odpowiedzi cw 11 cw13 cw14 id 3 Nieznany

background image

Ćw. 4. (dwiczenie 11) Akwizycja sygnałów pomiarowych w systemach komputerowych

1. Narysuj uproszczony schemat blokowy modułu kontrolno-pomiarowego. Opisz funkcje
poszczególnych bloków.

Urządzenia wejścia wyjścia., multimetry, Wzmacniacz (buffer) sygnału pomiarowego, Przetwornik A/C
Mikroprocesor (odpowiedzialny za trygerwanie, sygnały czasowe i nadzorowanie pracą układu) Pamięci
flashowe i ram. Mikrokontroler odpowiedzialny za komunikację USB, wyjście usb.

2. Wymieo podstawowe parametry techniczne i metrologiczne modułu kontrolno-pomiarowego.
Liczba dostępnych kanałów 16 lub 8. Przetwornik z sukcesywną aproksymacją
Rozdzielczośd 16 bitów największa prędkośd próbkowania 2000/s.

3. Dobór zakresu pomiarowego modułu kontrolno-pomiarowego.
Odbywa się on na podstawie ustawionych parametrów w programie MAX. Można tam odgórnie
ograniczyd zakres, bądź też pozwolid programowi by podczas współpracy z modułem pomiarowym
pracował on automatycznie dobierając potrzebny zakres. (maksymalne +dopuszczalne napięcie podczas
pracy to +-11V4. Skala pomiarowa w wirtualnych przyrządach pomiarowych.

background image

Skale dla wirtualnych przyrządów pomiarowych możemy ustalad automatycznie na zadaną przez
program, dobierad z listy wybranych dostępnych skali bądź też zaprojektowad własną skalę z określonym
wzmocnieniem i przesunięciem i wykorzystywad ją podczas pomiarów.
5. Podstawowe parametry pracy przyrządu wirtualnego przy akwizycji danych pomiarowych
Dobór kanału z którego pobierany jest sygnał, dobór skali, definicja zakresu pomiarowego.
6. Format rejestrowanych danych do pliku podczas akwizycji danych pomiarowych.
Podczas rejestracji dane są zapisywane do pliku w formacie .tdms. format ten oprócz dokładnych danych
zebranych w procesie pomiarowym dodaje szczegółowy Opis tych danych a także informacje o czasie
trwania pomiaru, o dacie jego wykonania itp.

Ćw. 6 (dwiczenie 13)Podstawy zdalnego sterowania systemowych przyrządów pomiarowych

1. Wymieo i krótko scharakteryzuj interfejsy systemowe przyrządów kontrolno-pomiarowych.
TCP/IP – wywołujemy stronę konfiguracyjną urządzenia łącząc się z nim poprzez wpisanie w przeglądarkę
internetową adresu jego strony konfiguracyjnej i tam w sposób obrazowy mamy dostąp do konfiguracji
urządzenia.
RS232C – łączymy się z urządzeniem szeregowo, wolna transmisja danych.
USB – połączenie przez urządzenie usb zapewnia szybką wymianę informacji w obie strony
2. Scharakteryzuj sposób sterowania przyrządu pomiarowego pracującego w trybie LOCAL i REMOTE.
LOCAL – urządzenie jest połączone do sieci, wielu urzytkowników w jednym czasie ma do niego dostęp
REMOTE – urządzenie działa jak bridge. Jest dostępne dla jednego komputera nadzorującego jego pracę
3. Wymieo i krótko scharakteryzuj rodzaj oprogramowania wykorzystywanego do zdalnego sterowania
przyrządów.
Do zdalnego sterowania przyrządów wykorzystujemy:
- Systemowy interfejs komunikacyjny TELNET (logowanie spod DOSa pod adres IP urządzenia w sieci na
określonym Procie, wykorzystanie komend języka SCPI)
- systemowy hyperterminal (ustawiamy parametry połączenia i po jego nawiązaniu działamy jak przez
TELNET)
- przeglądarka internetowa (łaczymy się z urządzeniem wywołując jego IP i korzystamy z dostępnego
WEB Interface który służy do manualnego sterowania urządzeniem)
4. Scharakteryzuj zdalny sposób sterowania przyrządu przy wykorzystaniu języka programowania SCPI.
Komendy języka SCPI pozwalają na dostęp do podstawowych funkcji urządzenia z którym jesteśmy
połączeni, na jego kalibrację, dobór zakresów i wykonywanie pomiarów.
5. Scharakteryzuj sposób wyzwalania pomiarów w trybie sterowania zdalnego i lokalnego.
Przy sterowaniu zdalnym do obsługi urzadzenia wykorzystujemy jeden z dostępnych sposobów
komunikacji . Przy łaczeniu lokalnym bezpośrednio wykonujemy z panelu urządzenia.
6. Krótka charakterystyka interfejsu IEEE-488.
IEEE-488 - nazwa interfejsu, łącza o krótkim zasięgu, wykorzystywanego w automatycznych systemach
pomiarowych. IEEE-488 jest również znane jako GPIB (General Purpose Interface Bus), IEC 625 Bus i HP-IB
(Hewlett-Packard Instrument Bus)

Ćw. 7 (dwiczenie 14)Rozproszone systemy akwizycji danych pomiarowych


1. Scharakteryzuj budowę modułów rozproszonych na przykładzie modułów ADAM-4000.

background image

Przyrządy pomiarowe porozmieszczane w odpowiednich modułach komunikują się z sobą i z
komputerem za pomocą interfejsu komunikacji szeregowej obsługiwanym przez dedykowany program –
ADAM.exe.
2. Krótka charakterystyka interfejsu komunikacyjnego RS-485.
Standard RS-485
Łącze tego interfejsu jest również symetryczne i zrównoważone, przy czy dopuszcza się nie tylko wiele
odbiorników, ale i wiele nadajników podłączonych do jednej linii. Nadajniki muszą byd trójstanowe,
ponieważ w danym przedziale czasu może nadawad tylko jeden z nich, a pozostałe muszą byd wyłączone.
W czasie gdy nie odbywa się transmisja danych wszystkie nadajniki są wyłączone, w czasie transmisji
jeden nadajnik określa stan linii a wszystkie odbiorniki mogą odbierad transmitowane dane. Standard
dopuszcza dołączenie do linii do 32 nadajników i odbiorników (nazywanych tutaj jednostkowymi
obciążeniami), istnieje możliwośd przyłączenia do linii większej ilości urządzeo poprzez zastosowanie
odpowiednich regeneratorów sygnału (powielaczy). Ograniczenie ilości urządzeo dołączonych do linii
transmisyjnej wynika z dopuszczalnego obciążenia tej linii.
Jednostkowym obciążeniem jest obwód który wprowadza obciążenie do 1 mA przy obecności napięcia
wspólnego równego 12 V. Zatem w zależności od pobieranego natężenia prądu dany nadajnik lub
odbiornik reprezentuje odpowiednią cześd lub wielokrotnośd jednostkowego obciążenia.
W celu jednoznacznego określenia polaryzacji sygnału, poszczególne przewody linii transmisyjnej
oznaczone są najczęściej jako "A" i "B" lub odpowiednio "+" i "-". Najczęściej stosowana jest konwencja,
zgodnie z którą napięcie powyżej +200 mV na przewodzie "A" w odniesieniu do "B" oznacza stan "Space",
co odpowiada polaryzacji bitu startu znaku transmitowanego asynchronicznie. Tak samo mierzone
napięcie mniejsze od -200 mV odpowiada stanowi "Mark", czyli polaryzacji bitu stopu. Ze względu na
histerezę odbiorników po wyłączeniu nadajnika, odbiornik pozostaje w stanie odpowiadającym napięciu
na linii w momencie przed wyłączeniem nadajnika.
3. Charakterystyka oprogramowania narzędziowego do obsługi modułów rozproszonych.
W module Adam możemy wykryd podłączone kanały pomiarowe i wybrad dokładnie ten który w danej
chwili nas interesuje, zaplanowad w nim zakres pomiarowy i charakter pomiarów jaki chcemy wykonad,
skalibrowad urządzenie i przeprowadzid eksperyment pomiarowy.

background image

4. Architektura sieci rozproszonych modułów kontrolno pomiarowych.
Sied zbudowana jest na bazie łącza szeregowego RS i kilku multiplekserów które pozwalają wybierad
interesujący nas w danej chwili przyrząd pomiarowy i strukturze modułów ADAMA.
5. Charakterystyka oprogramowania do budowy aplikacji wykorzystujących moduły kontrolno-
pomiarowe.
Do budowy aplikacji z wykorzystaniem modułów Adama służy GeniDAQ. Program w swoim działaniu
przypomina LABView, ale tutaj fizycznie powiązujemy obiekty wirtualne z obiektem rzeczywistym jedynie
w strukturze ADAMa. Mamy w nim dostęp do wszystkich funkcji jakie oferuje ADAM i możemy
przeprowadzad wizualizację procesu pomiarowego i zapis danych do pliku.

6. Kalibracja rozproszonych modułów kontrolno-pomiarowych.

Kalibrację możemy przeprowadzid za pomocą komend dostępnych w programie ADAM.exe bądź
sprzętowo zwierając najpierw wyjścia termopary a potem za pomocą generatora ustalid napięcie
referencyjne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedzi cw 11 cw 12 cw13 cw14
cw 11 beliwiel zloz id 121512 Nieznany
Cw 22 Przerzutniki cyfrowe id 1 Nieznany
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
Zenit 11 Instrukcja Obslugi id Nieznany
lecture 11 attribute charts id Nieznany
cw 15 instrukcja kalibrator id Nieznany
802 11 Bezpieczenstwo 802bez id Nieznany
cw 3, Analiza piwa (teoria) id Nieznany
84 Nw 11 Suszarka lazienkowa id Nieznany
Cw 22 Przerzutniki cyfrowe id 1 Nieznany
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
cw 16 odpowiedzi do pytan id 1 Nieznany
Odpowiedzi 1 3 5 8 9 11 13 id 3 Nieznany
cw 11 id 122151 Nieznany
cad 1 I Cw 11 2012 id 107651 Nieznany
cw 11 content87 id 663812 Nieznany

więcej podobnych podstron