Materiały i podstawy projektowania belek sprężonych, budownictwo


IV.16. Materiały i podstawy projektowania belek sprężonych.

Konstrukcje sprężone - konstrukcje w których celowo wprowadzono wstępny ucisk taki, który po zsumowaniu z naprężeniami od obciążeń zewnętrznych da bezpieczną pracę konstrukcji; strunobetonowe - prefabrykowane, sprężenie przenoszone przez przyczepność kablobetonowe - sprężenie zakotwione klinem bądź śrubami

Różnice i podobieństwa prętowych konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

Żelbet

Sprężone

1. Praca przekroju

0x01 graphic

około 2/3 wysokości przekroju (strefa rozciągana) nie pracuje - jest niewykorzystana

0x01 graphic

Pm,o - siła sprężająca po stratach doraźnych,

Pm, - siła sprężająca po stratach całkowitych,

Po - początkowa wartość siły sprężającej,

Mg1 - moment od ciężaru własnego,

Mg2 - moment od obciążeń stałych,

Mp - moment od obciążeń zmiennych.

Nie ma strefy rozciąganej w przekroju lub jest ona niewielka.

2. Zbrojenie

Zbrojenie pasywne

Zbrojenie pasywne - żebrowane, gł. dla przeniesienia naprężeń skurczowych i dla transportu, minimalne konstrukcyjne,

Zbrojenie aktywne - działające cały czas, o wysokiej wytrzymałości.

3. Zarysowanie przekroju

Moment rysujący: Mcr = fctm ⋅ Wc,

fctm - wytrzymałość betonu na rozciąganie,

Mcr o małej wartości,

zarysowanie jest zjawiskiem naturalnym,

nie dopuszczenie do zarysowania oznaczałoby niewykorzystanie nośności,

po odciążeniu rysy pozostaną nie zamknięte.

Przekrój jest ściskany, a więc nie ma rys. Można dopuścić do niewielkiego zarysowania

W przypadku przeciążenia:

0x01 graphic

powstaje dodatkowa siła ΔPm,t wskutek odkształcenia elementu. Po odciążeniu rysy ulegają zamknięciu.

4. Przenoszenie ciężaru własnego

Ciężar jest bardzo duży. Stosuje się lekkie kruszywo aby go zminimalizować.

Do rozpiętości krytycznej jest przenoszony „za darmo”. Momenty od sprężania i ciężaru własnego się znoszą. Powyżej lkr przenoszona jest tylko część ciężaru.

5. Ugięcia konstrukcji

Często jest to warunek decydujący.

Poprzez uciąglenie zmniejsza się ugięcia.

Nie można stosować dużych rozpiętości.

Można regulować ugięcia poprzez wygięcie elementu w trakcie sprężania.

0x01 graphic

fu - ugięcie od działających obciążeń,

fw - wygięcie wywołane sprężeniem,

f = fu - fw

Ugięcia mogą być zerowe. Dlatego stosowane są duże rozpiętości.

6. Siły poprzeczne.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Siły poprzeczne zależą od obciążenia i rozpiętości. Nie mamy na nie wpływu.

Siły poprzeczne są redukowane przez pionową składową siły sprężającej.

Pt

Pt ⋅sinα (α

Pt ⋅cosα

α - kąt odgięcia cięgien,

Qzred = Q (g+Δg+p) - Σ Pt⋅sinα

Poprzez odpowiednie odgięcie cięgien można zredukować siłę poprzeczną do 0.

Dodatkowe cechy konstrukcji sprężonych:

Wady konstrukcji sprężonych:

Podstawy projektowania przekrojów sprężonych w ujęciu stanów granicznych użytkowalności i nośności.

Stany obciążeniowe:

  1. Sytuacja początkowa (siła Pmo, ciężar własny - zarysowanie od góry),

  2. Sytuacja przejściowa przy transporcie, montażu (siła Pmt, obciążenia stałe),

  3. Sytuacja użytkowa (Pmt, obciążenia zmienne).

SGN - założenia:

  1. Zasada płaskich przekrojów (liniowości odkształceń),

  2. Pomija się wytrzymałość betonu na rozciąganie,

  3. Pełna przyczepność pomiędzy betonem i stalą (na granicy: beton-stal powstają te same odkształcenia),

  4. Przyjmuje się obliczeniowe wykresy σ - ε dla betonu, stali zbrojeniowej i stali sprężającej,

  5. Wykresy odkształceń przekroju odpowiadają odpowiednio regułom 3 punktów obrotu.

0x08 graphic
Wykres σ - ε dla stali sprężającej.

fpk - wytrzymałość charakterystyczna stali sprężającej, γs = 1,25

Maksymalne naprężenia w cięgnach sprężających:

- w stanie początkowym: σo.max ≤ 0,80 fpk i σo.max ≤ 0,90 fp0.1k

fp0.1k - charakterystyczna granica sprężystości stali sprężającej.

Sprawdzenie SGN w sytuacji początkowej można pominąć, jeżeli:

σg ≤ fctm , σd ≤ (0,5 ÷0,7) fcm - w zależności od elementu i rodzaju sprężenia.

σgd) - naprężenia na górnej (dolnej) krawędzi belki,

Jeżeli nie zachodzi ten warunek, można obciążyć belkę od góry - wtedy następuje relaksacja stali i zmniejszenie siły.

SGN w sytuacji użytkowej - tok postępowania:

jeżeli NRd < NSd - obrót wokół B,

MRd = αfcdScc,eff + Asc(dp - a2sc + As(d - dps

0x08 graphic
0x08 graphic

SGU:

Dekompresja - zapewnienie strefy ściskanej w odległości min 25 mm od brzegu skrajnego cięgna sprężającego.

Moment dekompresji - moment zginający wywołujący dekompresję w przekroju sprężonym na poziomie włókna 1-1, oddalonego 25 mm od ostatniego cięgna sprężającego łącznie z kanałami.

Mod = σcp1 Wc1

σcp1 - naprężenie w betonie powstałe w wyniku sprężenia,

Wc1 - wskaźnik wytrzymałości przekroju obliczonego na poziomie włókna 1-1.

Stan graniczny zarysowania:

Sprawdzenie pojawienia się rys prostopadłych do osi:

MSd ≤ Mcr = Wcscp + fctm)

NSd ≤ Ncr = Acscp + fctm)

Wcs - wskaźnik wytrzymałości przekroju sprowadzonego,

Obliczeniowa wartość rozwarcia rys prostopadłych: wk = β srm εsm,

β - współczynnik wyrażający stosunek obliczeniowej szerokości rysy do szerokości średniej

= 1,3 gdy zarysowanie od samonaprężeń (skurcz, temperatura),

1,7 gdy od obciążeń użytkowych.

srm - średni końcowy rozstaw rys.

εsm - przyrost odkształceń stali zwykłej i sprężonej od stanu dekompresji do rozpatrywanego poziomu obciążenia.

Dla konstrukcji sprężonych: wk ≤ 0,2 mm.

Rysy ukośne - nie można dopuścić do ich powstania σt.max ≤ fctm.

Ugięcia - oblicza się poprzez zsumowanie ugięć od obciążeń zewnętrznych i wygięcia do góry od sprężenia. Stosuje się efektywny moduł sprężenia Ec.eff uwzględniający wpływ pełzania. Sztywność elementu oblicza się w zależności czy przekrój zarysowany czy nie. Ugięcia nie mogą przekroczyć wartości l/250.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt mostu sprężonego, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 8, Podstawy konstru
Projekt mostu sprężonego, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 8, Podstawy konstru
Kopia projekt ze zmianą B, Budownictwo, semestr 4, Budownictwo wodne podstawy
Projektowanie belek, Budownictwo
pytania do obrony projektu, Budownictwo studia, Konstrukcje Sprężone, Projekty Z Konstrukcji Sprężon
Koło z kb, Budownictwo, Konstrukcje betonowe - podstawy, Projekt, Projekt
Projekt Kingi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, budownictwo ogóln
MATLAB ZADANIA, Materiały, Inżynieria Środowiska, Semestr 2, Informatyczne podstawy projektowania
Teterycz ,podstawy projektowania materiałów,cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra
projekt Tomkowy, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Budownictwo Ogólne, projekt, budowni
Stal projekt 2 lg(2), Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Stal, Proje
Podstawy projekt wentylacji strona tytułowa i spis treści, BUDOWNICTWO, Instalacje budowlane
ROZWIĄZYWANIE BELEK, WSEIZ, Budownictwo, Semestr III, 8. Wytrzymałość materiałów, Wykład
14 Podstawy projektowania żelbetowych ścian oporowych, budownictwo
projekt teriva I, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Budownictwo Ogólne, projekt, budown

więcej podobnych podstron