4222


4.10. Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu na 2005 r.

z tego:

%

Wyszczególnienie

2004 r.

Ogółem

wydatki bieżące

majątkowe

3:2

w tysiącach złotych

1

2

3

4

5

6

Wydatki ogółem
z tego:

1.626.813

1.448.061

1.412.031

36.030

89,0

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

63

Gospodarka gruntami i nieruchomo­ściami


43.670


28.548


28.498


50


65,4

Agencja Nieruchomości Rolnych

239

208

208

87,0

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

344.837

326.904

290.924

35.980

94,8

Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych


604.500


590.000


590.00097,6

Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych233150,0

Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych


134.000


233.000


233.000


173,9

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

450.000

156.797

156.797

34,8

Fundusz Termomodernizacji

39.600

89.400

89.400

225,7

Towarzystwa budownictwa społecznego

50

Fundusz Dopłat

20.000

20.000

Refundacja spółdzielniom mieszkanio­wym kosztów prac związanych z po­działem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków
2.377
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.598

Pozostała działalność

4.877

3.201

3.201

65,6

Zaplanowane wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Ministrów właściwych do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, obrony narodowej, Skarbu Państwa oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 1.448.061 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 1.412.031 tys. zł i wydatki majątkowe - 36.030 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na finansowanie:

1) Zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 28.498 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną głównie na: ustalanie wartości nieruchomości dla potrzeb uwłaszczenia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem, administrowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (w tym nieruchomościami przekazywanymi do zasobu po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych oraz nieruchomościami przejętymi od Wojski Federacji Rosyjskiej, których koszty administrowania do końca 2004 r. finansowane są ze środków specjalnych), wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, regulowanie stanów prawnych, przygotowanie dokumentacji dla ustalenia cen nieruchomości wywłaszczanych na rzecz Skarbu Państwa, założenie i wpis do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości oraz założenie i prowadzenie wojewódzkiego rejestru zawierającego dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Powyższe wydatki przeznaczone są na:

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - 23.975 tys. zł,

- zadania realizowane przez wojewodów - 3.312 tys. zł,

- zadania realizowane przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - 1.211 tys. zł, w tym głównie na:

- działalność Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Państwowej Rady Nieruchomości oraz Komisji Arbitrażowej - 982 tys. zł (w tym honoraria dla członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej - 631 tys. zł),

- monitoring rynku nieruchomości - 170 tys. zł oraz pokrycie kosztów postępowania sprawdzającego spełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych - 30 tys. zł.

2) Zadań przekazanych do realizacji Agencji Nieruchomości Rolnych - 208 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przeznaczone są na sfinansowanie odpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych od rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytur i rent, stosownie do postanowień art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3) Zadań przekazanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - 290.924 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie Ministra właściwego do spraw obrony narodowej przeznaczone są na wypłatę równoważników i ekwiwalentów należnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem miejsc internatowych i na remont kwater przed ich ponownym zasiedleniem.

4) Refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych - 590.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na refundację premii gwarancyjnych z tytułu likwidowanych w  2005 r. książeczek mieszkaniowych (wystawionych do dnia 29 października 1990 r.), w związku z przeznaczeniem wkładu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

5) Refundacji premii za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych - 3 tys. zł.

Zaplanowane wydatki na refundację premii za systematyczne oszczędzanie na książeczkach mieszkaniowych dotyczą tylko wpłat wniesionych na książeczki mieszkaniowe przed 1983 r. w ramach systematycznego oszczędzania. Wydatki te mają charakter wygasający.

6) Wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych - 233.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na sfinansowanie należności banków z tytułu: wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych (za IV kwartał 2004 r. oraz trzy kwartały 2005 r.), wykupu części odsetek skapitalizowanych oraz z tytułu wynagrodzenia za administrowanie i egzekwowanie zadłużenia kredytobiorców.

Zasady wykupu, ze środków budżetu państwa, odsetek od kredytów mieszkaniowych określają przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

7) Działalności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 156.797 tys. zł.

Zakres działalności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz­kaniowego.

Powyższe wydatki przeznaczone są na udzielanie preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, a także gminom na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

8) Funduszu Termomodernizacji - 89.400 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na zasilenie Funduszu Termomodernizacji, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Środki te służą sfinansowaniu premii udzielonych inwestorom w wysokości 25% kwoty kredytu bankowego udzielonego na realizację inwestycji ograniczającej zapotrzebowanie na energię cieplną.

9) Funduszu Dopłat - 20.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na dofinansowanie Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego funduszu wykorzystane zostaną na realizację celów wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, a także z ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

10) Realizacji zadań zaliczonych do pozostałej działalności - 3.201 tys. zł.

Wydatki te będą realizowane przez:

- wojewodów - 101 tys. zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (województwo opolskie - 31 tys. zł) oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę cmentarza wojennego w Siemianowicach Śląskich (województwo śląskie - 60 tys. zł) i wypłatę renty na rzecz osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądowym (województwo śląskie - 10 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz­kaniowej - 3.100 tys. zł.

Wydatki te są przeznaczone głównie na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu uprzedniego wywłaszczenia nieruchomości, ekspertyzy, opinie prawne, opinie biegłych, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, badanie statystyczne planistyka gminna, bilateralne studia transgraniczne i programy zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granic Polski, przygotowanie materiałów planistycznych związanych z organizacją w Polsce Warsztatów Komitetu Osiedli Ludzkich, Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, monitoring mieszkaniowy oraz monitoring funkcjonowania dodatków mieszkaniowych, opracowanie „Polsko-Słowackiego” leksykonu pojęć planistycznych oraz raportu w sprawie oceny warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 36.030 tys. zł, z czego w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej - 35.980 tys. zł na inwestycje mieszkaniowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

- Wojewody Pomorskiego - 50 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych Kartuzy, Malbork i Puck.

55

121Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4222
4222
4222
4222
4222
4222
4222
4222
praca-licencjacka-b7-4222, Dokumenty(1)
4222
4222
4222
4222

więcej podobnych podstron