Pytania 2 wiora z odpowiedziami[1] do poprawy[1][1], inż. BHP, V semestr

Pobierz dokument
pytania.2.wiora.z.odpowiedziami.1.do.poprawy.1.1.doc
Rozmiar 144 KB

,,Do monitoringu i sterowania w rezydencji najlepiej zastosować standard'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. CAN
B. PROFIBUS
C. żaden z wymienionych
D. LonWorks

"Do typowych języków programowania sterowników PLC nie można zaliczyć" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. języka Java
B. listy instrukcji
C. schematu drabinkowego
D. tekstu strukturalnego
E. funkcjonalnego schematu blokowego

"Intensywność napraw" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest związana z czasem naprawy elementu systemu
B. zależy od liczby konserwatorów
C. jest odwrotnością intensywności uszkodzeń
D. zależy od warunków eksploatacji

"Jednostką intensywności uszkodzeń może być" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. rok
B. 1/s
C. -- nie posiada jednostki
D. %

"Jednostki modułowe..." (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. posiadają niezmienną konstrukcję robotów
B. to roboty zbudowane z gotowych zespołów ruchu
C. robotów umożliwiają łatwą rozbudowę robota
D. to pojedyncze roboty budowane na zamówienie

"Maszyna sterowana automatycznie lecz nieprogramowalna to" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. manipulator
B. teleoperator
C. serwooperator
D. robot

"Maszyna sterowana ręcznie i zdalnie to" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. teleoperator
B. robot
C. serwooperator
D. manipulator
"
Maszyna wzmacniająca parametry energetyczne ruchu to" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. robot
B. manipulator
C. teleoperator
D. serwooperator

"MTBF oznacza" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. intensywność napraw
B. średni czas pomiędzy usterkami
C. intensywność uszkodzeń
D. średni czas do pier
wszej usterki

"PLC daje możliwość" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. łatwego przeprogramowania i otrzymania wysokiej niezawodności
B. zwiększenia BHP
C. zbudowania instalacji niskim nakładem kosztów
D. płynnej regulacji obiektem

"Połączenie typu obrotowo-przesuwnego należy do klasy połączeń" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. IV
B. V
C. VI
D. I
E. II

"Połączenie typu zawias ma liczbę stopni swobody wynoszącą" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. 2
B. 4
C. 1
D. 0

"Połączenie typu zawias należy do klasy połączeń" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. VI
B. IV
C. I
D. II
E. V

"Połączenie umożliwiające przesunięcie elementu w jednym kierunku i obrót wokół jednej osi ma liczbę stopni swobody wynoszącą" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. 4
B. 2
C. 0
D. 3
E. 1

"Redundancja pozwala na" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. zmniejszenie czasu naprawy elementu systemu
B. obniżenie kosztów budowy systemu
C. zwiększenie niezawodności systemu
D. zredukowanie rzadko używanych elementów systemu

"Robot mobilny" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. przemieszcza się na kołach
B. może posiadać części lokomocyjne podobne do nóg
C. może być przenoszony na różne miejsca
D. jest wielkości telefonu komórkowego

"Robot o strukturze kinematycznej szeregowej" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ma kolejne ogniwa kinematyczne połączone z poprzednimi
B. jest dynamiczny i przenosi bardzo duże masy
C. jest bardzo stabilny
D. ma wszystkie siłowniki umieszczone w jednym miejscu

"Robot przemieszczający się za pomocą kół to" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. robot
dynamiczny
B. robot ruchomy
C. robot mobilny
D. robot sferyczny

"Robot SCARA" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ma zadania montażowe i ma trzy osie równoległe
B. ma dwie osie równoległe i jedną prostopadłą
C. jest używany najczęściej do pakowania
D. to in
aczej robot bramowy lub portalowy

"Robot typu platforma Stewarta" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ma kolejne ogniwa kinematyczne połączone z poprzednimi
B. jest bardzo stabilny
C. ma strukturę kinematyczną typu PUMA
D. jest robotem szeregowym
"
Robot, który może się adoptować do zmiennych warunków zewnętrznych jest robotem generacji" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. III
B. IV
C. 0
D. I
E. II

"Robot, który można przeprogramować, ale nie posiada czujników o stanie manipulowanego obiektu jest robotem generacji" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. II
B. I
C. IV
D. 0
E. III

"Rzeczywista wartość MTBF urządzenia będzie największa, gdy będzie ono pracowało w" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. laboratorium
B. samochodzie
C. rakiecie
D. samolocie

"SCADA umożliwia" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. płynną regulację obiektem
B. zwiększenie BHP
C. zbudowanie instalacji niskim nakładem kosztów
D. komunikację pomiędzy sterownikami
E. łatwe przeprogramowanie i otrzymanie wysokiej niezawodności

"Schemat niezawodnościowy przedstawia" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. sposób zmian stanów pracy systemu
B. rozmieszczenie elementów systemu
C. prawdopodobną kolejność uszkodzeń elementów
D. szeregowy lub równoległy układ poszczególnych elementów z punktu widzenia pracy systemu

"Układy zasilanie współczesnego robota" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. są zawsze pneumatyczne
B. są zawsze elektryczne
C. najczęściej znajdują się w szafie oddalonej od robota
D. pozwalają na sterowanie robotem
Zadanie 1.

"Wizualizacja, zbieranie danych, komunikacja, alarmowanie, archiwizacja jest możliwa dzięki systemowi" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. HMI
B. MTBF
C. PID
D. PLC
E. SCADA

"Wykres typu wannowego ilustruje" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. wysoką niezawodność systemu starego
B. wysoką niezawodność systemu nowego
C. niski czas napraw elementów w środkowym okresie eksploatacji
D. umiarkowane uszkadzanie się elementów w środkowym okresie eksploatacji

"Zimna rezerwa oznacza" (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ciągłą gotowość pracy elementu zastępczego
B. element zastępczy wykorzystywany w okresie zimowym
C. rezerwę wszystkich elementów systemu
D. gotowość pracy elementu zastępczego po jego uruchomieniu

,,'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. W zbiorach rozmytych funkcja przynależności może mieć wartość -½.
B. Logika rozmyta wprowadza pojęcie funkcji przynależności do zbioru.
C. W zbiorach ostrych funkcja przynależności może mieć wartość ¼.
D. W logice rozmytej element albo do zbioru należy, albo nie należy.

,,'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. Zastąpienie regulatora klasycznego PID regulatorem rozmytym PID zawsze poprawia jakość sterowania.
B. Regulator PID rozmyty ,,wnioskuje'' na podstawie informacji o sygnale, jego całce i różniczce
C. W regulatorze rozmytym sterowanie jest obliczane w sposób arytmetyczny na podstawie wartości sygnałów wejściowych.
D. Regulator rozmyty zastosujemy w regulacji temperatury zbiornika z wodą.
E. Regulatora rozmytego nie zastosujemy do sterowania pralką automatyczną.

,,'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. Regulatora rozmytego nie zastosujemy do sterowania pralką automatyczną.
B. Regulatora rozmytego nie zastosujemy do sterowania siłą hamowania pojazdu.
C. Regulatora rozmytego nie zastosujemy w regulacji temperatury zbiornika z wodą.
D. Zastąpienie regulatora klasycznego PID regulatorem rozmytym PID zawsze poprawia jakość sterowania.
E. W regulatorze rozmytym sterowanie jest obliczane w sposób arytmetyczny na podstawie wartości sygnałów wejściowych.

,,Aproksymator zerowego rzędu'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. aproksymuje punkty wielomianem
B. jest odpowiedzialny za zamianę impulsów na sygnał liniowy
C. jest odpowiedzialny za zamianę impulsów na sygnał schodkowy
D. wykonuje operację podnoszenia wartości sygnału do potęgi zerowej

,,Dla obiektów nie posiadających elementów całkujących stosuje się najczęściej regulatory'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. PID lub PI
B. PD lub P
C. PD lub PI
D. DI

,,Dla obiektów posiadających elementy całkujące stosuje się najczęściej regulatory'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. PD lub PI

B. DI
C. I lub P
D. P lub PD

,,Do monitoringu i sterowania w rezydencji najlepiej zastosować standard'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. żaden z wymienionych
B. CAN
C. PROFIBUS
D. LonWorks

,,Do sterowania silnikiem samochodu najlepiej zastosować standard'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. żaden z wymienionych
B. LonWorks
C. PROFIBUS
D. CAN

,,Filtr antyaliasingowy'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest filtrem odpowiedzialnym za wygenerowanie zjawiska aliasingu w regulatorze
B. jest filtrem dolnoprzepustowym zabezpieczający przed błędnym odtwarzaniem sygnału próbkowanego
C. eliminuje zjawisko aliasingu, czyli wygładzania sygnału badanego
D. jest filtrem górnoprzepustowym zabezpieczający przed błędnym odtwarzaniem sygnału próbkowanego

,,Filtr wygładzający jest filtrem '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. górnoprzepustowym nadającym przebiegowi kształt schodkowy
B. dolnoprzepustowym nadającym przebiegowi kształt schodkowy
C. górnoprzepustowym likwidującym schodkowy kształt przebiegu
D. dolnoprzepustowym likwidującym schodkowy kształt przebiegu

,,Funkcja aktywacji znajduje się w'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. aktywatorze
B. sterowniku PLC
C. neuronie
D. sterowniku rozmytym

,,Modułowe regulatory kasetowe:'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. mają kilka wejść i wyjść analogowych i cyfrowych
B. współpracują ze stacją operatorską i innymi urządzeniami
C. są przeznaczone do małych instalacji
D. cechują się niską niezawodnością

,,MSB oznacza '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. maksymalną siłę wybuchu
B. małe słowo binarne
C. najmniej znaczący bit
D. najbardziej znaczący bit

,,Multiplekser'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest elementem wysyłającym sygnał na wybrane wyjście
B. jest elementem wybierającym jeden sygnał z wielu
C. powiela sygnał
D. wykonuje operację mnożenia plekserów

,,Neuron, którego wejście i wyjście połączone jest z innym neuronem znajduje się w warstwie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. wejściowej
B. ukrytej
C. wyjściowej
D. przejściowej

,,Okres próbkowania sygnału wynoszący kilka milisekund jest odpowiedni dla '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. układów sterowania robotami
B. układów sterowania poziomem
C. układów symulacyjnych
D. regulacji poziomu, ciśnienia i temperatury

,,Okres próbkowania sygnału wynoszący kilka sekund jest odpowiedni dla '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. regulacji poziomu, ciśnienia i temperatury
B. układów symulacyjnych
C. układów sterującymi sieciami energetycznymi
D. układów sterowania robotami

,,Oporami pneumatycznymi są:'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. zawó
r, membrana, dysza
B. dysza, komora, rurka
C. komora, mieszek, zawór
D. kapilara, kryza, dysza

,,PLC to'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. komputer przemysłowy
B. współczynnik niezawodnościowy
C. sterownik rozmyty
D. programowalna liczba cyfrowa
E. sieć n
euronowa

,,Proces określania decyzji w logice rozmytej nazywamy'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. myśleniem logicznym
B. wyostrzaniem
C. rozmywaniem
D. decydowaniem
E. wnioskowaniem

,,Proces wyznaczania stopni przynależności do zbiorów rozmytych nazywamy'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. rozmywaniem
B. wnioskowaniem
C. stopniowaniem
D. wyostrzaniem
E. zbieraniem

,,Proces wyznaczania wartości liczbowej dla zmiennych rozmytych nazywamy'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. wyznaczaniem
B. wyostrzaniem
C. konkretyzowaniem
D. wnioskowaniem
E. rozmywaniem
Zadanie 1.

,,Próbkowanie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. polega na zamianie sygnału ciągłego na ciągi liczb
B. daje możliwość przesyłania kilku sygnałów za pomocą jednego łącza
C. pozwala na opisywanie układów za pomocą operatora 's'
D. wymaga zastosowania aproksymatora do zamiany sygnału ciągłego w ciągi impulsów

,,Próbkowanie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. polega na pobieraniu informacji o sygnale tylko w określonych chwilach czasu
B. polega na zamianie sygnału ciągłego na ciągi liczb
C. wymaga zastosowania aproksymatora do zamiany sygnału ciągłego w ciągi impulsów
D. daje możliwość przesyłania jednego sygnału za pomocą wielu łączy

,,Próbkowanie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. nie daje możliwości przesyłania kilku sygnałów za pomocą jednego łącza
B. wymaga, by było ono wykonywane częściej niż ½ okresu najszybszej składowej sygnału
C. polega na pobieraniu informacji o sygnale i zamianie go na wartość cyfrową
D. pozwala na opisywanie układów za pomocą operatora 's'

,,Próbkowanie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. polega na pobieraniu informacji o sygnale i zamianie go na wartość cyfrową
B. nie daje możliwości przesyłania kilku sygnałów za pomocą jednego łącza
C. wymaga, by było ono wykonywane nie częściej niż ½ okresu najszybszej składowej sygnału
D. pozwala na opisywanie układów za pomocą operatora 'z'

,,Próbkowanie'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. wymaga, by było ono wykonywane nie częściej niż ½ okresu najszybszej składowej sygnału
B. polega na pobieraniu informacji o sygnale i zamianie go na wartość cyfrową
C. polega na zamianie sygnału ciągłego na ciągi liczb
D. wymaga zastosowania aproksymatora do zamiany sygnału impulsowego na ciągły

,,Przemysłowe komputery PC jako regulator:'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. mają wysoką niezawodność
B. są rozwiązaniem najtańszym
C. cechują się niską niezawodnością
D. są wykonane w formie kaset

,,Regulator cyfrowy jest zbudowany m.in. z '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. mieszka lub membrany, przetworników A/C i C/A, wzmacniacza standaryzującego,
B. wzmacniacza standaryzującego, węzła sumującego, wzmacniaczy pneumatycznych
C. przetworników A/C i C/A, wzmacniacza standaryzującego, węzła sumującego
D. węzła sumującego, układu dysza-przesłona, mieszka lub membrany

,,Regulator cyfrowy jest zbudowany m.in. z '' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. węzła sumującego, układu linearyzacji, układu dynamicznego formowania sygnału
B. przetworników A/C i C/A, wzmacniacza standaryzującego, kryzy
C. układu dynamicznego formo
wania sygnału, układu dysza-przesłona, mieszka lub membrany
D. wzmacniacza standaryzującego, węzła sumującego, wzmacniaczy pneumatycznych

,,Regulator typu D'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. nie sprowadza uchybu statycznego do zera
B. ma szerokie pasmo i dlatego jest często stosowany
C. jest regulatorem szybszym od I i wolniejszym od P
D. łatwo prowadzi do niestabilności układu

,,Regulator typu I'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. nie sprowadza uchybu regulacji do zera
B. ma dużą dokładność regulacji, gdy ma duże wzmocnienie
C. nie sprowadza uchybu statycznego do zera
D. jest regulatorem wolnym

,,Regulator typu I'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest regulatorem szybkim
B. polepsza stabilność układu układów wyższych rzędów
C. ma dużą dokładność regulacji, gdy ma duże wzmocnienie
D. umożliwia sprowadzenie uchybu regulacji do zera

,,Regulator typu P'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest bezinercyjny
B. jest członem oscylacyjnym
C. ma dużą dokładność regulacji, gdy ma małe wzmocnienie
D. ma bardzo duże wzmocnienie

,,Regulator typu P'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest zbudowany z członu proporcjonalnego oraz dowolnego innego członu automatyki
B. jest zbudowany jedynie z członu proporcjonalnego
C. jest członem oscylacyjnym
D. jest członem inercyjnym

,,Regulator typu P'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest członem oscylacyjnym
B. ma bardzo duże wzmocnienie
C. przy dużym wzmocnieniu daje proces przejściowy bez oscylacji
D. ma dużą dokładność regulacji, gdy ma duże wzmocnienie

,,Regulator typu PI'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest regulatorem szybszym od I i wolniejszym od P
B. nie sprowadza uchybu regulacji do zera
C. ma budowę przypominającą literę π
D. wzmacnia szumy i dlatego jest rzadko stosowany

,,Regulator typu PID'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest regulatorem najwolniejszym
B. jest uniwersalny -- można go przekształcić w P lub PI
C. jest zbudowany z szeregowo połączonych członów P, I oraz D
D. nie potrafi sprowadzić uchybu regulacji do zera

,,Regulator typu PID'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest regulatorem najwolniejszym
B. jest zbudowany z równolegle połączonych członów P, I oraz D
C. jest bardzo trudno przekształcić w P lub PI
D. nie potrafi sprowadzić uchybu regulacji do zera
,,
Regulator typu PID'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest regulatorem najwolniejszym
B. nie potrafi sprowadzić uchybu regulacji do zera
C. jest najczęściej stosowany dla obiektów o charakterze całkującym
D. często posiada człon D zastąpiony członem różniczkującym z inercją

,,Regulatory aparatowe:'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. mają do kilkudziesięciu wejść i wyjść
B. są przeznaczone do małych instalacji
C. cechują się niską niezawodnością
D. są wykonane w formie kaset

,,Rozdzielczość przetwornika C/A'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. czym jest mniejsza, tym wykres zmian napięcia jest mniej schodkowy
B. oznacza maksymalną liczbę wartości napięcia, które mogą się pojawić na wyjściu
C. nie ma wpływu na jakość sygnału sterującego
D. oznacza liczbę bitów przetwornika

,,RS-232 może zostać wykorzystany do podłączenia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. dziesięciu urządzeń na odległość 5 m
B. dwóch urządzeń na odległość 500 m
C. dwóch szybkich (10 Mb/s) urządzeń na odległość 1 m
D. dwóch urządzeń na odległość 5 m

,,RS-485 może zostać wykorzystany do podłączenia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. stu urządzeń na odległość 50 m
B. dwóch urządzeń na odległość 5 km
C. dziesięciu urządzeń na odległość 5 m
D. dwóch bardzo szybkich (100 Mb/s) urządzeń na odległość 10 m

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. moduł sterownika
B. sterownik rozproszony
C. sterownik PLC kompaktowy
D. sterownik modułowy

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. kryzę
B. mieszek
C. dyszę
D. membranę
E. kapilarę

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. kapilarę
B. mieszek
C. dyszę
D. membranę
E. kryzę

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. sterownik rozproszony
B. sterownik PLC kompaktowy
C. moduł sterownika
D. sterownik modułowy

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. membranę
B. kryzę
C. mieszek
D. dyszę
E. kapilarę

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. kryzę
B. dyszę
C. kapilarę
D. membranę
E. mieszek

0x01 graphic
,,Rysunek przedstawia schematycznie''? (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. robota o 4 stopniach swobody
B. robota o strukturze cylindrycznej
C. robota o strukturze PUMA
D. robota o strukturze sferycznej

,,Siłownik elektromagnetyczny'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. może pracować w atmosferze wybuchowej
B. wymaga stosowania przekładni i wyłączników krańcowych
C. Służy do dwupołożeniowego sterowania zaworami
D. wymaga stosowania rozdzielaczy

,,Siłownik elektryczny'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. wymaga stosowania przekładni i wyłączników krańcowych
B. jest wolny
C. może pracować w atmosferze wybuchowej
D. może być jednofazowy

,,Siłownik hydrauliczny tłokowy'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. nie może pracować w atmosferze wybuchowej
B. uzyskuje małe siły
C. sterowany jest za pomocą rozdzielaczy
D. jest szybki

,,Siłownik pneumatyczny cechuje:'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. bardzo duża siła
B. konieczność sterowania za pomocą rozdzielaczy
C. konieczność montowania wyłączników krańcowych
D. możliwość pracy w atmosferze wybuchowej

,,Standard 4-20 mA'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. pozwala na transmisję szeregową danych
B. pozwala na przesyłanie informacji o sygnale w sposób cyfrowy
C. jest najpopularniejszym napięciowym standardem przemysłowym
D. pozwala na łatwą detekcję uszkodzenia linii

,,System operacyjny czasu rzeczywistego'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. na wykonanie zadania ma ściśle określony czas
B. posiada zegar zsynchronizowany z zegarem światowym
C. jest szybszy od ,,zwykłych'' systemów operacyjnych
D. to na przykład Windows 98

,,System operacyjny czasu rzeczywistego'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. jest szybszy od ,,zwykłych'' systemów operacyjnych
B. na wykonanie zadania ma czas wynoszący 10 ms
C. posiada zegar zsynchronizowany z zegarem światowym
D. to na przykład Windows NT

,,Transmisja szeregowa'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. umożliwia przesyłanie wielu bitów za pomocą jednego przewodu z danymi
B. uniemożliwia przesyłanie wielu bitów za pomocą jednego przewodu z danymi
C. umożliwia przesyłanie wielu bitów za pomocą wielu przewodów z danymi

,,Transmitancja impulsowa opisana jest jako (oznaczenia klasyczne)'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. K(z) = Y(z) / X(z)
B. K(z) = X(z) / Y(z)
C. K(s) = X(s) / Y(s)
D. K(s) = Y(s) / X(s)

,,Uczenie sieci neuronowej'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ma na celu ustalenie wartości wag neuronu
B. -- nie ma takiego pojęcia
C. jest procesem bardzo szybkim i tanim
D. polega na ustaleniu rodzaju funkcji aktywacji

,,Układ linearyzacji w regulatorze'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ma na celu takie przekształcenie sygnału, by zależność pomiędzy wielkością mierzoną a wyjściem była liniowa
B. wykonuje liniowe przekształcenie sygnału wyjściowego regulatora
C. wykonuje takie przekształcenie sygnału, by na wyjściu przebieg był liniowy
D. jest układem wykonującym cyfrową korekcję sygnału celem uzyskania liniowej zależności pomiędzy wielkościami

,,W układach pneumatycznych miarą wielkości sygnału jest'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. ciśnienie
B. siła
C. napięcie
D. cyfra
E. położenie

,,W zakładzie produkcyjnym najlepiej zastosować standard'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. LonWorks
B. CAN
C. żaden z wymienionych
D. PROFIBUS
,,Warto zastosować regulator rozmyty do sterowania obiektami'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. nie posiadających zakłóceń
B. bez sprzężeń skrośnych
C. z opóźnieniami czasowymi
D. liniowymi

,,Warto zastosować regulator rozmyty do sterowania obiektami'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. bez opóżnień czasowych
B. liniowymi
C. ze sprzężeniami skrośnymi
D. nie posiadających zakłóceń

,,Warto zastosować regulator rozmyty do sterowania obiektami'' (wybierz najlepszą odpowiedź)
A. silnie nieliniowymi
B. bez sprzężeń skrośnych
C. nie posiadających zakłóceń
D. bez opóźnień czasowych

Przeliczyć liczbę dwójkową 0000 na liczbę dziesiętną. =0

Przeliczyć liczbę dwójkową 0001 na liczbę dziesiętną. =1

Przeliczyć liczbę dwójkową 0010 na liczbę dziesiętną. =2

Przeliczyć liczbę dwójkową 0100 na liczbę dziesiętną. =4

Przeliczyć liczbę dwójkową 0101 na liczbę dziesiętną. =5

Przeliczyć liczbę dwójkową 0110 na liczbę dziesiętną. =6

Przeliczyć liczbę dwójkową 0111 na liczbę dziesiętną. = 7

Przeliczyć liczbę dwójkową 1000 na liczbę dziesiętną. =8

Przeliczyć liczbę dwójkową 1001 na liczbę dziesiętną. =9

Przeliczyć liczbę dwójkową 1010 na liczbę dziesiętną. =10

Przeliczyć liczbę dwójkową 1011 na liczbę dziesiętną. =11

Przeliczyć liczbę dwójkową 1100 na liczbę dziesiętną. =12

Przeliczyć liczbę dwójkową 1110 na liczbę dziesiętną. =14

Przeliczyć liczbę dwójkową 1111 na liczbę dziesiętną. =15

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 000 oraz 001 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 000 oraz 000 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 010 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 100 =000
Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 101
=101

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 010 =010

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 011 =010

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 101 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 100 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 011 =011

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 010 =010

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 100 oraz 101 =100
Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 100 oraz 011 =111

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 100 oraz 111 =100

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 101 oraz 011 =001
Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 101 oraz 100 =100

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 101 oraz 011 =001
Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 110 oraz 110 =110
Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 110 oraz 011 = 010

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 110 oraz 010 = 010
Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 110 oraz 000 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 011 =011

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 000 =000

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 101 =101

Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 001 =001

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 000 oraz 101 = 101

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 001 = 001

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 101 =101

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 001 oraz 001

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 111 = 111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 100 =110

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 001 =011

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 000 = 010

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 011 =011

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 110 =110

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 010 oraz 010 =010

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 100 = 111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 110 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 011 oraz 010 =011

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 100 oraz 010 =110
Wykonać operację logiczną AND dwóch liczb w zapisie dwójkowym 100 oraz 101
=100

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 101 oraz 011 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 101 oraz 001 =101

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 111 = 111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 100 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 101 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 111 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 011 =111

Wykonać operację logiczną OR dwóch liczb w zapisie dwójkowym 111 oraz 101 =111


Pobierz dokument
pytania.2.wiora.z.odpowiedziami.1.do.poprawy.1.1.doc
Rozmiar 144 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
org. syst. prod. wykad poprawiony do druku, inż. BHP, V semestr
PROCES PRODUKCJI AMONIAKU poprawiony, inż. BHP, V semestr
Zadania do zrobienia, inż. BHP, I Semestr, Zarządzanie
odp na pytania, WSZOP INŻ BHP, V Semestr, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN
instrukcje do cwiczen laboratoryjnych 2011, WSZOP INŻ BHP, V Semestr, TOKSYKOLOGIA
PYTANIA ZA EGZAMIN, WSZOP INŻ BHP, V Semestr, MECHANIKA TECHNICZNA I PROJEKTOWANIE INZYNIERSKIE
pytania dla Z5, inż. BHP, V semestr
Ergonomia do wydruku (1), WSZOP INŻ BHP, V Semestr, ERGONOMIA
Tresci do uzupelnienia z mikroekonomii, inż. BHP, I Semestr, Mikroekonomia
zalaczniki1, inż. BHP, V semestr
Mikroklimat TEST nr 2, inż. BHP, V semestr
KODY I SYSTEMY ZNAKOWE, inż. BHP, I Semestr, Komunikacja społeczna
Komunikacja i promocja, inż. BHP, I Semestr, Komunikacja społeczna
Ekonomia i gospodarka, inż. BHP, I Semestr, Mikroekonomia
REDUKCJA UKŁADU SIŁ, inż. BHP, I Semestr, Fizyka
Członkowie UE, inż. BHP, I Semestr, Mikroekonomia

więcej podobnych podstron