05 Uklady impulsoweid 5856 Nieznany (2)

background image

Laboratorium elektroniki

Sprawozdanie z ćwiczenia: Układy

impulsowe

Artur Błaszczyk

Szymon Kuśmierczyk

Michał Łukasiak

Damian Rupar

1.

Wstęp

Układami impulsowymi (lub przerzutnikami) nazywamy układy elektroniczne,

które w sposób gwałtowny przechodzą z jednego stanu (sygnału wyjściowego) w
drugi. Zmiana ta następuje przy wykorzystaniu zakresów silnych nieliniowości ele-
mentów użytych w budowie takich układów (głównie tranzystorów).

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje przerzutników, różniące się między sobą

ilością stanów stabilnych:

• dwustabilne – w których zmiana stanu za każdym razem musi być wymuszona

przez zewnętrzny sygnał, bez niego układ „pamięta” swój sygnał wyjściowy,

• jednostabilne – które na skutek podania sygnału wejściowego tymczasowo ule-

gają „wzbudzeniu”, jednak po upływie pewnego czasu powracają do swojego
stanu stabilnego,

• astabilne – w których stan nieustannie oscyluje pomiędzy dwoma niestablinymi

stanami.

2.

Przebieg laboratorium

Podczas wykonywanego ćwiczenia obserwowaliśmy zachowanie przerzutnika asta-

blilnego na przykładzie układu zbudowanego zgodnie ze schematem umieszczonym
na rysunku 1., a także badaliśmy wpływ zmiany pojemności kondensatora C

1

na

parametry pracy przerzutnika.

Pomiędzy tranzystorami T

1

oraz T

2

w powyższym układzie występuje dodatnie

sprzężenie pojemnościowe. Przejście jednego z nich w stan wzbudzenia powoduje
wzbudzenie drugiego, jednak opóźnione w czasie przez zastosowanie kondensatora.
Przerzut z kolei wiąże się z odwzbudzeniem pierwotnie aktywnego tranzystora. Takie
zmiany pojawiają się okresowo.

1

background image

Rysunek 1.: Schemat zbudowanego obwodu. Parametry elementów skupionych:
R

obc

= 220 Ω, R

1

= R

2

= 12 kΩ, C

2

= 0.1 µF. Pojemność C

1

inna dla każdego z

pomiarów. Zastosowano dwa tranzystory BC 211.

Zmierzone podczas laboratorium parametry sygnałów U

1

oraz U

2

wynoszą:

(a) dla C

1

= 0.1 µF

Rysunek 2.: Przebiegi czasowe napięć U

1

i U

2

w przypadku (a).

Parametr

Sygnał U

1

Sygnał U

2

Napięcie U

top

11.9 V

11.9 V

Napięcie U

base

0.4 V

0.35 V

Wypełnienie k

w

49.4 %

49.4 %

Czas narastania

50 µs

58 µs

Czas opadania

< 4 µs

< 4 µs

Okres T

1.333 ms

1.333 ms

Częstotliwość f

748 Hz

748 Hz

2

background image

(b) dla C

2

= 0.26 µF

Rysunek 3.: Przebiegi czasowe napięć U

1

i U

2

w przypadku (b).

Parametr

Sygnał U

1

Sygnał U

2

Napięcie U

top

11.8 V

12 V

Napięcie U

base

0.45 V

0.25 V

Wypełnienie k

w

27.5 %

71.5 %

Czas narastania

115 µs

< 65 µs

Czas opadania

< 10 µs

< 10 µs

Okres T

2.35 ms

2.35 ms

Częstotliwość f

426 Hz

426 Hz

Warto w tym momencie zauważyć, że maksymalne i minimalne napięcia wyjściowe

U

1

oraz U

2

(czyli stany niski i wysoki) nie są równe dokładnie potencjałowi zasilania

(+12 V) oraz masy (0 V), ale nieco od nich odbiegają. Można to uzasadnić na
podstawie charakterystyki wyjściowej tranzystora, a mianowicie obecności na niej
obszarów nasycenia i odcięcia.

Rysunek 4.: Charakterystyka wyjściowa tranzystora.

Jak wynika z wykonanych pomiarów, zwiększenie pojemności kondensatora C

1

prowadzi do:

3

background image

• wydłużenia czasu, w którym tranzystor T

2

jest wyłączony,

• wydłużenia okresów sygnałów wyjściowych U

1

i U

2

(oraz zmniejszenie ich czę-

stotliwości),

• wydłużenia czasu narastania sygnału U

1

.

• zwiększenia współczynnika wypełnienia dla sygnału U

2

oraz zmniejszenia tegoż

współczynnika dla sygnału U

1

.

Pozostałe parametry charakteryzujące pracę układu pozostają bez wyraźnych zmian,
w szczególności warto zwrócić uwagę, że zmianie nie uległ czas, przez który tranzy-
stor T

1

jest wyłączony; wynosi on odpowiednio:

• dla przypadku (a): 49.4 % · 1.333 ms = 0.659 ms,
• dla przypadku (b): 27.5 % · 2.35 ms = 0.646 ms.

3.

Wnioski

Układy impulsowe ze względu na swoje właściwości stanowią pomost pomiędzy

układami analogowymi a cyfrowymi.

Odpowiednio dobierając parametry skupione ich obwodów, jesteśmy w stanie ste-

rować czasem trwania sygnałów (impulsów) wyjściowych, a przez to także ich wy-
pełnieniem.

Wsród przykładowych zastosowań układów impulsowych warto wymienić:

• generatory impulsów i przebiegów prostokątnych (np. przerzutnik Schmitta),

służących np. do taktowania innych procesów,

• chwilowe przechowywanie danych (pamięci RAM, liczniki, rejestry przesuwne),
• układy czasowe, np. realizujące opóźnienie.

4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
05 Komunikacja aplikacji z ser Nieznany
05 rozdzial 04 nzig3du5fdy5tkt5 Nieznany (2)
Lab 05 Obliczenia w C id 257534 Nieznany
05 Elewacje A1id 5681 Nieznany (2)
2 4 Uklady hybrydoweid 20088 Nieznany
Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
05 Pielegnowanie konczyn dolnyc Nieznany (2)
7 05 2013 grammaire contrastive Nieznany (2)
Nr 8 Uklady polaczen instalacji Nieznany
układy impulsowe
05 Wykonywanie zabiegow agrotec Nieznany (2)
05 Sporzadzanie rysunku technic Nieznany
ei 2005 05 s022 id 154158 Nieznany
cw 05 instrukcja id 121376 Nieznany
2007 05 14 praid 25651 Nieznany
UKŁADY IMPULSOWE
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
80 Nw 05 Podwodna fotografia id Nieznany

więcej podobnych podstron