Zadania 2 - CKG I ZAPOTRZEBOWANIE NA KO, Magiczny Plik, 5 semestr, Zarzadzanie kapitałem obrotowym


LISTA 2 - CYKL KONWERSJI GOTÓWKI, ZAPOTRZEBOWANIE NA KON

1. Przedsiębiorstwo ALFA ma wartość księgową netto: 6000 zł. Zobowiązania długoterminowe są równe 1500 zł. Zobowiązania bieżące wynoszą 1000 zł. Kapitał obrotowy netto, nie będący gotówką wynosi 2200 zł. Majątek trwały jest równy 2000 zł.

[A] Jaki jest stan środków pieniężnych?

[B] Jaki jest stan majątku obrotowego?

2. Określ wpływ każdego z opisanych poniżej wydarzeń na długość cyklu konwersji gotówki. Użyj litery W, jeśli cykl wzrośnie, litery S, jeśli spadnie oraz N gdy nic się nie zmieni.

[A] Przeciętny stan należności spadł.

[B] Skrócono termin płatności dla klientów.

[C] Rotacja zapasów zmniejszyła się z 12 do 4 razy.

[D] Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług spadła z 12 na 7 razy.

[E] Rotacja należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyła się z 8 na 6 razy.

[F] Przyspieszono płatności dla dostawców.

3. [a] Hipermarket dokonuje sprzedaży swoich towarów przeciętnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania, dlatego jego cykl konwersji zapasów (CKZ) wynosi 7 dni. U swoich dostawców otrzymuje on 60 dniowy kredyt kupiecki, czyli jego okres odroczenia płatności zobowiązań (CZB) wynosi 60 dni. Ponieważ hipermarket dokonuje sprzedaży tylko i wyłącznie za gotówkę, to jego okres spływu należności (CKN) wynosi 0 dni. Ile wynosi cykl konwersji gotówki (CKG) hipermarketu?

3. [b] Dostawca hipermarketu z zadania 3 [a] dostarcza mu towary wartości 10 000 złotych dziennie. Są one produkowane przez niego z surowców wyjściowych w ciągu 28 dni i od razu są odbierane przez hipermarket. Dostawca ten zakupuje swoje surowce od producenta, u którego ma 10 dniowy kredyt kupiecki. Ile wynosi cykl konwersji gotówki (CKG) dostawcy supermarketu?

4. Przedsiębiorstwo Beta próbuje określić wpływ swojego wskaźnika konwersji zapasów (WKZ) i cyklu konwersji należności ze sprzedaży na swój cykl konwersji gotówki (CKG). Sprzedaż przedsiębiorstwa w ostatnim roku to 180 000 złotych (cała na warunkach kredytowych). Rotacja zapasów nastąpiła 10 razy w roku, a cykl konwersji należności wynosił 30 dni. Okres odroczenia spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa to 35 dni.

[A] Oblicz cykl konwersji gotówki dla tego przedsiębiorstwa.

[C] Kierownictwo przedsiębiorstwa wierzy, że rotacja zapasów może wzrosnąć do 12 razy w roku. Jaki wtedy byłby cykl konwersji gotówki?

5. Sprzedaż spółki Gama to około 900 000 000 zł rocznie. Koszt wytworzenia produktów wynosi 80% sprzedaży rocznej. Od momentu zakupu i otrzymania surowców do sprzedaży produktu finalnego mija zazwyczaj 5 dni. Gama płaci za otrzymane surowce przeciętnie po 25 dniach. Sprzedaż jest realizowana na warunkach kredytu handlowego - odbiorcy produktu finalnego płacą zań przeciętnie po 45 dniach. Ile wynosi cykl konwersji gotówki?

[A] Jak się kształtuje poziom kapitału obrotowego netto, jeśli wiadomo, że przeciętny stan środków pieniężnych to 120 000 zł?

[B] Jak zmieni się poziom kapitału obrotowego netto, jeśli w spółce uda się skrócić czas konwersji zapasów z 5 do 3 dni?

  1. Planowane koszty ogółem związane z działalnością firmy Gama wynoszą 12 300 000 zł. Szczegółowy ich podział zawiera tabela:

KOSZTY

tys. zł

Materiał A

2 400

Materiał B

1 200

Materiał C

1 800

Robocizna z narzutami

900

Remonty

360

Konserwacja (części zamienne)

720

Pozost. k.wydziałowe

(bez amortyzacji)

1 200

Amortyzacja

720

Rzeczywisty koszt wytworzenia

9 300

Koszty Sprzedaży

600

Koszty Zarządu

600

Koszty Finansowe

1 800

KOSZTY OGÓŁEM

12 300

Jak wynika z zestawienia, do produkcji wykorzystywane będą trzy grupy materiałów (A,B,C). Zapasy te są gromadzone przez firmę na różną ilość dni, w zależności od grupy. Cykl rotacji zapasów wynosi: dla materiału A - 30 dni, B - 15 dni, C - 90 dni. Różne cykle obrotu zapasami wynikają z przesłanek technologicznych.

Dla bezpieczeństwa i ciągłości procesu technologicznego konieczne jest również utrzymanie zapasów: części zamiennych dla celów konserwacji (na 180 dni), produkcji w toku (na 6 dni), produktów gotowych (na 15 dni).

Poza zapasami kapitał firmy zaangażowany jest również w należnościach, które są ściągane w ciągu 30 dni.

Dla terminowego regulowania zobowiązań w firmie utrzymywane są środki pieniężne na pokrycie 15-dniowych wydatków związanych z kosztami, które opłacane są gotówką. Na koszty pokrywane gotówką składają się wszystkie koszty poza amortyzacją i materiałami. Materiały są kredytowane przez dostawców - firma spłaca zobowiązania handlowe po 30 dniach.

Na utworzenie każdej z pozycji aktywów i pasywów poniesione zostaną nakłady w wysokości odpowiadającym im merytorycznie kosztom. Podstawą wyliczeń dla poszczególnych pozycji są:

Określ zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w opisywanym przedsiębiorstwie

  1. Firmie z zad. 7. udało się zwiększyć szybkość obrotu poszczególnymi składnikami majątku obrotowego, a także opóźnić spłatę zobowiązań: Nowy cykl rotacji zapasów wynosi: dla materiału A - 25 dni, B - 10 dni, C - 60 dni. Utrzymanie zapasów: części zamiennych dla celów konserwacji (na 150 dni), produkcji w toku (na 4 dni), produktów gotowych (na 15 dni). Należności ściągane są w ciągu 20 dni. Utrzymywane środki pieniężne wystarczają na pokrycie 12-dniowych wydatków związanych z kosztami, które opłacane są gotówką. Zobowiązania handlowe firma spłaca po 40 dniach. Określ zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie przy skróconych cyklach konwersji poszczególnych składników majątku obrotowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tezy egz ZS 2008, Magiczny Plik, 5 semestr, Zarządzanie strategiczne, e-portal
zadania forum, Magiczny Plik, 5 semestr, Ekonometria
zadania forum, Magiczny Plik, 5 semestr, Ekonometria
1 3Z FM ćw, Magiczny Plik, 6 semestr, Finanse miedzynarodowe, Prezentacja
pytania z kola, Magiczny Plik, 6 semestr, Finanse miedzynarodowe
zad domowe-polecenie-wyklad, Magiczny Plik, 5 semestr, Rynki finansowe, zad dom
na 4 ko o, BUDOWNICTWO, INŻ, semestr 3, materiały, sprawozdania III sem + jakies sciagi do ostatnieg
Konspekt FM cz. 1, Magiczny Plik, 6 semestr, Finanse miedzynarodowe, Prezentacja
1 3Z FM w, Magiczny Plik, 6 semestr, Finanse miedzynarodowe, Prezentacja
finm, Magiczny Plik, 6 semestr, Finanse miedzynarodowe
plan pracy licjencjackiej, Magiczny Plik, 6 semestr, Praca licencjacka
podstawy rachunkowosci, Kapitał obrotowy firmy (12 stron), Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym
zadania- zarządzanie finan.przedsb. dr Joanna Rutkowska, FP pi ZKO 2005 06 ZAD, ZARZĄDZANIE KAPITAŁE
elektrotech test zeszly rok + zadanie na ten test, Uczelnia, semestr2, elektronika
zadania na kolokwium informatyka, gik, semestr 4, informatyka
Tabela obliczania zapotrzebowania na ciepło - madziara, Budownictwo UTP, II rok, IV semestr, Instala

więcej podobnych podstron