Odp 4-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV, Podstawy konstrukcji maszyn, pekaem, PKM teoria, PKM

Pobierz dokument
odp.4.ii.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 255 KB

4. Opisać zasady tolerowania "max mat" i "min mat" ?

Tolerowanie w głąb i na zewnątrz materiału.

W praktyce stosowane jest często tolerowanie w głąb materiału ("max mat"). Metoda "max mat" oznacza, że wymiar nominalny oznacza maksymalną objętość materiału.

Korzyści tej metody.

W trakcie można zbierać kolejne warstwy mat., bez obawy przekroczenia wym. (*30) wolno bowiem wykon. Tolerancję (T) (0,12;0,2) skierowaną w głąb materiału.

Tolerowanie na zew. mat. („min mat). Wymiar nominalny określa najmniejszą objętość mat. Stosowane jest na ogół do

przedmiotów surowych (odkuwek). Gwarantuje to pozostawienie minimalnego naddatku na obróbkę.

4

8. Narysować półprzekroje łożysk tocznych o kątach działania *=0˚ i *=90˚ i zaznaczyć wektory obciążeń jakie magą te łożyska przenosić.?

0x08 graphic
b. łożysko wałeczkowe walcowe - tylko obciążenia poprzeczne α=0°

Prw

I

II

III

p.w

+

+

pz

+

+

Możliwość przeniesienia przypadkowych obciążeń

osiowych. Zabezpieczenie przed migracją wału.

0x08 graphic
c. łożysko kulkowe wzdłużne α=90°. Stosowane przy niezbyt dużych prędkościach obrotowych ze względu na występowanie: -momentu ginoskopowego (żyroskopowy) ;-sił odśrodkowych.

Mgiv=Iω1ω2, dw<dg,

Dw≤Dg

8

12. Prawo trwałości łożysk tocznych ?

Jest to związek pomiędzy obciążeniem P a liczbą obrotów n.

Trwałość jest to liczba obrotów lub godzin, które łożysko zdolne jest wykonać do chwili wystąpienia pierwszych objawów zmęczenia (np. wykruszenia) na jednym z pierścieni lub na elementach tocznych.

Dla warunków odbiegających od tzw. nominalnych przy których wyznaczamy C,L wprowadzono pojęcia nośności i trwałości efektywnych.

Le= a1*askf*(Ce / Pe)p

Le- trwałość efektywna

a1 - wskaźnik niezawodności

askf - wskaźnik modyfikacji trwałości łożysk

Ce - nośność w temperaturze pracy łożyska

Pe- obciążenie dynamiczne łożyska

askf = f(*c*Pu / P; rodzaj smaru) - dobieramy z wykresu

*c- wskaźnik utrzymania stopnia czystości w warunkach

eksploatacji

Pu- zmienne obciążenie graniczne

Ce= ft*C

0x08 graphic
*C 150  200  250  300

ft 1  0,9  0,75 0,6 

Pe= fd*P

fd- funkcja miejsca działania łożyska

12

16. Od jakich czynnikow zależy graniczna prędkość obrotowa łożysk tocznych ?

Zależy od takich czynników jak:

 1. Rodzaju łożyska (dla łożysk kulkowych większe od granicznych).

 2. Wielkości łożysk (większe łożyska mniejsze ngr)

 3. Wielkości i charakteru obciążenia

 4. Rodzaju smaru (smar plastyczny mniejsze ngr, olej większe ngr).

 5. Rodzaju tworzywa koszyka i dokładności wykonania

Prędkość graniczna - prędkość obrotowa przy której pod obciążeniem odpowiadającej trwałości LH=150000h ustali się równowaga cieplna w określonym przedziale temperatur powyżej temperatury otoczenia między ciepłem, które może być odprowadzone z łożyska a ciepłem wytworzonym w łożysku przez tarcie.

Nominalne wartości prędkości granicznych podane są w katalogu łożysk.

0x01 graphic

0x01 graphic
-katalogowa prędkość graniczna

f - wskaźnik uwzględniający: wielkość łożyska, wielkość

obciążenia, kierunek obciążenia oraz specjalne zabiegi

zmierzające do podwyższenia granicznej prędkości

obrotowej.

16

20. Od czego zależy trwałość środków smarnych w łożyskach tocznych ?

Trwałość środków smarnych (smary + oleje)zależy przede wszystkim od:

 1. temperatury

 2. prędkości obrotowej

z powyższego wynikają praktyczne okresy dosmarowywania łożysk lub wymiany środka smarnego.

Aby zapewnić właściwe warunki działania łożysk należy im zapewnić odpowiednie:

 1. smarowanie.

 2. uszczelnienie.

Ad.1. do smarowania łożysk stosuje się:

 1. smary plastyczne

 2. oleje

Zasadnicze kryt. doboru gat. oleju:

 1. warunki tarcia

 2. temp. panująca w łożysku

 3. ochrona przed korozją

 4. odporność na reagowanie z wodą lub pienienie się

 5. mała skłonność do tworzenia się osadów

Ad.2. jako uszczelnienia stosuje się uszczelnienia:

 1. stykowe

 2. bezstykowe

20

24. Podać sposób zmienności naprężeń i obciążeń dla dowolnej zmienności ?

Opis zmienności naprężeń w postaci *= f(**t) lub P= f(**t)

nie zawsze może być wykorzystany.

Celem opisu dowolnej zmienności naprężeń lub obciążenia

wprowadzimy następujące pojęcia:

*max; Pmax; Mmax- naprężenie; obciążenie; moment maksymalny

*max; Pmax; Mmax- naprężenie; obciążenie; moment minimalny

*m; Pm; Mm, - naprężenie, obciążenie; moment medialny

*m; Pm; Mm- naprężenie; obciążenie; moment amplitudalny

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
-składowa stała naprężeń

0x01 graphic

0x01 graphic
-składowa zmienna

0x01 graphic
, 0x01 graphic

*- liczba stałości obciążeń (naprężeń)

24

28. Przedstawić na osi liczbowej niżej wymienione naprężenia:

 • kryterialne,

 • krytyczne tworzywa

 • krytyczne elementu

 • dopuszczalne

Rys.

28

32.Podać sposób określenia naprężeń dopuszczalnych dla 0< *<* ?

oparty na trójkącie SODERBERGA.

Rys.

32

42. Co jest warunkiem stałości przełożenia w działaniu zazębienia dwu kół ?.

Dla prawidłowego współdziałania dwóch kół zębatych konieczne jest aby zęby tych kół cały czas stykały się ze sobą. Warunek ten zostanie spełniony, gdy składowe prędkości wzdłuż wspólnej normalnej obu stykających się zębów będą sobie równe.

V1n=V2n=V

0x08 graphic

0x01 graphic

42

46. Narysować i opisać znormalizowany zarys odniesienia dla kół zębatych walcowych ?

Rys

*n=20˚ - kąt zarysu normalnego

ha*mn - wysokość głowy zęba = moduł normalny (znormaliz.)

hf = 1,25 *mn - wysokość stopy zęba

h = ha+ hf - wysokość zęba

c = c*mn - współczynnik wierzchołkowy = 0,25mn

c*=(0,10x01 graphic
*0,4)mn

pn- podziałka normalna =*mn

pnb = pn*cos*n -podziałka zasadnicza

Sn = S**mn= (* / 2)*mn -grubość zęba na linii środkowej zarysu

odniesienia

0x01 graphic
- promień krzywizny

przejściowej dopuszcza się

0x01 graphic

46

50. Jak wpływają liczba zębów i przełożenie na wartość liczby 0x01 graphic
?

Im większa liczba zębów w zębniku i im większe przełożenie tym większa liczba 0x01 graphic
.

50

54. Mając dane: z1, z2, *, m i aw, podać sposób określenia (x1+x2) zapewniającą utrzymanie odległości "aw", na przykładzie kół walcowych z zębami prostymi ?

Mając te dane wyznaczamy z zależności:

0x01 graphic
0x01 graphic
; 0x01 graphic
-toczny kąt przyporu

0x01 graphic

 1. odległość osi kół, gdyby nie było korekcji.

Następnie z zależności:

0x01 graphic

określamy sumaryczne przesunięcie zarysu 0x01 graphic

54

58. Podać sposób wyznaczenia średnic podziałowej i wierzchołkowej dla koła zębatego z zębami skośnymi-niekorygowanego.

Średnica podziałowa:

0x01 graphic

Średnica wierzchołkowa:

0x01 graphic

0x01 graphic

*-kąt pochylenia linii zęba

mn= m

58

62. Jakie naprężenia przyjęto jako naprężenia reprezentatywne (kryterialne) przy obliczaniu zębów na złamanie zmęczeniowe.

Obliczenia wytrzymałości zębów na złamania zmęczeniowe:

Założenia metody:

 1. siła międzyzębna przyłożona jest na wierzchołku zęba i działa wzdłuż linii przyporu.

 2. naprężenia zginające w podstawie zęba decydują o wytrzymałości zęba na złamanie.

Rys.

Naprężenia gnące jako reprezentatywne zęba na złamanie.

Warunkiem wytrzymałości zęba na złamanie zmęczeniowe jest, aby *f0x01 graphic
*fp

*f- naprężenia gnące w podstawie zęba

*fp- naprężenia dopuszczalne na zginanie w podstawie zęba

62

warunek stałości przełożenia


Pobierz dokument
odp.4.ii.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 255 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odp 2-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
Odp 3-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
1-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV, Podst
wzór opis teczki pkm, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
metalurgia ci ga www.przeklej.pl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem
MiBM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia semestr
Produkcja cegły czerwonej, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Seme
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
Matalurgia skrupt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, S

więcej podobnych podstron