ZESTAW ZADAN finanse

background image

ZESTAW ZADAŃ

1.

Sprzedaż w pewnym przedsiębiorstwie osiąga 2,5 mln zł rocznie. Koszty surowców i materiałów wynoszą 1,5 mln

zł rocznie, zapasy stanowią 10% kosztów surowców i materiałów, Należności spływają przeciętnie po 20 dniach. Jaki musi
być minimalny okres regulowania zobowiązań, aby przedsiębiorstwo nie musiało szukać innych źródeł finansowania cyklu
operacyjnego?

2.

Firma „S” finansuje część działalności bieżącej kredytem bankowym. Komórka finansowa szacuje, że w

nadchodzącym roku należności wzrosną z 1,25 mln do 1,65 mln zł. Firma chce skrócić okres utrzymywania zapasów z 58
do 50 dni. Okres regulowania zobowiązań nie zmieni się. Wiedząc, że przedsiębiorstwo realizuje sprzedaż o wartości 9,0
mln zł rocznie oblicz i zinterpretuj zmianę okresu konwersji gotówki.

3.

Szacuje się, że w pewnej firmie zatory płatnicze (wzrost należności) spowodują wydłużenie się okresu konwersji

gotówki do 80 dni. Tymczasem sytuacja przedsiębiorstwa nie pozwala na to, by był on dłuższy niż 65 dni (brak możliwości
pozyskania dodatkowych środków finansowych). Po rozmowach z dostawcami pojawiła się szansa, że zobowiązania mogą
wzrosnąć o 500 tys. zł (przy rocznym koszcie surowców i materiałów 9 450 tys. zł). Sprawdź, czy wystarczy to, aby cykl
konwersji gotówki nie był dłuższy niż 65 dni.

4.

Według prognoz finansowych w następnym kwartale firma „Axe” utraci płynność finansową (zabraknie około 100

tys. zł.). Planowana sprzedaż w tym okresie wynosi 400 tys. zł, a koszty zakupu surowców i materiałów 300 tys. zł. Przy
zmianie strategii zarządzania kapitałem obrotowym, możliwe są następujące zmiany składowych cyklu konwersji gotówki:
skrócenie okresu utrzymywania zapasów o 5 dni, skrócenie okresu spływu należności o 10 dni i wydłużenie okresu
regulowania zobowiązań o 10 dni. Jeżeli zmiany te nie narażą firmy na dodatkowe koszty, oblicz ile pieniędzy „uzyskamy”
przy każdej zmianie i czy uda się finalnie utrzymać płynność finansową?

5. Przedsiębiorstwo ma możliwość uzyskania krótkoterminowego kredytu bankowego, płacąc odsetki w wysokości 24%
rocznie. Dostawca nadesłał fakturę z prośbą o uregulowanie należności w ciągu 45 dni, oferując 3% skonta, jeżeli zostanie
ona zapłacona w ciągu 5 dni. Czy przedsiębiorstwo powinno skorzystać ze skonta?

6. Czy nabywca powinien zapłacić w krótszym terminie i skorzystać z opustu cenowego, czy też lepiej korzystać z kredytu
kupieckiego (płacić w ostatecznym terminie) jeżeli:
- warunki oferowanego kredytu kupieckiego są następujące : 1,5% / 10 zapłata 30 dni
-

roczna stopa oprocentowania kredytu bankowego finansującego zakupy wynosi 18 %

Oblicz roczny koszt kredytu kupieckiego.
Czy nabywca powinien zmienić decyzję jeżeli termin zapłaty w pełnej wysokości zostanie wydłużony do 40 dni ?
Do obliczeń proszę przyjąć liczbę dni w roku = 360.

7. Czy warto kupić za 1580 zł obligację, która ma zostać wykupiona za 5 lat (do wykupu pozostało jeszcze pięć „kuponów
odsetkowych”) jeżeli :

-

wartość nominalna obligacji = 1.500 zł

-

oprocentowanie obligacji = 10%

-

stopa dyskontowa = 8%

8. Jaka jest wartość obligacji o nominale 10 000 zł, z terminem wykupu przypadającym za trzy lata, jeżeli oprocentowanie
jest wyższe od wskaźnika inflacji 3 punkty procentowe. Inflacja w pierwszym roku wyniesie 10%, w drugim 8%, a w
trzecim 6%. Wymagana stopa zwrotu jest wyższa od stopy inflacji o 4 punkty procentowe.

9. Ile warto zapłacić za obligację o nominale 5000 zł, z terminem wykupu przypadającym za trzy lata, jeżeli jej
oprocentowanie jest wyższe od wskaźnika inflacji o 3 punkty procentowe. Inflacja w pierwszym roku wyniesie 4%, w
drugim 3% i w trzecim 2%, zaś oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu jest wyższa od stopy inflacji o 4 punkty
procentowe?
10. Obligacja zamienna, którą chcesz nabyć może przynieść 320 zł odsetek rocznie przez trzy lata, a po tym okresie możesz
ją wymienić na 20 akcji przedsiębiorstwa „Tan” S.A. Wiedząc, że zostanie wyemitowanych 20.000 akcji, przewidywany
wskaźnik P/E wynosi 4, a zysk przedsiębiorstwa przypadający na wyemitowane akcje 500 000 zł oblicz za ile wato kupić te
obligacje. Przyjmij stopę dyskontową w wysokości 15%

11. Żądana przez inwestorów stopa zwrotu wynosi 15%. Obecnie akcja przyniosła 300 zł dywidendy. Oblicz jaka jest
wartość akcji spółki „PTDC” w zależności od podanych niżej oczekiwań co do przyszłych dywidend:
a). w dłuższym okresie czasu dywidenda pozostanie na stałym poziomie
b). w dłuższym okresie czasu dywidenda będzie rosnąć o 5% rocznie.

12. Firma „S” inwestuje 80% zysku netto. Zysk na jedną akcję ma wynieść 150 zł i będzie rósł o 5% rocznie. Oczekiwana
przez inwestora stopa zwrotu wynosi 15%. Jaka jest wartość tej akcji.

13. Twój makler proponuje ci kupno akcji zwykłych przedsiębiorstwa B&D, od których płacono w ubiegłym roku
dywidendy w wysokości 2 zł. Spodziewany jest wzrost dywidend o 5% przez następne 3 lata. Jeśli kupisz te akcje, to
planujesz zatrzymać je przez 3 lata, a następnie sprzedać je za spodziewaną cenę 35 zł, to jaką jest najwyższa cena, która
powinieneś dziś zapłacić za te akcje? Stopa dyskontowa wynosi 12%, a pierwsza płatność dywidendowa nastąpi za rok
licząc od dziś.

background image

14. Wartość księgowa kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa „TK” wynosi 100 mln zł. W rękach akcjonariuszy znajduje się
100 000 akcji. Zysk do podziału wypracowany w roku X wyniesie 25 mln zł i będzie rósł ze stałą stopą wzrostu „g”. Na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zdecydowano, że 40% zysku będzie przeznaczone na dywidendy. Wyznacz rynkową
stopę dyskontową, jeśli cena akcji na początku roku X wynosiła 1200 zł

15. Na podstawie poniższych danych oblicz średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa „X”:

-

kredyt bankowy (oprocentowany na 12% w skali roku) : 160.000 zł

-

aktualna cena jednej akcji firmy : 7 zł

-

oczekuje się wypłat stałej dywidendy 1,6 zł na 1 akcję

-

wartość kapitału własnego : 320.000 zł

-

stawka podatku dochodowego = 19%

-

Przedsiębiorstwo generuje zysk na działalności operacyjnej większy od kwoty odsetek


16. Firma „ABC” płaci w bieążącym roku 10 zł dywidendy na każdą akcję, a w przyszłym planuje wypłacić 10,60 zł
dywidendy na akcję. Zakłada się, że w przyszłości ten trend wzrostu dywidendy zostanie utrzymany. Wiedząc, że cena akcji
wynosi 100 zł oszacuj koszt kapitału własnego firmy.

17. Z przeprowadzonej analizy efektywności inwestycji wynika, że firma „L” może uzyskać z niej stopę zwrotu = 16%.
Aby inwestycja była opłacalna koszt kapitału nie powinien przekroczyć tej wielkości. Jaki powinien być udział kapitału
własnego, a jaki kapitału obcego aby WACC nie przekraczał 16%? Wiadomo że : oprocentowanie kredytu wynosi 15%,
stawka podatku doch. 28%, stopa zwrotu z obligacji Skarbu Państwa wynosi 11%, średnia premia za ryzyko 5%, a
współczynnik beta dla firmy wynosi 1,3. Firma generuje zyski.

18. Przewidywana stopa zwrotu z rozważanej przez firmę „X” inwestycji wynosi 17%. Wartość nakładów inwestycyjnych
wynosi 750 000 zł. Kwota 450 000 zł pochodziłaby z kapitału własnego (reinwestycja wypracowanych zysków), a 300 000
zł jest gotów pożyczyć bank współpracujący z firmą. Firma „X” wypłaciła w obecnym roku dywidendę w wysokości 12,50
zł na jedną akcję, i planuje utrzymywać 4% wzrost jej wypłat w kolejnych latach. Cena akcji zwykłej firmy X wynosi 90 zł.
Stawka podatku dochodowego wynosi 28%. Firma generuje zyski. Przy jakiej maksymalnej rocznej stopie oprocentowania
kredytu podjęcie inwestycji będzie zasadne?

19. Jaką minimalną cenę akcji można zaproponować inwestorom, przy planowanej dywidendzie równej 2 zł, o wzroście
równym 5%, stopie oprocentowania kredytu 10% (przy stawce podatku dochodowego 30%), aby średnioważony koszt
kapitału był mniejszy od 10%, jeżeli udział kapitału własnego wynosi 40%, udział kapitału obcego wynosi 60%, a firma
generuje zyski.

20. Nakład inwestycyjny wynosi 1 000 000 zł. Przewidywane przepływy pieniężne brane pod uwagę przy ocenie
efektywności tej inwestycji oszacowano na :
w I roku : 500 000 zł; w II roku : 400 000 zł;

w III roku : 300 000 zł;

Wiedząc, że stopa dyskontowa wynosi 10% oblicz i zinterpretuj NPV, IRR.

21. Nakład inwestycyjny w projekcie „A” wynosi 149 000 zł. Projekt ten przyniesie przepływy pieniężne netto w wysokości
45 000 zł rocznie przez 5 lat. W przypadku projektu „B” nakład wynosi 375 000 zł, a przepływy pieniężne netto 111 000 zł
rocznie przez 5 lat. Oblicz dla obu projektów NPV, IRR, przy założeniu, że stopa dyskontowa wynosi 14 %. Zakładając, że
projekty wzajemnie się wykluczają sprawdź, który zostanie wybrany przy zastosowaniu każdej z metod. Który faktycznie
powinien być wybrany.

22.Przedsiębiorstwo planuje realizację inwestycji, z którą związane są następujące przepływy:

Rok

0

1

2

3

4

5

Przepływ w tys.

- 300

50

60

100

120

100

Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu wynosi 12% w roku 1 i 2 oraz 15% w pozostałych latach. Na podstawie

NPV odpowiedz czy opłaca się realizować planowane przedsięwzięcie?

23. Masz możliwość zrealizowana jednej z dwóch inwestycji:
inwestycja A B
nakład inwestycyjny 1000 50
przepływ pieniężny po 1 roku 1300 100

Którą z nich wybierzesz biorąc pod uwagę dwa kryteria: wartość zaktualizowaną netto (NPV) i wewnętrzną stopę zwrotu
(IRR)? Przyjmij stopę dyskontową 15%.

24. Przy nakładzie pierwotnym 4 mln zł przedsięwzięcie będzie dawało w kolejnych pięciu latach przychody w wysokości
10 mln zł przy kosztach (bez amortyzacji) 8 mln rocznie.
Wartość amortyzacji w ciągu 5-letniego horyzontu analizy będzie wynosić 0,8 mln (rocznie).
Wiedząc, że koszt kapitału tego przedsiębiorstwa wynosi 18%, a stawka podatku dochodowego 30%, oblicz i zinterpretuj
NPV, IRR.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zestawy zadań, rrz 04 22
Zestaw Zadan 1
Ostatni zestaw zadan z Rach
zestaw zadań
Zestaw zadan I Kalamajska solns p3
Elektrostatyka-zaddod, MiBM, Nauczka, 2 semstr, fizyka II, marszałek, Marszałek -zestawy zadań
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU
Zestawy zadan(pytania), 4 polwekt
Fizyka - Zestaw zadan, od kogos z wilisia
Zestaw zadań rachunkowych - światło i budowa atomu, kl 1 fizyka
zestaw zadań genetyka
zestaw-zadan-1, Fizyka liceum - rozszerzona
zestawy zadań przed egzaminem, fizyka - zestawy, przed egzaminem
kl III zestaw zadań VIII
kl III zestaw zadań IX

więcej podobnych podstron