5498


WZORY UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH, WZORY PISM 

Zobacz również: BHP i HCCP w firmie

SUPER WYDAWNICTWO biznesowe na płycie CD, na którym znajdziesz wzory 1300 pism urzędowych i umów cywilno-prawnych, ustawy i kodeksy. To zestaw, który każdy musi mieć. Nigdzie nie ma więcej! Po co tracić pieniądze na porady prawników? Oto szczegółowy spis:

USTAWY
1. O biegłych rewidentach i ich samorządzie

2. O doradztwie podatkowym

3. O kontroli skarbowej

4. O opłacie skarbowej

5. O podatkach i opłatach lokalnych

6. O podatku dochodowym od osób fizycznych

7. O podatku dochodowym od osób prawnych

8. O podatku od czynności cywilnoprawnych

9. O podatku od spadków i darowizn

10. O podatku od towarów i usług

11. O podatku akcyzowym

12. O podatku rolnym

13. O transporcie drogowym

14. O zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

15. O zryczałtowanym podatku dochodowym

16. Ordynacja podatkowa 

KODEKSY

1. Kodeks celny

2. Kodeks cywilny

3. Prawo o ruchu drogowym

4. Kodeks handlowy

5. Karny skarbowy

6. Karny wykonawczy

7. Karny8. Konstytucja

9. Morski

10. Kodeks postępowania administracyjnego

11. Kodeks postępowania cywilnego

12. Kodeks postępowania karnego

13. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

14. Kodeks pracy

15. Rodzinny i opiekuńczy

16. Spółek handlowych

17. Wykroczeń

18. Zmiany w kodeksie drogowym 

WZORY DEKLARACJI NA PFRON

1. Dek - I - O Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Dek - I - a

3. Dek - I - b

4. Dek - II

5. Dek - II - a

6. Dek - W

7. Dek - z 

PRACA

1. Curriculum Vitae

2. Kwestionariusz osobowy

3. Porozumienie zmieniające umowę o pracę

4. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

5. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

6. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

7. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia

8. Świadectwo pracy

9. Wniosek o wyrażenie zgody na wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

10. Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia

11. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

12. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

13. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z zastosowaniem  skróconego okresu wypowiedzenia

14. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

15. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

16. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę 

BUDOWA

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

5. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

7. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

8. Zgłoszenie robót budowlanych 

POZWY SĄDOWE

1. O alimenty na rzecz małoletniego dziecka

2. O alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

3. O eksmisje

4. O ochronę wierzyciela w związku z niewypłacalnością dłużnika

5. O odszkodowanie i rentę (w związku z wypadkiem drogowym)

6. O odszkodowanie i rentę

7. O orzeczenie separacji

8. O separację

9. O ustalenie ojcostwa

10. O zachowek

11. O zapłatę

12. O zniesienie wspólnoty majątkowej między małżonkami 

FORMULARZE SĄDOWE

1. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym [OU]

2. Pisma zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym [WD]

3. Pozew w postępowaniu cywilnym [PM]

4. Pozew w postępowaniu uproszczonym [PU]

5. Sprzeciw do wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym [SpWU]

6. Sprzeciw do nakazu zapłaty w postępowaniu upomin. [SpN]

7. Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym/przyspieszonym

8. Załączniki do pism procesowych, Uzupełnienie o dane kolejnych stron

9. Załączniki uzupełniające do pozwu, z wnioskiem o zabezp. powódz. [UZ]

10. Formularz zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakaz. [ZaN] 

URZĄD SKARBOWY

1. Pr. o zw. pod. VAT przy nab. tow. do czy. cał. lub częściowo.

2. Prośba o odroczenie płatności podatku VAT

3. Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej

4. Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

5. Prośba o umorzenie podatku od darowizny

6. Prośba o zaniechanie podatku od darowizny

7. Prośba o zmniejszenie podatku należnego o nalicz. przed dn. utr. zwoln.

8. Prośba o zwolnienie naliczonego podatku VAT w 15 dni od złożenia  deklaracji VAT-7

9. Proś. o zw. pod. VAT wyt. wyro. rękodz. ludow. i artys.

10. Prośba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej książki przychodów i  rozchodów

11. Prośba o zwrot nadpłaconego podatku

12. Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

13. Wn. o wz. post. zak. ost. decyzją Ins. Kon. okreś. wyso. zal.

14. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z  odsetkami za zwłokę

15. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet pod. dochod.

16. Wnios. nab. przeds. o wyd. zaśw. o st. zna. org. pod. zobow.

17. Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

18. Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

19. Wnios. spad. wyd. zaświa. o stanie znanych org. pod. zob. sp.

20. Wniosek o przywrócenie terminu

21. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

22. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

23. Wniosek o zaniech. ustal. zobow. pod.

24. Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego 

WNIOSKI SĄDOWE

1. O ograniczenie władzy rodzicielskiej

2. O podział majątku wspólnego

3. O przysposobienie

4. O stwierdzenie nabycia spadku

5. O udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

6. O ukaranie

7. O ustanowienie służebności drogi koniecznej

8. O wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za prace

9. O zmianę nazwiska (lub imienia)

10. O zwolnienie od kosztów sądowych 

WEKSLE

1. Deklaracja wekslowa

2. Indos

3. Indos 1

4. Indos 2

5. Poręczny weksel trasowany

6. Weksel trasowany z klauzulą bez protestu

7. Weksel trasowany z zakazem indosów

8. Weksel trasowany

9. Weksel własny bez indosu

10. Weksel własny bez protestu

11. Weksel własny 

URZĄD

1. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

2. Likwidacja działalności

3. Oświadczenie celne 1

4. Oświadczenie celne 2

5. Oświadczenie celne 3

6. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

7. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

8. Zawieszenie działalności gospodarczej

9. Zgłoszenie działalności gospodarczej

10. Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

11. Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 

INNE

1. Rodzaje spółek

2. Rozporządzenie w sprawie polskiej klasyfikacji działalności

3. Słownik terminów prawnych i gospodarczych

4. Ustawa o działalności gospodarczej

5. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym

6. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu społecznym

7. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

8. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

RÓŻNE

1. Gratyfikacja z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego

2. Informacja o chwilowym braku towaru

3. Informacja o podwyżce cen usług

4. Klauzula poufności danych

5. Pozwolenie na budowę

6. Prop. zawarcia poroz. w sprawie odsz. pow.

7. Referencje dla kandydata na księgowego

8. Regulamin pracy

9. Statut stowarzyszenia

10. Świadectwo pracy

11. Umowa o stypendium za wyniki w nauce

12. Umowa o udział w imprezie turystycznej

13. Umowa dostawy

14. Umowa przewozu

15. Umowa spedycji

16. Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

17. Wniosek o wpis do rejestru handlowego

18. Wzór oświadczenia sprawcy szkody

19. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

20. Wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

21. Zamówienie towaru, warunki płatności i transakcji

22. Zaproszenie na uroczystość pożegnania pracownika odchodzącego na  emeryturę

23. Zaproszenie klienta do kolejnej wizyty2

4. Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowej 

KONTRAKTY
1. Kontrakt eksportowy

2. Kontrakt importowy

UMOWY BUDOWLANE
1. Umowa o roboty budowlane

2. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

3. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego 

UMOWY CYWILNE

1. Umowa agencyjna

2. Umowa darowizny rzeczy

3. Umowa darowizny

4. Umowa know-how

5. Umowa o dzieło

6. Umowa pożyczki

7. Umowa renty 1

8. Umowa renty 2

9. Umowa sprzedaży na raty

10. Umowa stała o wykonywaniu robót remontowych i konserwacyjnych

11. Umowa użyczenia

12. Umowa zastawu

13. Umowa zlecenia 

UMOWY DZIERŻAWY - NAJMU

1. Umowa dzierżawy nieruchomości

2. Umowa dzierżawy urządzenia

3. Umowa dzierżawy

4. Umowa najmu części powierzchni użytkowej

5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego

6. Umowa najmu lokalu użytkowego

7. Umowa najmu mieszkania

8. Umowa najmu samochodu

9. Umowa najmu

10. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

11. Umowa podnajmu 

UMOWY FINANSOWE

1. Cesja

2. Deklaracja wekslowa

3. Ugoda pozasądowa

4. Ugoda

5. Umowa dealerska

6. Umowa do gwarancji

7. Umowa dostawy

8. Umowa forfaitingu

9. Umowa franchisingu

10. Umowa leasingu

11. Umowa o przejęcie długu

12. Umowa o przystąpienie do długu

13. Umowa o współpracy

14. Umowa o zwolnieniu długu

15. Umowa poręczenia

16. Umowa przewłaszczenia

17. Umowa ustanowienia zastawu 

UMOWY O PRACĘ 

1. Aneks do umowy o pracę

2. Spółdzielcza umowa o pracę

3. Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych

4. Umowa menadżerska

5. Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

6. Umowa o pracę (kontrakt kierowniczy)

7. Umowa o pracę członka zarządu spółki

8. Umowa o pracę na czas nieokreślony

9. Umowa o pracę na czas określony

10. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

11. Umowa o pracę na okres próbny

12. Umowa o pracę

13.  Umowa o współodpowiedzialność materialną za powierzone mienie

14. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

15. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 

UMOWY LICENCYJNE 

1. Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego

2. Umowa licencyjna

UMOWY MAGAZYNOWE
1. Umowa przechowania

2. Umowa składu

3. Umowa spedycji 

UMOWY KOMPUTEROWE 

1. Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego

2. Umowa o stworzenie sklepu internetowego

3. Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania

4. Umowa o wykonanie strony www

5. Umowa sprzedaży autorstwa praw majątkowych do prog. komputerowego 

UMOWY SPÓŁEK

1. Umowa jednoosobowej spółki zoo

2. Umowa spółki cywilnej

3. Umowa spółki jawnej

4. Umowa spółki zoo

5. Umowa spółki komandytowej

6. Umowa spółki partnerskiej 

UMOWY SPRZEDAŻY

1. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

2. Umowa komisu

3. Umowa kupna - sprzedaży

4. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

5. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego

6. Umowa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

7. Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej

8. Umowa sprzedaży nieruchomości

9. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

10. Umowa sprzedaży ratalnej

11. Umowa sprzedaży samochodu

12. Umowa sprzedaży

13. Umowa zbycia udziałów w spółce zoo 

UMOWY USŁUG

1. Umowa agencyjna

2. Umowa agencyjno - akwizycyjna

3. Umowa akwizycji

4. Umowa o dzieło

5. Umowa o świadczenie usług hotelarskich na rzecz biura podróży

6. Umowa o świadczenie usług

7. Umowa serwisowa 

UMOWY UŻYCZENIA

1. Umowa użyczenia samochodu

2. Umowa użyczenia

3. Umowa użytkowania

DODATKOWO PONAD 150 INNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW
1. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ (1) 
2. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ (2) 
3. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ (3) 
4. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ (4) 
5. UMOWA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO (1) 
6. UMOWA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO (2) 
7. UMOWA SPÓŁKI CICHEJ (1) 
8. UMOWA SPÓŁKI CICHEJ (2) 
9. UMOWA SPÓŁKI CICHEJ (3) 
10. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (1) 
11. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (2) 
12. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (1) 
13. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (2) 
14. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (3) 
15. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (4) 
16. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ - UPROSZCZONA 
17. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1) 
18. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2)
19. UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH
20. UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
21. UMOWA JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO 
22. UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
23. AKT ZAŁOŻYCIELSKI JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24. AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA 
25. AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ SKARBU PAŃSTWA
26. UMOWA O ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 
27. UMOWA O ZASTAWIENIE UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
28. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
29. AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ 
30. UMOWA WSPÓLNIKÓW JAWNYCH POSTANAWIAJĄCA ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BEZ LIKWIDACJI
31. AKT USTANOWIENIA FUNDACJI 
32. WZORCOWY REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
33. STATUT FUNDACJI
34. STATUT STOWARZYSZENIA
35. UMOWA SKŁADU (1) 
36. UMOWA SKŁADU (2) 
37. UMOWA SKŁADU (3)
38. UMOWA SKŁADU (PRZYRZECZENIE SKŁADU)
39. UMOWA PRZEDWSTĘPNA W SPRAWIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
40. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
41. UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (1) 
42. UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (2) 
43. UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (3) 
44. UMOWA O PRACE PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE 
45. UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO (1) 
46. UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO (2) 
47. UMOWA W SPRAWIE UDZIAŁU W REALIZACJI WSPÓLNEJ INWESTYCJI
48. UMOWA STAŁA O WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACJI 
49. UMOWA O WYKONYWANIE NAPRAW GWARANCYJNYCH 
50. UMOWA O WYKONYWANIE PRACY W RAMACH ZAKŁADOWYCH ZESPOŁÓW GOSPODARCZYCH
51. UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 
52. UMOWA AKWIZYCJI (1) 
53. UMOWA AKWIZYCJI (2) 
54. UMOWA AKWIZYCJI (3)
55. UMOWA AKWIZYCJI (4) 
56. AGENCYJNA UMOWA AKWIZYCJI
57. UMOWA AGENCYJNA (1)
58. UMOWA AGENCYJNA (2) 
59. UMOWA AGENCYJNA (3) 
60. UMOWA AGENCYJNA (4) 
61. UMOWA AGENCYJNA (5) 
62. UMOWA AGENCYJNA (6)
63. UMOWA AGENCYJNA W EKSPORCIE
64. UMOWA AGENCYJNA (AGENT-PEŁNOMOCNIK) 
65. UMOWA AGENCYJNA (AGENT-POŚREDNIK) 
66. UMOWA O DZIEŁO (1) 
67. UMOWA O DZIEŁO (2)
68. UMOWA O DZIEŁO (3) 
69. UMOWA O DZIEŁO (4) 
70. UMOWA O DZIEŁO (5)
71. UMOWA O DZIEŁO (6) 
72. UMOWA PRZEDWSTĘPNA
73. UMOWA DZIERŻAWY (1) 
74. UMOWA DZIERŻAWY (2)
75. UMOWA DZIERŻAWY (3) 
76. UMOWA DZIERŻAWY POJAZDU
77. UMOWA DZIERŻAWY RUCHOMOŚCI
78. UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI
79. UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 
80. UMOWA NAJMU 
81. UMOWA NAJMU I DZIERŻAWY 
82. UMOWA NAJMU LOKALU 
83. UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 
84. UMOWA NAJMU MIESZKANIA 
85. UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
86. UMOWA PODNAJMU LOKALU 
87. UMOWA DAROWIZNY 
88. UMOWA DAROWIZNY POJAZDU 
89. UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI MAŁOLETNIEMU
90. UMOWA KOMISU (1) 
91. UMOWA KOMISU (2) 
92. UMOWA KOMISU (3) 
93. UMOWA PRZECHOWANIA (1) 
94. UMOWA PRZECHOWANIA (2)
95. UMOWA PRZECHOWANIA (3) 
96. UMOWA PRZECHOWANIA (4)
97. UMOWA PRZECHOWANIA (5) 
98. UMOWA POŻYCZKI (1) 
99. UMOWA POŻYCZKI (2)
100. UMOWA POŻYCZKI (3) 101. UMOWA POŻYCZKI BANKOWEJ 
102. UMOWA UŻYCZENIA (1) 
103. UMOWA UŻYCZENIA (2) 
104. UMOWA UŻYCZENIA (3)
105. UMOWA UŻYCZENIA RUCHOMOŚCI
106. UMOWA LEASINGU (1) 
107. UMOWA LEASINGU (2) 
108. UMOWA LEASINGU (3) 
109. UMOWA LEASINGU (4)
110. UMOWA LEASINGU (5)
111. UMOWA LEASINGU FINANSOWANEGO
112. UMOWA BARTEROWA 
113. UMOWA KREDYTOWA (1)
114. UMOWA KREDYTOWA (2)
115. PORĘCZENIE ZA SPŁATĘ POŻYCZKI/KREDYTU 
116. UMOWA PORĘCZENIA 
117. UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU 
118. UMOWA O USTANOWIENIE ZASTAWU NA RZECZACH RUCHOMYCH
119. UMOWA ZASTAWU (1) 
120. UMOWA ZASTAWU (2) 
121. UMOWA ZASTAWU BANKOWEGO
122. UMOWA O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 
123. UMOWA PRZEWŁASZCZENIA
124. UMOWA O PRACĘ (1) 
125. UMOWA O PRACĘ (2)
126. UMOWA O PRACĘ (3)
127. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA 
128. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA 
129. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O PRACĘ
130. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY ZA WYPOWIEDZENIEM 
131. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
132. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ 
133. UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY
134. UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 
135. PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ 
136. UMOWA O PRACĘ SEZONOWĄ 
137. UMOWA NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY 
138. UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIE OKREŚLONY
139. UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
140. UMOWA O PRACĘ (KONTRAKT KIEROWNICZY) 
141. UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ (1) 
142. UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ (2) 
143. UMOWA O PRACĘ NAKŁADCZĄ (3) 
144. UMOWA ZAMIANY (1) 
145. UMOWA ZAMIANY (2)
146. UMOWA ZAMIANY MIESZKANIA
147. UMOWA SPRZEDAŻY (1)
148. UMOWA SPRZEDAŻY (2)
149. UMOWA SPRZEDAŻY (3)
150. UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA 
151. UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
152. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI CUDZOZIEMCOWI 
153. UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY (1) 
154. UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY (2) 
155. UMOWA SPRZEDAŻY POPRZEZ AGENCJĘ 
156. UMOWA SPRZEDAŻY - DOSTAWY
157. UMOWA (KONTRAKT) SPRZEDAŻY (DOSTAWY) 
158. UMOWA DOSTAWY (1)
159. UMOWA DOSTAWY (2) 
160. UMOWA DOSTAWY (3) 
161. UMOWA DOSTAWY (4) 
162. UMOWA WIELOLETNIA 
163. UMOWA PRZEWOZU (1) 
164. UMOWA PRZEWOZU (2) 
165. UMOWA PRZEWOZU (3) 
166. UMOWA NAJMU POJAZDU WRAZ Z OBSŁUGĄ
167. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE (1)
168. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE (2) 
169. UMOWA SPEDYCJI (1) 
170. UMOWA SPEDYCJI (2)
171. UMOWA SPEDYCJI (3) 
172. UMOWA "KNOW - HOW" (1)
173. UMOWA "KNOW - HOW" (2) 
174. UMOWA "KNOW - HOW" (3) 
175. AKT UGODY (1) 
176. AKT UGODY (2) 
177. AKT UGODY (3) 
178. UMOWA ZLECENIE (1) 
179. UMOWA ZLECENIE (2) 
180. UMOWA ZLECENIE (3) 
181. UMOWA ZLECENIE (4) 
182. UMOWA ZLECENIE (5) 
183. UMOWA ZLECENIA DLA AGENCJI CELNEJ 
184. UMOWA O WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ
185. UMOWA O WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ
186. UMOWA O INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE
187. UMOWA KOOPERACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
188. UMOWA DOSTAWY ELEMENTÓW KOOPERACYJNYCH 
189. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH 
190. UMOWA O DOKONANIE PROJEKTU WYNALAZCZEGO
191. UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU WYNALAZCZEGO
192. UMOWA O UCZESTNICZENIE W REALIZACJI PROJEKTU WYNALAZCZEGO
193. UMOWA WYDAWNICZA
194. UMOWA WYDAWNICZA
195. UMOWA O SPRZEDAŻ PRAW AUTORSKICH I WYDANIE DZIEŁA
196. UMOWA "O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH" 
197. UMOWA "SPONSORSKA" 
198. UMOWA LICENCYJNA (1) 
199. UMOWA LICENCYJNA (2) 
200. UMOWA SUBLICENCYJNA

+ 600 wzorów pism GRATIS!:

1.Finansowo-Księgowe
- Diety, zwrot za przejazdy
- Gwarancja uregulowania zaległych płatności
- Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur
- Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia
- Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
- Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
- Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy
- Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu
- Oświadczenie o gwarancji płatności
- Otwarcie nowego rachunku
- Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
- Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
- Prośba o przedłużenie terminu płatności
- Stosowanie stałych cen
- Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury
- Upomnienie z powodu nieuregulowania należności
- Upomnienie z powodu nieuregulowania płatności
- Upomnienie z powodu zaległości płatności
- Upomnienie z powodu zaległych płatności
- Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego
- Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania
- Wezwanie do zapłaty czynszu
- Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności
- Zapytanie o ceny wyrobów
- Zapytanie o zakup na kredyt
- Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
- Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia
- Żądanie płatności gotówkowej
- Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

2.Okolicznościowe
- Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko
- Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy
- Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego
- Gratulacje z powodu pomysłu innowacyjnego
- Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy
- Gratulacje za dobrze wykonaną pracę
- Informacja o chorobie pracownika
- Informacja o imprezie pożegnalnej kolegi\koleżanki
- Informacja o likwidacji sklepu
- Informacja o nowej siedzibie firmy
- Informacja o nowym przedstawicielu firmy
- Informacja o obniżce cen na niektóre towary
- Informacja o odniesionym sukcesie
- Informacja o organizowanym kursie
- Informacja o otrzymaniu przesyłki
- Informacja o otwarciu nowego lokalu
- Informacja o otwarciu nowego sklepu
- Informacja o podłączeniu urządzenia do sieci
- Informacja o zamianie przedstawiciela
- Informacja producenta o wstrzymaniu dalszej produkcji
- Kondolencje
- List motywacyjny do sprzedawców przed nowym rokiem
- List z okazji nowego roku
- Pismo do potencjalnych nowych klientów
- Pismo konsumenta w sprawie wycofania szkodliwego produktu
- Pismo z załączoną ankietą
- Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży
- Podziękowanie dla klienta wraz z kuponem rabatowym
- Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy
- Podziękowanie dla pracownika za postawę podczas napadu
- Podziękowanie dla współpracowników za zorganizowanie promocji
- Podziękowanie dyrekcji hotelu za przygotowanie imprezy
- Podziękowanie za prezent
- Podziękowanie za spotkanie z okazji odejścia z firmy
- Podziękowanie za udaną prezentację
- Podziękowanie za uwagę i miłe przyjęcie
- Poprawienie brzmienia dokumentu
- Posezonowa wyprzedaż towarów
- Powiadomienie klienta o wprowadzeniu nowego modelu wyrobu
- Prezentacja działalności firmy
- Przedstawienie nowego sklepu
- Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym
- Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie
- Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej
- Wyrazy współczucia z powodu śmierci kolegi
- Zaproszenie do sklepu na prezentację towarów i usług
- Zaproszenie do warsztatu samochodowego
- Zaproszenie klienta do kolejnej wizyty
- Zaproszenie na prezentację nowych wyrobów
- Zaproszenie na promocję nowego wyrobu
- Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę
- Zawiadomienie o nieskorzystaniu z zaproszenia na kolację służbową
- Zawiadomienie o wizycie nowego przedstawiciela
- Zmiana siedziby firmy, potwierdzenie
- Zwrot prezentu ze względu na etykę zawodową
- Zwrot zbyt drogiego prezentu
- Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia

3.Informacje, zamówienia, reklamacje
- Anulowanie części zamówienia
- Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy
- Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji
- Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora
- Informacja o braku zamówionego towaru
- Informacja o chwilowym braku towaru
- Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki
- Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru
- Informacja o otrzymaniu części zamiennych
- Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru
- Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu
- Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy
- Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy
- Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu
- Informacja o wysyłce towaru
- Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku
- Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu
- Naprawa gwarancyjna
- Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru
- Odmowa naprawy gwarancyjnej
- Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru
- Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru
- Pismo dotyczące wybrakowanego towaru
- Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
- Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży
- Potwierdzenie zamówienia
- Propozycja zamiany towaru
- Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych
- Prośba o przedłużenie terminu dostawy
- Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy
- Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru
- Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą
- Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów
- Reklamacja i zwrot towaru
- Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru
- Reklamacja otrzymanego towaru
- Skarga z powodu złej jakości wyrobów
- Uznanie reklamacji i zamiana towaru
- Uznanie uzasadnionej reklamacji
- Wstrzymanie dostawy
- Wykonanie usługi montażu części zamiennej
- Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu
- Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu
- Zwrot towaru przekazanego na próbę
- Zwrot towaru z różnych powodów
- Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy
- Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji
- Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności
- Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty
- Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru
- Żądanie potwierdzenia dostawy

4. Kontrakt importowy i eksportowy
- Kontrakt eksportowy
- Kontrakt importowy

5.Oferty handlowe
- Antykwariat
- Aranżacja i wyposażenie wnętrz
- Czyszczenie i przechowywanie skór
- Doradztwo ekonomiczne
- Doradztwo podatkowe
- Działalność informacyjna - dziennikarstwo
- Instalacje zabezpieczające
- Kartki świąteczne
- Kiermasz wyposażenia i sprzętu wodnego
- Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
- Książki i prospekty
- Kursy wieczorowe w szkole muzycznej
- Leasing różnego rodzaju urządzeń
- Leasing różnorodnych urządzeń
- Najem pomieszczeń biurowych
- Obrót nieruchomościami
- Oferta na usługi doradztwa podatkowego
- Oferta na usługi kosmetyczno-fryzjerskie
- Oferta programowa uzdrowiska
- Oferta sprzętu gospodarstwa domowego
- Oryginalne dywany
- Pośrednictwo w handlu nieruchomościami
- Programy i pomoce szkolne
- Prowadzenie księgowości dla firm
- Reklama
- Rozeznanie rynku przez agenta
- Sprzątanie mieszkań (biur)
- Sprzedaż i wypożyczalnia sukien ślubnych
- Sprzedaż katalogowa
- Sprzedaż rowerów z dostawą do domu
- Sprzedaż z dostawą do domu, poczta ekspresowa
- Sprzęt audio-wideo
- Tapetowanie mieszkań
- Ubezpieczenie
- Usługi bankowe
- Usługi drukarskie
- Usługi notarialne - sporządzenie testamentu
- Usługi przewozowe
- Usługi przewozowe - przeprowadzki
- Usługi przewoźnika lotniczego
- Zabezpieczenie danych przed kradzieżą
- Zamówienie specyfikacji istotnych warunków

6.Pełnomocnictwa
- Odwołanie pełnomocnictwa
- Odwołanie prokury
- Pełnomocnictwo administracyjne
- Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
- Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
- Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu
- Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu wspólników
- Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
- Pełnomocnictwo łączone
- Pełnomocnictwo procesowe
- Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism
- Pełnomocnictwo procesowe ogólne
- Prokura
- Prokura łączona
- Złożenie prokury przez prokurenta

7.Budowa
- Umowa o roboty budowlane
- Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
- Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
- Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości
- Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
- Wniosek o przekazanie
- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
- Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków
- Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
- Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
- Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie
- Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej
- Zgłoszenie robót budowlanych

8.Praca
- Aneks do umowy o pracę
- Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
- Arkusz spisu z natury środków trwałych
- Curriculum vitae
- Dowód przyjęcia środka trwałego do używania
- Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia
- Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
- Informacje o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
- Kara upomnienia, nagany, pieniężna
- Karta środka trwałego
- Kwestionariusz osobowy
- List polecający - pośrednictwo w sprawie drugiej osoby
- Negatywna ocena byłego pracownika
- Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji
- Odmowa w spełnieniu planów zawodowych
- Odpowiedź na ofertę pracy
- Odpowiedź na skargę na personel
- Odrzucenie prośby o podwyżkę
- Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
- Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem pracy
- Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
- Pismo do pracownika firmy, propozycje udzielenia referencji
- Pismo do pracowników przez wprowadzeniem zmian statutowych
- Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok
- Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
- Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów
- Poinformowanie pracownika o nieotrzymaniu 13 wynagrodzenia
- Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
- Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę
- Powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
- Powierzenie pracownikowi innej pracy
- Powitanie nowego pracownika, informacja o kursach
- Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów
- Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego
- Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego
- Protokół ustalenia okoliczności wypadku
- Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę
- Referencje dla kandydata na księgowego
- Referencje dla kandydatki na sekretarkę
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania pracowników
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
- Sugestie co do poprawek w tekście pożegnania pracownika
- Świadectwo pracy
- Ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu
- Umowa konsorcjum
- Umowa menedżerska
- Umowa o pracę
- Umowa o pracę członka zarządu spółki
- Umowa o pracę na czas zastępstwa
- Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną
- Umowa o współodpowiedzialności materialnej
- Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie
- Umowa o współpracy
- Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych
- Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
- Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
- Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
- Upomnienie pracowników z powodu nieodpowiedzialnego zachowania
- Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur
- Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodpowiedzialnego zachowania
- Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia
- Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
- Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
- Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
- Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
- Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
- Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę ze skróconym okresem wypowiedzenia
- Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
- Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
- Zaproszenie kandydata do udziału w teście
- Zapytanie o referencje dla kandydata do pracy
- Zapytanie o referencje kandydata na księgowego
- Zaświadczenie
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
- Zawiadomienie o awansie, gratulacje
- Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego w UP
- Zezwolenie na wykonanie fotografii w celach reklamowych
- Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych dotyczących
- Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy

9. Umowy magazynowe i składu
- Umowa przechowania
- Umowa składu
- Umowa spedycji

10. Sądowe
- DS załącznik do pism procesowych
- PM pozew w postępowaniu cywilnym
- Pozew o nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
- Pozew o ochronę naruszonego posiadania
- Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
- Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
- Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem
- Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego z wnioskiem
- Pozew o przywrócenie do pracy
- Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania
- Pozew o rozwiązanie przysposobienia
- Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
- Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Pozew o rozwód
- Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
- Pozew o uchylenie kary porządkowej
- Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
- Pozew o unieważnienie małżeństwa
- Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
- Pozew o ustalenie macierzyństwa
- Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
- Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę
- Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
- Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji
- Pozew o wydanie nakazu zapłaty
- Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie
- Pozew o zachowek
- Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy
- Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy
- Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę
- Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
- Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
- Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
- Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
- Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
- Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania
- PU pozew w postępowaniu uproszczonym
- Skarga dłużnika na czynność komornika
- Skarga dłużnika na opis i oszacowanie
- Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Skarga na czynności komornika
- Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
- Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
- SpN sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
- Sprzeciw do wyroku zaocznego
- Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
- Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli
- SpWU sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym
- UZ załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
- WD pismo zawierające wnioski dowodowe
- Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
- Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
- Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
- Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
- Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
- Wniosek o ustanowienie adwokata
- Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
- Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
- Wniosek pozwanego o sporządzenia uzasadnienia wyroku
- ZaN zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
- Zażalenie powoda co do kosztów procesu
- Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia
- Zażalenie powoda na postanowienie sądu

11.Umowy spółek
- Umowa spółki cywilnej
- Umowa spółki jawnej
- Umowa spółki komandytowej
- Umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością
- KRS-ZN
- KRS-WB
- KRS-WE
- KRS-WH
- KRS-WK
- KRS-WL
- KRS-WM

12.Skarbowe
- Informacja o likwidacji działalności gospodarczej
- Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT
- Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT
- Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
- Informacja o sporządzeniu remanentu
- Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym
- Informacja o zawiązaniu spółki
- Informacja o zmianie składu osobowego spółki
- Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania
- Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej
- Odpowiedź na upomnienie
- Odwołanie od decyzji
- Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
- Prośba o obniżenie karty podatkowej
- Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego
- Prośba o odroczenie płatności podatku VAT
- Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
- Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej
- Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
- Prośba o zaniechanie podatku od darowizny
- Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony
- Prośba o zwolnienie z prowadzenia Podatkowej Księgi P i R
- Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów
- Prośba o zwrot nadpłaty podatku
- Prośba o zwrot należnego podatku VAT w ciągu 15 dni
- Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego
- Skarga na czynności poborcy
- Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy
- Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
- Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań zbywcy
- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki
- Wniosek o przywrócenie terminu
- Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
- Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia
- Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
- Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
- Wniosek o wznowienie
- Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy
- Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego
- Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego
- Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego
- Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy
- Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań spadkodawcy
- Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego
- Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych
- Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych
- Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych
- Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
- Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego
- Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
- Żądanie udzielenia informacji o z stosowaniu przepisów podatkowych
- Żądanie wydania postanowienia
- Żądanie wyłączenia spod egzekucji

13.Umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy
- Deklaracja gwarancyjna
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- pożyczka lombardowa
- umowa dzierżawy
- Umowa dzierżawy nieruchomości
- Umowa dzierżawy urządzenia
- Umowa komisu
- Umowa kredytu faktoringowego
- Umowa kupna - sprzedaży
- Umowa najmu
- Umowa najmu części powierzchni użytkowej
- Umowa najmu lokalu użytkowego
- Umowa najmu samochodu
- Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania
- Umowa podnajmu części lokalu użytkowego
- Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
- Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
- Umowa sprzedaży
- Umowa sprzedaży na próbę
- Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności
- Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy
- Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
- Umowa sprzedaży ratalnej
- Umowa sprzedaży samochodu
- Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
- Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

14.Umowy zlecenia i użyczenia
- Umowa użyczenia
- Umowa użyczenia samochodu
- Umowa użytkowania
- Umowa zlecenia
- Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu

15.Umowy związane z komputerami
- Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
- Umowa o stworzenie sklepu internetowego
- Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
- Umowa o wykonanie strony WWW
- Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

16.Umowy związane z obrotem finansowym
- Cesja
- Deklaracja wekslowa
- Ugoda
- Ugoda pozasądowa
- Umowa dealerska
- Umowa do gwarancji
- Umowa dostawy
- Umowa forfaitingu
- Umowa franchisingu
- Umowa leasingu
- Umowa o przejęcie długu
- Umowa o przystąpienie do długu
- Umowa o współpracy
- Umowa o zwolnienie z długu
- Umowa poręczenia
- Umowa pożyczki
- Umowa przewłaszczenia
- Umowa ustanowienia zastawu

17.Umowy związane ze świadczeniem usług
- Umowa agencyjna
- Umowa agencyjno-akwizycyjna
- Umowa akwizycji
- Umowa o dzieło
- Umowa o świadczenie usług
- Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
- Umowa serwisowa

18. Urzędowe
- Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
- Likwidacja działalności
- Odwołanie od decyzji
- Odwołanie od decyzji 1 instancji
- Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień
- Odwołanie pełnomocnictwa
- Oświadczenie celne
- Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego
- Pełnomocnictwo ogólne
- Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
- Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe
- Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności
- Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
- Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
- Potwierdzenie zawarcia umowy o kooperacji
- Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji
- Propozycja rozwiązania umowy
- Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego
- Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
- Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń
- Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przeglądu towaru
- Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rękojmia
- Propozycja zawarcia umowy najmu
- Propozycja zmiany ustaleń umowy
- Przelew wierzytelności hipotecznej
- Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków
- Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu
- Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń
- Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
- Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
- Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
- Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
- Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
- Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
- Wniosek o uzupełnienie decyzji
- Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji
- Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
- Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego
- Wypowiedzenie umowy najmu
- Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
- Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej
- Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży
- Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontroli sanitarnej
- Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
- Zastrzeżenia do projektu decyzji
- Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
- Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy
- Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży
- Zawieszenie działalności gospodarczej
- Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności
- Zgłoszenie działalności gospodarczej
- Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej
- Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji
- Zgłoszenie zmiany umowy spółki
- Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

19.Weksle
- Deklaracja wekslowa
- Indos
- Weksel trasowany
- Weksel trasowany poręczony
- Weksel trasowany z klauzulą (bez protestu)
- Weksel trasowany z zakazem indosów
- Weksel własny
- Weksel własny z klauzulą (bez protestu)
- Weksel własny z zakazem dalszego indosowania

20.Inne
- Formularz zmian
- Informacja o nowym przedstawicielu firmy
- Najczęściej używane zwroty w pismach służbowych
- Nota obciążeniowa
- Nota odsetkowa
- Odmowa udziału w akcji reklamowej
- Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne
- Okładki CD
- Podanie o przyznanie stypendium socjalnego
- Propozycja nawiązania współpracy
- Prośba o potwierdzenie salda
- Prośba o przesłanie danych dotyczących nieruchomości
- Prośba o wypełnienie ankiety
- Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu
- Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy
- Skierowanie klienta do agenta firmy
- Umowa darowizny
- Umowa licencyjna
- Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego
- Umowa o stypendium za wyniki w nauce
- Umowa o udział w imprezie turystycznej
- Umowa przewozu
- Umowa renty
- Wezwanie do spełnienia świadczenia
- Wezwanie do wydania przedmiotu
- Wizytówki
- Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego
- Zapytanie o kontynuację współpracy
- Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie
-List kolekcjonerski
- Wniosek o ponowne ustalenie praw do renty z tytułu niezdolności do pracyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
5498
5498, W7 - inżynierii środowiska
5498
5498
5498

więcej podobnych podstron