WYKLAD IVs tryb zgodnosci, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansowa

Pobierz dokument
wyklad.ivs.tryb.zgodnosci.studia.wzr.i.st.2008.doc
Rozmiar 201 KB

WYKŁAD IV

Operacje gospodarcze ich wpływ na składniki bilansu

I) POJĘCIE OPERACJI GOSPODARCZYCH

Bilans sporządzany jest na ściśle oznaczony moment czasu (moment bilansowy), stanowi zatem jednorazowy, statyczny obraz stanu gospodarczego danego podmiotu.

W praktyce zachodzą różnorodne procesy, które powodują zmianę stanu posiadanych zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania. W księgowości nie ujmuje się wszystkich zdarzeń gospodarczych, wchodzących w zakres działalności gospodarczej. Ewidencji księgowej podlegają tylko takie zdarzenia, które powodują zmiany w posiadanych składnikach bilansowych.

Zdarzenia gospodarcze, które nie wywołają zmian w składnikach bilansu to , np. zawarcie umowy o pracę, zamówienie towarów u dostawcy. Dopiero skutki tych zdarzeń, czyli wypłata wynagrodzenia, przyjęcie towaru od dostawcy, wywołają zmiany w składnikach bilansu i znajdą odbicie w rachunkowości jako operacje gospodarcze.

Operacje gospodarcze : to te zdarzenia , które:

- dają się wyrazić wartościowo

- powodują zmiany w stanie posiadanych zasobów i źródeł ich finansowania

- są potwierdzone dowodem księgowym

II) CECHY OPERACJI GOSPODARCZYCH

Każda operacja charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. ……………………………………………………………………………….

 2. Zachodzi w podmiocie gospodarczym i od jego strony jest rozpatrywana (np. akt kupna sprzedaży u kupującego wiąże się ze wzrostem zapasów - materiałów i powstaniem zobowiązań, a u sprzedającego ze zmniejszeniem zapasów - produktów gotowych i powstaniem należności)

 3. ……………………………………………………………………………….

 4. ……………………………………………………………………………….

III) KLASYFIKACJA OPERACJI GOSODARCZYCH

Operacje ………………………………………………………. powodują zmiany wyłącznie w pozycjach aktywów i (lub) pasywów, nie wywierając żadnego wpływu na wynik finansowy. Będzie to przykładowo, podjęcie gotówki z banku do kasy, spłata zobowiązania wobec dostawcy , zakup materiałów itp.

Operacje ………………………………………………………. obejmują operacje gospodarcze, które najpierw wpływają na wielkości kształtujące zysk lub stratę finansową ( koszty, przychody, straty i zyski nadzwyczajne ), a w końcu na wartość wyniku osiągniętego przez firmę.

(np. wystawienie rachunku/faktury sprzedaży, naliczenie odsetek i kar umownych od należności, wydanie materiałów z magazynu do produkcji, naliczenie wynagrodzeń (lista płac))

IV) TYPY OPERACJI GOSODARCZYCH

Przyjmując oznaczenia: A- aktywa; P- pasywa; Z - zmiana, przy czym +Z oznacza zwiększenie a -Z oznacza zmniejszenie danego składnika, typy operacji gospodarczych można ująć następująco:

0x08 graphic
0x08 graphic
I) A + Z - Z = P OPERACJE ………………………………………

Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko w aktywach, tzn. jeden składnik aktywów drugi

O wartość operacji, w wyniku czego suma bilansowa …………………………………………………………………………………...

Przykład

 1. Zakupiono za gotówkę materiały - 300 zł

 2. Wpływ należności od odbiorcy do na rachunek bieżący- 200zł

 3. Aktywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Pasywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Środki trwałe

  10.000

  10.000

  Kapitał podstawowy

  11.900

  11.900

  Materiały

  3.000

  Wynik finansowy

  300

  300

  Należności od odbior.

  600

  Kredyty bankowe

  1.800

  1.800

  Kasa

  400

  Zobowiązania wobec dost.

  500

  500

  Rachunek bieżący

  500

  RAZEM

  14.500

  RAZEM

  14.500

  14.500

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  II ) A = P + Z - Z OPERACJE ………………………………………..

  Operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko w pasywach, tzn. jeden składnik pasywów drugi

  o wartość operacji, w wyniku czego suma bilansowa …………………………………………………………………………………...

  Przykład

  1. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy ze specjalnie w tym celu zaciągniętego kredytu bankowego - 300

  2. Przeznaczono część zysku na zwiększenie kapitału podstawowego - 100 zł

  Aktywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Pasywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Środki trwałe

  10.000

  10.000

  Kapitał podstawowy

  11.900

  Materiały

  3.000

  3.300

  Wynik finansowy

  300

  Należności od odbior.

  600

  400

  Kredyty bankowe

  1.800

  Kasa

  400

  100

  Zobowiązania wobec dost.

  500

  Rachunek bieżący

  500

  700

  RAZEM

  14.500

  14.500

  RAZEM

  14.500

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  III) A + Z = P + Z OPERACJE …………………………………………………

  0x08 graphic
  Operacje gospodarcze wywołujące jednego składnika aktywów z równoczesnym jednego składnika pasywów. Suma bilansowa …………………………………………………………………………………………………………………………...

  Przykład

  1. Przyjęto materiały zakupione od dostawcy. Zapłata w terminie późniejszym - 500 zł

  2. Zaciągnięto kredyt bankowy. Środki wpłynęły na rachunek bieżący - 2.500 zł

  Aktywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Pasywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Środki trwałe

  10.000

  Kapitał podstawowy

  12.000

  Materiały

  3.300

  Wynik finansowy

  200

  Należności od odbior.

  400

  Kredyty bankowe

  2.100

  Kasa

  100

  Zobowiązania wobec dost.

  200

  Rachunek bieżący

  700

  RAZEM

  14.500

  RAZEM

  14.500

  0x08 graphic
  0x08 graphic
  IV) A - Z = P - Z OPERACJE ………………………………………………..

  0x08 graphic
  Operacje gospodarcze wywołujące jednego składnika aktywów z równoczesnym jednego składnika pasywów. Suma bilansowa ……………………………………………………………………………………………..

  Przykład

  1. Spłacono gotówką z kasy zobowiązanie wobec dostawcy - 100 zł

  2. Wyciąg bankowy potwierdzający spłatę raty kredytu bankowego - 400 zł

  Aktywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Pasywa

  Stan przed

  zaksięgow. operacji

  zmiany

  Stan po

  zaksięgow. operacji

  Środki trwałe

  10.000

  Kapitał podstawowy

  12.000

  12.000

  Materiały

  3.800

  Wynik finansowy

  200

  200

  Należności od odbior.

  400

  Kredyty bankowe

  4.600

  Kasa

  100

  Zobowiązania wobec dost.

  700

  Rachunek bieżący

  3.200

  RAZEM

  17.500

  RAZEM

  17.500

  V) DOKUMENTACJA OPERACJI GOSODARCZYCH

  Operacje gospodarcze podlegają ewidencji w urządzeniach księgowych. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są ……………………………………………………….. stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

  Dowody księgowe dzieli się na:

  1. Dowody …………………………………………………. - po raz pierwszy dokumentują dokonanie danej operacji:

  1) zewnętrzne ……………………………. - otrzymane od kontrahentów (np. faktury obce, wyciągi bankowe)

  2) zewnętrzne ……………………………. - wystawiane przez firmę przekazywane w oryginale jej kontrahentom (np. faktury własne)

  3) ……………………………………………… - dotyczące operacji zachodzących wewnątrz jednostki (listy płac, dowody wydania do zużycia w produkcji materiałów)

  2. Dowody ..…………………………………………… - sporządzane na podstawie danych z dokumentów pierwotnych:

  1) zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (raport kasowy)

  2) korygujące poprzednie zapisy

  3) …………………………………………… - wystawione do czasu otrzymania obcego dowodu źródłowego

  4) …………………………………………. - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych

  Dowód księgowy przed zaksięgowaniem jest sprawdzany pod względem:

  - ………………………………………., tzn., czy wszystkie dane są zgodne z rzeczywistością, co zapewnia jego rzetelność

  - ………………………………………, tzn. czy dokument został sporządzony zgodnie z wymogami prawa (czy zawiera wszystkie niezbędne dane), co zapewnia jego kompletność

  - ………………………………………, tzn., czy nie zawiera błędów rachunkowych.

  0x08 graphic

  2

  0x01 graphic


  Pobierz dokument
  wyklad.ivs.tryb.zgodnosci.studia.wzr.i.st.2008.doc
  Rozmiar 201 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  WYKLAD III s, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansowa
  Kolokwium z rachunkowoÂci IU, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansow
  WYKAD VIa s UG, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansowa
  finanse wyklady1, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
  ANALIZA - wyniki!, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
  pytania egzamin z analizy, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
  test ANALIZA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
  material wyklad 3, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, ekonomika przedsiębiorstw
  zad 1 zarządzanie jakościa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadzanie jakością, w
  Marketing WYKŁAD 18, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, marketing
  wyklad 1, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Model Doskonałości, wykłady
  Marketing 4 WYKŁADY, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, marketing
  ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
  praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
  16.05.2010 motywowanie w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, motywowanie
  ZAKRES ZADAŃ HANDLOWIEC, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Podstawy Zarzadzania
  NA tescie z finansow u susmarskiego dzienni na I roku mieli, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie
  kalendarz ekologiczny, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, specjalność ZJiŚ

  więcej podobnych podstron