Odp 3-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV, Podstawy konstrukcji maszyn, pekaem, PKM teoria, PKM

Pobierz dokument
odp.3.ii.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 366 KB

3. Co to jest pasowanie i jakie są rodzaje pasowań ?

Jest to charakter współpracy otworu i wałka wynikający z różnicy wymiarów przed ich połączeniem. Tp=To+Tw

Pasowanie oznacza się: dla otworu To i wałka Pw.

LUZ - dodatnia różnica pomiędzy wymiarem otworu i wałka przed ich połączeniem.

WCISK - ujemna różnica pomiędzy wymiarem otworu i wałka przed ich połączeniem

Przy normalizacji położeń pól tolerancji względem wymiarów nominalnych wprowadzono zapis symbolowy, położenie pól tolerancji otworów - duże litery, a wałki małe. W celu ograniczenia liczby pasowań wprowadzono dwie zasady pasowań: pasowania wg. Zasady stałego otworu, pasowania wg. zasady stałego wałka. Dla pasowanych elementów przyjmujemy zawsze ten sam wymiar nominalny.

Tp=Lmax-Lmin pasowanie luźne

Tp=Wmax-Wmin pasowanie ciasne

Tp=Lmax+Wmax pasowanie mieszane

W pasowaniach elementów maszyn stosuje się klasy dokładności 5÷12 (z wyjątkiem nielicznych wałków w klasie 4).

Dokładność wykonania pasowanych otworów i wałków nie różnią się więcej niż o jedną klasę dokładności (z wyjątkiem kilku pasowań Z.S.W. 2 klasy różnicy).

3

7. Jak dzielimy łożyska ze względu na:

-kąt działania łożyska

-postać elementów tocznych ?

Cały zbiór łożysk tocznych zawiera łożyska umożliwiające wszelkie możliwe stosunki między <Pa ; Pr> 0≤β≤90°. Jest to równoważne z wymogiem, aby kąt działania łożyska 0≤α≤90°.

Podział:

a) wg kąta α działania łożyska α: 0 ≤ α ≤ 45° poprzeczne

45° ≤ α ≤ 90° wzdłużne

b) wg postaci elementów tocznych: -kulkowe

-wałeczkowe: -walcowe

-igiełkowe

-stożkowe

-baryłkowe

7

11. Wymienić klasy luzów z jakimi wytwarzane są łożyska

Luz własny jest to przesunięcie jednego łożyska względem drugiego.

Wielkość luzu roboczego zależy od:

  1. Pasowania łożyska w oprawie i na czopie

  2. Luzu wstępnego łożyska

  3. Różnicy temperatury pierścieni

  4. Wielkości obciążenia

Uwzględniając powyższe czynniki wytwórcy wykonali łożyska w 6-ciu klasach luzów:

C1,C2 → klasy łożysk o zmniejszonym luzie własnym

C3,C4,C5 → klasy łożysk o zwiększonym luzie własnym

Łożyska o zmniejszonym luzie własnym stosuje się tam, gdzie wymagana jest duża dokładność obrotów; łożyska o zwiększonym luzie własnym stosuje się:

1) przy dużych obciążeniach dynamicznych, gdy obydwa

pierścienie pasowane są ciasno.

2) przy dużej różnicy temperatury pierścieni wewnętrznych i

zewnętrznych (co najmniej 10°).

3) gdy łożyska poprzeczne mają działać przy zwiększonym

obciążeniu wzdłużnym.

0x08 graphic

11

15. Podać ogólną zasadę ustalania osiowego łożysk tocznych ?

W maszynach występuje ustalenie jednego łożyska dla przeniesienia obciążeń osiowych. 2 łożysko należy osadzić tak by umożliwić przesuw osiowy np. wydłużenie wału. Możemy to zrealizować dwoma sposobami:

  1. Dajemy łożysko takie same jak 1 i dobieramy takie pasowanie aby umożliwiało przesuw osiowy tego łożyska (luz osiowy w gnieździe)

  2. Dajemy łożysko walcowe i osadzamy go w takim samym gnieździe jak 1 łożysko (łoż. posiada własny luz osiowy.)

0x08 graphic

15

19. Od czego zależy ilość smaru w łożysku tocznym i jaka jest reguła praktyczna wypełniania smarem przestrzeni w obudowie łożyska ?

Do smarowania łożysk stosuje się smary plastyczne i oleje.

Ilość smaru w łożyskach zależy od prędkości obrotowej.

Reguła praktyczna (łożysko należy wypełnić całkowicie smarem a przestrzeń w której znajduje się łożysko w 1/3 - 2/3 przy czym dolne wartości dla większych prędkości łożysk)

n = (0,75 ÷ 1)ngr

Celem smarowania łożysk jest:

1.ochrona przed korozją i zanieczyszczeniem z zewnątrz

2.chłodzenie (odprowadzanie ciepła)

3.zmniejszenie oporów tarcia

19

23. Naszkicować w przekroju przykłady uszczelnień bezstykowych: labiryntowego i odrzutnikowego ?

0x08 graphic
0x08 graphic

odrzutnikowe - działanie polega na zasadzie wykorzystania siły odśrodkowej

0x08 graphic

23

27. Jak wpływa rodzaj obciążenia na liczbę kształtu αk ?

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Liczba kształtu jest to stosunek naprężeń maksymalnych wywołanych karbem do naprężenia nominalnego np.:

0x01 graphic
; 0x01 graphic

Największy wpływ karbu jest przy rozciąganiu , najmniejszy przy skręcaniu.

Liczba kształtu jest funkcją (rodzaju obciążenia i geometrycznych cech konstrukcyjnych). Zależność ta jest ujęta za pomocą wykresów, tablic, monogramów i wzorów analitycznych. Wpływ cech konstrukcyjnych i rodzaj obciążeń na L.K. αk.

27

31. Jak wpływa wielkość elementu na wytrzymałość zmęczeniową ?

Spadek wytrzymałości ze wzrostem wymiarów elementu w stosunku do wytrzymałości zmęczeniowej tworzywa.

Hipotezy:

1)Na elemencie o mniejszym przekroju łatwiej jest

przeprowadzić obróbkę plastyczną niż na większych

2)W większym elemencie jest większe prawdopodobieństwo

wystąpienia niejednorodności tworzywa oraz wad materiału

3)Hipoteza gradientu naprężeń

Wpływ wielkości elementu określa liczba wpływu wielkości (największy przy zginaniu i skręcaniu):

0x01 graphic
0x01 graphic

Zd - wytrzymałość zmęczeniowa próbki o średnicy d:

Z - wytrzymałość zmęczeniowa próbki laboratoryjnej o średnicy

7÷10mm wykonanej z tego samego tworzywa.

Wykres uśrednionej wartości liczby wpływu wielkości el. W przypadku stali konstrukcyjnych.

31

41. Co to jest moduł uzębienia ?

0x01 graphic
obwód walca podziałowego

0x01 graphic
m - moduł, charakterystyczna wielkość

uzębienia

Moduły są wielkościami znormalizowanymi PN-78/M-8852

Np.:1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;.....100

0x01 graphic

0x01 graphic

41

45. Co to jest funkcja ewolwentowa i do czego jest wykorzystywana ?

RYSUNEK 39

0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
z def. Ewolwenty

0x01 graphic

0x01 graphic

Funkcja ewolwentowa wykorzystywana jest do określania grubości zęba na określonej dowolnej wysokości

45

49. Podać określenie liczby przyporu czołowego ?

Liczba przyporu zazębienia ewolwentowego z zębami prostymi:

0x01 graphic
liczba przyporu

0x01 graphic
podziałka zasadnicza ; 0x01 graphic
odcinek przyporu

0x01 graphic
odcinek przyporu

0x01 graphic
odcinek wzębienia ; 0x01 graphic
odcinek wyzębienia

RYSUNEK 43

0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Im większa liczba zębów w zębniku i im większe przełożenie tym większa liczba 0x01 graphic

49

53. Jak wpływa przesunięcie zarysu odniesienia (korekcja) na graniczną liczbę zębów ?

Minimalna liczba zębów dla zazębienia skorygowanego (bez podcięcia stopy zęba): 0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic
; 0x01 graphic
0x01 graphic
; 0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski z powyższej zależności:

1.Dla przełożenia u=1 korekcja traci sens

2.Im większe przełożenie tym większa jest możliwa korekcja

53

57. Jak wyznacza się liczbę przyporu skośnego ?

Długość odcinka przyporu w odcinku czołowym wyznacza się tak jak dla zębów prostych, przy przyjęciu odpowiedniej wielkości przekroju czołowego.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
; 0x01 graphic

Liczba przyporu: 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
szerokość zazębienia 0x01 graphic

Sumaryczny odcinek przyporu dla zazębienia skośnego:

0x01 graphic

57

61. Wymienić stany kryterialne zazębienia ?

Są to stany badane w świetle określonego kryterium ze względu na możliwość wystąpienia stanu krytycznego. W przypadku zazębienia stanami krytycznymi są :

1.Naprężenia w podstawie zęba - ze względu na złamanie

zmęczeniowe zęba

2.Naciski powierzchniowe - ze względu na wykruszenie

zmęczeniowe tzw pitting

3.Zatarcie ze względu na utratę właściwości smarnych oleju:

  • na zimno

  • na gorąco

61

Labirynt wzdłużny szczeliny skierowane w kierunku osiowym. stosowany przy oprawach nie dzielonych. Szerokość szczelin nie zmienia się przy przesunięciu osiowym i dlatego mogą być bardzo wąskie


Pobierz dokument
odp.3.ii.politechnika.slaska.wydzial.doc
Rozmiar 366 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Odp 4-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
Odp 2-II, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV,
1-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4, StudiaIV, Podst
wzór opis teczki pkm, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 4
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
metalurgia ci ga www.przeklej.pl, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
Ściąga na kolosa z wykładu, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Sem
MiBM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia semestr
Produkcja cegły czerwonej, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Seme
Pytania i odpowiedzi FCS ost, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, S
Matalurgia skrupt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, S

więcej podobnych podstron