyskało duże znaczenie jako materiał konstrukcyjny, i do produkcji wyrobów codziennego użytku. Jednakże stopy te nie osiągnęły by tak dużego znaczenia , gdyby były używane w stanie nieobrobionym cieplnie. Ponieważ istnieją odmiany alotropowe żelaza można zmieniać własności stopów na drodze obróbki cieplnej, co rozszerza zakres ich stosowania.

Do najważniejszych zabiegów obróbki cieplnej należą:

chłodzenie, czyli ciągłe lub stopniowe obniżanie temperatury. Rozróżniamy tutaj studzenie (w piecu lub spokojnym powietrzu), oziębianie (w wodzie lub oleju) oraz wychładzanie.

Do podstawowych zabiegów obróbki cieplnej zwykłej należy:

  1. Wyżarzanie

Jest to zabieg polegający na nagrzaniu stali do określonej temperatury, wygrzaniu w niej i następnym powolnym chłodzeniem (studzeniem). W zależności od celu jaki pragniemy osiągnąć, oraz temperatury wygrzania i sposobu studzenia wyróżniamy:

  1. Hartowanie

Jest to zabieg cieplny polegający na nagrzaniu elementu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu przy tej temperaturze i następnie dostatecznie szybkim oziębieniu (w celu otrzymania struktury martenzytycznej lub bainitycznej). Ma ono na celu zwiększenie twardości stali. Wysokość temperatury nagrzania przy hartowaniu zależy od składu chemicznego stali, a szczególnie od zawartości węgla. Należy również brać wielkość przedmiotu, a czas wygrzewania musi być na tyle długi aby przemiany zachodzące podczas hartowania nastąpiły w całym przekroju obrabianego elementu. Cecha określającą przydatność stali do obróbki cieplnej jest tzw. hartowność, czyli zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania. Różne gatunki stali hartują się na różną głębokość. Maksymalna średnica, przy której próbka zostaje zahartowana na wskroś jest nazwana średnicą krytyczną. Średnica krytyczna dla bardziej energicznych ośrodków chłodzących (woda) jest większa niż dla ośrodków chłodzących wolniej.

Ośrodki chłodzące z uwagi na stan skupienia można podzielić na stałe, ciekłe i gazowe. Najczęściej stosowane są ośrodki ciekłe do których zaliczamy:

Na hartowność stali ma wpływ wiele czynników, z których najważniejsze to skład chemiczny stali, dodatek inetnsyfikatorów, wielkość ziarna, jego jednorodność oraz nie rozpuszczone cząstki jak tlenki, węgliki, azotki.

Ze względu na sposób chłodzenia wyróżniamy następujące rodzaje hartowania:

W zależności od sposobu nagrzewania wyróżniamy:

  1. Odpuszczanie

Jest to zabieg cieplny stosowany do przedmiotów uprzednio zahartowanych. Polega on na nagrzaniu przedmiotów do odpowiedniej temperatury niższej niż przy hartowaniu, wygrzaniu w tej temperaturze z następnym powolnym lub przyśpieszonym chłodzeniem. Ma ono na celu usunięcie naprężeń własnych oraz polepszenie własności plastycznych zahartowanych elementów. Stopień usunięcia naprężeń własnych zależy od temperatury odpuszczania, którą dobiera się w zależności od wymaganych własności. W zależności od temperatury odpuszczania wyróżniamy:

Na wynik odpuszczania ma również wpływ czas trwania operacji, przy czym zbyt krótki czas odpuszczania nie jest zbyt korzystny. Chłodzenie po odpuszczaniu powinno być powolne, jedynie w przypadku stali skłonnych do kruchości odpuszczania stosuje się chłodzenie w wodzie lub oleju.

W celu nagrzana obrabianego przedmiotu można stosować:

  1. Przesycanie i starzenie

Przesycanie oraz starzenie stanowią proces zwany utwardzaniem dyspersyjnym. Stosuje się go głównie do stopów metali nieżelaznych nie wykazujących przemian alotropowych oraz stali o strukturze austenistycznej. Przesycanie polega na nagrzaniu stopu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu i oziębieniu. W wyniku przesycania uzyskuje się strukturę jednofazową, której następuje niewielkie zmniejszenie własności wytrzymałościowych z równoczesnym zwiększeniem własności plastycznych.

Starzenie polega na nagrzaniu uprzednio przesyconego stopu do temperatury wyższej od temperatury otoczenia a niższej niż przy przesycaniu, wygrzaniu i studzeniu. Powoduje zwiększenie twardości i wytrzymałości stopu przy niewielkim obniżeniu własności plastycznych.

  1. Obróbka podzerowa

Zwana również wymrażaniem polegająca na chłodzeniu stali bezpośrednio po hartowaniu do temperatury niższej od 0oC, wychłodzeniu w tej temperaturze i następnie ogrzaniu do temperatury otoczenia. Powinna być przeprowadzona niezwłocznie po hartowaniu. Ma na celu rozłożenie austenitu na martenzyt.

Dzięki niej uzyskuje się stabilizację wymiarów obrabianych przedmiotów, oraz dokończenie przemiany martenzytycznej (ilość austenitu szczątkowego zostaje zredukowana do minimum), co powoduje wzrost twardości.

  1. Wady powstające podczas obróbki cieplnej

Do podstawowych wad, które mogą być spowodowane obróbką cieplną stali należą:

Przyczyny wad hartowniczych:

1

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium z Materiałoznawstwa - Obr cieplnochemiczna, uczelnia, materialoznastwo
Obr cieplno-chemiczna, sem 3, materiałoznawstwo
badania nieniszczace, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Metelozna
Wytwarzanie kabli światłowodowych, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Ciepln
Pytania i Odpowiedzi materiały konstrukcyjne, SIMR 1ROK, SIMR SEM 1, MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE, 1 kolo
mtr kolokwium1 dr konopka, Sem 1, Materiały, Kolokwia
MAT INZ - obrobka cieplna, AGH, Materiały inżynierskie
TEST 12.12.2014, 7 sem od Jacka, Dla Kamila, VII sem, Materiał od Wróbla na Wolanina
Obr cieplna
obr cieplna, 5
Materiały ogniotrwałe, sem 3, materiałoznawstwo
DLUGOP 4, Architektura i Urbanistyka, I rok, I sem, Materialoznawstwo
METALURGIA PROSZKÓW, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznas
METALE NIEŻELAZNE, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastw
Obr cieplna 1, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
Obr cieplna 1, STOPY ŻELAZO - WĘGIEL
Sem 2 Materialy 2014 15

więcej podobnych podstron