ORZ Magazynier, BHP, Ryzyko zawodowe


MAGAZYNIER

L.p.

Data oceny

Wykonał

Zatwierdził

Kategoria ryzyka zawodowego dla stanowiska

MAGAZYNIERA

Kategoria ryzyka zawodowego dla stanowiska

D A T A

Kategoria ryzyka określona przez pracodawcę

Podwyższenie o 1 w przypadku niespełnienia wymagań ogólnych (Karta ocen ryzyka zawodowego. Część I)

Sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego

Zespół każdorazowo dokonuje oceny ryzyka zawodowego według planu chronologicznego :

I Etap : ustalenie ogólnych wymagań bhp dla stanowiska ,pomieszczenia pracy oraz pracownika .

II Etap : dokonanie identyfikacji zagrożeń na stanowisku czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w tym fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

III Etap : a) określenie kryteriów wyznaczania poszczególnych kategorii ryzyka zawodowego

b) określenie kryteriów akceptowalności ryzyka

c) ustalenie treści karty oceny ryzyka.

IV Etap : ustalenie planu działań korygujących i / lub zapobiegawczych.

V Etap : zapoznanie pracowników z oceną ryzyka .

VI Etap : okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

Określenie kategorii ryzyka na stanowisku

Zgodnie z Polska Normą PN-N-18002 zespół określił następujące kategorie ryzyka :

Prawdopodobieństwo wystąpienia

zagrożenia

Ciężkość

następstw

Kategoria ryzyka

    • Wysoce prawdopodobne

Duża

[ 5 ] piąta - bardzo duże ryzyko

Wysoce prawdopodobne

Średnia

[ 4 ] czwarta - duże ryzyko

Wysoce prawdopodobne

Mała

[ 3 ] trzecia - średnie ryzyko

Prawdopodobne

Duża

[ 4 ] czwarta - duże ryzyko

Prawdopodobne

Średnia

[ 3 ] trzecia - średnie ryzyko

Prawdopodobne

Mała

[ 2 ] druga - małe ryzyko

Mało prawdopodobne

Duża

[ 3 ] trzecia - średnie ryzyko

Mało prawdopodobne

Średnia

[ 2 ] druga - małe ryzyko

Mało prawdopodobne

Mała

[ 1 ] pierwsza - bardzo małe ryzyko

Zgodnie z Polska Normą PN-N-18002 zespół określił dopuszczalność ryzyka zawodowego :

    • Kategoria ryzyka

Dopuszczalność

ryzyka

    • Niezbędne działania

[ 5 ] piąta - bardzo duże ryzyko

Nieakceptowalne

Niedpuszczalne

Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego.

[ 4 ] czwarta - duże ryzyko

nieakceptowalne

niedopuszczalne

Należy podjąć natychmiast działania w celu zmniejszenia ryzyka. Jeśli praca jest planowana nie wolno jej rozpocząć do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego.

[ 3 ] trzecia - średnie ryzyko

akceptowalne

Należy zaplanować i podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.

[ 2 ] druga - małe ryzyko

akceptowalne

Jeśli jest to możliwe dalej zmniejszać ryzyko albo zapewnić ten sam poziom ryzyka .

[ 1 ] pierwsza bardzo małe ryzyko

akceptowalne

Nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań.