Lab1 Csharp opis id 258954 Nieznany

background image

Programowanie urządzeń mobilnych, dr inż. Grzegorz Filo

IIS, M-72

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko

ściuszki

Wydzia

ł Mechaniczny

Instytut Informatyki Stosowanej M-7

Zak

ład Grafiki i Modelowania Komputerowego M-72

Projekt: Aplikacja dla urz

ądzeń mobilnych w języku C#

Programowanie urządzeń

mobilnych

Nr. proj.: 01, 2 x 45 minut

dr inż. Grzegorz Filo

1. Cel projektu

Celem ćwiczenia jest zbudowanie prostej aplikacji w języku C# przeznaczonej do

uruchomienia na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Windows Mobile 6-6.5.
Zostaną wykorzystane wiadomości teoretyczne na temat technik programowania obiektowego
oraz obsługi wyjątków programowych.

2. Wymagane oprogramowanie

Zadanie

należy

wykonać

przy

wykorzystaniu

środowiska

programowania

Microsoft Visual Studio 2008. Ostateczne sprawdzenie działania programu należy wykonać
po załadowaniu go do urządzenia mobilnego.

3. Zadanie do wykonania

Temat: Zaimplementować program obliczający maksymalne naprężenie i strzałkę ugięcia
płyty kołowo – symetrycznej utwierdzonej i obciążonej jak na poniższym rysunku:

3.1) Należy zastosować przedstawiony uproszczony wzór:

Naprężenie:





48

.

0

52

.

0

log

485

.

0

1

2

H

R

H

P

(1)

Strzałka ugięcia:

1

16

3

2

B

R

P

f

, gdzie:

2

3

1

12

H

E

B

(2)

gdzie:
σ, f – naprężenie i strzałka ugięcia w środku płyty
P – obciążenie
R, H – promień i grubość płyty
E, ν – współczynniki, odpowiednio: moduł Younga, liczba Poissona (dopuszczalne jest
przyjęcie stałych wartości: E = 2.1·10

11

Pa, ν = 0.3

UWAGA! Aby uzyskać poprawne wyniki należy zastosować spójny system jednostek
poszczególnych parametrów.

background image

Programowanie urządzeń mobilnych, dr inż. Grzegorz Filo

IIS, M-72

3.2) Można wykorzystać komponenty środowiska C# następujących klas:

System.Windows.Forms.Label;
System.Windows.Forms.Button;
System.Windows.Forms.TextBox;
Oraz inne w miar

ę potrzeb.

3.3) Zdefiniować klasę TPlyta zawierającą:

Składniki private:

double R, H, P; // parametry płyty i obciążenie

double Ni, E;

// współczynniki

double smax(void); // funkcja obliczająca naprężenie ze wzoru (1)
double fmax(void); // funkcja obliczająca ugięcie ze wzoru (2)

Składniki public:

Konstruktor zwykły i domniemany (wszystkie wymiary = 0)

// Zapis danych z pól obiektu do kontrolek typu TextBox

void Zapisz(TextBox t1, TextBox t2, ...);

// Odczyt danych z kontrolek typu TextBox do pól obiektu

void Odczytaj(TextBox t1,TextBox t2,...);

// Sprawdzenie poprawności danych, ew. wyrzucanie obiektów wyjątków

// jeżeli dane są poprawne – wywołanie prywatnych metod smax() i fmax()

// i zwrócenie wyników przez argumenty

void Oblicz(ref double s, ref double f);

Należy przypisać następujące dane początkowe:
R = 150mm, H = 5mm, P = 3000N.

4) Sprawdzać działanie programu na emulatorze, po zatwierdzeniu przez prowadzącego
wgrać na urządzenie mobilne i przetestować.

5) Wskazówki praktyczne:
- do konwersji typów danych można używać

statycznych metod klasy Convert

- bazową klasą obiektów wyjątków jest

Exception

nie jest to klasa abstrakcyjna, można tworzyć wprost
jej instancje, konstruktor ma argument tekstowy –
opis wyjątku, który jest dostępny poprzez pole Message.

- w C# obiekty są dostępne poprzez referencje,

instancje są tworzone za pomocą operatora

new

- do wyświetlenia okienka z komunikatem dla użytkownika

można użyć statycznej metody Show()
klasy MessageBox.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 12 2013 Nahotko Opis id 39936 Nieznany (2)
Pr konst opis id 382146 Nieznany
lab1 moje zad01 id 750332 Nieznany
biochemia pyt opis id 86492 Nieznany
28 11 2013 Nahotko Opis id 3191 Nieznany (2)
9 01 2014 Nahotko Opis id 48150 Nieznany (2)
opis 4 id 336794 Nieznany
Deplewski L AIUZE opis(1) id 13 Nieznany
Projekt 01 Proj6b opis id 82981 Nieznany
Pasma amatorskie opis id 350087 Nieznany
7 11 2013 Nahotko opis id 45052 Nieznany (2)
dog convector opis id 139010 Nieznany
bio pyt opis id 86021 Nieznany
Projekt 02 Proj7 opis id 829818 Nieznany
5 12 2013 Nahotko Opis id 39936 Nieznany (2)
Lab1 Csharp opis
lab1 12 id 258878 Nieznany
Opis silnikow krokowych id 3370 Nieznany
FCKU1 lab1(6na6) id 169034 Nieznany

więcej podobnych podstron