lacinakolos, # A takie tam różności, ►ŁACINA

Pobierz dokument
918.doc
Rozmiar 245 KB

DEKLINACJE I, II, III, IV, V

I - rzeczowniki i przymiotniki, których temat zakończony jest na A

Singularis

Pluralis

Nom.

Puell -a pulchr -a

Puell -ae pulchr -ae

Gen.

Puell -ae pulchr -ae

Puell -arum pulchr -arum

Dat.

Puell -ae pulchr -ae

Puell -is pulchr -is

Acc.

Pell -am pulchr- am

Puell -as pulch -as

Abl.

Puell -a pulchr -a

Puell -is pulchr -is

Voc.

Puell -a pulchr -a

Puell -ae pulchr -ae

Fabula - opowiadanie ancilla - niewolnica

Aqua - woda familia - rodzina

Terra -ziemia hora - godzina

Luna - księżyc aquila - orzeł

Stella - gwiazda musca - mucha

Silva - las penna - pióro

Insula - wyspa arena - piasek

Amica - przyjaciółka magistra - nauczycielka

Flia - córka sapientia - mądrość

Matrona - kobieta iustitia - sprawiedliwość

Puella - dziewczyna laetitia - radość

Domina - pani tristia - smutek

Amicitia - przyjaźń victoria - zwycięstwo

II - rzeczowniki zakończone na -US, -ER, -UM

Singularis

Pluralis

Nom.

Amic -us ver -us

Amic -i ve -i

Gen.

Amic -i ver -i

Amic -orum ver -orum

Dat.

Amic -o ver -o

Amic -is ver -is

Acc.

Amic -um ver -um

Amic -os ver -os

Abl.

Amic -o ver -o

Amic -is ver -is

Voc.

Amic -e ver -e

Amic -i ver -i

Deus - bóg amicus - przyjaciel

Mundus - świat inimicus - nieprzyjaciel

Lups - wilk focus - ognisko

Corvus -kruk circulus - koło, okrąg

Medicus - lekarz digitus - palec

Dominus - pan rusticus - wieśniak

Singularis

Pluralis

Nom.

Lib -er

Lib- ri

Gen.

Lib -ri

Libr -orum

Dat.

Lib -ro

Libr -is

Acc.

Lib -rum

Libr -os

Abl.

Libr -o

Libr -is

Voc.

Lib -er

Libr -i

Puer - chłopiec ager - pole uprawne

Liber - książka faber - rzemieślnik

Singularis

Pluralis

Nom.

Templ -um parv -um

Templ -a parv -a

Gen.

Templ -i parv -i

Templ -orum parv -orum

Dat.

Templ -o parv -o

Templ -is parv -is

Acc.

Templ -um parv -um

Templ -a parv -a

Abl.

Templ -o parv -o

Templ -is parv -is

Voc.

Templ -um parv -um

Templ -a parv -a

Vocabularium - słownik, słownictwo oppidum - miasto regnum - królestwo exemplum - przykład

Verbum - słowo templum - świątynia caelum - niebo silentium - cisza

Vitium - wada, błąd ingenium - talent

Gaudium - radość bellum - wojna

III - dzieli się na trzy typy

  1. spółgłoskowy

Singularis

Pluralis

Nom.

Honor

Corpus

Honor -es

Corpor -a

Gen.

Honor -is

Corpo -ris

Honor -um

Corpor -um

Dat.

Honor -i

Corpor -i

Honor -ibus

Corpor -ibus

Acc.

Honor -em

Corpus

Honor -es

Corpor -a

Abl.

Honor -e

Corpo -re

Honor -ibus

Corpor -ibus

Voc.

Honor

Corpus

Honor -es

Corpor -a

Żeński i męski nijaki

  1. samogłoskowy

Singularis

Pluralis

Nom.

Mare

Mar -ia

Gen.

Mar -is

Mar -ium

Dat.

Mar -i

Mar -ibus

Acc.

Mare

Mar -ia

Abl.

Mar -i

Mar -ibus

Voc.

Mare

Mar -ia

Typy tych przymiotników :

-o trzech zakończeniach przymiotników -ER, -RIS, -E

caleber, celebris, celebre - uroczyście obchodzony, uroczysty, sławny w połączeniu z rzeczownikiem

saluber, salubris, salubre - zdrowy

celer, celeris, celere - szybki

acer, acris, acere - ostry

alacer, alacris, alacre - skrzydlaty, ochoczy (animo alacri - ochoczy duchem)

- o dwóch zakończeniach -IS (dla rodz. Męskiego i żeńskiego) oraz -E (dla rodzaju nijakiego)

gravis grave - ciężki (periculum grave - poważne niebezpieczeństwo)

omnis, omne - cały

gentilis, gentile - narodowy, ojczysty

tristis, triste -smutny

hilaris, hilare - wesoły

crudelis, crudele - okrutny

facilis, facile - łatwy

difficilis, difficile - trudny

simmilis, simmile - podobny

disimmilis- niepodobny

credibilis, credibile - wiarygodny

incredibilis - niewiarygodny

possibilis - możliwy

impossibilis - niemożliwe

pinguis, pingue - tłusty (ager pinguis - żyzne pole)

- o jednym zakończeniu -X, -NS

felix, felicis - szczęśliwy victor, victoris - zwycięski

infelix - nieszczęśliwy vetus, veteris -

pertinax, pertinacis - uparty

audax, audacis - odważny, zuchwały, śmiały

mendax, mendacis - kłamliwy

sapiens, sapientis - rozumny

prudens, prudentis - roztropny, ostrożny, biegły

ingens, ingentis - ogromny

clemens, clementis - łagodny

c) mieszany

finis, finis - koniec

navis, navis - okręt

classis, classis - flota

hostis, hostis - wróg

orbis, orbis - krąg (orbis terrarum - świat)

mensis, mensis- miesiąc

panis, panis - chleb

avis, avis -ptak

testis, testis - świadek (testimonium - świadectwo)

fames, famis - głod

clades, cladis - klęska, zagłada

nubes, nubis - chmura

- rzeczowniki nierównozgłoskowe, które w gen. sg. przed końcówką -IS mają dwie spółgłoski, prawie wszystkie są jednosylabowe w nominativie

urbs, urbis - miasto

ars, artis - sztuka

mors, mortis - śmierć

pars, partis - część

nox, noctis - noc

mons, montis - góra

fons, fontis - źródła

pons, pontis - most

  1. - rzeczowniki o temacie zakończonym na -U

Rodzaj męski

Rodzaj nijaki

Nominativus singularis

-us

-u

Genetivus singularis

-us

-us

Singularis

Pluralis

Nom.

Fruct -us

Fruct -us

Gen.

Fruct -us

Fruct -uum

Dat.

Fruct -ui

Fruct -ibus

Acc.

Fruct -um

Fruct -us

Abl.

Fruct -u

Fruct -ibus

Voc.

Fruct -us

Fruct -us

Singularis

Pluralis

Nom.

Genu

Genu -a

Gen.

Gen -us

Genu -um

Dat.

Genu

Gen -ibus

Acc.

Genu

Genu -a

Abl.

Genu

Gen -ibus

Voc.

Genu

Genu -a

Cornu, cornus - róg

Gelu, gelus - lód lub mróz rodzaj nijaki

Ganu, genus - kolano

Exercitus, exercitus - wojsko

Senatus, senatus - senat

Magistratus, magistratus - urzędnik, urząd (magistratum gerere - sprawować urząd)

Consensus, consensus - porozumienie, zgoda

Vultus, vultus - twarz, odbicie rodzaj męski

Siritus, spiritus - duch

Gradus, gradus - stopień

Specus, specus - jaskinia

Spelunca - mała jaskinia

Manus, manus - ręka wyjątki rodzaju żeńskiego, które mieszją deklinację II i IV

Domus, domus - dom

Acus - igła, szpilka

Tribus -dzielnica

Rzeczowniki oznaczające kobiety lub drzewa (nurus- synowa, socrus - teściowa, anus - baba)

Domo - z domu

Domum -do domu

Domi - w domu

- w nominativie zakończone na -ES, w genetivie na -EI

- większość ma tylko liczbę pojedynczą !!!

Singularis

Pluralis

Nom.

Res

Res

Gen.

Rei

Rerum

Dat.

Rei

Rebus

Acc.

Rem

Res

Abl.

Re

Rebus

Voc.

Res

Res

Res, rei - rzecz, sprawa odmieniają się w sg. i pl.

Dies, diei - dzień (może mieć różny rodzaj)

Dies constituta - dzień ustalony

Dies festus - świąteczny dzień

Dies nebulosus - pochmurny dzień

Spes, spei - nadzieja odmieniają się tylko w sg.

Fides, fidei - wiara

Acies, aciei - szyk bojowy, szereg, linia boju

Facies, faciei - twarz, powierzchowność

Species, speciei - gatunek

KONIUGACJE I, II, III, IV

I - czasowniki, których temat kończy się na -A + końcówka RE

osoba

singularis

pluralis

1

Cogit -o

Cogita -mus

2

Cogita -s

Cogita -tis

3

Cogita -t

Cogita -nt

Rozk.

Cogita !

Cogita -te !

Strona bierna

1

Visit -or

Visita -mur

2

Visita -ris

Visita -mini

3

Visita -tur

Visita -ntur

Bezok.

Visitar -i

Cogitare -myśleć mutare - zmieniać się

Sperare - mieć nadzieję iurare - przysięgać

Desperare - tracić nadzieję aedificare - budować

Dare - dawać orare - przemawiać

Curare - troszczyć się laborare - pracować

Sanare - leczyć, uzdrawiać pugnare - walczyć

Accusare - uzdrawiać parare - przygotowywać

Laudare - chwalić volare - latać

Castigare - karcić cantare - śpiewać

Nominare - nazywać cenare - ucztować, jeść kolację

II - czasowniki, których temat zakończony jest na -E

osoba

singularis

pluralis

1

Cense -o

Cense -mus

2

Cense -s

Cense -tis

3

Cense -t

Cense -nt

Rozk.

Cense !

Cense -te !

Strona bierna

1

Cens- or

Cense -mur

2

Cense -ris

Cense -mini

3

Cense -tur

Cense -ntur

Bezok.

Censer -i

Habere - mieć exercere - ćwiczyć

Timere- bać się (+ acc.) valere - być zdrowym

Debere - gaudere - cieszyć się

Docere - uczyć kogoś censere - oceniać, wyceniać

Silere - milczeć Manere - pozostać Nocere - szkodzić Movere - poruszać, wzruszać

III - czasowniki, których temat zakończony jest na spółgłoskę + spójka

osoba

singularis

pluralis

1

Vinc-o

Vinc - i - mus

2

Vinc - i - s

Vinc - i - tis

3

Vinc - i - t

Vinc - u -nt

Rozk.

Vince !

Vinc - i - te !

Strona bierna

1

Vinc -or

Vinc - i - mur

2

Vinc - i - s

Vinc - i - mini

3

Vinc - i - t

Vins - u - ntur

Bezok.

Vinci

Minuere - zmniejszać colere - szanować

Discere (+acc.) - uczyć concurrere - biec w to samo miejsce

Mittere - wysyłać poscere - żądać, domagać się

Conspiciere - zauważać, dostrzegać perdere - zgubić, zmarnować

Icipiere - zaczynać fallere - oszukać, zmylić

Despiciere - przeoczyć, lekceważyć, wzgardzić canere - śpiewać, opiewać

Premere - uciskać credere - wierzyć

Gerere - sprawować, pełnić, prowadzić tradere - przekazywać

Scribere - pisać tangere - dotykać

Ponere - kłaść, stawiać pellere - wypędzić, odeprzeć, uciekać

Ducere - prowadzić vendere - sprzedać

Dicere - mowić emere - kupić

Pingere - rysować, malować fugiere - uciekać

Agere - prowadzić, działać legere - czytać

Exigere - wypędzić vincere - zwyciężać

Capiere - chwytać relinquere - opuścić, pozostawić

Concipiere - przyjąć, pojąć, zrozumieć corrumpere - zepsuć, przekupić

Faciere - robić cognoscere - poznać, dowiedzieć się

Conficiere - zrobić, ukończyć constituere - ustanawiać

Currere - biec construere - konstruować

Metuere - lękać się tribuere - przydzielić

IV - czasowniki, których temat, zakończony jest na spółgłoskę + I

osoba

singularis

pluralis

1

Puni -o

Puni -mus

2

Puni -s

Puni -tis

3

Puni -t

Puni -unt

Rozk.

Strona bierna

1

Puni -or

Puni -mur

2

Puni -ris

Puni -mini

3

Puni -tur

Puni -untur

Bezok.

Puni

Audire - słyszeć

Venire - przyjść, przybyć

Invenire - znaleźć, wynaleźć, spotkać

Sentire - czuć

Consentire - zgadzać się

Aperire - otwierać

Punire - karać

CZASY

ZAIMKI

Osobowe

Nom.

Ego

Tu

Nos

Vos

Gen.

Mei - mnie

Tui - ciebie

Nostri - nas

Vestri - was

Sui - siebie

Dat.

Mihi - mnie

Tibi - tobie

Nobis - nam

Vobis - wam

Sibi - sobie

Acc.

Me - mnie

Te - ciebie

Nos - nas

Vos - was

Se - siebie, się

Abl.

Me - o mnie

Te - o tobie

Nos - o nas

Vos - o was

Se - sobą

Ja

Ty

My

Wy

Zwrotne

Secum -ze sobą

Tylko dla os. 3

Dzierżawcze

Meus, mea, meum - mój

Tuus, tua, tuum - twój

Noster, nostra, nostrum - nasz odmieniają się jak przymiotniki deklinacji I i II

Vester, vestra, vestrum - wasz

Suus, sua, suum - swój

Wskazujące

HIC, HAEC, HOC - TEN (TEN OTO, TEN MÓJ, TEN NASZ, TEN OBECNY)

singularis

Pluralis

Nom.

Hic

Haec

Hoc

Hi

Hae

Haec

Gen.

Huius

Horum

Harum

Horum

Dat.

Huic

His

Acc.

Hunc

Hanc

Hoc

Hos

Has

Haec

Abl.

Hoc

Hac

Hoc

His

Męski żeński nijaki

ISTE, ISTA, ISTUD - TEN (TEN TWÓJ, TEN WASZ)

Singularis

Pluralis

Nom.

Iste

Ista

Istud

Isti

Istae

Ista

Gen.

Istius

Istorum

Istarum

Istorum

Dat.

Isti

Istis

Acc.

Istum

Istam

Istud

Istos

Istas

Ista

Abl.

Isto

Ista

Isto

Istis

ILLE, ILLA, ILLUD - TAMTEN, ÓW

Singularis

Pluralis

Nom.

Ille

Illa

Illud

Illi

Illae

Illa

Gen.

Illius

Illorum

Illarum

Illorum

Dat.

Illi

Illis

Acc.

Illum

Illam

Illud

Illos

Illas

Illa

Abl.

Illo

Illa

Illo

Illis

Określające

IS, EA, ID - TEN, ON

Singularis

Pluralis

Nom.

Is

Ea

Id

Ei (ii)

Eae

Ea

Gen.

Eius

Eorum

Earum

Eorum

Dat.

Ei

Eis (iis)

Acc.

Eum

Eam

Id

Eos

Eas

Ea

Abl.

Eo

Ea

Eo

Eis (iis)

IPSE, IPSA, IPSUM - SAM

singularis

Pluralis

Nom.

Ipse

Ipsa

Ipsum

Ipsi

Ipsae

Ipsa

Gen.

Ipsius

Ipsorum

Ipsarum

Ipsorum

Dat.

Ipsi

Ipsis

Acc.

Ipsum

Ipsam

Ipsum

Ipsos

Ipsas

Ipsa

Abl.

Ipso

Ipsa

Ipso

Ipsis

IDEM, EADEM, IDEM - TEN SAM

singularis

Pluralis

Nom.

Idem

Eadem

Idem

Eidem (idem)

Eadem

Eadem

Gen.

Eiusdem

Eorundem

Earundem

Eorundem

Dat.

Eidem

Eisdem (iisdem, isdem)

Acc.

Eundem

Eandem

Idem

Eosdem

Easdem

Eadem

Abl.

Eodem

Eadem

Eodem

Eisdem (iisdem, isdem)

Względne

QUI, QUAE, QUOD - KTÓRY, KTÓRA, KTÓRE

Singularis

Pluralis

Nom.

Qui

Quae

Quod

Qui

Quae

Quae

Gen.

Cuius

Quorum

Quarum

Quorum

Dat.

Cui

Quibus

Acc.

Quem

Quam

Quo

Quos

Quas

Quae

Abl.

Quo

Qua

Quocum

Quibus

Quocum quacum quocum quibiscum (dla wszystkich)

-przede wszystkim w zdaniach przydawkowych, ale może zaczynać zdanie główne

Quisquis, quidquid - ktokolwiek, odmieniają się oba człony

Quicumque, quaecumque, quodcumque - którykolwiek, odmienia się tylko pierwszy człon

Qui tacet, consentit - Kto milczy, zgadza się.

NEMO i NIHIL (NIKT i NIC)

Nom.

Nemo

Nihil

Gen.

Nullius

Nullius rei

Dat.

Nemini

Nulli rei

Acc.

Neminem

Nihil

Abl.

Nullo

Nulla re

PRZYMIOTNIKI ZAIMKOWE:

UNUS, A, UM - jeden

SOLUS, A, UM - sam

TOTUS, A, UM - cały odmieniają się jak przymiotniki deklinacji I i II, ale w gen. sg. na wszystkie rodzaje

występuje końcówka zaimkowa -ius,

w dat. sg. -i; jako gen. sg dla alius - alterius,

jako dat. sg alteri

ULLUS, A, UM - jakiś

NULLUS, A, UM - żaden

ALTER, ALTERA, UM - jeden z dwóch

UTER, UTRA, UM - który z dwóch

NEUTER, NEUTRA, UM - żaden z dwóch

UTERQUE,, UTRAQUE, UTRUMQUE - każdy z dwóch

ALIUS, A, UD -inny

ODPOWIEDNIKI ZAIMKOWE:

Pytajne

Wskazujące

Nieokreślone

Qualis - jaki

Talis - taki

Quantus - jak wielki

Tantus - tak wielki

Quantum - ile

Tantum - tyle

Aliquantum - nieco

Quot - ilu

Tot - tylu

Aliquot - kilka

Ubi - gdzie

Ibi - tam

Alicubi - gdzieś

Hic - tu

Usquam - gdzieś

Istic - tam

Alibi - gdzie indziej

Illic - tam

Ubique - wszędzie

Quo - dokąd

Eo - tam (dokąd)

Aliquo - dokądś

Eodem - tamże

Huc - tu dotąd

Istuc - tam dotąd

Illuc - tam dotąd

Unde - skąd

Inde - stamtąd

Alicunde - skądś

Hinc - stąd

Undique - zewsząd

Istinc - stamtąd

Illinc - stamtąd

Qua - którędy

Ea, hac - tędy

Aliqua - którędyś

Istac - tamtędy

Illac - tamtędy

Quando - kiedy

Tum - wtedy

Aliquando - kiedyś

Tunc - wtey

Umquam - kiedyś

Quotiens - ile razy

Totiens - tyle razy

Aliquotiens - kilka razy

Quam - jak

Tam - tak

Ut - jak

Ita - tak

Sic - tak

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW:

A) REGULARNE

Gradus positivus

Gradus comparativus

Gradus superlativus

Prudens, prudentis

Prudentior, prudentius

Prudentissimus, prudentissima um

Peritus, a, um

Peritior, peritius

Peritissimus, peritissima -um

Hilaris, e

Hilarior, hilarius

Hilarissimus, hilarissima -um

Felix, icis

Felicior, felicius

Felicissimus, felicissima -um

Ferox, ocis

Ferocior, ferocius

Ferocissimus, ferocissima - um

Piger, um

Pigerior, pigerius

Pigerrimus, pigerrima -um

Acer, e

Acrior, acrius

Acerrimus, acerrima -um

Sapiens, sapientis

Sapiensior, sapinsius

Sapientissimus

Beatus, a, um

Beatior, beatius

Beatissimus, beatissima -um

  • od tematu gen. sg. masc. odcinamy -i lub -is

  • do tematu dodajemy -ior dla rodzaju m. i f. a dla n. -ius

  • odmieniają się wedlug dek. III, odmiany spółgłoskowej

  • od tematu gen. sg. masc. odcinamy -i lub -is oraz dodajemy końcówkę -issimus, a, um

  • przymiotniki zakończone na -er tworzą końcówkę -errimus (czyli dodajemy do tematu -rimus DO FORMY NOMINATIVU)

  • kilka przymiotników na -illis tworzy superlativus na -illimus, a, um*

  • odmieniają się jak przymiotniki dek. I i II stopnia równego*

* facilis - łatwy, difficilis - trudny, similis - podobny, dissimilis - niepodobny, humilis - niski, gracilis -

wysmukły

B) SUPLETYWNE (NIEREGULARNE):

Gradus positivus

Gradus comparativus

Gradus superlativus

Bonus, a, um - dobry

Melior, ior, ius

Optimus, a, um

Malus, a, um - zły

Peior, ior, ius

Pessimus, a, um

Magnus, a, um - duży

Maior, ior, ius

Maximus, a, um

Parvus, a, um - mały

Minor, or, us

Minimus, a, um

Propinquus, a, um - bliski

Propior, ior, ius

Proximus, a, um

Multi, ae, um- liczni

Plures, es, a

Plurimi, ae, a

C) OPISOWE (PERYFRASTYCZNE):

- przymiotniki zakończone na -eus, -ius, -uus stopniują się tylko w ten sposób

I / II dek. i - us, a, um

e - us, a, um

u - us, a, um

pius, a, um - pobożny

noxius - szkodliwy

innoxius - nieszkodliwy

idoneus - dogodny, odpowiedni

vacuus - pusty

horror vacui - strach przed wolną przestrzenią

strenuus - gorliwy, pilny

arduus - stromy, spadzisty

TWORZY SIĘ PRZEZ DODANIE MAGIS I MAXIME

PRZYSŁÓWKI

Tworzenie:

I / II dek. - zmieniamy zakończenie gen. sing. masc. -i na -E

III dek. - zmieniamy zakończenie gen. sing. masc. -is na -ITER (facile i difficile to wyjątki, które są z III, ale tworzą się jak z II

III dek. zakończona na -ns w gen. sg. zmieniamy na -ER

Gradus positivus

Gradus comparativus

Gradus superlativus

Hilariter

Hilarius

Hilarissime

Tworzymy od przymiotnika (gen.)

Równy jest stopniu wyższemu przymiotnika i ma rodzaj nijaki, dodajemy końcówkę -IUS

Gradus superlativus przymiotnika zamieniamy z końcówki us, a, um na przysłówkową -E

Bene - dobrze

Melius

Optime

Male - źle

Peius

Pessime

Magnopere - bardzo

Magis

Maxime

Parum - mało

Minus

Minime

Prope - blisko

Propius

Proxime

Multum - wiele

Plus

Plurimum

Saepe - często

Saepius

Saepissime

Diu - długo

Diutius

Diutissime

Gradus positivus

Gradus comparativus

Gradus superlativus

IMIESŁÓW CZYNNY

I laudare - laudans (gen. laudantis) odmiana według deklinacji III typu samogłoskowego, ale w abl.

II habere - habens (habentis) sg. jest końcówka „e”

III vincere - vincens (vincentis) nie ma formy “będący”, posse i prodesse też nie ma tej formy

Fugiere - fugiens (fugientis)

Construere - construens (construentis)

IV scio, scire - sciens (scientis)

ABLATIVUS COMPARATIONIS (ABLATIVUS PORÓWNANIA):

melle dulcior lub dulcior quam mel (słodszy od miodu)

1


Pobierz dokument
918.doc
Rozmiar 245 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
coniunctivus, # A takie tam różności, ►ŁACINA
sciagczasy, # A takie tam różności, ►ŁACINA
consciag, # A takie tam różności, ►ŁACINA
zaimki, # A takie tam różności, ►ŁACINA
coniunctivus, # A takie tam różności, ►ŁACINA
szkolenia he he, PREZENTACJE i takie tam rózne śmieci
FERMENTY- takie tam, technologia żywności, fermenty
Jak wyłączyć aktywację systemu Windows XP, TAKIE TAM (nieciekawe)
Tabela lab metro i sys, takie tam, Nowy folder (3)
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
takie tam sobie dywagacje na temat zagadnieniń do egzaminu konfliktogennego
SF fp, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
Bądź dobrą rzeką Maliński, PREZENTACJE i takie tam rózne śmieci
No Panowie, PREZENTACJE i takie tam rózne śmieci
SF urubw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
Świetny kawał , PREZENTACJE i takie tam rózne śmieci
Tabela lab diagnostyka, takie tam, Nowy folder (3)
Autentyczne- PZU, PREZENTACJE i takie tam rózne śmieci

więcej podobnych podstron