TEST, PYTANIA ZAPAMIĘTANE Z TESTU - DENDROMETRIA


PYTANIA ZAPAMIĘTANE Z TESTU - DENDROMETRIA

 1. 0x08 graphic
  Wzór kupiecki:

a)

Opiera się na zrównanych grubościach krańcowych ( w teście wszystkie odpowiedzi były złe)

 1. Gdzie stosujemy F3

 1. w budowie tablic miąższości drzewa bez kory na podstawie pierśnicy w korze ( Radwańskiego)

b) miąższość bez kory np. dla Uricha

 1. Błąd G (1,4,7,10%)

 1. 10%

błąd średni / Wg =50% - współczynnik zmienności

 1. Uporządkować liczby kształtu:

a) Fo < F3 < Fg < F1 < F2

 1. Minimalna ilość danych potrzebnych „do Dudka”

 1. wszystkie błędne

 1. Wykładnik kształtu Bruchwalda ( co jest potrzebne?)

0x08 graphic
a) l- długość całkowita l0,5v- długość w połowie miąższości , i miąższość

0x08 graphic

 1. Wykładnik kształtu Gieruszyńskiego ( co jest potrzebne?)

0x08 graphic
a)

l- długość

d0,5l- grubość w połowie długości

d0,1l- grubość w 1/10 długości

 1. Właściwa liczba kształtu

0x08 graphic
a)

 1. Absolutna liczba kształtu

0x08 graphic
a)

 1. Na podstawie jakich cech wybrałbyś drzewa próbne określając V drzewostanu sosnowego w wieku 30 lat

a) pierśnica, wysokość,

 1. Średni błąd wysokości jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z liczebności próby

 1. Jak zmierzyć pierśnicę bez kory:

a) zmierzyć pierśnicę w korze, następnie koromierzem grubość kory i odjąć od pierśnicy podwójną grubość kory

 1. Drzewo centralne:

a) dzieli szereg rozdzielczy na dwie równe części pod względem pierśnicowego pola przekroju

 1. Tablice typu bawarskiego ( Radwańskiego, Szwappacha)

 1. Wszystkie

 1. Pełność

a) zależy od wykładnika kształtu im mniejsze r tym większa pełność. r decyduje o stopniu wklęsłości i wypukłości krzywej morfologicznej.

 1. Zbieżystość:

 1. 0x08 graphic
  spadek grubości na jednostkę długości

 1. Wzór Denzina:

a)V=0,001*d2

służy do określania miąższości drzewa , dość dobry dla drzew o wysokości do 30m.

 1. Czy strzała jest pełniejsza w korze czy bez kory.

a) bez kory jest pełniejsza

 1. Skąd bierzemy Fg

 1. wzór empiryczny oraz z tablic zasobności

 1. Wysokość kształtu:

0x08 graphic
a)

wysokość kształtu jest to iloraz miąższości i pierśnicowego pola przekroju

Bardziej obrazowo: wysokość poziomu cieczy w naczyniu w kształcie walca i o średnicy równej pierśnicy drzewa przy założeniu że objętość cieczy jest równa miąższości drzewa

 1. Przyrost pierśnicy ( 20%, 50%,100%,150%)

a)

20%

 1. Błąd absolutny:

a)

α=Vt - Vrz

wielkość uzyskana przy obliczeniu wzorem minus wielkość rzeczywista

 1. Błąd procentowy:

 1. 0x08 graphic
  wtórny

 2. zasadniczy

0x08 graphic

 1. Średnia wysokość drzewostanu:

a)

0x08 graphic
wzór Loreya

 1. Wzór środkowego przekroju jest bezbłędny:

a) walca, paraboloidy

 1. Górna wysokość drzewostanu:

a)wysokość kilkunastu drzew najgrubszych na 1 ha np. 100

 1. Współczynnik Bruchwalda

0x08 graphic
a)

 1. Procent grubości kory

0x08 graphic
a)

k=2k grubość kory

d- pierśnica

 1. Współczynnik zmienności pierśnicowej liczby kształtu

 1. 7% ( 6-9 %)

 1. Współczynnik zmienności przyrostu pierśnic.

a)20%

 1. Przeciętna pierśnica to średnia:

a) kwadratowa

 1. Co to jest intensywność przyrostu?

0x08 graphic
a)

iloraz przyrostu miąższości i pierśnicowego pola przekroju

 1. Wykorzystanie intensywności przyrostu.

 1. w tablicach Borowskiego , obliczanie przyrostu V drzewostanu

 1. Gdzie wykorzystywany jest czynnik kory?

a) w jednej z metod określania przyrostu ( w metodzie Grochowskiego)

 1. Wzór empiryczny do określania miąższości strzały możemy stosować do :obliczania miąższości strzały, drzewostanu, sortymentu.

 1. wszystkie prawidłowe

 1. Co wykorzystujemy przy obliczaniu wysokości dla metody przyrostu Grochowskiego?

a) wzory Meixnera

 1. Co mnożymy przez czynnik kory w Grochowskim?

a) przyrost pierśnicy ( bez kory) odczytany z linii przyrostu pierśnic

 1. O czym decyduje wykładnik kształtu?

a) o stopni wklęsłości lub wypukłości tworzącej bryły w stosunku do osi obrotu

 1. Co można odczytać z tablic zasobności?

a) na podstawie bonitacji Zd, V, F, ZV, Vg , Vbk itp.

 1. Który wynik da największą dokładność przy określaniu pierśnicowego pola przekroju

 1. pow. próbne dla 100 drzew

 2. metoda liczenia drzew 25 drzew

 3. Bitterlich o liczbie stanowisk 25

 1. Co to jest czynnik zadrzewienia?

a) stosunek miąższości rzeczywistej do tablicowej

 1. Do czego wykorzystujemy wysokość Loreya?

a) do obliczania miąższości drzewostanów metodami pomiarowymi

 1. Wykorzystanie F3

 1. tablice Radwańskiego

b)

 1. Jak obliczamy pole przekroju bez kory dla drzewa stojącego?

a) mierzymy d1,3 później podwójną grubość kory. Odejmujemy od d1,3 grubość kory i odczytujemy z tablic kół pole przekroju

 1. Metoda określania przyrostu przy jednorazowym pomiarze wstecz nie uwzględnia.

a) drzew które były na początku okresu i wypadły

 1. Kiedy błąd określania miąższości jest mniejszy ; gdy pomylimy się w określeniu wysokości drzewa 25 m. o 25 cm czy też pomylimy się w określeniu pierśnicy o 1cm drzewa które ma pierśnicę równą 20cm. Podać wartość tego błędu.

a) 1%

 1. Jaką miąższość ( w.k czy b.k) określamy sposobem Bruchwalda i jaką liczbę kształtu stosujemy?

a) bez kory i stosujemy

0x08 graphic

 1. Sosna po okorowaniu będzie miała liczbę kształtu mniejszą czy większą niż w korze?

 1. większą

 1. Jakie tablice służą do określania miąższości drzewa stojącego?

a) Radwańskiego, Grundnera- Schwappacha, IBL

 1. Która cecha jest bardziej zmienna pierśnica czy pole przekroju

a) pole przekroju

 1. Zastosowanie właściwej liczby kształtu.

a) do określania miąższości , do określania pełności

 1. Gdzie znajduje zastosowanie intensywność przyrostu?

 1. w tablicach Dudka

 2. w metodzie Borowskiego określania przyrostu miąższości

 1. Do czego służy linia przyrostu pierśnic?

a) do odczytania przyrostu pierśnicy dla stopnia pierśnicy. Wykorzystywana przy obliczaniu przyrostu V

 1. Co wystarczy znać aby określić przyrost miąższości tablicami Dudka?

a)

H , Dg

 1. Jaką metodą określiłbyś przyrost wysokości drzewostanu sosnowego 80 letniego obliczając przyrost miąższości metodą Grochowskiego?

 1. wzór Maixnera lub Grochowskiego

 1. Jaką dokładność i która metoda da największą dokładność przy określaniu pola przekroju.

K=1 i liczba drzew próbnych 100

a) Biterlich

 1. W pierśnicowej liczbie kształtu grubizny Fg uwzględniamy wysokość:

 1. całego drzewa

 1. Przy analizie wzorów dendrometrycznych bierzemy pod uwagę :

 1. procentowy błąd wtórny

 1. W metodzie Borowskiego określamy przyrost miąższość drzewostanu ( jaką?)

I na postawie tablic ( w korze czy bez kory)

a) w korze

 1. Niedostosowanie wzoru do kształtu strzały w kierunku podłużnym wynika z:

a) rozbieżność między przebiegiem krzywej morfologicznej i tworzącej od wartości wykładnika kształtu i stosunku średnicy górnej do dolnej

 1. Miąższość drzewa ( So) o długości 20m. policzono wzorem sekcyjnym o długości sekcji 1m. i o długości sekcji 4m. Błąd określony przy dłuższej sekcji będzie dodatni czy ujemny czy może równy w stosunku do błędu miąższości policzonej wzorem o długości sekcji 1m.

a) ujemny

 1. Który z wzorów do określania miąższości za pomocą drzew próbnych jest najdokładniejszy?

a)V= F*G*HL

 1. Jak określić miąższość w stopniu grubości bez kory na początku okresu?

a)

 1. Przy pomiarze miąższości na końcu i na początku okresu popełniono taki sam błąd. Jaki będzie ogólny błąd przyrostu miaższości:

 1. Dodatni ( jeżeli będzie to błąd procentowy to ogólny błąd będzie dodatni.

 2. ujemny

 3. zniwelują się ( jeżeli to był błąd absolutny takiej samej wielkości i takich samych znaków)

1999

Strona 1 z 5

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ftyzjatria TEST, Pytania z wersji 3 i 4 testu z FTYZJATRII
pytania do testu te zdązyłam zapisac i zapamiętać, Prawo pracy
Pytania do testu 2013, WSZOP- Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Choroby zawodowe
test pytania partyka
opracowane pytania do testu z wytrzymki(2)
test pytania
Pytania do testu
TEST.p, pytania inne luzem
so test, Pytania
PYTANIA ZAPAMIĘTANE PO EGZAMINACH
pytania do testu dla mgr Wiklak
Testy, Zarządzanie - test 1, PYTANIA Z EGZAMINU
PYTANIA DO TESTow 2005[1]2, PYTANIA DO TESTU
51, Budowlanka, roboty remontowe test pytania odpowiedzi
Pytania do testu z chemii, IMIR, Chemia
so test, Pytania (1)
test 1 pytania z zaliczeniaIIIrZ, studia, 4 rok, patomorfologia, Pytania, testy 3 rok
Pytania zapamietane z egzaminu poprawkowego z entomologii 2007, LEŚNICTWO SGGW
pytania do testu, 1

więcej podobnych podstron