kryzys, S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 2

Pobierz dokument
kryzys.s2.rola.czynnikow.kulturowych.w.doc
Rozmiar 55 KB

Wykład 2

20.03.2011

Odzwierciedlenie rzeczywistości

Znaki konwencjonalne - są arbitralnie stworzonymi przedstawieniami, które zyskują znaczenie dzięki umowie, inaczej konwencji społecznej. Słowo, gesty (przedstawienia), przedmioty, obrazy. System walutowy jest konwencjonalny.

Zróżnicowanie kultur

Subkultury (podkultury)

Wzory subkulturowe nadają grupie wyraźną tożsamość i styl. Odróżnia to od całości społeczeństwa, którego jest integralną częścią. W ramach subkultury możemy mówić także o odrębnych specyficznych formach dla podkultury. Sposoby porozumiewania się umożliwiają także szybszą komunikację wewnątrz podgrupy.

Kontrkultury

Kultury alternatywne. Gdy wzorce kulturowe podgrupy to nie tylko różnice, ale i przeciwne wzorce społeczeństwa. Ucieleśniają przekonania, wartość, normy i style życia, które są wyraźnym przeciwieństwem tych, które wyznaje społeczeństwo jako całość, np. w sztuce (teatr awangardowy).

Relatywizm kulturowy

Możemy mówić.. .w tym żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrzne zło lub dobro. Każde należy rozumieć w kontekście jej miejsca w większej konfiguracji kulturowej. Relatywizm kulturowy to ten, który rozumie, szanuje, docenia inne kultury.

Etnocentryzm

Zjawisko przeciwstawne relatywizmowi. Traktowanie własnej kultury jako moralnie wyższej od innych kultur. Ocenianie innych kultur według własnych standardów.

Różnice między społeczeństwami w aspekcie zróżnicowania kulturowego.

W aspekcie budowania związków między członkami społeczeństwa.

Kształty więzi społecznych, wzajemne relacje, zależności.

Różnice w kulturze materialnej

- formy siedzib mieszkalnych, środki transportu.

W Egipcie domy bez dachów, domy zakopiańskie.

Środki transportu - w Szwecji rowery.

Różnice w kulturze niematerialnej

Kryterium - wartości i normy określające zachowania. Wedle tego kryterium można podzielić kulturę na:

1934 r. - dokonano podziału w kulturze socjologicznej

Kultura (plemię …., Ziemi)

Czynniki różnicujące społeczeństwo:

- historia społeczeństwa

- położenie geograficzne (np. społeczeństwa wyspiarskie, kontynentalne - odcięte od morza, równikowe, Himalaje)

- sytuacja społeczna

Powstawanie kultury

Kultura jest tworem zbiorowym. Powstaje i rozwija się w efekcie kontaktu między ludźmi. Pomysł jednostki jest częścią kultury wówczas, gdy zostaje przyjęty przez innych i wprowadzony w obieg społeczny.

Kultura jest zakorzeniona w zorganizowanych strukturach społecznych. Tworzą je jednostki (aktorzy) i organizacje, które potrzebują zasobów:

Dziedziny kultury:

Przekaz kulturowy - rodzaje:

Ład kulturowy

Inaczej - porządek. Aby zaistniał ład kulturowy, musi być tworzony i odtwarzany. Aktorzy - jednostki które tworzą i odtwarzają ład kulturowy posługują się zasobami. Systemy tworzonych kodów kulturowych pozostają w zależności od zasobów materialnych i organizacyjnych. Zasoby organizacyjne to sposób budowy struktur społecznych. Porządek kulturowy jest zakotwiczony w strukturach instytucjonalnych. Obracają się wokół dóbr materialnych, pieniędzy, przywództwa, sieci komunikacyjnych i możliwości organizacyjnych. Ład kulturowy określa sposób, w jaki są konstytuowane stosunki społeczne, inaczej określa alokację zasobów. W tym sensie elementy kodu są współobecne przy …. systemu finansowego. Zjawisko kryzysu finansowego zwrotnie oddziałują na elementy ładu kulturowego szczególne na szczególnie wrażliwe.

Mechanizm oddziaływania ładu kultury.

Socjalizacja (adaptacja) - to część całkowitego wpływu środowiska wprowadzającego jednostki do udziału w życiu społecznym, uczącego zachowań według przyjętych wzorców i rozumienia kultury i wykonywanie określonych społecznych ….

Wychowywanie obejmuje tylko tę część socjalizacji, która kształtuje cechy osobowości, pożądane z punktu widzenia interesów grupy i ideałów kultury.

Skala Mikro

Przedsiębiorstwa - kryzys w przedsiębiorstwie; inflacja - utrata wartości pieniądza w czasie.

 

Natężenie kryzysu w przedsiębiorstwie

obszary kryzysu w przedsiębiorstwie

0

-1

-2

-3

Finanse

 

 

 

 

Management / Kadra Kierownicza

 

 

 

 

Załoga

 

 

 

 

Operatywne … przedsiębiorstwa

 

 

 

 

Otoczenie / relacje z otoczeniem

 

 

 

 

Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym: wykłady

Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Rehan

Semestr 2

- 1 -


Pobierz dokument
kryzys.s2.rola.czynnikow.kulturowych.w.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 10, Materiały na studia, No
kryzys, S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 4
S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 1, WSFiZ Pawia, rola czynni
kryzys, S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 8
kryzys, S2 Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym Wiesław Rehan wykład 7

więcej podobnych podstron