InstrukcjeĆw.2009 2010, Cw.1.E-01. Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego, Laboratorium Fizyki; ćwiczenie Nr 1


E-01. Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego

Cel eksperymentu

1. Wiadomości teoretyczne

Wiadomo, że pojemność elektryczna kondensatora C jest stosunkiem ładunku elektrycznego Q do napięcia U między jego okładkami,

0x01 graphic
. (1)

Najprostszym kondensatorem elektrycznym jest kondensator płaski.0x08 graphic
Jego pojemność elektryczna C dana jest wzorem,

0x01 graphic
, (2)

gdzie

A - powierzchnia okładek kondensatora,

d - odległość między okładkami kondensatora,

εr - przenikalność elektryczna względna materiału znajdującego się miedzy okładkami kondensatora,

ε0 = 8,85·10-12 F/m jest przenikalnością elektryczną próżni.

Przenikalność elektryczna względna εr uwzględnia zmianę pojemności kondensatora, spowodowaną wprowadzeniem materiału między okładkami, w odniesieniu do próżni. Dla suchego, czystego powietrza εr ≈ 1, co oznacza, że pojemności kondensatora w próżni i powietrzu są jednakowe.

Zależność (2) będzie badana eksperymentalnie z zastosowaniem kondensatora o zmiennej geometrii. Do eksperymentu będą użyte okładki o powierzchniach A = 400 cm2 i A = 800 cm2. Odległość miedzy okładkami będzie zmieniana w odstępach 1 mm. Najpierw będzie mierzony ładunek elektryczny Q, zgromadzony na okładkach kondensatora, w funkcji przyłożonego napięcia U. Pojemność elektryczną C wyznaczamy z nachylenia prostej powstałej z punktów Q=f(U).

Proporcjonalność pojemności elektrycznej C do powierzchni okładek A

0x01 graphic

potwierdzona będzie pomiarami pojemności kondensatora przy zmiennej odległości między okładzinami i dla różnych powierzchni okładzin A.

Dodatkowo, poprzez umieszczenie dielektryków miedzy okładkami kondensatora, będą wyznaczone przenikalności elektryczne εr różnych materiałów. Zmiana odległości między okładkami kondensatora pozwoli na potwierdzenie proporcjonalności,

0x01 graphic

Ładunek zgromadzony na kondensatorze jest mierzony za pomocą elektrometru. Mierzony ładunek równy jest iloczynowi pojemności pomiarowej elektrometru i mierzonego napięcia.

0x01 graphic

Na przykład, dla pojemności pomiarowej CA=10nF i mierzonego napięcia UA=1V mierzony ładunek wynosi Q=10 nAs. Na stanowisku dostępne są dwa kondensatory pomiarowe CA o pojemnościach 10nF i 100nF. Uwaga!!! Jeżeli napięcie wskazywane przez elektrometr wynosi ok. 8V i więcej to należy zmienić kondensator pomiarowy na większy, a pomiary zarejestrowane przy takich wskazaniach należy powtórzyć.

2. Opis aparatury pomiarowej

0x01 graphic

3. Przebieg eksperymentu

3.1 Pomiar zależności ładunku kondensatora w funkcji przyłożonego napięcia dla różnych powierzchni okładek kondensatora

Tabela 1: Ładunek Q w funkcji napięcia U i pojemności C dla różnych powierzchni okładek A.

U [V]

Q400 [nAs] (A=400cm2)

Q800 [nAs] (A=800cm2)

C400 [nF]

(A=400cm2)

C800 [nF]

(A=800cm2)

50

100

150

200

250

300

3.2 Pomiar zależności ładunku kondensatora w funkcji przyłożonego napięcia dla różnych dielektryków

Tabela 2: Ładunek Q w funkcji napięcia U i pojemności C dla różnych dielektryków.

U [V]

Q [nAs]

powietrze

Q [nAs]

polistyren

Q [nAs]

szkło

C800 [nF]

powietrze

C800 [nF]

polistyren

C800 [nF]

szkło

50

100

150

200

250

300

3.3 Wyznaczanie pojemności kondensatora w funkcji odległości między okładkami

Tabela 3: Ładunek Q (przy U=300V) i pojemność C w funkcji odległości d między okładkami kondensatora (A=800cm2)

d [mm]

Q [nAs]

C[pF]

1

2

3

4

5

6

4. Opracowanie wyników pomiarów

 1. Oblicz pojemności kondensatorów C400 i C800 przy pomocy wzoru (1) na bazie danych tabeli 1.

 2. Oblicz wartości średnie (0x01 graphic
  ) dla C400 i C800, odpowiednie niepewności standardowe typu A (0x01 graphic
  ) i niepewności względne 0x01 graphic
  , korzystając ze wzorów:

0x01 graphic
0x01 graphic
.

 1. Wykonaj wykresy zależności ładunku Q od wartości napięcia U dla kondensatorów C400 i C800 na bazie danych tabeli 1. Z nachylenia prostych, przechodzących przez punkty pomiarowe, wyznacz pojemności kondensatorów C400 i C800 i porównaj je z wartościami wyznaczonymi ze wzoru (1). Sprawdź proporcjonalność pojemności kondensatorów C400 i C800 do powierzchni ich okładek A.

 2. Wykonaj wykresy zależności ładunku Q od napięcia U na dużym kondensatorze (A=800cm2) dla różnych dielektryków (powietrze, polistyren, szkło). Z nachylenia prostych przechodzących przez punkty pomiarowe wyznacz pojemności kondensatorów C i współczynniki przenikalności elektrycznej εr dla powietrza, szkła i polistyrenu. Porównaj otrzymane wartości z danymi katalogowymi.

 3. Wykonaj wykres zależności pojemności kondensatora od odwrotności odległości między jego okładkami, C=f(1/d). Porównaj otrzymany wykres z oczekiwanym według wzoru (2).

 4. Przeanalizuj otrzymane wyniki badań i sformułuj odpowiednie wnioski.

Protokół pomiarowy

Ćw. E-01.

Laboratorium z fizyki

Rok akadem:

Temat:

Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego

Kierunek:

Grupa:

Imię i Nazwisko:

Ocena

Data Zaliczenia

Podpis

L

S

K

Tabela 1: Ładunek Q w funkcji napięcia U i pojemności C dla różnych powierzchni okładek A.

U [V]

Q400 [nAs] (A=400cm2)

Q800 [nAs] (A=800cm2)

C400 [nF]

(A=400cm2)

C800 [nF]

(A=800cm2)

50

100

150

200

250

300

Tabela 2: Ładunek Q w funkcji napięcia U i pojemności C dla różnych dielektryków.

U [V]

Q [nAs]

powietrze

Q [nAs]

polistyren

Q [nAs]

szkło

C800 [nF]

powietrze

C800 [nF]

polistyren

C800 [nF]

szkło

50

100

150

200

250

300

Tabela 3: Ładunek Q (przy U=300V) i pojemność C w funkcji odległości d między okładkami kondensatora (A=800cm2)

d [mm]

Q [nAs]

C[pF]

1

2

3

4

5

6

Laboratorium Fizyki; Ćwiczenie E-01. Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego.

1

5

Katedra Podstaw Elektroniki, WEiI PK. Koszalin 2009.

εr

d

Q

-Q

AWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cw 07 E 01 Badanie właściwości elektrycznych kondensatora pł
InstrukcjeĆw.2009 2010, Cw.3.M-01,M-02.Równia pochyła.Wahadło, Laboratorium Fizyki; ćwiczenie Nr 1
Cw 07 E 01 Badanie właściwości elektrycznych kondensatora pł
Właściwości elektryczne kondensatora płaskiego
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
Analiza ankiety dotycząca rozeznania rynku, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-201
Znane ¶wiatowe marki-Barbie, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010 i coś z 1 i 2
Procedura badań marketing-ściąga, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010 i coś z
Badania marketingowe-ćwiczenia 29.03.09r, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010
badania marketingowe-ćwiczenia 09.05.2009r, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-201
ANKIETA, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010 i coś z 1 i 2 roku, Badania marke
tope cw6 gr3, [ WEEKENDOWE ], 2009-2010 semestr 01 (zimowy)
tabelki do ankiety, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010 i coś z 1 i 2 roku, Ba
BADANIA ANKIETA, WSZiB w Poznaniu Zarządzanie, 3 rok zarządzanie 2009-2010 i coś z 1 i 2 roku, Badan
ZIA Ćw 01 Badanie przekaźnika pomocniczego doc
ćw 01 Badanie efektu Halla (2)
ćw 01 Badanie efektu Halla (2)

więcej podobnych podstron