Nowy folder (2), Plan pracy zespołu w klasie IV TA pop, PLAN PRACY ZESPOŁU KLASOWEGO NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASIE I TECHNIKUM EKONOMICZNEGO,,A”


PLAN PRACY ZESPOŁU KLASOWEGO NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASIE IV TA

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

CALE PRACY ZESPOŁU:

- stała kontrola osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- określenie głównych kierunków pracy wychowawczej z uczniami,

- porównanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w czasie nauki w szkole,

- wypracowanie najskuteczniejszych metod pracy z uczniami tej klasy,

- szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych pojawiających się
w czasie pracy z uczniami tej klasy,

- pomoc uczniom mającym problemy z nauką,

- wypracowanie najlepszych sposobów informowania rodziców uczniów
o osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci,

- omawianie bieżących spraw związanych z pracą w klasie,

L. p.

Tematy

Przewidywane efekty działań

Formy realizacji

Termin realizacji

Ewaluacja

Dokumentacja

1

Zapoznanie nauczycieli

z osiągnięciami uczniów

w klasie trzeciej

Nauczyciele znają wyniki klasyfikacji

i problemy wychowawcze uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Spotkanie.

koniec września

Obserwacja, wywiad wśród nauczycieli.

Notatka w dokumentacji wychowawcy.

2

Porównywanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

w okresie całego cyklu kształcenia

Diagnoza zaistniałych zjawisk w klasie.

Nauczyciele dokonują analizy wyników edukacyjnych osiągniętych przez uczniów

w całym cyklu kształcenia, wyciągają wnioski, co do pozostałego okresu nauczania, określają sposoby prowadzenia lekcji poprzez różne metody aktywizujące, analizują ewentualne problemy opiekuńczo - wychowawcze

i sposoby ich rozwiązania

Spotkanie.

koniec października

Rozmowy podsumowujące

Notatka w dokumentacji wychowawcy.

3

Bieżąca ocena pracy klasy

w sferze dydaktyki

i wychowania

Nauczyciele oceniają pracę uczniów, pomagają uczniom zdolnym i słabym, organizują pomoc takim uczniom, wzmocnienie współpracy

z pedagogiem szkolnym

Spotkanie.

koniec listopada

Analiza osiągnięć edukacyjnych.

Wpis w dzienniku lekcyjnym, statystyka wychowawcy.

4

Ustalenie ocen uczniom przed plenarnym zebraniem klasyfikacyjno - promocyjnym.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców

z propozycją ocen 2 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną.

Spotkanie.

połowa stycznia

Obserwacja postępów uczniów.

Notatka w dokumentacji wychowawcy.

5

Przygotowywanie uczniów

do egzaminu maturalnego

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nauczyciele dobierają, modyfikują

i ujednolicają w miarę potrzeb sposoby nauczania, biorąc pod uwagę standardy

i wymagania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ocena dotychczasowego poziomu wiedzy i umiejętności związanych z tymi egzaminami

Spotkanie.

druga połowa lutego

Rozmowy podsumowujące

Notatka w dokumentacji wychowawcy.

6

Motywacja uczniów do nauki.

Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w r. szk. 2008/2009 oraz ocena klasy pod kątem wychowawczym.

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przedmiotowego systemu oceniania tak, aby jednym z kryteriów wpływających na ocenę roczną była motywacja ucznia do nauki. przedmiotowego systemu oceniania Nauczyciele planują wyniki klasyfikacji rocznej.

Spotkanie.

koniec marca

Analiza osiągnięć edukacyjnych.

Wpis w dzienniku lekcyjnym, arkusze statystyczne wychowawcy.

…………………………………….

/wychowawca klasy/Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie XII 2007, sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie I TI, PLAN PRACY Z
Nowy folder (2), plan śćiąg, 1
Plan pracy zespołu nauczycieli uczących w klasach IV, szkoła, Mój awans
nawiązanie współpracy, II rok II semestr, BWC, org pracy biurowej, Nowy folder
EWIDENCJA PRACOWNICZA W PRACOWNI SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW, Naika, stomatologia, Interna
zamówienie imprezy, II rok II semestr, BWC, org pracy biurowej, Nowy folder
Gdańsk 2005, Naika, stomatologia, Interna, IV rok, Nowy folder
pytania kolo 2, Studia, IV ROK, Bydło, Nowy folder, MIĘSO, higiena mięsa, kolos 1
Drogi podawania leków u bydła, Studia, IV ROK, Bydło, Nowy folder, INTERNA, Interna - bydło sem. VII
Zasady redakcji pracy dyplomowej, Nowy folder
Funkcje i charakter pracy dyplomowej 4, MAMA, Praca dyplomowa, Nowy folder, Nowy folder, uczelnia
fluor1, Naika, stomatologia, Interna, IV rok, Nowy folder
GiG-laboratorium-program, IV semestr moje, elektrotechnika, Nowy folder
Prowadzący ćwiczenia, IV semestr moje, elektrotechnika, Nowy folder
GiG-lab harmonogram, IV semestr moje, elektrotechnika, Nowy folder
pytania mieso, Studia, IV ROK, Bydło, Nowy folder, MIĘSO, higiena mięsa, kolos 1

więcej podobnych podstron