Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, nie moje, Sprawozdanie nr57


Marlena Orlińska 10.12.09.r.

Wydział: IZ

Nr albumu: 179110

Ćwiczenie nr 57 C

Badanie efektu Halla.

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem Halla przez wyznaczanie zależności napięcia Halla od prądu sterującego Uh=f(Is).

Celem jest także wyznaczenie czułości hallotronu oraz koncentracji elektronów swobodnych.

I. Wstęp teoretyczny:

Jeżeli płytkę hallotronu włączymy w obwód prądu stałego IS i umieścimy w polu magnetycznym, którego wektor indukcji B jest prostopadły do kierunku płytki i do kierunku płynącego prądu elektrycznego, to między punktami A i B wytworzy się różnica potencjałów UH, zwana napięciem Halla.

0x01 graphic

Napięcie to powstaje w wyniku odchylenia elektronów poruszających się wzdłuż hallotronu, co spowodowane jest działającą na nie siłą Lorentza:

0x01 graphic

W skutek zakrzywienia toru elektrony gromadzą się na jednej krawędzi płytki. Dzięki temu w płytce powstaje jednorodne pole elektryczne o natężeniu E. Pole to działa na elektrony z siłą:

0x01 graphic

Gromadzenie elektronów na krawędzi płytki trwa dopóki FL > FE.

Dla warunków równowagi FL = FE napięcie Halla wyraża się wzorem:

0x01 graphic

Z tego wzoru można również bezpośrednio wyznaczyć czułość hallotronu. Natomiast koncentracje elektronów będzie można wyznaczyć ze wzoru:

0x01 graphic

II . Część doświadczalna:

Klasa miernika: Woltomierz (zakres 100 [mV], 0,05%rdg±0,01%pełnej skali), Amperomierz (klasa miernika 0,5 [mA], zakres 7,5 [mA] oraz 15 [mA])

Wartości podane w ćwiczeniu:

B0 [T]

B0 [T]

B0/B0

d [m]

d [m]

d/d

e [C]

0,500

0,050

0,1000

2,0∙10-6

0,1∙10-6

0,0500

1,6∙10-19

Wykonany został pomiar dla najmniejszego napięcia Halla UH=0,00 [V], przy którym kąt przyjął wartość α0=255 [°] oraz został wykonany pomiar dla największego napięcia Halla UH=0,1647 [V], przy którym kąt przyjął wartość α=345 [°].

Kąty, różnica między kątami oraz sinus ich różnicy, które będą potrzebne do obliczeń, zostały zamieszczone w tabeli poniżej:

α [°]

∆α [°]

∆α/α

α0 [°]

∆α0 [°]

∆α00

α - α0

sin(α - α0)

345

5

0,0145

255

5

0,0196

90

1

Pomiar 1 (dla napięcia Halla, bez uwzględnienia asymetrii pierwotnej):

Wyznaczanie zależności UH = f(IS).

Ustalając stałą wartość indukcji magnetycznej B zmieniamy prąd IS płynący przez hallotron, odczytując każdorazowo wartość napięcia Halla UH:

 

IS [mA]

IS [mA]

IS/IS

UH [V]

UH [V]

UH/UH

 

IS/7,5 [mA]

 

 

UH/1 [V]

 

 

 

5,0

0,0375

0,0075

0,1637

0,0002

0,0012

 

5,5

 

0,0068

0,1802

0,0002

0,0011

 

6,0

 

0,0063

0,1961

0,0002

0,0010

 

6,5

 

0,0058

0,2133

0,0002

0,0009

 

7,0

 

0,0054

0,2292

0,0003

0,0013

 

7,5

 

0,0050

0,2450

0,0003

0,0012

 

IS/15 [mA]

 

 

 

 

 

 

8,0

0,075

0,0094

0,2609

0,0003

0,0011

 

8,5

 

0,0088

0,2774

0,0003

0,0011

 

9,0

 

0,0083

0,2940

0,0003

0,0010

 

9,5

 

0,0079

0,3088

0,0003

0,0010

 

10,0

 

0,0075

0,3232

0,0003

0,0009

 

10,5

 

0,0071

0,3402

0,0003

0,0009

 

11,0

 

0,0068

0,3574

0,0003

0,0008

 

11,5

 

0,0065

0,3730

0,0003

0,0008

 

12,0

 

0,0063

0,3886

0,0003

0,0008

 

12,5

 

0,0060

0,4031

0,0003

0,0007

 

13,0

 

0,0058

0,4182

0,0003

0,0007

 

13,5

 

0,0056

0,4333

0,0004

0,0009

 

14,0

 

0,0054

0,4481

0,0004

0,0009

 

14,5

 

0,0052

0,4632

0,0004

0,0009

 

15,0

 

0,0050

0,4776

0,0004

0,0008

Średnia

 

 

0,0066

 

 

0,0010

Po sporządzeniu wykresu zależności UH = f(IS) oraz korzystając z regresji liniowej otrzymałam następujące współczynniki kierunkowe:

a

∆a

b

∆b

R

31,486

0,118

0,009

0,001

0,9997

Równanie regresji liniowej (prostej najlepszego dopasowania):

y = (31,486±0,118)x + (0,009±0,001)

Wartość czułości hallotronu γ wyznaczyłam z regresji liniowej wykresu UH = f(IS) dla zależności UH = γ∙Bn∙IS. Następnie ze wzoru obliczyłam koncentracje elektronów swobodnych n. Otrzymałam następujące wartości:

Bn [T]

Bn [T]

Bn/Bn

γ [V/A∙T]

γ [V/A∙T]

γ/γ

n [1/m3]

n [1/m3]

n/n

0,500

0,050

0,1000

62,973

6,773

0,1076

4,96∙1022

0,79∙1022

0,1576

Niedokładność natężenia prądu ∆IS obliczyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niedokładność napięcia Halla ∆UH obliczyłam ze wzoru:

0x01 graphic
(dla zakresu 1 [V])

Indukcje pola magnetycznego Bn obliczyłam korzystając ze wzoru podanego w ćwiczeniu:

0x01 graphic

Następnie zauważamy, że α-α0=90°, z czego wynika, iż sin90°=1, co wskazuje na to, że:

Bn=B0

Niepewność indukcji pola magnetycznego ∆Bn, będzie równa niepewności indukcji pola magnetycznego ∆B0, wskazuje na to metoda różniczki zupełnej:

0x01 graphic

Widzimy, że cos90°=0, co upraszcza wzór do postaci:

0x01 graphic

Natomiast jak już wcześniej wspomniałam sin90°=1, z czego wynika, że ∆Bn=∆B0.

Wartość współczynnika kierunkowego a odpowiada γ∙Bn Z czego wynika, że wzór na czułość hallotronu γ to:

0x01 graphic

Niepewność czułości hallotronu ∆γ wyznaczyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Następnie posiadając już wszystkie potrzebne wartości, obliczyłam koncentrację elektronów swobodnych n ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność koncentracji elektronów swobodnych ∆n policzyłam metodą różniczki zupełnej (przyjęto, że e, czyli wielkość ładunku elementarnego jest wyznaczona nieskończenie dokładnie, stąd ∆e=0):

0x01 graphic

0x01 graphic

Pomiar 2 (dla napięcia Halla, z uwzględnieniem asymetrii pierwotnej):

Wyznaczanie zależności UR = f(IS).

Ustalając stałą wartość indukcji magnetycznej B zmieniamy prąd IS płynący przez hallotron, odczytując każdorazowo wartość napięcia Halla UH, ten sam pomiar wykonujemy dla napięcia asymetrii pierwotnej UA. Następnie z otrzymanych pomiarów, obliczamy napięcie rzeczywiste UR:

 

IS [mA]

IS [mA]

IS/IS

UA [mV]

UA [mV]

UA/UA

UR [mV]

UR [mV]

UR/UR

 

IS/7,5 [mA]

 

 

 

UA/100 [mV]

 

UR/1 [V]

 

 

 

5,0

0,0375

0,0075

0,00

0,01

-

0,16370

0,00021

0,0013

 

5,5

 

0,0068

0,01

0,01

1,0005

0,18019

0,00021

0,0012

 

6,0

 

0,0063

0,03

0,01

0,3338

0,19607

0,00021

0,0011

 

6,5

 

0,0058

0,06

0,01

0,1672

0,21324

0,00021

0,0010

 

7,0

 

0,0054

0,09

0,01

0,1116

0,22911

0,00031

0,0014

 

7,5

 

0,0050

0,13

0,01

0,0774

0,24487

0,00031

0,0013

 

IS/15 [mA]

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

0,075

0,0094

0,18

0,01

0,0561

0,26072

0,00031

0,0012

 

8,5

 

0,0088

0,23

0,01

0,0440

0,27717

0,00031

0,0011

 

9,0

 

0,0083

0,30

0,01

0,0338

0,29370

0,00031

0,0011

 

9,5

 

0,0079

0,37

0,01

0,0275

0,30843

0,00031

0,0010

 

10,0

 

0,0075

0,42

0,01

0,0243

0,32278

0,00031

0,0010

 

10,5

 

0,0071

0,50

0,01

0,0205

0,33970

0,00031

0,0009

 

11,0

 

0,0068

0,59

0,01

0,0174

0,35681

0,00031

0,0009

 

11,5

 

0,0065

0,68

0,01

0,0152

0,37232

0,00031

0,0008

 

12,0

 

0,0063

0,79

0,01

0,0132

0,38781

0,00031

0,0008

 

12,5

 

0,0060

0,89

0,01

0,0117

0,40221

0,00031

0,0008

 

13,0

 

0,0058

0,99

0,01

0,0106

0,41721

0,00031

0,0007

 

13,5

 

0,0056

1,12

0,01

0,0094

0,43218

0,00041

0,0010

 

14,0

 

0,0054

1,24

0,01

0,0086

0,44686

0,00041

0,0009

 

14,5

 

0,0052

1,36

0,01

0,0079

0,46184

0,00041

0,0009

 

15,0

 

0,0050

1,50

0,01

0,0072

0,47610

0,00041

0,0009

Średnia

 

 

0,0066

 

 

0,0999

 

 

0,0010

Po sporządzeniu wykresu zależności UR = f(IS) oraz korzystając z regresji liniowej otrzymałam następujące współczynniki kierunkowe:

a

∆a

b

∆b

R

31,336

0,125

0,010

0,001

0,9996

Równanie regresji liniowej (prostej najlepszego dopasowania):

y = (31,336±0,125)x + (0,010±0,001)

Wartość czułości hallotronu γ wyznaczyłam z regresji liniowej wykresu UR = f(IS) dla zależności UR = γ∙Bn∙IS. Następnie ze wzoru obliczyłam koncentracje elektronów swobodnych n. Otrzymałam następujące wartości:

Bn [T]

∆Bn [T]

∆Bn/Bn

γ [V/A∙T]

∆γ [V/A∙T]

∆γ/γ

n [1/m3]

∆n [1/m3]

∆n/n

0,500

0,050

0,1000

62,672

6,743

0,1076

4,99∙1022

0,79∙1022

0,1576

Niedokładność natężenia prądu ∆IS obliczyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niedokładność napięcia Halla ∆UH obliczyłam ze wzoru:

0x01 graphic
(dla zakresu 1 [V])

0x01 graphic
(dla zakresu 100 [mV])

Napięcie rzeczywiste UR policzyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Niedokładność napięcia rzeczywistego ∆UR obliczyłam ze wzoru:

0x01 graphic

Indukcje pola magnetycznego Bn obliczyłam korzystając ze wzoru podanego w ćwiczeniu:

0x01 graphic

Następnie zauważamy, że α-α0=90°, z czego wynika, iż sin90°=1, co wskazuje na to, że:

Bn=B0

Niepewność indukcji pola magnetycznego ∆Bn, będzie równa niepewności indukcji pola magnetycznego B0, co wskazuje wyżej obliczony wzór.

Wartość współczynnika kierunkowego a odpowiada γ∙Bn Z czego wynika, że wzór na czułość hallotronu γ to:

0x01 graphic

Niepewność czułości hallotronu ∆γ wyznaczyłam metodą różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

Następnie posiadając już wszystkie potrzebne wartości, obliczyłam koncentrację elektronów swobodnych n ze wzoru:

0x01 graphic

Niepewność koncentracji elektronów swobodnych ∆n policzyłam metodą różniczki zupełnej (przyjęto, że e, czyli wielkość ładunku elementarnego jest wyznaczona nieskończenie dokładnie, stąd ∆e=0):

0x01 graphic

0x01 graphic

III. Wyniki i ich niepewności:


Pomiar 1:

γ = 62,973±6,773 [V/A∙T].

∆γ/ γ = 0,10%+10,00%+0,66% = 10,76%

n = 4,96∙1022±0,79∙1022 [1/m3]

∆n/n = 10,76%+5,00% = 15,76%

a = 31,486±0,118

b = 0,009±0,001

R = 0,9997

Pomiar 2:

γ = 62,672±6,743 [V/A∙T].

∆γ/ γ = 0,10%+10,00%+0,66% = 10,76%

n = 4,99∙1022±0,79∙1022 [1/m3]

∆n/n = 10,76%+5,00% = 15,76%

a = 31,336±0,125

b = 0,010±0,001

R = 0,9996


IV. Dyskusja wyników i ich niepewności:

Z pierwszego pomiaru widać od razu, że niepewności napięcia Halla oraz natężenia prądu wahają się. Sądzę, iż mogło być to spowodowane błędem ludzkim przy odczycie wartości z urządzeń analogowych. Poza tym na pomiary wpływ miało również środowisko zewnętrzne. Zauważyć można jednak, że niepewności natężenia prądu są o wiele większe od niepewności napięcia Halla. Wynika to z tego, że pomiary napięcia zostały wykonane miernikiem cyfrowym, a natężenia prądu miernikiem analogowym, co jest mniej dokładne.

Z wykresu UH = f(IS) widzimy, że jest zależnością liniową, gdyż każdy punkt leży na linii najlepszego dopasowania. Poza tym współczynnik korelacji wynosi R=0,9997. Co może wskazywać na to, że pomiar został wykonany dość poprawnie.

Z obliczeń otrzymaliśmy wartość czułości hallotronu γ=62,672±6,773 [V/A∙T]. Na jego niepewność równą ∆γ/γ=10,76% największy wpływ miała indukcja pola magnetycznego, gdyż sięga ona rzędu 10%. Najmniejszy wpływ miała wartość napięcia Halla oraz natężenia prądu.

Obliczona wartość koncentracji elektronów swobodnych wynosi n=4,96∙1022±0,79∙1022 [1/m3], a jego niepewność ∆n/n=15,76%. Zauważyć można, iż niepewność jest bardzo duża, największy wpływ na nią miała niepewność czułości hallotronu. Można stwierdzić, że na pomiar miało wpływ środowisko zewnętrzne, mała ilość pomiarów oraz błąd ludzki.

Z drugiego pomiaru gdzie otrzymaliśmy napięcie rzeczywiste, poprzez odjęcie od napięcia Halla napięcia asymetrii pierwotnej, widzimy iż wyniki są wręcz identyczne do wyników z pierwszego pomiaru. Jedyne różnice (bardzo niewielkie) można dostrzec przy wykresie UR = f(IS), gdyż współczynniki kierunkowe różnią się, ale jedynie w części dziesiętnej.

Wykres także jest zależnością liniową.

Wartości otrzymane z regresji liniowej oraz wzoru podanego w ćwiczeniu różnią się jedynie tylko w części dziesiętnej, co można pominąć. Z tego wynika, że napięcie asymetrii pierwotnej było takie znikome przy wartościach zmierzonych napięcia Halla, że mogliśmy je pominąć.

Wielkość wartości koncentracji elektronów swobodnych n=4,96∙1022±0,79∙1022 [1/m3] sugeruje, iż jest to metal, jednak z braku źródła o wartości tablicowej nie jestem w stanie określić tego dokładnie.

Z wykresu ostatniego zależności UA = f(IS) wynika, iż elektrody hallowskie nie leżą dokładnie naprzeciw siebie (nie leża w jednej linii ekwipotencjalnej). To właśnie spowodowało wytworzenie się napięcia asymetrii pierwotnej.

V. Wnioski:

Przyczynami w błędach pomiarów były niedokładność urządzeń pomiarowych, błąd ludzki przy ustawianiu wartości napięcia, błąd ludzki przy odczycie wartości z urządzeń analogowych, wpływ środowiska zewnętrznego na dokładność pomiarów, mała liczba dokonanych pomiarów i ich powtórzeń.

Układ można usprawnić poprzez wyeliminowanie przyczyn błędów pomiarowych czyli, np. użycie urządzeń o większej dokładności, używanie urządzeń cyfrowych, wyizolowanie układu od wpływu środowiska zewnętrznego, zwiększenie ilości dokonanych pomiarów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron