EGZ IFP, pytania-IFP-2


1.    W Polsce sieci krajowe oparte na franszyzie są liczniejsze od zagranicznych (T)
2.    Franchising opiera się na umowach nazwanych z kategorii umów licencyjnych (N - nienazwanych)
3.    Franczyzobiorca ma prawo do prowadzenia działalności konkurencyjnej w ramach sieci (N)
4.    Franczyza konwersyjna polega na nawiązaniu przez przedsiębiorstwo współpracy w ramach umowy (…) jego pozycji rynkowej i dochodów (nie wiem o co tu chodziło ale w każdym razie franczyza konwersyjna polega na tym, że franczyzodawca włącza do utworzonego przez siebie systemu franczyzowego inne podmioty gospodarcze działające w tej samej branży co on i nadaje im nazwę franczyzobiorców)
5.    Placówka partnerska nie może zawierać umów kredytów mieszkaniowych (N)
6.    W ramach finansowania forfaitingiem są wymagane dodatkowe zabezpieczenia (T -  poręczenie lub awal)
7.    Forfaiting realizuje funkcje finansującą, gwarancyjna i usługową. (N - posiada następujące funkcje: finansująca i gwarancyjna)
8.    Sekurytyzacja stwarza możliwość przekształcenia aktywów o niższej płynności w środki płynne(T)
9.    Aktywa poddane sekurytyzacji powinny być zróżnicowane co do przyczyn powstania, wartości i terminu splaty (N)
10.    Sumaryczna ocena raitingowa nie może być wyższa od raitingu poszczególnych elementów transakcji(T)
11.    Aranżer transakcij sekuratyzacyjnej nie może w niej pełnić funkcji administratora(N)
12.    Terminowa konstrukcja transakcji sekuratyzacyjnej podnosi ryzyko przepływów pieniężnych
13.    (…) ramach sekurytyzacji obejmuje cala wartość aktywów jej poddanych
14.    (…) prawa do cedowanej wierzytelności i przejmuje zobowiązania faktoranta
15.    Funkcja del credere oznacza finansowanie przedsiębiorstwa przez faktora (N)
16.    W ramach refaktoringu można stosowac factoring pelny bądź niepelny(T)
17.    W ramach factoringu niewłaściwego faktor ściąga wierzytelności na własny rachunek i ryzyko (N)
18.    W metafaktoringu faktorant dokonuje cesji wierzytelności na bank(T)
19.    Factoring importowy jest dogodny dla przedsiębiorstw eksportujących do wielu krajów(N- gdyż wymagałoby to podpisania wielu umów)
20.    Factoring jako  usluga finansowa jest zwolniony z podatku VAT (T)
21.    W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest wykazywany jako składnik aktywow leasingobiorcy (N)
22.    W ramach factoringu właściwego faktor nie posiada prawa regresu (T)
23.    Factoring jest usługą pozabilansowa (T)
24.    W leasingu tendencyjnym stosowane są zazwyczaj umowy wynajmu nieruchomości na (…) (leasing nieruchomości, leasing operacyjny)
25.    Factoring w pasywach bilansu przedsiębiorstwa księgowany jest w pozycji zobowiązania krótkoterminowe (N)
26.    Leasing norweski charakteryzuje się podwyższoną do 50% wartością wpłaty początkowej (N)
27.    Do informacji, które musza być zawarte we wniosku kredytowym należą: cel, waluta, oprocentowanie (N)
28.    Sekurytyzacja w transzach wymaga wyższego oprocentowania papierów wartościowych
29.    Forfaiter ponosi pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika (T)
30.    Leasing blankietowy nie wymaga dokładnego określenia przedmiotu leasingu (T)

31.    W faktoringu półotwartym dłużnik nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową (N)
32.    Faktoring jest umową nazwaną (N)
33.    Kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań spłacany jest z przyszłych należności
34.    Przy leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest od całości zapłaty lub od jej części (N)
35.    Franczyza w sektorze bankowym prowadzi do wzrostu ryzyka operacyjnego
36.    Subfranczyza polega na prawie biorcy systemu do tworzenia sieci przedsiębiorstw na określonym terytorium (T)
37.    Franczyzodawca ma prawo do wglądu do dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa franczyzobiorcy (T)
38.    W Polsce na koniec 2009 r działało  820 sieci franczyzowych (N)
39.    W ramach franczyzy subordynacyjnej dawca tworzy powiązania pionowe oparte na kontroli i koordynacji działalności franczyzobiorców
40.    Przedmiotem forfaitingu są należności krótkoterminowe
41.    Ryzyko związane z forfaitingiem ponosi forfaiter
42.    Sekurytyzacja jest tańszym niż kredyt bankowy źródłem finansowania
43.    Dla przeprowadzenia sekurytyzacji wymagane jest dysponowanie wierzytelnościami już istniejącymi
44.    Dywersyfikacja aktywów obniża bezpieczeństwo transakcji sekurytyzacyjnej
45.    W transakcji sekurytyzacyjnej spółka celowa wyposażona jest w możliwie niski kapitał własny
46.    Konstrukcja sekurytyzacji oparta na transach wymaga wyższego oprocentowania papierów podporządkowanych.
47.    Akredytywa w ramach sekurytyzacji otwierana jest na rzecz jej aranżera
48.    Faktoring wymagalnościowy jest związany z prawem regresu
49.    Leasing oznacza finansowanie działalności ze środków obcych (T)
50.    W leasingu finansowym finansujący wykazuje przedmiot leasingu ...
51.    Leasing z opcją własnościową oznacza, że wraz z podpisaniem umowy przedmiot staje się własnością leasingobiorcy (N)
52.    W leasingu finansowym przeważają umowy zawierane na krótki okres czasu.
53.    Zaletą leasingu jako instrumentu finansowego są niskie koszty bieżące (N)
54.    W leasingu operacyjnym obowiązek podatkowy (VAT) powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty (N)
55.    W leasingu blankietowym przedmioty są oznaczone, co do tożsamości (N - co do gatunku)
56.    Udział leasingu w finansowaniu inwestycji wynosił w Polsce w 2009 r. ok. 10% (T)
57.    W leasingu bezpośrednim przeważa leasing finansowy
58.    Jeżeli umowa leasingu przewiduje przeniesienie jej przedmiotu po zakończeniu umowy na własność leasingobiorcy to mamy do czynienia z leasingiem finansowym
59.    Faktoring w pasywach bilansu księgowany jest w pozycji „zobowiązania krótkoterminowe" (N - wykazuje się go a aktywach)
60.    Końcowy koszt leasingu operacyjnego dla leasingodawcy uzależniony jest od wysokości prowizji, opłaty początkowej i końcowej, opłat okresowych i tarczy podatkowej (N bo w pytaniu jest LD)
61.    Generalnie przyjmuje się (abstrahując od pewnych specyficznych rodzajów działalności), że udział kapitału własnego w stosunku do obcych źródeł finansowania powinien zawierać się w przedziale 1/2 - 1/3
62.    Emitent może ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli do wartości przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa. (T)
63.    Overdraft jest kredytem w rachunku bieżącym umożliwiającym pobieranie środków z rachunku powyżej aktualnego salda (T - do limitu debetowego)
64.    Firm commitment underwriting (subemisja usługowa) - to nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zakupu całości lub określonej części emitowanych obligacji i przejęcia całego ryzyka związanego z plasowaniem papierów wartościowych na rynku. (T)
65.    Kredyt na pokrycie wymaganych zobowiązań to kredyt pokrywany z przyszłych wpływów z należności
66.    Umowa kredytowa jest umową konsensualną, tzn. dwustronnie zobowiązującą (T)

LEASING

 1. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest wykazywany jako składnik aktywów leasingobiorcy(?) - F jest to składnik aktywów leasingodawcy

 2. W leasingu tendencyjnym (tenencyjnym) stosowane SA zazwyczaj umowy wynajmu nieruchomości na (…) (leasing operacyjny) - umowy wynajmu nieruchomości zazwyczaj zawierane są na długie okresy (30 lat); dotyczy on dóbr o znacznej wartości; jest to połączenie umowy leasingu z umową dzierżawy - dlatego występują 3 strony: właściciel nieruchomości, finansujący i korzystający

 3. Końcowy koszt leasingu operacyjnego dla leasingodawcy uzależniony jest od wysokości opłaty początkowej, końcowej, płatności okresowych oraz tarczy podatkowej - F -byłby to koszt dla leasingobiorcy a nie leasingodawcy

 4. leasing blankietowy nie wymaga dokładnego określenia przedmiotu leasingu (albo coś koło tego) P - przedmiot leasingu jest tu określony tylko co do gatunku z podaniem jego ogólnej wartości

 5. Leasing oznacza finansowanie działalności ze środków obcych (na pewno leasing oznacza finansowanie działalności inwestycyjnej ze środków obcych, P- leasing nie finansuje działalności bieżącej

 6. W leasingu finansowym finansujący wykazuje przedmiot leasingu .F.. w tego rodzaju leasingu przedmiot umowy wykazywany jest w aktywach korzystającego, leasingobiorcy

 7. Leasing z opcją własnościową oznacza, że wraz z podpisaniem umowy przedmiot staje się własnością leasingobiorcy - F w każdej umowie leasingu przedmiot jest własnością finansującego; dopiero po zakończeniu umowy za opłatą przedmiot może stać się własnością leasingobiorcy

 8. W leasingu finansowym przeważają umowy zawierane na krótki okres czasu. F zdanie jest prawdziwe dla leasingu operacyjnego; w przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń co do trwania umowy

 9. Zaletą leasingu jako instrumentu finansowego są niskie koszty bieżące F są one dość wysokie i składają się na nie wpłata początkowa, raty kapitałowe, opłaty manipulacyjne i prowizje

 10. W leasingu operacyjnym obowiązek podatkowy (VAT) powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. moim zdaniem PRAWDA, chodzi o to, ze powstaje w momencie zapłaty raty a nie w momencie dostawy(finansowy)

 11. W leasingu blankietowym przedmioty są oznaczone co do tożsamości F są oznaczone co do gatunku

 12. Udział leasingu w finansowaniu inwestycji wynosił w Polsce w 2009 r. ok. 10% P dokładnie 10,5%

 13. W leasingu bezpośrednim przeważa leasing finansowy P

 14. Jeżeli umowa leasingu przewiduje przeniesienie jej przedmiotu po zakończeniu umowy na własność leasingobiorcy to mamy do czynienia z leasingiem finansowym (chyba, jest to jeden z warunków jaki powinien być spełniony aby przedmiot mógł należeć do aktywów korzystającego (spełnienie 1 warunku wystarczy)

 15. Końcowy koszt leasingu operacyjnego dla leasingodawcy uzależniony jest od wysokości prowizji, opłat okresowych i tarczy podatkowej (chyba),F zdanie dotyczy leasingobiorcy

 16. Leasing norweski charakteryzuje się podwyższoną do 50% wartością wpłaty początkowej F podwyższenie do 100%; wpłata początkowa leasingu lombardowego może być podwyższona do 30-50%

 17. W leasingu operacyjnym okres leasingu musi być nie dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu F okres leasingu musi być nie krótszy niż 40% okresu amortyzacji

 18. Leasing zwrotny polega na sprzedaży przez korzystającego firmie leasingowej dotychczas posiadanego środka trwałego, a następnie zawarciu umowy, na podstawie której korzystający dalej użytkuje ten sam środek trwały. P

FAKTORING

 1. (…) prawa do cedowanej wierzytelności i przejmuje zobowiązania faktoranta - trudno się połapać ale, ponieważ faktor przejmuje prawa do wierzytelności faktoranta, ale nie przejmuje zobowiązań faktoranta F

 2. Funkcja(?) del credere oznacza finansowanie przedsiębiorstwa przez  faktora - F funkcja del credere oznacza przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora; funkcja finansująca oznacza finansowanie przedsiębiorstwa

 3. W ramach refaktoringu(?) można stosować factoring pełny bądź niepełny P

 4. (…) factoringu niewłaściwego faktor ściąga wierzytelności na własny rachunek i ryzyko(?)F (zdanie jest prawdziwe dla factoringu właściwego), ale w przypadku f. niewłaściwego faktor ściąga wierzytelności na rachunek faktoranta i nie przejmuje ryzyka niewypłacalności

 5. W metafaktoringu(?) faktorant dokonuje cesji wierzytelności na bank faktorant dokonuje cesji wierzytelności na bank, który następnie zawiera umowę factoringową z faktorem P

 6. Factoring(?) importowy jest dogodny dla przedsiębiorstw eksportujących do wielu krajów jest uciążliwy ponieważ wymaga wielu umów w różnych krajach i ciężko to ogarnąć F

 7. Factoring(?) jako  usługa finansowa jest zwolniony z podatku VAT Ha! tutaj się Węcław postarał - umowa factoringu jest objęta VAT ale ze stawką „zwolniony” - zatem F, co więcej factoring właściwy jest opodatkowany VAT ale ze stawką „zwolniony”, z kolei factoring niewłaściwy jest opodatkowany VAT ze stawką 23% (konkretnie części umowy factoringowej np. prowizja faktora) [uwaga pytanie mogło zostać źle przepisane dlatego należy tutaj uważać]

 8. W ramach factoringu(?) właściwego faktor nie posiada prawa regresu nie wiem co to znaczy ale na wykładzie było, że faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika bez prawa regresu. Prawo regresu oznacza, że faktor nie może żądać od faktoranta żeby spłacał wierzytelności.

 9. Factoring jest usługą pozabilansowa P opiera się należnościach klienta

 10. Factoring w pasywach bilansu przedsiębiorstwa księgowany jest w pozycji zobowiązania krótkoterminowe -F raczej bo factoring zmniejsza nam saldo należności krótkoterminowe i zwiększa środki pieniężne (potrzeba osoby ze spec. rachunkowość)

 11. w faktoringu półotwartym dłużnik nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę factoringową F jest informowany w momencie wezwania do spłaty wierzytelności

 12. faktoring jest umową nazwaną F factoring jest umową nienazwaną

 13. W faktoringu półotwartym faktorant nie powiadamia swojego dłużnika o sprzedaży jego wierzytelności P hmm było już podobne pytanie ale tutaj jest, ponieważ faktorant rzeczywiście nie powiadamia dłużnika o sprzedaży wierzytelności, ale robi to faktor w momencie wezwania do spłaty zadłużenia

 14. Faktoring wymagalnościowy jest związany z prawem regresu wydaje mi się ze F

 15. Należności które mogą zostać objęte factoringiem muszą być bezsporne i niewymagalne., P muszą być bezsporne i niewymagalne

 16. Umowa factoringu zawierana jest w oparciu o ogólną zasadę swobody kształtowania umów. P

 17. Dłużnik musi wyrazić zgodę na dojście do skutku umowy factoringowej. F dojście do skutku umowy factoringowej nie zależy od dłużnika (chyba że zastrzeże on w umowie o dostawę towarów lub usług zakaz cesji wierzytelności)

 18. Factoring, w którym faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika nazywany jest factoringiem cichym, F factoring cichy (inaczej tajny) polega na niepoinformowaniu dłużnika o cesji wierzytelności, ten o którym mowa w pytaniu to factoring niepełny, niewłaściwy

FORFAITING

 1. W ramach finansowania forfaitingiem są wymagane dodatkowe zabezpieczenia P w przypadku forfaitingu zabezpieczenia są zawsze wymagane

 2. Forfaiting realizuje funkcje finansującą, gwarancyjna i usługową. - F nie realizuje funkcji usługowej

 3. forfaiter ponosi pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika P forfeiter zawsze przejmuje pełne ryzyko

 4. Przedmiotem forfaitingu są należności krótkoterminowe F zawsze są to albo średnio- albo długoterminowe


FRANCHISING

 1. W Polsce sieci krajowe oparte na franszyzie są liczniejsze od zagranicznych pod koniec 2009 roku funkcjonowało 155 zagranicznych i 410 krajowych sieci franczyzowych P

 2. Franchising opiera się na umowach nazwanych z kategorii umów licencyjnych F franczyza w wąskim znaczeniu jest rodzajem umowy licencyjnej, ale opiera się na umowach nienazwanych

 3. Franczyzobiorca ma prawo do prowadzenia działalności konkurencyjnej w ramach sieci FAŁSZ jednym z obowiązków franczyzobiorcy jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej

 4. Franczyza konwersyjna polega na nawiązaniu przez przedsiębiorstwo współpracy w ramach umowy (…) jego pozycji rynkowej i dochodów franczyza konwersyjna - przedsiębiorstwo działające w danej branży nawiązuje powiązania franczyzowe z innym podmiotem w celu poprawy swej pozycji rynkowej i zwiększenia dochodów

 5. Placowka partnerska nie może zawierac umow kredytow mieszkaniowych P często placówki partnerskie wykonują identyczne funkcje jak zwyczajne oddziały

 6. Franczyza w sektorze bankowym prowadzi do wzrostu ryzyka operacyjnego P ponieważ osoba podejmująca współpracę z bankiem działa na własny rachunek, bank musi ją nadzorować, istnieje zagrożenie zerwania współpracy z franczyzobiorcą

 7. Subfranczyza polega na prawie biorcy systemu do tworzenia sieci przedsiębiorstw na określonym terytorium, W rezultacie zawarcia umowy subfranchisingu franchisobiorca nie jest zobowiązany do tworzenia własnych przedsiębiorstw franchisingowych, jedynie do zawierania umów franchisingu z kolejnymi podmiotami F

 8. Franczyzodawca ma prawo do wglądu do dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa franczyzobiorcy P

 9. W Polsce na koniec 2009 r działało  820 sieci franczyzowych F w 2009 było ich 560, a w 2010 640.

 10. W ramach franczyzy subordynacyjnej dawca tworzy powiązania pionowe oparte na kontroli i koordynacji działalności franczyzobiorców P franczyzodawca w ten sposób zabezpiecza swoje interesy, markę

SEKURYTYZACJA

 1. Sekurytyzacja stwarza możliwość przekształcenia aktywów o niższej płynności w środki płynne - P jest to istota procesu sekurytyzacji

 2. Aktywa poddane sekurytyzacji powinny być zróżnicowane co do przyczyn powstania, wartości i …(terminu splaty?), powinny być homogeniczne; Kinga F

 3. Sumaryczna ocena ratingowa nie może być wyższa od ratingu poszczególnych elementów transakcji ostateczna ocena ratingowa nie może być wyższa od ratingu najsłabszego elementu umowy; Kinga P

 4. (…)nie posiada prawa regresu wobec sprzedawcy aktywow chodzi chyba o to „pełne wykorzystanie sekurytyzacji wymaga całkowitego transferu aktywów z wyłączniem prawa regresu do ich sprzedawcy”P

 5. Aranżer transakcji sekuratyzacyjnej nie może w niej pełnić funkcji administratora P może pełnić taką funkcję np. ze względu na dobre kontakty z dłużnikami i wiedzę o nich

 6. Terminowa(?) konstrukcja transakcji sekuratyzacyjnej podnosi ryzyko przepływów pieniężnych jeszcze nie wiem, strzał, że

 7. (…) ramach sekurytyzacji obejmuje cala wartosc aktywow jej poddanych ??

 8. czy sekurytyzacja w transzach wymaga wyższego oprocentowania papierów wartościowych [uwaga pojawiają się opinie za- zdanie będzie prawdziwe o ile pytanie będzie brzmiało „Czy sekurytyzacja w transzach wymaga wyższego oprocentowania papierów wartościowych podporządkowanych]

 9. Sekurytyzacja jest tańszym niż kredyt bankowy źródłem finansowania P

 10. Dla przeprowadzenia sekurytyzacji wymagane jest dysponowanie wierzytelnościami już istniejącymi w sekurytyzacji F można posługiwać się wierzytelnościami przyszłymi

 11. Dywersyfikacja aktywów obniża bezpieczeństwo transakcji sekurytyzacyjnej F jest odwrotnie

 12. W transakcji sekurytyzacyjnej spółka celowa wyposażona jest w możliwie niski kapitał własny możliwie minimalny kapitał własny P

 13. Akredytywa w ramach sekurytyzacji otwierana jest na rzecz jej aranżera otwierana jest na rzecz agenta obsługującego emisję jak wiemy agentem obsługującym emisję może być aranżer transakcji, zatem moim zdaniem jest to półprawda (ciekawe czy można tak zaznaczyć?)

OBLIGACJE I KREDYTY

 1. Generalnie przyjmuje się (abstrahując od pewnych specyficznych rodzajow dzialanosci) ze stosunek kapitału własnego w stosunku do obcych źródeł finansowania przedsiębiorstwa powinna zawierać się pomiędzy ½ a 1/3 kapitału obcego może być maksymalnie 3 razy wiecej

 2. Overdraft jest kredytem w rachunku bieżącym umożliwiającym pobieranie srodkow pieniężnych powyżej aktualnego salda -istota overdraftu polega na tym, że zwiększa on saldo debetowe w rachunku bieżącym - czyli można wydać więcej niż posiadane wolne środki na rachunku

 3. Do informacji które musza być zawarte we wniosku kredytowym należą: cel, waluta(?), oprocentowanie -oprocentowania nie ma we wniosku kredytowym tylko w umowie kredytu

 4. Umowa kredytowa jest umowa konsensualna tzn dwustronnie zobowiazujaca umowa kredytu jest umową konsensualną (tzn dochodzi do skutku przez złożenie odpowiednich oświadczeń woli) i dwustronnie zobowiązującą (tzn że obie strony umowy są zobowiązane i uprawnione do określonych czynności)

 5. Emitent może ograniczyć w treści obligacji swoją odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli do wartości przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa. - jest to definicja obligacji przychodowych dosłownie przepisana z ustawy

 6. Firm commitment underwriting (subemisja usługowa) - to nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zakupu całości lub określonej części emitowanych obligacji i przejęcia całego ryzyka związanego z plasowaniem papierów wartościowych na rynku. -, słowo w słowo z materiałów Zajkowskiego

 7. Kredyt na pokrycie wymaganych zobowiązań to kredyt pokrywany z przyszłych wpływów z należności , chodzi tutaj o kredyt na sfinansowanie należności, który jest pokrywany z przyszłych wpływów z tyt. należności

 8. W  umowie kredytu bank przekazuje środki na własność kredytobiorcy. , są własnością banku

 9. Kredyt celowy może być przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności płatniczych.

 10. Umowa kredytowa dochodzi do skutku w momencie jej podpisania. - inaczej mówiąc umowa kredytu jest umową konsensualną

 11. Bank ma obowiązek udzielić klientowi kredytu na warunkach określonych w decyzji kredytowej.

 12. Credit-rating jest stosowany wyłącznie w przypadku emisji obligacji. credit-rating stosuje się np. przy badaniu zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt

 13. Obligacje mogą emitować podmioty posiadające osobowość prawną. Kolejne wielowymiarowe pytanie np. stowarzyszenia i fundacje posiadają osobowość prawną, ale na pewno nie mogą emitować obligacji. Niech każdy zdecyduje sam - „Obligacje mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne”. [uwaga to pytanie mogło być nieprzepisane w całości, def z cudzysłowia jest prawidłowa]

 14. Na podstawie ustawy o obligacjach nie można wprowadzać do obrotu papierów o okresie zapadalności krótszym niż rok. hmm obligacje to pap wart o okresie zapadalności dłuższym niż rok więc chyba PRAWDA, ponieważ można wprowadzać do obiegu ale nie na podstawie ustawy

 15. Publiczne proponowanie nabycia to proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 300 osób lub nieoznaczonego adresata. FAŁSZ do co najmniej 100 osób
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egz 2010-pytania spisane(1), Chemia nieorganiczna- egzmain
Egz LP, Pytania
Pytania z kolosów i egz Wydalniczy pytania Puzio
PYTANIA EGZAMINACYJNE-egz licencjacki, PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN LICENC
EGZ 2010, PYTANIA EGZAMINACYJNE 2007/2008
Egz PK, Pytania
Wiertnictwo i Geoinżynieria, geologia, AGH, SzM, PYTANIA NA EGZ KONCOWY, Pytania opracowane
Najwazniejsze 3 jak ktos chce pytania egz pipu, Pytania z PPPIPU
Zagadnienia na egz z Koncepcji Pytania, Semestr I
Egz NW, Pytania
Egz RK, Pytania
Egz IS, Pytania
egz, aaa, Pytania na egzamin testowy, Relacyjne bazy danych 2002
egz menedżer pytania, Specjalizacja - Pytania z ekonomicznych i prawnych problemów KF

więcej podobnych podstron