pytania z pato!!!!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy

Pobierz dokument
pytania.z.pato.medycyna.patologia.egzamin.doc
Rozmiar 400 KB

Wydzielanie hormonów tarczycy jest regulowane przez

 1. wydzielanie TSH przez podwzgórze i TRH przez przysadkę,

 2. wydzielanie TRH przez podwzgórze i TSH przez przysadkę, ***

 3. wydzielanie TRH przez podwzgórze i ACTH przez przysadkę,

 4. wydzielanie CRH przez podwzgórze i TSH przez przysadkę.

Do objawów choroby Cushinga nie zaliczamy:

 1. hioercholesterolemii,

 2. hiperglikemii,

 3. osteoporozy,

 4. przebarwień skóry, ***

 5. nadciśnienie tętnicze.

Glikokortykosteroidy nie odpowiadają za:

A. zwiększenie lipolizy triglicerydów

B. zmniejszenie przepuszczalności naczyń

C. zwiększenie glikemii i obniżenie progu nerkowego dla glukozy

D. nasilenie procesów anabolicznych przemiany białkowej

Nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, zanik tkanki mięśniowejjmogą być symptomami:

 1. choroby Cushinga,

 2. choroby Addisona

 3. zespołu Conna

 4. żadnego z powyższych

Przyspieszenie powodujące: silne bóle głowy, upośledzenie widzenia, aż do tzw. „czerwonej zasłony”, zaburzenia czynności serca i układu oddechowego to przyspieszenie:

 1. podłużne dodatnie,

 2. poprzeczne dodatnie,

 3. podłużne ujemne, ***

 4. poprzeczne ujemne.

Przyspieszenie skierowane odgłowowo, powodujące spadek ciśnienia w naczyniach krwionośnych głowy i wzrost ciśnienia w naczyniach kończyn dolnych to przyspieszenie:

A. poprzeczne ujemne

B. podłużne ujemne

C. poprzeczne dodatnie

D. podłużne dodatnie

Do przyczyn hipoksji zaliczamy:

 1. przebywanie w atmosferze o niskiej prężności tlenu w otaczającym powietrzu,

 2. nieprawidłowości w przenoszeniu tlenu przez krew,

 3. niemożność wykorzystania tlenu przez komórkę,

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ***

 5. prawidłowe są odpowiedzi a) i c).

Hipoksemia to:

 1. niedobór tlenu w tkankach,

 2. niedobór tlenu we krwi, ***

 3. brak tlenu w środowisku wewnętrznym ustroju,

 4. brak tlenu we krwi.

Rodzaj objawów towarzyszących hipoksji zależy od:

  1. wysokości,

  2. szybkości osiągania wysokości,

  3. temperatury otoczenia,

  4. aktywności fizycznej na wysokości,

  5. własności osobniczych

Prawidłowe odpowiedzi to:

   1. I, II, IV,

   2. II, IV, V,

   3. II, III, IV,

   4. I, IV,

   5. I, II, III, IV, V ***

Hiperkapnia wywołuje:

  1. stan dezorientacji,

  2. śpiączkę z niewydolnością oddechową,

  3. zasadowicę oddechową,

  4. majaczenie, zawroty głowy,

  5. kwasicę oddechową.

Prawidłowe odpowiedzi to:

 1. I, II, III, IV

 2. I, II, IV, V

 3. I, II, V ***

 4. I, II, III

Wole pojawiające się najczęściej w wyniku procesów zapalnych toczących się w gruczole tarczowym to:

 1. wole proste,

 2. wole młodzieńcze,

 3. wole guzkowe, ***

 4. wole miąższowe.

LP

Pytania z cukrzycy, krążenia i pokarmowego

Napadowa duszność nocna jako objaw niewydolności krążenia występuje z powodu:

I. zmniejszenia napięcia układu współczulnego,

II. wzrostu powrotu żylnego,

III. spadku pobudliwości ośrodka oddechowego,

IV. odruchu Eulera i Liljestranda.

A. prawidłowe są odpowiedzi I., II. i IV.,

B. prawidłowe są odpowiedzi II., III. i IV.,

C. prawidłowe są odpowiedzi I., II., i III.,

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne,

E. żadna z proponowanych odpowiedzi nie jest poprawna.

Choroba węzła zatokowo-przedsionkowego może obejmować:

A. bradykardię zatokową,

B. zahamowanie zatokowe,

C. zatokowe wędrowanie rozrusznika,

D. blok zatokowo-przedsionkowy,

E. wszystkie powyższe,

F. żadne z wymienionych.

Zator gałęzi głównej tętnicy płucnej może być przyczyną:

A. ostrej niewydolności lewokomorowej serca,

B. ostrej niewydolności prawokomorowej serca,

C. przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia,

D. przewlekłego serca płucnego,

E. nie powoduje zaburzeń w układzie krążenia.

9. Załączona krzywa EKG obrazująca poszerzenie i zmianę kształtu zespołu QRS oraz charakterystyczne cechy załamka T jest typowa dla:

0x01 graphic

A. hiperkalcemii,

B. hipokaliemii,

C. hiperkaliemii,

D. hiponatremii,

E. nie jest charakterystyczna dla zaburzeń jonowych.

10. Nadmiar somatostatyny, np. w przebiegu somatostatinoma może spowodować:

A. hipoglikemię,

B. gigantyzm przysadkowy,

C. ginekomastię,

D. cukrzycę,

E. wszystkie wymienione zaburzenia,

F. nie powoduje żadnego z ww. zaburzeń.

11. Zakażenie Helicobacter pylori jest istotnym czynnikiem etiopatogenetycznym choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy ponieważ:

I. bakteria wytwarza ureazę,

II. indukuje proces zapalny w bł.śluzowej,

III. jest mało ruchliwa,

IV. indukuje chemotaksję, gł. komórek jednojądrzastych,

prawidłowa odpowiedź to:

A. II. i III.,

B. I. i II.,

C. II. i IV.,

D. I., II. i IV.,

E. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Przyczyną marskości pomartwiczej wątroby jest:

A. zatrucie grzybami,

B. alkoholizm,

C. działanie leków hepatotoksycznych,

D. wirusowe zapalenie wątroby,

E. cholestaza zewnątrzwątrobowa.

Przyczyną tężyczki mogą być takie zaburzenia jonów jak:

a) hipofosfatemia, hipokaliemia, zasadowica

b) hipokalcemia, zasadowca, hipokaliemia

c) hipokalcemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia

d) hipokalcemia, hiperkaliemia, hipomagnezemia

Interleukina 6 (IL-6) :

 1. pod wpływem estrogenów jest uwalniana z osteoblastów

 2. pod wpływem estrogenów jest uwalniana z osteoklastów

 3. jest jedną z cytokin pro- osteoporotycznych

 4. indukuje syntezę białek ostrej fazy w wątrobie

Prawidłowe są odpowiedzi:

A. I, III, IV

B. II, III, IV

C. II , III

D. I, III

E. III, IV

W hiperkalcemii rzędu > 3,5 mmol/l występuje:

 1. poliuria

 2. adynamia

 3. suchość i świąd skóry

 4. fałszywa jest odpowiedź c

 5. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

W zespole wielotorbielowatych jajników (PCOS):

a) stosunek LH : FSH jest prawidłowy

b) występuje insulinooporność

c) występuje zależny od LH hipoandrogenizm jajnikowy

d) zwiększa się ekspresja genu P-450 w komórkach rdzenia nadnerczy

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W zespole Sheehana może wystąpić:

A. amenorrhea lub oligomenorrhe

B. brak wytwarzania barwnika pod wpływem promieni słonecznych

C. utrata sił, apatia

D. zaburzenia laktacji

E. prawdziwe są odpowiedzi a i d

F. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Podaj prawidłową odpowiedź:

  1. w czasie narastania gorączki powłoki skórne są zaczerwienione

  2. w gorączce uruchamiana jest glikogenoliza

  3. w długotrwałej gorączce występuje dodatni bilans azotowy

  4. dla organizmu najbardziej korzystna jest gorączka pulsacyjna, bo występują okresy tzw. regeneracji

  5. w gorączce bilans cieplny jest ujemny

W udarze cieplnym zauważymy:

a) skórę czerwoną i wilgotną

b) wydatnie obniżone ciśnienie tętnicze

c) tachykardię jako odruch z baroreceptorów

d) pobudzone wydzielanie potu

Promieniowanie jonizujące g :

A. pobudza proliferacje naskórka oraz przekrwienie skóry

B. jest wykorzystywane przy leczeniu ran i owrzodzeń

C. jest na ogół mało przenikliwe

D. jest wykorzystywane w radioterapii do leczenia raka

Biologiczne działanie promieniowania jonizującego wiąże się z:

 1. peroksydacją lipidów błon komórkowych

 2. radiescezą wody

 3. uszkodzeniem przez wolne rodniki białek transportujących

 4. zaburzeniem syntezy DNA i RNA

 5. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 6. fałszywa jest odpowiedź b

Wskaż odpowiedź fałszywą:

 1. jednym z prekursorów bradykininy jest kininogen o dużej masie cząsteczkowej

 2. układ krzepnięcia jest jedyną drogą aktywacji układu kininogenezy

 3. aktywny czynnik XII układu krzepnięcia aktywuje kalikreinę osoczową

 4. kininazy są to enzymy degradujące bradykininę

Wskaż poprawną odpowiedź:

 1. mieloperoksydaza jest syntetyzowana w neutrofilach i w makrofagach

 2. makrofagi są źródłem syntezy dla cytokin pozapalnych np. IL-1, TNF

 3. w ostrym, nieswoistym procesie zapalnym dominują komórki jednojądrzaste

 4. selektyny znajdują się tylko na neutrofilach i makrofagach

Zespół LAD typu I związany jest z :

 1. nieprawidłową budową selektyny L

 2. nieprawidłową budową selektyny P

 3. nieprawidłową budową integryny β2

 4. nieprawidłowa budową integryny β3

Pytania do egzaminu z Pato

1. Do grupy chorób definiowanych jako zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa nie należy:

a. reumatoidalne zapalenie stawów*

b. ch. Bechterewa (zzsk)

c. łuszczycowate zapalenie stawów

d. reaktywne zapalenie stawów

e. zapalenia stawów towarzyszące przewlekłym, zapalnym chorobom jelit

2. Triada objawów; zapalenie stawów, zapalenie cewki moczowej i zapalenie spojówek jest typowa dla:

a. zespołu Stilla,

b. tocznia rumieniowatego układowego

c. łuszczycowego zapalenia stawów

d. reaktywne zapalenie *

e. reumatoidalne zapalenie stawów

3. Dozwoloną metodą dopingu sportowego jest:

a. doping krwią

b. stosowanie środków anabolicznych

c. stosowanie środków moczopędnych

d. trening wysokogórski*

e. wszystkie niedozwolone

4. Do objawów ubocznych stosowania „krwi jako dopingu” należy:

A. zakażenie

B. obrzęk płuc

C. hiperwolemia

D. zaburzenia krzepnięcia

E. wszystkie powyższe

5. Działanie tej witaminy polega na usuwaniu wolnych rodników tlenowych, aktywacji układy enzymatyczne oddychania tkankowego, aktywacji spermatogenezy

a. retina

b. tiamina

c. pirydoksyna

d. tokoferol*

e. kalcyferol

6. W intensywnych wysiłkach beztlenowych (anaerobowych) są jedynym źródłem energii na drodze glikolizy beztlenowej - stwierdzenie to dotyczy:

a. białek

b. tłuszczów prostych

c. tłuszczów złożonych

d. węglowodanów

e. odżywek proteinowych

7. Do przyczyn hipowentylacji pęcherzykowej należy:
a. osłabienie mięśni oddechowych

b. choroby połączenia mięśniowo-nerwowego

c. zwolnienie czynności oddechowej

d. zmniejszenie sprężystości ściany klatki piersiowej

e. wszystkie powyższe*

8. Receptorami oddechowej regulacji humoralnej nie są:

a. chemoreceptory centralne w rdzeniu przedłużonym

b. receptory J (juxtacapillary)*

c. chemoreceptory rozwidlenia tętnic szyjnych i aorty

d. obszary chemowrażliwe w mózgu

e. prawidłowa odpowiedź b i d

9. Przeciwciała istotne dla patogenezy astmy oskrzelowej należą do grupy:

a. IgA i IgG

b. IgE*

c. IgF

d. IgA i IgF

e. żadne z powyższych

10. Przyczynami niewydolność oddechowej typu restrykcyjnego są

I. wycięcie płuca

II. nowotwór płuc

III. otyłość

IV. wysokie ustawienie przepony

prawidłowa odpowiedź to:

a. I, II. III

b. I. II. IV

c. II. III. IV

d. I. II

e. wszystkie właściwe*

11. Powiększenie przestrzeni powietrznych obwodowo do oskrzelików końcowych oraz zniszczenie ściany bez włóknienia to cechy charakterystyczne dla:

a. odmy

b. rozedmy płuc*

c. dychawicy oskrzelowej

d. ostrego zapalenia płuc

e. niedodmy płuc

12. Które z wymienionych komórek odgrywają kluczową rolę w patogenezie uszkadzania przegrody pęcherzykowo-włośniczkowej w zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS):

a. limfocyty T CD4+

b. limfocyty B

c. eozynofile

d. komórki tuczne

e. neutrofile*

Do przyczyn zmniejszenia dyfuzji płucnej nie należą:
A. śródmiąższowe choroby płuc

B. zatory płuc

C. zmniejszenie pojemności płuc

D. rozedma płuc

E. prawidłowa odpowiedź b i d

13.Przyczyną bezmoczu w przebiegu pozanerkowej niewydolności nerek jest:

a. obturacja dróg moczowych

b. zaburzenia filtracji kłębuszkowej

c. martwica kanalików nerkowych

d. prawidłowe odpowiedzi a i b*

e. prawidłowe odpowiedzi b i c

14. Niezdolność nerek w warunkach ograniczonej podaży wody do tworzenia i wydalania moczu zagęszczonego tj. o wysokiej gęstości to definicja:

a. astenurii

b. hipostenurii*

c. izostenurii

d. anurii

e. poliuria

15. U pacjent z rozpoznanym szpiczakiem mnogim występuje białkomocz z powodu:

a. uszkodzenia bł. filtracyjnej kłębka

b. uszkodzenia kanalika nerkowego

c. rozległemu uszkodzeniu mięśni

d. zwiększonej produkcji białka*

e. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

16. Który z poniższych stanów może być przyczyną mikroalbuminemii:

a. kłębuszkowe zapalenie nerek

b. wczesne stadium neuropatii toczniowej

c. wczesne stadium neuropatii cukrzycowej*

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

17. Główną przyczyną przednerkowej niewydolności nerek są:

a. zatrucie sublimatem

b. hipowolemia*

c. hiperwolemia

d. prawidłowe a i b

e. prawidłowe a i c

18. Jak działa PTH na reabsorpcję fosforanów w kanalikach nerkowych

a. pobudza

b. nie wpływa

c. hamuje

d. pobudza lub hamuje w zależności od stężenia fosforanów

e. jego rola nie jest wyjaśniona

 1. Wyrównanie zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej polega na:

  1. przywróceniu prawidłowych wartości pCO2 i [HCO3-]

  2. uruchomieniu buforów chemicznych i buforowania narządowego co ma na celu przywrócenie właściwych proporcji [HCO3-]/pCO2

  3. w zależności od rodzaju zaburzenia - takich zmian wartości pCO2 i [HCO3-], które spowodują przywrócenie prawidłowych wartości pH

  4. odpowiedzi a i c są prawidłowe

  5. odpowiedź b i c są prawidłowe

 1. Kompensacja narządowa alkalozy oddechowej odbywa się poprzez:

  1. nasilenie resorpcji zwrotnej wodorowęglanów w kanalikach nerkowych

  2. zahamowanie procesów amoniogenezy i tworzenia kwaśności miareczkowej moczu

  3. hiperwentylację

  4. usuwanie jonów H+ i Cl- przez przewód pokarmowy

Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące odwodnienia hipotonicznego:

  1. dochodzi do zmniejszenia objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej i spadku osmolalności tej przestrzeni

  2. chorzy nie odczuwają pragnienia

  3. z powodu hipotonii przestrzeni zewnątrzkomórkowej dochodzi do odwodnienia komórek

  4. odpowiedzi A i B są nieprawidłowe

  5. odpowiedzi B i C są nieprawidłowe

 1. W przewodnieniu hipertonicznym stwierdza się:

  1. wzrost objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej, wzrost osmolalności przestrzeni zewnątrzkomórkowej, spadek objętości przestrzeni wewnątrzkomórkowej

  2. wzrost objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej, spadek osmolalności przestrzeni zewnątrzkomórkowej, wzrost objętości przestrzeni wewnątrzkomórkowej

  3. spadek objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej, spadek osmolalności przestrzeni zewnątrzkomórkowej, wzrost objętości przestrzeni wewnątrzkomórkowej

  4. wzrost objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej, spadek osmolalności przestrzeni zewnątrzkomórkowej, spadek objętości przestrzeni wewnątrzkomórkowej

 1. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące hiperkaliemii:

  1. Stanowi groźne powikłanie zasadowicy

  2. Może doprowadzić do zatrzymania akcji serca w rozkurczu

  3. Prowadzi do zaburzenia przewodzenia impulsów w układzie nerwowym

  4. Może towarzyszyć hipoaldosteronizmowi

Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące wstrząsu neurogennego:

A. Jest to wstrząs pierwotnie normowolemiczny

B. Rozwija się na skutek odruchowego rozszerzenia naczyń pojemnościowych i zmniejszenia powrotu żylnego

C. Jest to wstrząs hiperdynamiczny

D. Rodzaj wstrząsu naczyniopochodnego

 1. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące choroby Addisona - Biermera:

  1. Niedokrwistość o charakterze normocytowym, normochromicznym

  2. W jej przebiegu na skutek zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka może rozwinąć się wtórny niedobór żelaza

  3. Towarzyszą jej objawy neurologiczne, parestezje, zwyrodnienie sznurów bocznych i tylnych rdzenia kręgowego

  4. Choroba o podłożu autoimmunologicznym

Niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w krwinkach czerwonych powoduje, że:

A. erytrocyty przyjmują kształt sferocytów

B. po zadziałaniu bodźca utleniającego dochodzi do masywnej hemolizy wewnątrznaczyniowej

C. obniża się zdolność wiązania tlenu przez hemoglobinę

D. erytrocyty stają się wrażliwe na lityczne działanie dopełniacza

 1. W chorobie von Willebrandta można zaobserwować:

  1. upośledzenie agregacji płytek krwi

  2. obniżenie poziomu czynnika VIII krzepnięcia we krwi

  3. upośledzenie adhezji płytek krwi do kolagenu

  4. prawidłowe są odpowiedzi a i b

  5. prawidłowe są odpowiedzi b i c

 1. W badaniach laboratoryjnych u pacjentów z hemofilią typ A stwierdza się:

  1. czas APTT prawidłowy, czas protrombinowy wydłużony, czas krwawienia prawidłowy

  2. czas APTT wydłużony, czas protrombinowy prawidłowy, czas krwawienia prawidłowy

  3. czas APTT wydłużony, czas protrombinowy prawidłowy, czas krwawienia wydłużony

  4. czas APTT prawidłowy, czas protrombinowy wydłużony, czas krwawienia wydłużony

 1. Niedobór osoczowych czynników krzepnięcia może wystąpić w:

  1. awitaminozie C (gnilec, szkorbut)

  2. marskości wątroby

  3. chorobie Rendu - Oslera Webera

  4. zespole Bernarda - Souliera

 1. Skaza krwotoczna małopłytkowa:

  1. jest przyczyną choroby Rendu - Oslera - Webera

  2. charakteryzuje się prawidłowym czasem krwawienia

  3. może być wynikiem płytkowych reakcji poprzetoczeniowych

  4. występuje w awitaminozie C

EGZAMIN z PATOFIZJOLOGII

dla studentów III RS Wydziału Wojskowo-Lekarskiego rok akademicki 2006/2007

imię i nazwisko ............................................................................................grupa.............

1. Choroba węzła zatokowo-przedsionkowego może obejmować:

A. bradykardię zatokową

B. zahamowanie zatokowe

C. zatokowe wędrowanie rozrusznika

D. blok zatokowo-przedsionkowy

E. wszystkie powyższe

F. żadne z wymienionych

2. Do grupy chorób definiowanych jako zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa nie należy:

A. reumatoidalne zapalenie stawów

B. ch. Bechterewa (zzsk)

C. łuszczycowate zapalenie stawów

D. reaktywne zapalenie stawów

E. zapalenia stawów towarzyszące przewlekłym, zapalnym chorobom jelit

3. Dozwoloną metodą dopingu sportowego jest:

A. doping krwią

B. stosowanie środków anabolicznych

C. stosowanie środków moczopędnych

D. trening wysokogórski

E. wszystkie są niedozwolone

F. prawidłowe A i D

4. Do przyczyn hipowentylacji pęcherzykowej należy:

A. osłabienie mięśni oddechowych

B. choroby połączenia mięśniowo-nerwowego

C. zwolnienie czynności oddechowej

D. zmniejszenie sprężystości ściany klatki piersiowej

E. wszystkie powyższe

F. prawidłowe A i C

5. Niezdolność nerek w warunkach ograniczonej podaży wody do tworzenia i wydalania moczu zagęszczonego tj. o wysokiej gęstości to definicja:

A. astenurii

B. hipostenurii

C. izostenurii

D. anurii

E. poliurii

6. Zakażenie Helicobacter pylori jest istotnym czynnikiem etiopatogenetycznym choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy ponieważ:

I. bakteria może egzystować na powierzchni bł. śluzowej żołądka gdyż wytwarza urazę

II. indukuje proces zapalny w bł.śluzowej

III. jest mało ruchliwa

IV. indukuje chemotaksję, gł. komórek jednojądrzastych

prawidłowa odpowiedź to:

A. II. i III

B. I. i II

C. II. i IV

D. I., II. i IV

E. wszystkie odpowiedzi są poprawne

7. Wydzielanie hormonów tarczycy jest regulowane przez:

A. wydzielanie TSH przez podwzgórze i TRH przez przysadkę

B. wydzielanie TRH przez podwzgórze i TSH przez przysadkę

C. wydzielanie TRH przez podwzgórze i ACTH przez przysadkę

D. wydzielanie CRH przez podwzgórze i TSH przez przysadkę

8. Glikokortykosteroidy nie odpowiadają za:

A. zwiększenie lipolizy triglicerydów

B. zmniejszenie przepuszczalności naczyń

C. zwiększenie glikemii i obniżenie progu nerkowego dla glukozy

D. nasilenie procesów anabolicznych przemiany białkowej

9. Nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, zanik tkanki mięśniowejjmogą być symptomami:

 1. choroby Cushinga

B. choroby Addisona

C. zespołu Conna

D. zespół Sheehana

E. żadnego z powyższych

10. Przyspieszenie skierowane odgłowowo, powodujące spadek ciśnienia w naczyniach krwionośnych głowy i wzrost ciśnienia w naczyniach kończyn dolnych to przyspieszenie:

A. poprzeczne ujemne

B. podłużne ujemne

C. poprzeczne dodatnie

D. podłużne dodatnie

11. Objawy towarzyszące hipoksji zależa od:

I. wysokości n.p.m

II. szybkości osiągania wysokości

III. temperatury otoczenia

IV. aktywności fizycznej na wysokości

V. własności osobniczych

Prawidłowe odpowiedzi to:

A. I, II, IV

B. II, IV, V

C. II, III, IV

D. I, IV

E. I, II, III, IV, V

12. Interleukina 6 (IL-6) :

 1. pod wpływem estrogenów jest uwalniana z osteoblastów

 2. pod wpływem estrogenów jest uwalniana z osteoklastów

 3. jest jedną z cytokin pro-osteoporotycznych

 4. indukuje syntezę białek ostrej fazy w wątrobie

Prawidłowe są odpowiedzi:

A. I, III, IV

B. II, III, IV

C. II , III

D. I, III

E. III, IV

13. W zespole Sheehana może wystąpić:

A. amenorrhea lub oligomenorrhe

B. brak wytwarzania barwnika pod wpływem promieni słonecznych

C. utrata sił, apatia

D. zaburzenia laktacji

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

F. prawdziwe są odpowiedzi A i D

14. Podaj prawidłową odpowiedź:

A. w czasie narastania gorączki powłoki skórne są zaczerwienione

B. w gorączce uruchamiana jest glikogenoliza

C. w długotrwałej gorączce występuje dodatni bilans azotowy

D. dla organizmu najbardziej korzystna jest gorączka pulsacyjna, bo występują okresy tzw. regeneracji

E. w gorączce bilans cieplny jest ujemny

15. Promieniowanie jonizujące γ :

A. pobudza proliferacje naskórka oraz przekrwienie skóry

B. jest wykorzystywane przy leczeniu ran i owrzodzeń

C. jest na ogół mało przenikliwe

D. jest wykorzystywane w radioterapii do leczenia raka

16. Wskaż odpowiedź fałszywą:

A. jednym z prekursorów bradykininy jest kininogen o dużej masie cząsteczkowej

B. układ krzepnięcia jest jedyną drogą aktywacji układu kininogenezy

C. aktywny czynnik XII układu krzepnięcia aktywuje kalikreinę osoczową

D. kininazy są to enzymy degradujące bradykininę

17.Wskaż poprawną odpowiedź:

A. mieloperoksydaza jest syntetyzowana w neutrofilach i w makrofagach

B. makrofagi są źródłem syntezy dla cytokin pozapalnych, np. IL-1, TNF

C. w ostrym, nieswoistym procesie zapalnym dominują komórki jednojądrzaste

D. selektyny znajdują się tylko na neutrofilach i makrofagach

18. Wyrównanie zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej polega na:

A. przywróceniu prawidłowych wartości pCO2 i [HCO3-]

B. uruchomieniu buforów chemicznych i buforowania narządowego co ma na celu przywrócenie właściwych proporcji [HCO3-]/pCO2

C. w zależności od rodzaju zaburzenia - takich zmian wartości pCO2 i [HCO3-], które spowodują przywrócenie prawidłowych wartości pH

D. odpowiedzi A i C są prawidłowe

E. odpowiedź B i C są prawidłowe

E. prawidłowe A i D

19. Kompensacja narządowa alkalozy oddechowej odbywa się poprzez:

A. nasilenie resorpcji zwrotnej wodorowęglanów w kanalikach nerkowych

B. zahamowanie procesów amoniogenezy i tworzenia kwaśności miareczkowej moczu

C. hiperwentylację

D. usuwanie jonów H+ i Cl- przez przewód pokarmowy

20. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące odwodnienia hipotonicznego:

A. dochodzi do zmniejszenia objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej i spadku osmolalności tej przestrzeni

B. chorzy nie odczuwają pragnienia

C. z powodu hipotonii przestrzeni zewnątrzkomórkowej dochodzi do odwodnienia komórek

D. odpowiedzi A i B są nieprawidłowe

E. odpowiedzi B i C są nieprawidłowe

21. Kliniczne objawy miażdżycy mogą pojawić się gdy:

A. powstanie blaszka włóknista

B. utworzy się płytka tłuszczowa

C. dojdzie do rozwoju powikłanej blaszki miażdżycowej

D. utworzą się smugi tłuszczowe

E. we wszystkich powyższych sytuacjach

22. Cechami rodzinnej hipercholesterolemii są:

A. obecność żółtaków

B. nadmierna ekspresja receptora dla LDL na komórkach obwodowych

C. obniżone stężenie LDL w surowicy

D. zmniejszona endocytoza LDL i jej receptora

E. wszystkie powyższe

23. Przeciwmiażdżycowe właściwości HDL wynikają z ich poniższych cech:

A. HDL transportują cholesterol z wątroby do tkanek obwodowych

B. HDL transportują cholesterol, który nie wykazuje cech aterogennych

C. zawierają w swej cząsteczce tokoferol

D. prowadzą do oksydacji LDL

E. wszystkich powyższych cech

24. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące wstrząsu neurogennego:

A. jest to wstrząs pierwotnie normowolemiczny

B. rozwija się na skutek odruchowego rozszerzenia naczyń pojemnościowych i zmniejszenia powrotu żylnego

C. jest to wstrząs hiperdynamiczny

D. jest wstrząsem naczyniopochodnym

25. Niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w krwinkach czerwonych powoduje, że:

A. erytrocyty przyjmują kształt sferocytów

B. po zadziałaniu bodźca utleniającego dochodzi do masywnej hemolizy wewnątrznaczyniowej

C. obniża się zdolność wiązania tlenu przez hemoglobinę

D. erytrocyty stają się wrażliwe na lityczne działanie dopełniacza

26. Do objawów ubocznych stosowania „krwi jako dopingu” należy:

A. zakażenie

B. obrzęk płuc

C. hiperwolemia

D. zaburzenia krzepnięcia

E. wszystkie powyższe

27. Które z wymienionych komórek odgrywają kluczową rolę w patogenezie uszkadzania przegrody pęcherzykowo-włośniczkowej w zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS):

A. limfocyty T CD4+

B. limfocyty B

C. eozynofile

D. komórki tuczne

E. neutrofile

28. Do przyczyn zmniejszenia dyfuzji płucnej nie należą:
A. śródmiąższowe choroby płuc

B. zatory płuc

C. zmniejszenie pojemności płuc

D. rozedma płuc

E. prawidłowa odpowiedź B i D

29. W okresie gojenia rany uwolnienie czynników proteolitycznych powoduje:

A. nasilenie katabolizmu

B. zaburzenia fazy angiogenezy

C. naciekanie komórek odczynu zapalnego

D. obkurczenie rany

E. wszystkie powyższe nieprawidowe

F. prawidłowe A i D

30. Skłonność do nadmiernego tworzenia kolagenu w bliźnie:

A. jest częstym następstwem oparzeń chemicznych

B. występuje u Murzynów

C. może prowadzić do powstania koloidu

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe B i C

31. Miejscowe zaburzenie gojenia ran wywołane jest:

A. obecnością ciała obcego w ranie

B. wystąpieniem procesu zapalnego w miejscu zranienia

C. podawaniem choremu antybiotyków

D. leczeniem immunosupresyjnym

E. wszystkie powyższe prawidłowe

F. prawidłowe A i D

32. U chorych na cukrzycę rany:

A. goją się z wytworzeniem nadmiernej blizny

B. goją się znacznie gorzej

C. prowadzą do nasilonego odczynu zapalnego

D. chirurgiczne goją się prawidłowo

E. wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe

F. prawidłowe B i D

33. Wydolność krążenia względna:

A. objawia się dusznością wysiłkową

B. jest przejawem niskiej pojemności serca

C. zmniejsza tolerancję wysiłków

D. objawia się obrzękami i wysiękami

E. prawidłowe wszystkie powyższe

F. prawidłowe A i C

34. Sinica obwodowa:

A. jest skutkiem zwolnionej perfuzji tkanek obwodowych

B. występuje jako objaw wstrząsu krwotocznego

C. występuje głównie w chorobie wieńcowej

D. zawsze towarzyszy zjawisku ortopnoe

E. wszystkie powyższe nieprawidłowe

F. prawidłowe A i C

35. Ostry zawał serca może prowadzić do:

A. niewydolności lewokomorowej

B. obrzęku płuc

C. nadkomorowych zaburzeń rytmu serca

D. zatorowości obwodowej

E. wszystkie powyższe prawidłowe

F. prawidłowe Ai B

36. Obrzęki w niewydolności lewokomorowej serca:

A. lokalizują się na kończynach dolnych

B. nasilają się w godzinach rannych

C. są bardziej nasilone niż w niewydolności prawokomorowej

D. są wywołane zmniejszoną retencją NaCl

E. wszystkie powyższe nieprawidłowe

F. prawidłowe A i D

37. Obrzęki w niewydolności prawej komory serca:

A. wskazują na współistnienie niewydolności nerek

B. świadczą o niskim ciśnieniu napełniania prawej komory

C. dotyczą głównie płuc

D. są przyczyną oddawania moczu w porze nocnej

E. wszystkie powyższe prawidłowe

F. prawidłowe A i D

38.Niewydolność krążenia z powodu nadmiernego obciążenia następczego:

A. doprowadza do duszności nocnej

B. jest częstym następstwem nadciśnienia tętniczego

C. powoduje przebudową naczyń tętniczych

D. objawia się sinicą centralną

E. prawidłowe wszystkie powyższe

F. prawidłowe A i B

39. Nycturia:

A. jest stanem oddawania moczu o wysokiej osmolalności

B. jest ważnym objawem niewydolności nerek

C. występuje u dzieci z zespołem nerczycowym

D. prowadzi do obrzęków i przesięków

E. występuje w niewydolności krążenia

F. wszystkie powyższe nieprawidłowe

40. Remodeling czyli przebudowa naczyń:

A. jest częstą przyczyną choroby wieńcowej

B. doprowadza do uszkodzenia kłębuszków nerkowych

C. doprowadza do zmniejszenia ilości kolagenu w ścianie naczynia

D. doprowadza do pogrubienia ściany tętnicy

E. wszystkie powyższe prawidłowe

F. prawidłowe A i D

41. Przerost oporowy lewej komory serca:

A. zmienia kształt jamy komory na kulisty

B. zwiększa pojemność lewej komory

C. powoduje skrócenia fazy skurczu

D. jest częstym powikłaniem niewydolności zastawek aorty

E. wszystkie powyższe nieprawidłowe

F. prawidłowe A i C

EGZAMIN z PATOFIZJOLOGII

dla studentów III RS Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

rok akademicki 2006/2007

III termin

imię i nazwisko ............................................................................................grupa.............

Migotanie przedsionków to:

 1. komorowe zaburzenie rytmu serca

 2. komorowe zaburzenie przewodzenia

 3. nadkomorowe zaburzenie rytmu serca

 4. nadkomorowe zaburzenie przewodzenia

 5. żadne z wymienionych

W warunkach wzrostu zapotrzebowania na tlen w mięśniu sercowym:

I. do 90% wzrasta ekstrakcja tlenu z krwi

II. wzrasta przepływ wiencowy

A. I. twierdzenie jest prawdziwe, II. jest błędne

B. II. twierdzenie jest prawdziwe, I. jest błędne

C. oba twierdzenia są prawdziwe

D. oba twierdzenia są błędne

Bezoar to konglomerat włókien, włosów lub innych substancji zalegający w:

 1. żołądku

 2. dwunastnicy

 3. jelicie cienkim

 4. jelicie grubym

 5. wyrostku robaczkowym

Zespół Zollingera i Ellisona:

I. w 25% przypadków rozwija się jako składowa zespołu gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (zespół MEN1),

II. obejmuje obecność guza produkującego gastrynę

III. obejmuje uporczywie nawracające owrzodzenia trawienne

IV. często współistnieje z biegunką, zwykle tłuszczową

A. prawidłowe są odpowiedzi I., II., i IV

B. prawidłowe są odpowiedzi I., II., i III

C. prawidłowe są odpowiedzi II., III., i IV

D. prawidłowe są odpowiedzi I., III., i IV

E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W cukrzycy typu 1:

A. zniszczeniu ulegają komórki alfa i występuje względny niedobór insuliny

B. zniszczeniu ulegają komórki beta i występuje bezwzględny niedobór insuliny

C. zjawiskiem dominującym jest insulinooporność tkanek

D. podłożem choroby jest genetyczny defekt działania insuliny

E. podłożem choroby jest genetyczny defekt wydzielania insuliny

Hiperglikemię kojarzę z następującymi endokrynopatiami:

 1. akromegalią

 2. zespołem Cushinga

 3. nadczynnością tarczycy

 4. guzem chromochłonnym

 5. chorobą Addisona

 1. ze wszystkimi ww.

 2. ze wszystkimi, z wyjątkiem z. Cushinga

 3. ze wszystkimi, z wyjątkiem ch. Addisona

 4. z akromegalią

 5. w wymienionych endokrynopatiach nie występuje hiperglikemia

Najistotniejszym środowiskowym (nabytym) czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 jest:

 1. otyłość, zwłaszcza brzuszna

 2. palenie tytoniu

 3. nadciśnienie tt

 4. głodzenie

 5. hormonalna terapia zastępcza

Przyczynami niewydolność oddechowej typu restrykcyjnego są:

I. wycięcie płuca

II. nowotwór płuc

III. otyłość

IV. wysokie ustawienie przepony

prawidłowa odpowiedź to:

A. I, II. III

B. I. II. IV

C. II. III. IV

D. I. II

E. wszystkie odpowiedzi właściwe

Do przyczyn zmniejszenia dyfuzji płucnej należą:
A. śródmiąższowe choroby płuc

B. zatory płuc

C. zmniejszenie pojemności płuc

D. rozedma płuc

E. prawidłowa odpowiedź B i D

F. prawidłowa odpowiedź A, C i D

Przyczyną przednerkowej niewydolności nerek może być:

A. zatrucie sublimatem

B. hipowolemia

C. hiperwolemia

D. prawidłowe A i B

E. prawidłowe A i C

Patogenezą nadciśnienia naczyniowo-nerkowego jest:

A. kłębkowe zapalenie nerek

B. odmiedniczkowe zapalenie nerek

C. zwężenie jednej lub obu tt. nerkowych

D. odpowiedzi A i B są właściwe

E.wszystkie odpowiedzi są niewłaściwe

Do „klasycznych” chorób reumatycznych nie zaliczamy:

A. reumatoidalne zapalenie stawów

 1. B. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 2. C. łuszczycowe zapalenie stawów

 3. D. toczeń układowy rumieniowaty

Wstrząsem hiperdynamicznym jest :

A. wstrząs kardiogenny

B.wstrząs anafilaktyczny

C. wstrząs septyczny w I fazie (ciepłej)

D. wstrząs hipowolemiczny

Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące RKZ:

 1. istnieje stała tendencja do alkalizacji organizmu

 2. istnieje stała tendencja do zakwaszania organizmu

 1. głównym buforem krwi jest bufor hemoglobinianowy

 2. wszystkie stwierdzenia są fałszywe

Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego może być:

 1. krwotok z pękniętych żylaków przełyku

 2. rozległe oparzenie

 3. endotoksyny bakteryjne

 4. spadek kurczliwości m. sercowego

Odpowiedzi prawidłowe to:

 1. I, II, IV

 2. I, II

 3. II, III, IV

 4. wszystkie prawidłowe

 5. wszystkie nieprawidłowe

Niedobór osoczowych czynników krzepnięcia może wystąpić w:

  1. awitaminozie C (gnilec, szkorbut)

  2. marskości wątroby

  3. chorobie Rendu - Oslera Webera

D. zespole Bernarda - Souliera

Wskaż odpowiedź fałszywą:

 1. Zmiany osteoporotyczne występują tylko u osób ze szczupłą budowa ciała

 2. osteoporoza typu II występuje zarówno u starszych kobiet jak i mężczyzn

 3. długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może być przyczyną osteoporozy

 4. zmiany osteoporotyczne uogólnione mają najczęściej charakter pierwotny

Zespół LAD typu I związany jest z :

 1. nieprawidłową budową selektyny L

 2. nieprawidłową budową selektyny P

 3. nieprawidłową budową integryny β 2

 4. nieprawidłowa budową integryny β3

Produkty powstałe w wyniku radiolizy wody w tkankach:

 1. powodują peroksydację lipidów błon komórkowych

 2. uszkadzają przewodnictwo nerwowe, zwłaszcza synaptyczne

 3. blokują działanie wielu enzymów, zwłaszcza katalazy i peroksydazy

 4. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 5. fałszywa jest odpowiedź B

Przerost dośrodkowy (oporowy) lewej komory serca:

 1. może być wywołany zwężeniem zastawki aortalnej

 2. jest częstym następstwem wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

 3. towarzyszy ostrej niedokrwistości pokrwotocznej

 4. nie doprowadza do przebudowy serca

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe

 6. prawidłowe A i B

Ostra niewydolność prawokomorowa:

 1. zwykle prowadzi do ostrego obrzęku płuc

 2. często prowadzi do perforacji komory serca i tamponady

 3. może być następstwem zatorowości tętnic płucnych

 4. wszystkie powyższe nieprawidłowe

 5. prawidłowe A i B

 6. prawidłowe B i C

Główną przyczyną dusznicy bolesnej jest:

 1. kurcz tętnicy wieńcowej

 2. nadciśnienie tętnicze

 3. miażdżyca tętnic wieńcowych

 4. zapalenie tętnic wieńcowych

 5. nadmiar cholesterolu

 6. żadne z powyższych

Do czynników nasilających objawy dusznicy bolesnej należy:

 1. niedokrwistość

 2. niewydolność oddechowa

 3. mocznica, cukrzyca i inne stany pogorszające właściwości reologiczne krwinek

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i B

 6. prawidłowe B i C

Napełnianie krwią naczyń wieńcowych:

 1. odbywa się w końcowej fazie skurczu serca

 2. jest zależne od ciśnienia krwi w aorcie w czasie skurczu

 3. maleje w wyniku rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe B i C

 6. prawidłowe A i C

Sinica obwodowa:

 1. może być następstwem niewydolności krążenia

 2. świadczy do spadku utlenowania krwi kapilarnej

 3. jest następstwem przecieku krwi żylnej do tętniczej

 4. wszystkie powyższe nieprawidłowe

 5. prawidłowe A i C

 6. prawidłowe A i B

Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zawału serca jest:

 1. zamknięcie tętnicy wieńcowej przez skrzep

 2. zatkanie naczynia wieńcowego przez blaszkę włóknistą

 3. zatkanie przez zakrzep na niestabilnej blaszce miażdżycowej

 4. kurcz naczynia wieńcowego

 5. żadne z powyższych

Obrzęki sercowe:

 1. lokalizują się na dolnych częściach ciała

 2. są efektem aktywacji RAA i wzrostu wolemii

 3. odpowiadają za wystąpienie nycturii

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i C

Ortopnoe:

 1. jest objawem ostrej niewydolności oddechowej

 2. ustępuje po przyjęciu pozycji leżącej

 3. jest wynikiem przekrwienia płuc

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i C

 6. prawidłowe B i C

Stabilna blaszka miażdzycowa:

 1. jest blaszką o dużej zawartości fibroblastów i kolagenu w pokrywie

 2. w łuku aorty stanowi zagrożenie zawałem serca

 3. przekształca się w niestabilną pod wpływem proteaz leukocytarnych

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i C

Nadciśnienie tętnicze wtórne:

 1. jest skutkiem nadmiaru soli w diecie

 2. prowadzi do przerostu mięśnia serca

 3. jest częściej spotykane niż pierwotne

 4. może spowodować niewydolności krążenia

 5. prawidłowe A i B

 6. prawidłowe B i D

Odleżyna:

 1. występuje najczęściej na kończynach dolnych

 2. jest raną wywołaną zaburzeniem ukrwienia tkanek

 3. jest częstym powikłaniem u chorych nieprzytomnych

 4. lepiej goi się po unieruchomieniu kończyn

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe B i C

Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące hiperkaliemii:

  1. stanowi groźne powikłanie zasadowicy

  2. może prowadzić do zatrzymania akcji serca w rozkurczu

  3. prowadzi do zaburzenia przewodzenia impulsów w układzie nerwowym

  4. może towarzyszyć hipoaldosteronizmowi

EGZAMIN POPRAWKOWY z PATOFIZJOLOGII

dla studentów III RS Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

rok akademicki 2006/2007

imię i nazwisko ............................................................................................grupa.............

1. Obrzęk płuc w ostrym zawale serca:

A. jest wywołany wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w krążeniu płucnym

B. jest objawem ostrej niewydolności lewej komory serca

C. świadczy o wydolności prawej komory serca

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

F. prawidłowe B i C

2. Zapalenie spowodowane urazem mechanicznym tkanek:

 1. przejawia się bólem i obrzękiem uszkodzonej tkanki

 2. prowadzi do naciekania leukocytów i białek odpornościowych,

 3. wzmacnia swoistą odpowiedź immunologiczną

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i B

3. Pęknięcie wolnej ściany serca:

A. jest dość częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego

B. prowadzi do ostrej niewydolności krążenia z powodu wzrostu obciążenia następczego

C. powoduje niewydolność zastawki mitralnej

D. wszystkie powyższe nieprawdziwe

E. prawdziwe B i C

4. Ostre, rozległe niedokrwienie ściany komory serca:

A. prowadzi do spadku rzutu serca

B. powoduje hiperkinezę ściany niedokrwionej

C. wywołuje dyskinezę ściany przeciwległej

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E prawidłowe A i C

5. Sinica centralna:

A. może być następstwem zawału serca

B. prowadzi do wzrostu utlenowania tkanek

C. świadczy o przecieku krwi tętniczej do żylnej

D. wszystkie powyższe nieprawidłowe

E. prawidłowe A i C

6. Duszność w niewydolności lewokomorowej:

A. nasila się w porze nocnej

B. zmniejsza się pod wpływem wysiłków dynamicznych

C. jest wynikiem niedokrwienia płuc

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i C

7. Zatory narządów w zawale serca:

A. są wynikiem aktywacji płytek krwi

B. występują z częstością do 10% zawałów

C. towarzyszą zakrzepom przyściennym w sercu

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe B i C

8. Przerost odśrodkowy (objętościowy) serca:

A. może być wywołany zwężeniem zastawki mitralnej

B. jest częstym następstwem wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

C. towarzyszy ostrej niedokrwistości pokrwotocznej

D. nie doprowadza do przebudowy serca

E. wszystkie powyższe nieprawidłowe

F. prawidłowe A i B

9. Objętość późnorozkurczowa serca:

A. rośnie wraz z częstością serca

B. jej wzrost korzystnie zwiększa rzut w sercu wydolnym

C. jest niezależna do jego podatności rozkurczowej

D. jest zależna od ciśnienia napełniania

E. prawidłowe A i D

F. prawidłowe B i D

10. Ostra niewydolność krążenia w wyniku spadku obciążenia wstępnego:

A. zwykle prowadzi do ostrego obrzęku płuc

B. może być następstwem perforacji komory serca i tamponady

C. występuje często we wstrząsie neurogennym

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

F. prawidłowe B i C

11. Niestabilna blaszka miażdżycowa:

A. jest blaszką o dużej liczbie makrofagów i limfocytów w pokrywie

B. w łuku aorty stanowi zagrożenie zawałem serca

C. przekształca się w stabilną pod wpływem proteaz leukocytarnych

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i C

12. Który z poniższych czynników ma najsilniej wyrażone działanie aterogenne:

A. płeć

B. wiek

C. hiperlipidemie

D. dym tytoniowy

E. wszystkie powyższe mają porównywalne działanie promiażdzycowe

13. Miażdżycowe działanie nadmiaru LDL wynika z:

A. transportu przez LDL do tkanek obwodowych cholesterolu o właściwościach miażdżycorodnych

B. podatności LDL na utlenienie

C. zdolności LDL do aktywacji oksydazy NADPH

D. wszystkich powyższych cech

E. tylko B i C

14. Polypnoë to patologiczny tor oddychania, który cechuje:

 1. oddech szybki i płytki

 2. oddech szybki i o dużej amplitudzie

 3. oddech o częstości prawidłowej i dużej amplitudzie

 4. oddech wolny i płytki

 5. brak oddechu

15. W wywołaniu napadu astmy biorą udział mechanizmy:

A. reakcje powysiłkowe

B. reakcje zapalne

C. czynniki psychogenne

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe B i C

F. żadne z wymienionych

16. Do mediatorów wywołujących nagły skurcz oskrzeli w astmie oskrzelowej nie zaliczamy:

 1. IL-8

 2. leukotrienów LTC4 , LTD4

 3. czynnika aktywującego płytki - PAF

 4. kinin

 5. histaminy

17. Otyłość typu brzusznego jest czynnikiem ryzyka miażdżycy gdyż:

A. tłuszcz trzewny jest źródłem WKT, które wędrując bezpośrednio do wątroby są źródłem VLDL

B. WKT uszkadzają śródbłonek naczyń

C. tłuszcz trzewny jest źródłem estrogenów

D. wszystkie powyższe prawdziwe

E. prawdziwe A i B

18. Mechanizmem wewnątrznerkowej oligurii nie jest:

 1. kłębuszkowe zapalenie nerek

 2. hipowolemia w przebiegu moczówki prostej

 3. sródmiąższowe zapalenie nerek

 4. wszystkie prawidłowe

 5. prawidłowe A i C

19. Diureza wodna to:

A. zwiększona ilość hipertonicznego moczu

B. zwiększona ilość hipotonicznego moczu

C. zmniejszona ilość hipotonicznego moczu

D zmniejszona ilość hipertonicznego moczu

E. żadne z powyższych

20. Obrzęki w zespole nerczycowy są wynikiem:

A. spadku osoczowego poziomu albumin

B. obniżenia ciśnienia onkotycznego osocza

C. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego osocza

D. prawidłowa odpowiedź A i B

E. prawidłowa odpowiedź A i C

21. Obkurczanie brzegów rany:

A. jest procesem patologicznym

B. występuje pod wpływem rzutu katecholamin

C. prowadzi do powstania keloidu

D. wszystkie powyższe nieprawdziwe

E. prawdziwe B i C

22. Przewlekłe owrzodzenie goleni:

A. jest raną wywołaną zaburzeniem ukrwienia tkanek

B. jest częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego

C. lepiej goi się w wieku podeszłym

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

23. Zaburzenia w koordynacji, koncentracji, motywacji i przebiegu procesów poznawczych w zespole przetrenowania spowodowane są:

A. spadkiem syntezy dopaminy w mózgu

B. spadkiem syntezy acetylocholiny w mózgu

C. spadkiem syntezy serotoniny w mózgu

D. wzrostem syntezy serotoniny w mózgu

E. nie są spowodowany wymienionymi czynnikami

24. Zator gałęzi głównej tętnicy płucnej może być przyczyną:

A. ostrej niewydolności lewokomorowej serca

B. ostrej niewydolności prawokomorowej serca

C. przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia

D. przewlekłego serca płucnego

E. nie powoduje zaburzeń w układzie krążenia

25. Gojenie złamania kości:

A. jest procesem przebiegającym bez fazy zapalenia

B. upośledzone jest przez obecność krwiaka

C. nie odtwarza kości gąbczastej

D. wszystkie powyższe nieprawidłowe

E. prawidłowe A i B

26. Choroba polegająca na występowaniu amyloidowych blaszek starczych oraz neuronów z cechami zwyrodnienia neurofibrylarnego - stwierdzenie to dotyczy:

A. ch. Parkinsona

B. ch. Bechterewa

C. ch. Alzheimera

D. ch. Stilla

E. zespołu przetrenowania długoterminowego

27. Przyczyną upośledzenia przewodzenia impulsów w płytce nerwowo-mięśniowej w przebiegu miastenia gratis jest :

A. blokada kanału wapniowego błony presynaptycznej

B. zaburzenie uwalniania acetylocholiny

C. powstanie przeciwciał przeciw cholinergicznemu receptorowi nikotynowemu

D. upośledzeniu przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych mięśni

E. żadna z wymienionych

28. Załączona krzywa EKG obrazująca poszerzenie i zmianę kształtu zespołu QRS oraz charakterystyczne cechy załamka T jest typowa dla:

0x01 graphic

A. hiperkalcemii

B. hipokaliemii

C. hiperkaliemii

D. hiponatremii

E. nie jest charakterystyczna dla zaburzeń jonowych

29. „Ciepła” stopa cukrzycowa jest następstwem

A. miażdżycy

B. neuropatii cukrzycowej

C. makroangipatii cukrzycowej

D. hipoglikemii

30. W stanie hipoglikemii:

I. chory jest spocony, odczuwa głód i ma zwężone źrenice

II. chory ma tachykardię, skóra jest sucha, źrenice są rozszerzone

A. I. twierdzenie jest prawdziwe, II. jest błędne

B. II. twierdzenie jest prawdziwe, I. jest błędne

C. oba twierdzenia są prawdziwe

D. oba twierdzenia są błędne

31. Przyczyną marskości pomartwiczej wątroby jest:

A. zatrucie grzybami

B. alkoholizm

C. działanie leków hepatotoksycznych

D. wirusowe zapalenie wątroby

E. cholestaza zewnątrzwątrobowa

32. Jako charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna zaliczamy:

I. lokalizację zmian w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym okrężnicy

II. odcinkowe występowanie zmian chorobowych

III. autoimmunizacyjne podłoże schorzenia

IV. występowanie choroby u młodzieży i młodych dorosłych

A. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. prawidłowe są odpowiedzi I., II. i IV.

C. prawidłowe są odpowiedzi II., III. i IV.

D. prawidłowe są odpowiedzi I., II., i III.

E. prawidłowe są odpowiedzi I., III., i IV.

33. Do przyczyn hipoksji zaliczamy:

A. przebywanie w atmosferze o niskiej prężności tlenu w otaczającym powietrzu

B. nieprawidłowości w przenoszeniu tlenu przez krew

C. niemożność wykorzystania tlenu przez komórkę

D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

E. prawidłowe są odpowiedzi A i C

34. Kompensacja narządowa alkalozy oddechowej odbywa się poprzez:

A. nasilenie resorpcji zwrotnej wodorowęglanów w kanalikach nerkowych

B. zahamowanie procesów amoniogenezy i tworzenia kwaśności miareczkowej moczu

C. hiperwentylację

D. usuwanie jonów H+ i Cl- przez przewód pokarmowy

E. prawidłowe A i C

35. Skaza krwotoczna małopłytkowa:

A. jest przyczyną choroby Rendu - Oslera - Webera

B. charakteryzuje się prawidłowym czasem krwawienia

C. może być wynikiem płytkowych reakcji poprzetoczeniowych

D. występuje w awitaminozie C

36. Cholestaza to:

A. zahamowanie wytwarzania cholesterolu

B. zastój chłonki

C. upośledzenie wydzielania żółci

D. upośledzenie wytwarzania żółci

E. żadne z powyższych nie jest poprawne

37. Przyczyną tężyczki mogą być następujące zaburzenia:

A. hipofosfatemia, hipokaliemia, zasadowica

B. hipokalcemia, zasadowica, hipokaliemia

C. hipokalcemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia

D. hipokalcemia, zasadowica, hipomagnezemia

38. Wskaż odpowiedź fałszywą:

A. pobudzone komórki tuczne odgrywają ważną rolę we wstrząsie anafilaktycznym

B. granulocyty zasadochłonne biorą udział w zwalczaniu zakażeń pasożytniczych

C. synteza kwasu arachidonowego może zachodzić z fosfolipidów błony komórkowej płytek krwi

D. czynnik aktywujący płytki (PAF) pobudza syntezę prostaglandyn

39. Pęcherzyki gazowe które powstają w chorobie dekompresyjnej:

A. zatykają naczynia krwionośne

B. powodują niedotlenienie narządów i tkanek

 1. powodują wzdęcia, kolki jelitowe

 2. prawidłowe odpowiedzi A i B

 3. prawidłowe odpowiedzi A i C

40. Krzyk o wysokiej tonacji bezpośrednio po wynurzeniu, nagły ból w klatce piersiowej podczas wynurzania, kaszel, krwioplucie to objawy:

A. choroby dekompresyjnej

B. urazu ciśnieniowego płuc

C. eksplozywnej dekompresji

D. wszystkich powyższych

E. żadnych z powyższych

41. Przyspieszenie powodujące: silne bóle głowy, upośledzenie widzenia, aż do tzw. „czerwonej zasłony”, zaburzenia czynności serca i układu oddechowego to:

A. przyspieszenie podłużne dodatnie

B. przyspieszenie poprzeczne dodatnie

C. przyspieszenie podłużne ujemne

D. przyspieszenie poprzeczne ujemne

E. żadne z powyższych

Przerost dośrodkowy (oporowy) lewej komory serca:

 1. może być wywołany zwężeniem zastawki aortalnej,

 2. jest częstym następstwem wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

 3. towarzyszy ostrej niedokrwistości pokrwotocznej,

 4. nie doprowadza do przebudowy serca

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe.

 6. prawidłowe a i b,

Ostra niewydolność prawokomorowa:

a. zwykle prowadzi do ostrego obrzęku płuc,

b. często prowadzi do perforacji komory serca i tamponady,

c. może być następstwem zatorowości tętnic płucnych,

d. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

e. prawidłowe a i b,

f. prawidłowe b i c.

Główną przyczyną dusznicy bolesnej jest:

a. kurcz tętnicy wieńcowej,

b. nadciśnienie tętnicze,

c. miażdżyca tętnic wieńcowych,

d. zapalenie tętnic wieńcowych,

e. nadmiar cholesterolu,

f. żadne z powyższych

Do czynników nasilających objawy dusznicy bolesnej należy:

a. niedokrwistość,

b. niewydolność oddechowa,

c. mocznica, cukrzyca i inne stany pogorszające właściwości reologiczne krwinek,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i b,

f. prawidłowe b i c,

Napełnianie krwią naczyń wieńcowych:

a. odbywa się w końcowej fazie skurczu serca,

b. jest zależne od ciśnienia krwi w aorcie w czasie skurczu,

c. maleje w wyniku rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe b i c,

f. prawidłowe a i c,

Sinica obwodowa:

a. może być następstwem niewydolności krążenia,

b. świadczy do spadku utlenowania krwi kapilarnej,

c. jest następstwem przecieku krwi żylnej do tętniczej,

d. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

e. prawidłowe a i c,

f. prawidłowe a i b,

Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zawału serca jest:

a. zamknięcie tętnicy wieńcowej przez skrzep,

b. zatkanie naczynia wieńcowego przez blaszkę włóknistą,

c. zatkanie przez zakrzep na niestabilnej blaszce miażdżycowej,

d. kurcz naczynia wieńcowego,

e. żadne z powyższych,

Obrzęki sercowe:

a. lokalizują się na dolnych częściach ciała,

b. są efektem aktywacji RAA i wzrostu wolemii,

c. odpowiadają za wystąpienie nycturii,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e prawidłowe a i c,

Ortopnoe:

a. jest objawem ostrej niewydolności oddechowej,

b. ustępuje po przyjęciu pozycji leżącej,

c. jest wynikiem przekrwienia płuc,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i c,

f. prawidłowe b i c,

Stabilna blaszka miażdzycowa:

a. jest blaszką o dużej zawartości fibroblastów i kolagenu w pokrywie,

b. w łuku aorty stanowi zagrożenie zawałem serca,

c. przekształca się w niestabilną pod wpływem proteaz leukocytarnych,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i c,

Nadciśnienie tętnicze wtórne:

  1. jest skutkiem nadmiaru soli w diecie,

  2. prowadzi do przerostu mięśnia serca

  3. jest częściej spotykane niż pierwotne,

  4. może spowodować niewydolności krążenia

  5. prawidłowe a i b,

  6. prawidłowe b i d,

Odleżyna:

 1. występuje najczęściej na kończynach dolnych,

 2. jest raną wywołaną zaburzeniem ukrwienia tkanek,

 3. jest częstym powikłaniem u chorych nieprzytomnych,

 4. lepiej goi się po unieruchomieniu kończyn,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe,

 6. prawidłowe b i c,

Wskaż odpowiedź fałszywą:

 1. Zmiany osteoporotyczne występują tylko u osób ze szczupłą budowa ciała

 2. osteoporoza typu II występuje zarówno u starszych kobiet jak i mężczyzn

 3. długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami może być przyczyną osteoporozy

 4. zmiany osteoporotyczne uogólnione mają najczęściej charakter pierwotny

Zespół LAD typu I związany jest z :

 1. nieprawidłową budową selektyny L

 2. nieprawidłową budową selektyny P

 3. nieprawidłową budową integryny β 2

 4. nieprawidłowa budową integryny β3

Wskaż odpowiedź fałszywą. W udarze cieplnym:

 1. obniża się obwodowy opór naczyniowy

 2. występuje tachykardia jako odruch z baroreceptorów

 3. przeważa działanie układu współczulnego na naczynia w skórze

 4. pojawiają się wybroczyny wskutek uszkodzenia naczyń włosowatych w skórze

Produkty powstałe w wyniku radiolizy wody w tkankach:

 1. powodują peroksydację lipidów błon komórkowych

 2. uszkadzają przewodnictwo nerwowe, zwłaszcza synaptyczne

 3. blokują działanie wielu enzymów, zwłaszcza katalazy i peroksydazy

 4. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 5. fałszywa jest odpowiedź b

EGZAMIN POPRAWKOWY z PATOFIZJOLOGII

dla studentów III RS Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

rok akademicki 2006/2007

imię i nazwisko ............................................................................................grupa.............

1. Przerost odśrodkowy (objętościowy) serca:

A. może być wywołany zwężeniem zastawki mitralnej

B. jest częstym następstwem wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

C. towarzyszy ostrej niedokrwistości pokrwotocznej

D. nie doprowadza do przebudowy serca

E. wszystkie powyższe nieprawidłowe

F. prawidłowe A i B

2. Objętość późnorozkurczowa serca:

A. rośnie wraz z częstością serca

B. jej wzrost korzystnie zwiększa rzut w sercu wydolnym

C. jest niezależna do jego podatności rozkurczowej

D. jest zależna od ciśnienia napełniania

E. prawidłowe A i D

F. prawidłowe B i D

3. Ostra niewydolność krążenia w wyniku spadku obciążenia wstępnego:

A. zwykle prowadzi do ostrego obrzęku płuc

B. może być następstwem perforacji komory serca i tamponady

C. występuje często we wstrząsie neurogennym

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

F. prawidłowe B i C

4. Obrzęk płuc w ostrym zawale serca:

A. jest wywołany wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w krążeniu płucnym

B. jest objawem ostrej niewydolności lewej komory serca

C. świadczy o wydolności prawej komory serca

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

F. prawidłowe B i C

5. Zapalenie spowodowane urazem mechanicznym tkanek:

 1. przejawia się bólem i obrzękiem uszkodzonej tkanki

 2. prowadzi do naciekania leukocytów i białek odpornościowych,

 3. wzmacnia swoistą odpowiedź immunologiczną

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe A i B

6. Ostre, rozległe niedokrwienie ściany komory serca:

A. prowadzi do spadku rzutu serca

B. powoduje hiperkinezę ściany niedokrwionej

C. wywołuje dyskinezę ściany przeciwległej

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E prawidłowe A i C

7. Pęknięcie wolnej ściany serca:

A. jest dość częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego

B. prowadzi do ostrej niewydolności krążenia z powodu wzrostu obciążenia następczego

C. powoduje niewydolność zastawki mitralnej

D. wszystkie powyższe nieprawdziwe

E. prawdziwe B i C

8. Sinica centralna:

A. może być następstwem zawału serca

B. prowadzi do wzrostu utlenowania tkanek

C. świadczy o przecieku krwi tętniczej do żylnej

D. wszystkie powyższe nieprawidłowe

E. prawidłowe A i C

9. Duszność w niewydolności lewokomorowej:

A. nasila się w porze nocnej

B. zmniejsza się pod wpływem wysiłków dynamicznych

C. jest wynikiem niedokrwienia płuc

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i C

10. Zatory narządów w zawale serca:

A. są wynikiem aktywacji płytek krwi

B. występują z częstością do 10% zawałów

C. towarzyszą zakrzepom przyściennym w sercu

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe B i C

11. Niestabilna blaszka miażdzycowa:

A. jest blaszką o dużej liczbie makrofagi i limfocytów w pokrywie

B. w łuku aorty stanowi zagrożenie zawałem serca

C. przekształca się w stabilną pod wpływem proteaz leukocytarnych

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i C

12. Obkurczanie brzegów rany:

A. jest procesem patologicznym

B. występuje pod wpływem rzutu katecholamin

C. prowadzi do powstania keloidu

D. wszystkie powyższe nieprawdziwe

E. prawdziwe B i C

13. Przewlekłe owrzodzenie goleni:

A. jest raną wywołaną zaburzeniem ukrwienia tkanek

B. jest częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego

C. lepiej goi się w wieku podeszłym

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe A i B

14. Gojenie złamania kości:

A. jest procesem przebiegającym bez fazy zapalenia

B. upośledzone jest przez obecność krwiaka

C. nie odtwarza kości gąbczastej

D. wszystkie powyższe nieprawidłowe

E. prawidłowe A i B

15. Który z poniższych czynników ma najsilniej wyrażone działanie aterogenne:

A. płeć

B. wiek

C. hiperlipidemie

D. dym tytoniowy

E. wszystkie powyższe mają porównywalne działanie promiażdzycowe

16. Miażdżycowe działanie nadmiaru LDL wynika z:

A. transportu przez LDL do tkanek obwodowych cholesterolu o właściwościach miażdżycorodnych

B. podatności LDL na utlenienie

C. zdolności LDL do aktywacji oksydazy NADPH

D. wszystkich powyższych cech

E. tylko B i C

17. Otyłość typu brzusznego jest czynnikiem ryzyka miażdżycy gdyż:

A. tłuszcz trzewny jest źródłem WKT, które wędrując bezpośrednio do wątroby są źródłem VLDL

B. WKT uszkadzają śródbłonek naczyń

C. tłuszcz trzewny jest źródłem estrogenów

D. wszystkie powyższe prawdziwe

E. prawdziwe A i B

18. Mechanizmem wewnątrznerkowej oligurii nie jest:

 1. kłębuszkowe zapalenie nerek

 2. hipowolemia w przebiegu moczówki prostej

 3. sródmiąższowe zapalenie nerek

 4. wszystkie prawidłowe

 5. prawidłowe A i C

19. Diureza wodna to:

A. zwiększona ilość hipertonicznego moczu

B. zwiększona ilość hipotonicznego moczu

C. zmniejszona ilość hipotonicznego moczu

D zmniejszona ilość hipertonicznego moczu

E. żadne z powyższych

20. Obrzęki w zespole nerczycowy są wynikiem:

A. spadku osoczowego poziomu albumin

B. obniżenia ciśnienia onkotycznego osocza

C. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego osocza

D. prawidłowa odpowiedź A i B

E. prawidłowa odpowiedź A i C

21. Choroba polegająca na występowaniu amyloidowych blaszek starczych oraz neuronów z cechami zwyrodnienia neurofibrylarnego - stwierdzenie to dotyczy:

A. ch. Parkinsona

B. ch. Bechterewa

C. ch. Alzheimera

D. ch. Stilla

E. zespołu przetrenowania długoterminowego

22. Przyczyną upośledzenia przewodzenia impulsów w płytce nerwowo-mięśniowej w przebiegu miastenia gratis jest :

A. blokada kanału wapniowego błony presynaptycznej

B. zaburzenie uwalniania acetylocholiny

C. powstanie przeciwciał przeciw cholinergicznemu receptorowi nikotynowemu

D. upośledzeniu przewodzenia impulsów we włóknach nerwowych mięśni

E. żadna z wymienionych

23. Zaburzenia w koordynacji, koncentracji, motywacji i przebiegu procesów poznawczych w zespole przetrenowania spowodowane są:

A. spadkiem syntezy dopaminy w mózgu

B. spadkiem syntezy acetylocholiny w mózgu

C. spadkiem syntezy serotoniny w mózgu

D. wzrostem syntezy serotoniny w mózgu

E. nie są spowodowany wymienionymi czynnikami

24. Polypnoë to patologiczny tor oddychania, który cechuje:

 1. oddech szybki i płytki

 2. oddech szybki i o dużej amplitudzie

 3. oddech o częstości prawidłowej i dużej amplitudzie

 4. oddech wolny i płytki

 5. brak oddechu

25. W wywołaniu napadu astmy biorą udział mechanizmy:

A. reakcje powysiłkowe

B. reakcje zapalne

C. czynniki psychogenne

D. wszystkie powyższe prawidłowe

E. prawidłowe B i C

F. żadne z wymienionych

26. Do mediatorów wywołujących nagły skurcz oskrzeli w astmie oskrzelowej nie zaliczamy:

 1. IL-8

 2. leukotrienów LTC4 , LTD4

 3. czynnika aktywującego płytki - PAF

 4. kinin

 5. histaminy

27. Zator gałęzi głównej tętnicy płucnej może być przyczyną:

A. ostrej niewydolności lewokomorowej serca

B. ostrej niewydolności prawokomorowej serca

C. przewlekłej zastoinowej niewydolności krążenia

D. przewlekłego serca płucnego

E. nie powoduje zaburzeń w układzie krążenia

28. Załączona krzywa EKG obrazująca poszerzenie i zmianę kształtu zespołu QRS oraz charakterystyczne cechy załamka T jest typowa dla:

0x01 graphic

A. hiperkalcemii

B. hipokaliemii

C. hiperkaliemii

D. hiponatremii

E. nie jest charakterystyczna dla zaburzeń jonowych

29. „Ciepła” stopa cukrzycowa jest następstwem

A. miażdżycy

B. neuropatii cukrzycowej

C. makroangipatii cukrzycowej

D. hipoglikemii

30. W stanie hipoglikemii:

I. chory jest spocony, odczuwa głód i ma zwężone źrenice

II. chory ma tachykardię, skóra jest sucha, źrenice są rozszerzone

A. I. twierdzenie jest prawdziwe, II. jest błędne

B. II. twierdzenie jest prawdziwe, I. jest błędne

C. oba twierdzenia są prawdziwe

D. oba twierdzenia są błędne

31. Przyczyną marskości pomartwiczej wątroby jest:

A. zatrucie grzybami

B. alkoholizm

C. działanie leków hepatotoksycznych

D. wirusowe zapalenie wątroby

E. cholestaza zewnątrzwątrobowa

32. Jako charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna zaliczamy:

I. lokalizację zmian w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym okrężnicy

II. odcinkowe występowanie zmian chorobowych

III. autoimmunizacyjne podłoże schorzenia

IV. występowanie choroby u młodzieży i młodych dorosłych

A. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

B. prawidłowe są odpowiedzi I., II. i IV.

C. prawidłowe są odpowiedzi II., III. i IV.

D. prawidłowe są odpowiedzi I., II., i III.

E. prawidłowe są odpowiedzi I., III., i IV.

33. Cholestaza to:

A. zahamowanie wytwarzania cholesterolu

B. zastój chłonki

C. upośledzenie wydzielania żółci

D. upośledzenie wytwarzania żółci

E. żadne z powyższych nie jest poprawne

34. Przyczyną tężyczki mogą być następujące zaburzenia:

A. hipofosfatemia, hipokaliemia, zasadowica

B. hipokalcemia, zasadowica, hipokaliemia

C. hipokalcemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia

D. hipokalcemia, zasadowica, hipomagnezemia

35. Wskaż odpowiedź fałszywą:

A. pobudzone komórki tuczne odgrywają ważną rolę we wstrząsie anafilaktycznym

B. granulocyty zasadochłonne biorą udział w zwalczaniu zakażeń pasożytniczych

C. synteza kwasu arachidonowego może zachodzić z fosfolipidów błony komórkowej płytek krwi

D. czynnik aktywujący płytki (PAF) pobudza syntezę prostaglandyn

36. Pęcherzyki gazowe które powstają w chorobie dekompresyjnej:

A. zatykają naczynia krwionośne

B. powodują niedotlenienie narządów i tkanek

C. powodują wzdęcia, kolki jelitowe

 1. prawidłowe odpowiedzi A i B

 2. prawidłowe odpowiedzi A i C

37. Krzyk o wysokiej tonacji bezpośrednio po wynurzeniu, nagły ból w klatce piersiowej podczas wynurzania, kaszel, krwioplucie to objawy:

A. choroby dekompresyjnej

B. urazu ciśnieniowego płuc

C. eksplozywnej dekompresji

D. wszystkich powyższych

E. żadnych z powyższych

38. Przyspieszenie powodujące: silne bóle głowy, upośledzenie widzenia, aż do tzw. „czerwonej zasłony”, zaburzenia czynności serca i układu oddechowego to:

A. przyspieszenie podłużne dodatnie

B. przyspieszenie poprzeczne dodatnie

C. przyspieszenie podłużne ujemne

D. przyspieszenie poprzeczne ujemne

E. żadne z powyższych

39. Do przyczyn hipoksji zaliczamy:

A. przebywanie w atmosferze o niskiej prężności tlenu w otaczającym powietrzu

B. nieprawidłowości w przenoszeniu tlenu przez krew

C. niemożność wykorzystania tlenu przez komórkę

D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

E. prawidłowe są odpowiedzi A i C

40. Kompensacja narządowa alkalozy oddechowej odbywa się poprzez:

A. nasilenie resorpcji zwrotnej wodorowęglanów w kanalikach nerkowych

B. zahamowanie procesów amoniogenezy i tworzenia kwaśności miareczkowej moczu

C. hiperwentylację

D. usuwanie jonów H+ i Cl- przez przewód pokarmowy

E. prawidłowe A i C

41. Skaza krwotoczna małopłytkowa:

A. jest przyczyną choroby Rendu - Oslera - Webera

B. charakteryzuje się prawidłowym czasem krwawienia

C. może być wynikiem płytkowych reakcji poprzetoczeniowych

D. występuje w awitaminozie C

Ostre zatrucie alkoholem etylowym:

a. może prowadzić do ostrej niewydolności krążenia,

b. powoduje sinicę centralną,

c. zmniejsza utlenowanie krwi tętniczej,

d. jest częstą przyczyną niewydolności oddechowej,

e. prawidłowe a i b,

f. prawidłowe c i d,

Niewydolność oddechowa z powodu wysięku w jamach opłucnych:

a. stanowi przykład niewydolności obturacyjnej,

b. jest następstwem wybiórczego spadku perfuzji płuc,

c. doprowadza do obrzęku płuc,

d. przejawia się sinicą centralną,

e. wszystkie powyższe nieprawidłowe

f. prawidłowe b i c,

Zmniejszenie perfuzji płuc:

a. jest częstym powodem rozwoju serca płucnego,

b. prowadzi do nadciśnienia tętniczego,

c. może wywołać obturacyjną niewydolność oddechową,

d. występuje w niedokrwistości niedobarwliwej,

e. prawidłowe a i b,

f. prawidłowe a i c,

Astma oskrzelowe:

a. jest chorobą z nadwrażliwości na histaminę,

b. często doprowadza do rozwoju odmy płuc,

c. przebiega z napadami duszności wdechowej,

d. może spowodować ostrą niewydolność oddechową,

e. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

f. prawidłowe c i d,

Zwiększone wydzielanie reniny w aparacie przykłębkowym:

  1. może być przyczyną nadciśnienia,

  2. prowadzi do aktywacji angiotensyny,

  3. zwiększa wolemię,

  4. może być reakcją na ostry krwotok,

  5. wszystkie powyższe prawdziwe.

  6. prawidłowe a i b,

Izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe:

   1. najczęściej występuje u chorych z rozległą miażdzycą,,

   2. jest obserwowana w niewydolności zastawek aortalnych,

   3. jest czynnikiem ryzyka udarów mózgowych,

   4. prowadzi do zmian w siatkówce oka,

   5. wszystkie powyższe prawidłowe.

   6. prawidłowe a i c,

Nadciśnienie tętnicze wtórne:

  1. jest skutkiem nadmiaru soli w diecie,

  2. prowadzi do przerostu mięśnia serca

  3. jest efektem obciążenia rodzinnego,

  4. może spowodować niewydolności krążenia

  5. prawidłowe a i b,

  6. prawidłowe b i d,

Dyskineza ściany lewej komory serca:

  1. stanowi częsty objaw ostrego niedokrwienia serca

  2. może świadczyć o tętniaku serca,

  3. jest to zmniejszenie kurczliwości ściany serca,

  4. prowadzi do zwiększenia frakcji wyrzutowej,

  5. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

  6. nieprawidłowe a i b,

Późnym następstwem zawału serca może być:

 1. niedokrwistość niedobarwliwa,

 2. zakrzepy i zatory obwodowe,

 3. niewydolność krążenia,

 4. zaburzenia oddychania,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe a i c,

Stabilna choroba wieńcowa:

 1. jest częstym następstwem niewydolności krążenia,

 2. powoduje bóle wieńcowe w spoczynku,

 3. zmniejsza tolerancję wysiłków,

 4. objawia się obrzękami kończyn,

 5. prawidłowe wszystkie powyższe,

 6. prawidłowe b i c,

Zjawisko ortopnoe:

 1. jest typowym objawem astmy oskrzelowej,

 2. występuje w godzinach porannych,

 3. zmusza pacjenta do przyjęcia pozycji leżącej,

 4. dotyczy głównie mężczyzn z otyłością gynoidalną,

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

 6. prawidłowe b i c,

Niewydolność serca:

 1. powoduje sinicę obwodową,

 2. jest częstym następstwem nadciśnienia tętniczego,

 3. doprowadza do napadowej duszności nocnej,

 4. objawia się obrzękami kończyn,

 5. prawidłowe wszystkie powyższe,

 6. prawidłowe a i c,

Przerost dośrodkowy (oporowy) serca:

 1. jest następstwem spadku ciśnienia tętniczego krwi,

 2. może być wywołany zwężeniem zastawki mitralnej,

 3. towarzyszy niedokrwistości (anemii),

 4. prowadzi do znacznego wzrostu grubości mięśnia serca,

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe.

 6. prawidłowe b i d,

Obrzęki w niewydolności prawokomorowej serca:

 1. są wywołane wzrostem ciśnienia onkotycznego w układzie żylnym,

 2. przebiegają z hyperwolemią,

 3. gromadzą się w krążeniu płucnym,

 4. są ostrym zagrożeniem życia,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe.

 6. prawidłowe a i b,

Zawał serca:

 1. jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej serca,

 2. jest zwykle następstwem miażdżycy w nasierdziowych częściach tętnic wieńcowych,

 3. powoduje zaburzenia rytmu serca,

 4. często prowadzi do niewydolności krążenia,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe a i c,

Ostry obrzęk płuc:

 1. stanowi częste powikłanie u ofiar topienia się w słodkiej wodzie,

 2. jest ostrym objawem prawokomorowej niewydolności serca,

 3. może być wywołany spadkiem ciśnienia hydrostatycznego w krążeniu płucnym,

 4. zwiększa wentylację w drogach oddechowych,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe a i c,

Czynnikami ryzyka miażdżycy które nie podlegają modyfikacji są:

  1. wtórne nadciśnienie tętnicze krwi,

  2. hiper i dyslipidemie,

  3. otyłość typu gynoidalnego

  4. podeszły wiek

  5. żadne z powyższych

  6. prawidłowe b i c

Niewydolność lewokomorowa serca:

 1. prowadzi do zastoju w krążeniu płucnym,

 2. jest częstym następstwem nieleczonego nadciśnienia tętniczego,

 3. objawia się dusznością wysiłkową,

 4. zwiększa ciśnienie napełniania lewej komory,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe a, b i c,

Nieprawidłowe gojenie ran w chorobie popromiennej wywołane jest:

  1. brak fazy katabolicznej ziarninowania,

  2. wystąpieniem procesu zapalnego w miejscu zranienia,

  3. nadmierną angiogenezą,

  4. zaburzeniem fazy anabolicznej ziarninowania,

  5. prawidłowe a i b,

  6. prawidłowe ci d.

Faza anaboliczna w okresie ziarninowania:

  1. prowadzi do rozwoju angiogenezy,

  2. przebiega z nasiloną syntezą macierzy łącznotkankowej,

  3. wymaga aktywności czynników wzrostowych,

  4. jest zaburzona przy niedoborach witaminy A, C i E,

  5. wszystkie powyższe są prawidłowe.

  6. prawidłowe a i c,

W pierwszej fazie ziarninowania :

 1. dominuje naciek granulocytów,

 2. dochodzi do proliferacji keratinocytów,

 3. jest najwyższy poziom czynników wzrostowych,

 4. wzmaga się aktywność proteolityczna,,

 5. wszystkie powyższe prawidłowe

 6. prawidłowe b i c,

Obkurczanie się blizny w trakcie gojenia rany:

 1. osłabia tworzenie blizny

 2. jest wywołany przez adrenalinę,

 3. jest opóźnione u małych dzieci,

 4. jest efektem działania aktyny w fibroblastach,

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

 6. prawidłowe c i d,

Niedobór witaminy PP może spowodować:

 1. kamicę nerek,

 2. zaburzenia wzrostu dziecka,

 3. kurzą ślepotę,

 4. skazę krwotoczną,

 5. prawidłowe b i c

 6. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

Skaza krwotoczna u pacjenta z żółtaczką mechaniczną:

a. jest typowym efektem niedoboru witaminy B12

b. stanowi ostre zagrożenie życia,

c. przejawia się obecnością żylaków przełyku,

d. wymaga parenteralnego podawania fibrynogenu,

e. prawidłowe a i d

f. wszystkie powyższe nieprawidłowe

Do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach należą witaminy:

a. A i C

b. A i E

c. K i PP

d. B12 i A

e. żadne z powyższych

f. prawidłowe b i c

Przerost odśrodkowy (objętościowy) serca:

 1. może być wywołany zwężeniem zastawki mitralnej,

 2. jest częstym następstwem wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

 3. towarzyszy ostrej niedokrwistości pokrwotocznej,

 4. nie doprowadza do przebudowy serca

 5. wszystkie powyższe nieprawidłowe.

 6. prawidłowe a i b,

Objętość późno rozkurczowa serca:

a. rośnie wraz z częstością serca,

b. jej wzrost korzystnie zwiększa rzut w sercu wydolnym,

c. jest niezależna do jego podatności rozkurczowej,

d. jest zależna od ciśnienia napełniania,

e. prawidłowe a i d,

f. prawidłowe b i d,

Ostra niewydolność krążenia w wyniku spadku obciążenia wstępnego:

a. zwykle prowadzi do ostrego obrzęku płuc,

b. może być następstwem perforacji komory serca i tamponady,

c. występuje często we wstrząsie neurogennym,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i b,

f. prawidłowe b i c.

Obrzęk płuc w ostrym zawale serca:

 1. jest wywołany wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w krążeniu płucnym,

 2. jest objawem ostrej niewydolności lewej komory serca,

 3. świadczy o wydolności prawej komory serca,

 4. wszystkie powyższe prawidłowe.

 5. prawidłowe a i b,

 6. prawidłowe b i c,

Zapalenie spowodowane urazem mechanicznym tkanek:

 1. przejawia się bólem i obrzękiem uszkodzonej tkanki

 2. prowadzi do naciekania leukocytów i białek odpornościowych,

 3. wzmacnia swoistą odpowiedź immunologiczną,

 4. wszystkie powyższe prawidłowe

 5. prawidłowe a i b.

Ostre, rozległe niedokrwienie ściany komory serca:

a. prowadzi do spadku rzutu serca,

b. powoduje hyperkinezę ściany niedokrwionej,

c. wywołuje dyskinezę ściany przeciwległej,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e prawidłowe a i c,

Pęknięcie wolnej ściany serca:

a. jest dość częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego,

b. prowadzi do ostrej niewydolności krążenia z powodu wzrostu obciążenia następczego,

c. powoduje niewydolność zastawki mitralnej,

d. wszystkie powyższe nieprawdziwe,

e. prawdziwe b i c,

Sinica centralna:

a. może być następstwem zawału serca,

b. prowadzi do wzrostu utlenowania tkanek,

c. świadczy o przecieku krwi tętniczej do żylnej,

d. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

e prawidłowe a i c,

Duszność w niewydolności lewokomorowej:

a. nasila się w porze nocnej,

b. zmniejsza się pod wpływem wysiłków dynamicznych,

c. jest wynikiem niedokrwienia płuc,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i c,

Zatory narządów w zawale serca:

a. są wynikiem aktywacji płytek krwi,

b. występują z częstością do 10% zawałów,

c. towarzyszą zakrzepom przyściennym w sercu,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe b i c,

Niestabilna blaszka miażdzycowa:

a. jest blaszką o dużej liczbie monocytów i limfocytów w pokrywie,

b. w łuku aorty stanowi zagrożenie zawałem serca,

c. przekształca się w stabilną pod wpływem proteaz leukocytarnych,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i c,

Obkurczanie brzegów rany:

a. jest procesem patologicznym,

b. występuje pod wpływem rzutu katecholamin,

c. prowadzi do powstania keloidu,

d. wszystkie powyższe nieprawdziwe,

e. prawdziwe b i c,

Przewlekłe owrzodzenie goleni:

a. jest raną wywołaną zaburzeniem ukrwienia tkanek,

b. jest częstym powikłaniem nadciśnienia tętniczego,

c. lepiej goi się w wieku podeszłym,

d. wszystkie powyższe prawidłowe,

e. prawidłowe a i b,

Gojenie złamania kości:

a. jest procesem przebiegającym bez fazy zapalenia,

b. upośledzone jest przez obecność krwiaka,

c. nie odtwarza kości gąbczastej,

d. wszystkie powyższe nieprawidłowe,

e. prawidłowe a i b,

Miażdżyca to choroba:

A. o charakterze zapalno-zwyrodnieniowym

B. o charakterze przewlekłym

C. dotycząca wszystkich naczyń

D. o burzliwym przebiegu

E. prawdziwe A i B

F. prawdziwe C i D

Smugi tłuszczowe

A. zawsze przekształcają się w blaszkę miażdżycową

B. mogą pojawiać się u małych dzieci

C. powstają w wyniku proliferacji komórek mięśniowych śródbłonka

D. składają się z komórek piankowatych

E. zawierają liczne włókna kolagenu

Komórki piankowate to:

A. proliferujące komórki mięśni gładkich naczyń

B. komórki produkujące kolagen

C. główny składnik „czepca włóknistego”

D. makrofagi po sfagocytowaniu oxyLDL

E. prawdziwe A i B

Kliniczne objawy miażdżycy mogą pojawić się gdy:

A. powstanie blaszka włóknista

B. utworzy się płytka tłuszczowa

C. dojdzie do rozwoju powikłanej blaszki miażdżycowej

D. utworzą się smugi tłuszczowe

E. we wszystkich powyższych sytuacjach

Który z poniższych czynników ma najsilniej wyrażone działanie aterogenne:

A. płeć

B. wiek

C. hyperlipidemie

D. dym tytoniowy

D. wszystkie powyższe mają porównywalne działanie promiażdzycowe

Miażdżycowe działanie nadmiaru LDL wynika z:

A. transportu przez LDL do tkanek obwodowych cholesterolu o właściwościach miażdżycorodnych

B. podatności LDL na utlenienie

C. zdolności LDL do generacji anionorodnika ponadtlenkowego

D. wszystkich powyższych cech

E. tylko B i C.

Cechami rodzinnej hipercholesterolemii są:

A. obecność żółtaków

B. nadmierna ekspresja receptora dla LDL na komórkach obwodowych

C. obniżone stężenie LDL w surowicy

D. zmniejszona endocytoza LDL i jej receptora

E. wszystkie powyższe

Przeciwmiażdżycowe właściwości HDL wynikają z ich poniższych cech:

A. HDL transportują cholesterol z wątroby do tkanek obwodowych

B. HDL transportują cholesterol, który nie wykazuje cech aterogennych

C. zawierają w swej cząsteczce tokoferol

D. prowadzą do oksydacji LDL

E. wszystkich powyższych cech

Który z poniższych czynników nie jest czynnikiem ryzyka miażdżycy:

A. otyłość gynoidalna

B. cukrzyca

C. przewlekły proces zapalny

D. dyslipidemie

E. nadmiar czynników prozakrzepowych

Otyłość „brzuszna” jest czynnikiem ryzyka miażdżycy gdyż:

A. tłuszcz trzewny jest źródłem WKT, które wędrując bezpośrednio do wątroby są źródłem VLDL

B. WKT uszkadzają śródbłonek naczyń

C. jest źródłem estrogenów

D. wszystkie powyższe prawdziwe

E. prawdziwe A i B

Które z poniższych cech charakteryzują zespół metaboliczny:

A. nadciśnieniem

B. otyłością gynoidalną

C. upośledzoną tolerancją glukozy

D. wszystkimi powyższymi cechami

E. A i C


Pobierz dokument
pytania.z.pato.medycyna.patologia.egzamin.doc
Rozmiar 400 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania 2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PYTANIA DO EGZAMINU, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytaniaa2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pyt z egz, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
testy patofizjologia różowe FULL VERSION, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik
pytania dzienne '08 termin A, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PATOFIZJOLOGIA CHORÓB NEREK, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
stare pyt-patologia(1), MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania 2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
patologia, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, ĆW 1, patofizjo-notatkiJ.B
Pytania ratunkowa, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, V ROK, Medycyna ratunkowa, Egzaminy
dr Bogusz Pytania na egzamin, Notatki, Administracja II stopnia (UG), Postępowanie sądowo-administra

więcej podobnych podstron