MAKROEKONOMIA R 20 3 i 21 1 ruch okrężny

background image

MAKROEKONOMIA

MAKROEKONOMIA

Wykład

Determinanty dochodu
narodowego
Ruch okrężny w
gospodarce

Opracowanie: Mgr Dariusz Prokopowicz

R. 20.3.
i 21.1.

background image

Okrężny przepływ dochodów i wydatków

Okrężny przepływ dochodów i wydatków

(zasobów rzeczowych i pieniężnych) w

(zasobów rzeczowych i pieniężnych) w

gospodarce polega na dostarczania

gospodarce polega na dostarczania

przez gospodarstwa domowe

przez gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwom czynników produkcji,

przedsiębiorstwom czynników produkcji,

za które otrzymują wynagrodzenie (

za które otrzymują wynagrodzenie (

Y

Y

)

)

umożliwiające nabywanie dóbr i usług

umożliwiające nabywanie dóbr i usług

(

(

C

C

) dostarczanych przez

) dostarczanych przez

przedsiębiorstwa (wydatki gospodarstw

przedsiębiorstwa (wydatki gospodarstw

stanowią więc wpływy przedsiębiorstw i

stanowią więc wpływy przedsiębiorstw i

odwrotnie).

odwrotnie).

Ruch okrężny w

gospodarce

background image

Analiza rozpoczyna się od sytuacji, w której

Analiza rozpoczyna się od sytuacji, w której

eliminuje się wpływ państwa i wymiany

eliminuje się wpływ państwa i wymiany

gospodarczej z zagranicą.

gospodarczej z zagranicą.

Przepływ

Przepływ

pieniężnyc

pieniężnyc

h

h

wydatków

wydatków

i

i

dochodów

dochodów

Przepływ

Przepływ

zasobów i

zasobów i

strumieni

strumieni

dóbr

dóbr

materialny

materialny

ch

ch

background image

Obieg wewnętrzny

przedstawia przepływ pracy z

gospodarstw domowych do przedsiębiorstw; za
pracę gospodarstwa domowe mogą uzyskać
dochody, za które nabywają dobra.

Obieg zewnętrzny

przedstawia przepływ pieniężnych

wydatków i dochodów; wydatki przedsiębiorstw
ponoszone z tytułu opłaty pracy są równocześnie
dochodami gospodarstw domowych. Wydatki
gospodarstw domowych przeznaczone na zakup dóbr
i usług stanowią równocześnie dochody
przedsiębiorstw.

Obieg wewnętrzny i

zewnętrzny

background image

Obieg wewnętrzny

ma zatem wymiar realny (praca

i usługi), a

obieg zewnętrzny

obejmuje przepływy

pieniężne.

Równość

między wielkością dochodów a wielkością

wydatków wynika z rachunkowości, wszystkie
wydatki na zakup dóbr i usług są równocześnie
dochodami producentów dóbr i usług i stosowanie
do tego każda transakcja powodująca wydatki
musi powodować powstanie dochodów.

Równocześnie każda transakcja przynosząca
dochód musi być rezultatem poniesionych
wydatków

.

Obieg wewnętrzny i

Obieg wewnętrzny i

zewnętrzny

zewnętrzny

background image

Gospodarstwa

domowe

Przedsiębiorstwa

Dochody czynników produkcji

Usługi czynników produkcji

Dobra

kapitałowe dla

przedsiębiorstw

Wydatki

inwestycyjne

Oszczędności

Dobra i usługi dla gospodarstw domowych

Wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi

Ruch okrężny – inwestycje i

oszczędności

S

I

Y

C

background image

I

G

Te

Y

C

S

Gospodarstwa

domowe

Pastwo

Przedsiębiorstwa

C+I+G

C+I+G-Te

Y+B-Td

B-Td

Państwo i ruch

okrężny

PKB w cenach

PKB w cenach

rynkowych

rynkowych

Popyt

Popyt

globalny

globalny

PKB w cenach

PKB w cenach

czynników

czynników

produkcji

produkcji

Wydatki

Wydatki

państwa

państwa

Podatki

Podatki

pośrednie

pośrednie

Płatności

Płatności

transferowe -

transferowe -

podatki

podatki

bezpośrednie

bezpośrednie

Wypłaty za

Wypłaty za

usługi czynników

usługi czynników

produkcji +

produkcji +

płatności

płatności

transferowe -

transferowe -

podatki

podatki

bezpośrednie

bezpośrednie

Wypłaty za

Wypłaty za

usługi czynników

usługi czynników

produkcji

produkcji

Oszczędności

Oszczędności

Inwestycje

Inwestycje

Konsumpcja

Konsumpcja

Konsumpcja +

Konsumpcja +

inwestycje +

inwestycje +

wydatki państwa

wydatki państwa

Konsumpcja +

Konsumpcja +

inwestycje +

inwestycje +

wydatki państwa –

wydatki państwa –

podatki pośrednie

podatki pośrednie

background image

Państwo i ruch okrężny

Na rysunku rozszerzono schemat ruchu okrężnego między
gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami, włączając
państwo.

Przedsiębiorstwa dokonują wypłat za usługi czynników
produkcji na rzecz gospodarstw domowych w wysokości

Y

.

Dochody rozporządzalne

Y+B-Td

zawierają również płatności

transferowe

B

pomniejszone o podatki bezpośrednie

Td

.

Dochody rozporządzalne są przeznaczone na oszczędności

S

lub na konsumpcję

C

.

Wydatki na konsumpcję zostają powiększone o wydatki
państwa

G

na dobra i usługi oraz wydatki na inwestycje

I

.

Od sumy

C+I+G

lub inaczej –

PKB

w cenach rynkowych

odejmujemy odpływ w postaci podatków pośrednich

Te

, aby

otrzymać

PKB

w cenach czynników produkcji

Y

, który jest

wypłacany przez przedsiębiorstwa gospodarstwom domowym

background image

a)

a)

oszczędności

oszczędności

(S) - część kwoty

(S) - część kwoty

zarobionej przez gospodarstwa

zarobionej przez gospodarstwa

domowe, która nie została wydana;

domowe, która nie została wydana;

b)

b)

podatki

podatki

(T) - środki finansowe

(T) - środki finansowe

przeznaczone na funkcjonowanie

przeznaczone na funkcjonowanie

państwa

państwa

c)

c)

import

import

(Q) - wydatki gospodarstw

(Q) - wydatki gospodarstw

domowych na dobra wytworzone poza

domowych na dobra wytworzone poza

obiegiem.

obiegiem.

Odpływy z obiegu

okrężnego

background image

a)

a)

inwestycje zamierzone

inwestycje zamierzone

(I) - przewidziane

(I) - przewidziane

i planowane zakupy dóbr kapitałowych,

i planowane zakupy dóbr kapitałowych,

używanych do produkcji innych dóbr i usług

używanych do produkcji innych dóbr i usług

(nie zalicza się do nich zapasów

(nie zalicza się do nich zapasów

produkcyjnych, stanowiących inwestycje

produkcyjnych, stanowiących inwestycje

nie zamierzone);

nie zamierzone);

b)

b)

wydatki rządowe

wydatki rządowe

(G) - zakupy dóbr i

(G) - zakupy dóbr i

usług przez państwo;

usług przez państwo;

c)

c)

transfery rządowe

transfery rządowe

(B) - środki

(B) - środki

materialne przekazane w formie subwencji,

materialne przekazane w formie subwencji,

dotacji, zasiłków gospodarstwom

dotacji, zasiłków gospodarstwom

domowym;

domowym;

d)

d)

eksport

eksport

(X) - sprzedaż dóbr poza

(X) - sprzedaż dóbr poza

obiegiem.

obiegiem.

Dopływy do obiegu

okrężnego

background image

1.

1.

sfera realna

sfera realna

(rzeczowa) - obejmuje

(rzeczowa) - obejmuje

zasoby i strumienie dóbr i

zasoby i strumienie dóbr i

usług

usług

materialnych

materialnych

2.

2.

sfera regulacji

sfera regulacji

- wszystko to, co nie

- wszystko to, co nie

mieści się w sferze rzeczowej np.:

mieści się w sferze rzeczowej np.:

system podatków, system prawny,

system podatków, system prawny,

przedsiębiorstwa, banki.

przedsiębiorstwa, banki.

Gospodarkę można podzielić na

[wg Kornaya]:

background image

Jedną z podstawowych wielkości

stosowanych w makroekonomii do

mierzenia poziomu gospodarki oraz

badania dynamiki zmian w niej

zachodzących jest

Produkt Narodowy

Brutto

.

Pozwala on na

mierzenie dochodów

powstających w gospodarce, jak i

wydatków

ponoszonych na wytworzone w

jej ramach dobra i usługi. Te dwie

wielkości powinny być sobie równe, tzn.

w gospodarce jako całości dochody muszą

być równe wydatkom.

Produkt Narodowy

Brutto

background image

Skalę działalności gospodarczej mierzyć

można:

poziomem dochodów czynników
produkcji, który reprezentuje wartości
dostarczonych przez niego usług

wartością wydatków na dobra i usługi

wartością wytworzonych dóbr

Metody liczenia Produktu

Narodowego Brutto

background image

Ponieważ wszystkie płatności są
odpowiednikami transferu zasobów rzeczowych
i ponieważ zakładamy, iż wszystkie wypłaty
muszą być wydatkowane na zakup zasobów
rzeczowych, zawsze

otrzymujemy ten sam wynik

szacunku rozmiarów działalności gospodarczej.

Nie jest ważne zatem czy za podstawę szacunku
przyjmiemy wartość produkcji, poziom
dochodów czynników wytwórczych czy też
wydatki na dobra i usługi.

background image

wydatkowa

- sumowanie wydatków ponoszonych

przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa
prywatne, przedsiębiorstwa publiczne, agendy rządu
i agendy władzy regionalnej oraz sektor
międzynarodowy (eksport netto);

dochodowo-zasobowa

- sumowanie płatności

dochodowych wypłacanych właścicielom
wykorzystywanych czynników produkcji
(wynagrodzenia pracowników, dochody właścicieli
przedsiębiorstw, dochody z rent, zyski
przedsiębiorstw) wraz z pośrednimi podatkami od
przedsiębiorstw i amortyzacją.

Metody

obliczania PNB


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MAKROEKONOMIA R 20 4 i 21 4 produkt i dochód narodowy
Ruch okrezny, Makroekonomia
dr E Kwella 2 wyklad ruch okrezny w gosp pkb pnb pomiar, makroekonomia
20 (21)
PRS UN str 20 21 i 38 43 nr stron nadrukowane
20 21
Rys (5 20 i 5 21)
makroekonomia 20.03, magisterskie, semestr 2, Makroekonomia
17 Ekonomia Ruch okrężny
KNR 2 02 tom 2 roz 20 i 21
20,21
20 21
GF pytania Gabor10,20,21
20 21
27,20,21
zadania 20-21 luty, cosinus, rachunkowość, pomoce
20 i 21, Uczelnia, Administracja publiczna, Jan Boć 'Administracja publiczna'
materialy parkitna, ruch okrezny

więcej podobnych podstron