Cwiczenia 23 25 2007

background image

Cwiczenia 23,24,25 2007r

Cwiczenia 23,24,25 2007r

background image

Jakie ustawienia kp. wskazują na

Jakie ustawienia kp. wskazują na

typ oddychania brzuszny lub

typ oddychania brzuszny lub

piersiowy?

piersiowy?

Ruchy przepony i żeber prowadzą do zmiany

Ruchy przepony i żeber prowadzą do zmiany

wymiarów klatki piersiowej (kp) - mięśnie

wymiarów klatki piersiowej (kp) - mięśnie

międzyżebrowe w osi poprzecznej i przepony

międzyżebrowe w osi poprzecznej i przepony

w osi pod

w osi pod

ł

ł

użnej.

użnej.

Pomiary wymiarów kp. pozwalają określić typ

Pomiary wymiarów kp. pozwalają określić typ

oddychania – brzuszny lub piersiowy.

oddychania – brzuszny lub piersiowy.

Sposób badania- na go

Sposób badania- na go

ł

ł

ym ciele na wysokości

ym ciele na wysokości

wyrostka mieczykowatego przy pomocy

wyrostka mieczykowatego przy pomocy

centymetra krawieckiego mierzymy obwód

centymetra krawieckiego mierzymy obwód

kp. w p

kp. w p

ł

ł

aszczyźnie poziomej na szczycie

aszczyźnie poziomej na szczycie

najg

najg

ł

ł

ębszego wdechu, a następnie na szczycie

ębszego wdechu, a następnie na szczycie

najg

najg

ł

ł

ębszego wydechu. Ponownie wykonuje

ębszego wydechu. Ponownie wykonuje

się pomiary po spokojnym wydechu.

się pomiary po spokojnym wydechu.

background image

Do czego prowadzi wzrost CO

Do czego prowadzi wzrost CO

2

2

we krwi?

we krwi?

W czasie wysi

W czasie wysi

ł

ł

lku fizycznego wzrasta

lku fizycznego wzrasta

zapotrzebowanie na O

zapotrzebowanie na O

2

2

oraz stężenie CO

oraz stężenie CO

2

2

we

we

krwi.

krwi.

Wzrost poziomu CO

Wzrost poziomu CO

2

2

we krwi (hiperkapnia)

we krwi (hiperkapnia)

pobudza bezpośrednio przez chemoreceptory

pobudza bezpośrednio przez chemoreceptory

obwodowe i pośrednio na drodze odruchowej

obwodowe i pośrednio na drodze odruchowej

ośrodek oddechowy w rdzeniu przed

ośrodek oddechowy w rdzeniu przed

ł

ł

użonym

użonym

co wp

co wp

ł

ł

ywa na zwiększenie wentylacji.

ywa na zwiększenie wentylacji.

Określenie wspó

Określenie wspó

ł

ł

czynika sprawności

czynika sprawności

oddechowej (Sc) w warunkach wzrostu CO

oddechowej (Sc) w warunkach wzrostu CO

2

2

we krwi i w powietrzu wydychanym

we krwi i w powietrzu wydychanym

przeprowadza się przy pomocy spirometru.

przeprowadza się przy pomocy spirometru.

background image

Jak praktycznie oznacza się

Jak praktycznie oznacza się

wspó

wspó

ł

ł

czynnik sprawności

czynnik sprawności

oddechowej?

oddechowej?

1.Wykonuje się test FVC( natężonej pojemności

1.Wykonuje się test FVC( natężonej pojemności

życiowej podczas wydechu - wciągając powietrze do

życiowej podczas wydechu - wciągając powietrze do

p

p

ł

ł

uc wolno i zrobić zupe

uc wolno i zrobić zupe

ł

ł

ny szybki wydech) i VC

ny szybki wydech) i VC

(wydechowa pojemność życiowa) w spoczynku;

(wydechowa pojemność życiowa) w spoczynku;

2.Następnie wykonuje się maksymalny wdech i

2.Następnie wykonuje się maksymalny wdech i

wydech i oddycha się aż do uczucia duszności;

wydech i oddycha się aż do uczucia duszności;

3.Ponownie wykonuje test FVC i VC;

3.Ponownie wykonuje test FVC i VC;

4.Po odpoczynku wykonuje się czynności 2 i 3

4.Po odpoczynku wykonuje się czynności 2 i 3

równolegle z wysi

równolegle z wysi

ł

ł

kiem.

kiem.

Sc= TV po wysi

Sc= TV po wysi

ł

ł

ku/TV spoczynkowe x 100%

ku/TV spoczynkowe x 100%

Oblicza się również

Oblicza się również

wentylację minutową MV=TV x FR TV- objętość

wentylację minutową MV=TV x FR TV- objętość

oddechowa, FR- ilość oddechów/min

oddechowa, FR- ilość oddechów/min

Wyniki zestawia się w tabeli: spoczynkowe, po

Wyniki zestawia się w tabeli: spoczynkowe, po

wysi

wysi

ł

ł

ku fizycznym i w okresie duszności.

ku fizycznym i w okresie duszności.

background image

Jak ocenia się wp

Jak ocenia się wp

ł

ł

yw

yw

hiperwentylacji na g

hiperwentylacji na g

ł

ł

ębokość i

ębokość i

częstość oddechów?

częstość oddechów?

Hiperwentylacja- zmniejsza prężność CO

Hiperwentylacja- zmniejsza prężność CO

2

2

i

i

zwiększa wysycenie krwi O

zwiększa wysycenie krwi O

2

2

. D

. D

ł

ł

ugotrwala

ugotrwala

spoczynkowa hiperwentylacja zwiększa

spoczynkowa hiperwentylacja zwiększa

amplitudę i częstość oddechów.

amplitudę i częstość oddechów.

Celem oceny wp

Celem oceny wp

ł

ł

ywu hiperwentylacji o

ywu hiperwentylacji o

różnym nasileniu na g

różnym nasileniu na g

ł

ł

ę

ę

bokość i częstość

bokość i częstość

oddechów oznacza się VC, FVC, TV, MV i Sc

oddechów oznacza się VC, FVC, TV, MV i Sc

podczas normalnych wdechów i wydechów,

podczas normalnych wdechów i wydechów,

podczas hiperwentylacji(30s), po

podczas hiperwentylacji(30s), po

hiperwentylacji, podczas hiperwentylacji

hiperwentylacji, podczas hiperwentylacji

(60s) i po hiperwentylacji.

(60s) i po hiperwentylacji.

background image

Jakie pojęcia obejmuje

Jakie pojęcia obejmuje

odżywianie?

odżywianie?

Spożywanie pokarmów (ilość energii

Spożywanie pokarmów (ilość energii

wprowadzonej do organizmu) zależy od

wprowadzonej do organizmu) zależy od

metabolizmu i zużycia energii wewnątrz

metabolizmu i zużycia energii wewnątrz

organizmu.W ciągu doby powinna być

organizmu.W ciągu doby powinna być

zachowana równowaga energetyczna.

zachowana równowaga energetyczna.

Odżywianie obejmuje:

Odżywianie obejmuje:

przyjmowanie pokarmów,

przyjmowanie pokarmów,

trawienie pokarmów,

trawienie pokarmów,

wchłanianie składników pokarmowych i wody,

wchłanianie składników pokarmowych i wody,

przyswajanie składników pokarmowych.

przyswajanie składników pokarmowych.

background image

Co sprawuje kontrolę nad

Co sprawuje kontrolę nad

ilością spożywanych

ilością spożywanych

pokarmów?

pokarmów?

Kontrolę nad ilością spożywanych pokarmów

Kontrolę nad ilością spożywanych pokarmów

pełnią ośrodki pokarmowe (

pełnią ośrodki pokarmowe (

feeding centers

feeding centers

)

)

mieszczące się w podwzgórzu. Są to:

mieszczące się w podwzgórzu. Są to:

Ośrodek głodu - wyzwala mechanizm

Ośrodek głodu - wyzwala mechanizm

poszukiwania, zdobywania i przyjmowania

poszukiwania, zdobywania i przyjmowania

pokarmu.

pokarmu.

Neuropeptyd Y

Neuropeptyd Y

(NPY) pobudza

(NPY) pobudza

ośrodek głodu;

ośrodek głodu;

Ośrodek sytości - hamuje apetyt. Czynnik sytości

Ośrodek sytości - hamuje apetyt. Czynnik sytości

leptyna

leptyna

jest hormonem białkowym

jest hormonem białkowym

wydzielanym przez komórki tkanki tłuszczowej

wydzielanym przez komórki tkanki tłuszczowej

(adipocyty), który na zasadzie ujemnego

(adipocyty), który na zasadzie ujemnego

sprzężenia zwrotnego poprzez ośrodki

sprzężenia zwrotnego poprzez ośrodki

pokarmowe w podwzgórzu hamuje przyjmowanie

pokarmowe w podwzgórzu hamuje przyjmowanie

pokarmów.

pokarmów.

background image

Jak jest hamowany apetyt?

Jak jest hamowany apetyt?

Adipocyty są pobudzane do wydzielania leptyny

Adipocyty są pobudzane do wydzielania leptyny

bezpośrednio przez spożyte i wchłonięte

bezpośrednio przez spożyte i wchłonięte

pokarmy lub pośrednio poprzez insulinę z wysp

pokarmy lub pośrednio poprzez insulinę z wysp

trzustkowych.

trzustkowych.

Impulsacja z interoreceptorów w ścianach

Impulsacja z interoreceptorów w ścianach

przewodu pokarmowego powoduje rozciąganie

przewodu pokarmowego powoduje rozciąganie

jego ścian i pobudza ośrodek sytości. Apetyt

jego ścian i pobudza ośrodek sytości. Apetyt

hamuje także zwiększone pragnienie.

hamuje także zwiększone pragnienie.

U ludzi z nadwagą występuje niewrażliwość

U ludzi z nadwagą występuje niewrażliwość

ośrodka sytości na zwiększające się stężenie

ośrodka sytości na zwiększające się stężenie

leptyny we krwi i przewaga oddziaływania

leptyny we krwi i przewaga oddziaływania

podwzgórzowego neuropeptydu Y na ośrodek

podwzgórzowego neuropeptydu Y na ośrodek

głodu.

głodu.

background image

background image

Jak sk

Jak sk

ł

ł

adniki pokarmowe są

adniki pokarmowe są

przygotowywane do

przygotowywane do

wch

wch

ł

ł

onięcia?

onięcia?

W układzie trawiennym pod wpływem

W układzie trawiennym pod wpływem

czynników mechanicznych i chemicznych

czynników mechanicznych i chemicznych

pokarmy są doprowadzane do postaci, w

pokarmy są doprowadzane do postaci, w

której mogą być wchłonięte. Węglowodany,

której mogą być wchłonięte. Węglowodany,

białka i tłuszcze po obróbce mechanicznej

białka i tłuszcze po obróbce mechanicznej

przez enzymy soków trawiennych są

przez enzymy soków trawiennych są

rozkładane na podstawowe składniki

rozkładane na podstawowe składniki

wchłanialne (cukry proste aminokwasy i

wchłanialne (cukry proste aminokwasy i

kwasy tłuszczowe).

kwasy tłuszczowe).

Witaminy i sole mineralne po obróbce

Witaminy i sole mineralne po obróbce

mechanicznej w mniejszym stopniu podlegają

mechanicznej w mniejszym stopniu podlegają

działaniu czynników chemicznych

działaniu czynników chemicznych

background image

Jak obrabiane są pokarmy w

Jak obrabiane są pokarmy w

jamie ustnej i jakie są fazy

jamie ustnej i jakie są fazy

po

po

ł

ł

ykania?

ykania?

Pokarmy wprowadzone do jamy ustnej w

Pokarmy wprowadzone do jamy ustnej w

procesie żucia są:

procesie żucia są:

rozdrabniane,

rozdrabniane,

mieszane ze śliną i

mieszane ze śliną i

formowane w kęs.

formowane w kęs.

Połykanie kęsa składa się z 3 faz:

Połykanie kęsa składa się z 3 faz:

ustno-gardłowej,

ustno-gardłowej,

gardłowo-przełykowej,

gardłowo-przełykowej,

przełykowo- żołądkowej.

przełykowo- żołądkowej.

background image

Jakie funkcje spe

Jakie funkcje spe

ł

ł

nia

nia

żo

żo

ł

ł

ądek?

ądek?

Żołądek spełnia w organizmie

Żołądek spełnia w organizmie

następujące funkcje:

następujące funkcje:

gromadzi i przechowuje pokarmy,

gromadzi i przechowuje pokarmy,

trawi pokarmy,

trawi pokarmy,

wyjaławia pokarmy

wyjaławia pokarmy

background image

Co zawiera sok żo

Co zawiera sok żo

ł

ł

ądkowy i co

ądkowy i co

wydzielają komórki

wydzielają komórki

ok

ok

ł

ł

adzinowe?

adzinowe?

Sok żołądkowy o pH ok. 1,0 wydzielany przez

Sok żołądkowy o pH ok. 1,0 wydzielany przez

gruczoły błony śluzowej żołądka w ilości 3

gruczoły błony śluzowej żołądka w ilości 3

L/dobę zawiera: kwas solny, enzymy

L/dobę zawiera: kwas solny, enzymy

trawienne, śluz, sole mineralne i wodę.

trawienne, śluz, sole mineralne i wodę.

Kwas solny (HCL) powstaje w kanalikach

Kwas solny (HCL) powstaje w kanalikach

komórek okładzinowych

komórek okładzinowych

gruczołów błony

gruczołów błony

śluzowej pod wpływem histaminy działającej

śluzowej pod wpływem histaminy działającej

na receptor H2. Wraz z jonami wodorowymi

na receptor H2. Wraz z jonami wodorowymi

wydzielane są jony chloru, które w świetle

wydzielane są jony chloru, które w świetle

kanalików tworzą kwas solny.

kanalików tworzą kwas solny.

background image

Co wydzielają inne komórki

Co wydzielają inne komórki

żo

żo

ł

ł

adka?

adka?

Komórki główne

Komórki główne

gruczołów błony śluzowej

gruczołów błony śluzowej

żołądka wydzielają nieczynny enzym

żołądka wydzielają nieczynny enzym

proteolityczny, który pod wpływem HCl jest

proteolityczny, który pod wpływem HCl jest

zamieniany na aktywny enzym

zamieniany na aktywny enzym

pepsynę.

pepsynę.

Enzym ten rozkłada duże

Enzym ten rozkłada duże

cząsteczki białek na mniejsze cząsteczki

cząsteczki białek na mniejsze cząsteczki

peptydów.

peptydów.

Komórki dodatkowe

Komórki dodatkowe

gruczołów błony

gruczołów błony

śluzowej produkują śluz, który pokrywa

śluzowej produkują śluz, który pokrywa

ściany żołądka i zabezpiecza je przed

ściany żołądka i zabezpiecza je przed

działaniem kwasu solnego i enzymów.

działaniem kwasu solnego i enzymów.

Komórki gruczo

Komórki gruczo

ł

ł

ów odźwiernika

ów odźwiernika

wytwarzają

wytwarzają

hormon żo

hormon żo

ł

ł

ądkowo-jelitowy gastrynę.

ądkowo-jelitowy gastrynę.

background image

Jakie są fazy wydzielania soku

Jakie są fazy wydzielania soku

żo

żo

ł

ł

lądkowego?

lądkowego?

Wydzielanie soku żołądkowego dzieli się na 3 fazy:

Wydzielanie soku żołądkowego dzieli się na 3 fazy:

Głowową

Głowową

(

(

nerwowa)

nerwowa)

-

-

wydzielanie soku występuje pod

wydzielanie soku występuje pod

wpływem impulsów biegnących przez nerwy błędne;

wpływem impulsów biegnących przez nerwy błędne;

Żołądkową - podrażnienie błony śluzowej żołądka

Żołądkową - podrażnienie błony śluzowej żołądka

przez pokarm odruchowo i bezpośrednio oddziałuje na

przez pokarm odruchowo i bezpośrednio oddziałuje na

komórki dokrewne błony śluzowej żołądka i

komórki dokrewne błony śluzowej żołądka i

wydzielanie gastryny do krwi, która pobudza do

wydzielanie gastryny do krwi, która pobudza do

wydzielania gruczoły błony śluzowej żołądka;

wydzielania gruczoły błony śluzowej żołądka;

Jelitową - treść pokarmowa przechodząca z żołądka do

Jelitową - treść pokarmowa przechodząca z żołądka do

dwunastnicy na drodze nerwowej i humoralnej

dwunastnicy na drodze nerwowej i humoralnej

zarówno pobudza jak i hamuje czynność żołądka.

zarówno pobudza jak i hamuje czynność żołądka.

Wytwarzane w dwunastnicy gastryna i

Wytwarzane w dwunastnicy gastryna i

cholecystokinina pobudzają wydzielanie soku

cholecystokinina pobudzają wydzielanie soku

żołądkowego, natomiast sekretyna działa hamująco.

żołądkowego, natomiast sekretyna działa hamująco.

background image

Na czym polega motoryka

Na czym polega motoryka

żo

żo

ł

ł

ądka?

ądka?

Motoryka mięśniówki żołądka polega na występującym

Motoryka mięśniówki żołądka polega na występującym

naprzemiennie nasilaniu się i osłabianiu napięcia

naprzemiennie nasilaniu się i osłabianiu napięcia

całej błony mięśniowej oraz skurczach

całej błony mięśniowej oraz skurczach

perystaltycznych rozpoczynających się w okolicy

perystaltycznych rozpoczynających się w okolicy

wpustowej i przesuwających się wzdłuż ścian

wpustowej i przesuwających się wzdłuż ścian

żołądka do odźwiernika.

żołądka do odźwiernika.

Fala perystaltyczna spowodowana jest skurczem

Fala perystaltyczna spowodowana jest skurczem

warstwy okrężnej części wpustowej. Ucisk

warstwy okrężnej części wpustowej. Ucisk

skurczonej ściany żołądka na treść wypełniającą

skurczonej ściany żołądka na treść wypełniającą

jamę odźwiernika wyciska jej część płynną do

jamę odźwiernika wyciska jej część płynną do

dwunastnicy przez otwierający się odźwiernik,

dwunastnicy przez otwierający się odźwiernik,

natomiast treść stała cofa się do żołądka.

natomiast treść stała cofa się do żołądka.

Wyciskanie treści płynnej do dwunastnicy i cofanie

Wyciskanie treści płynnej do dwunastnicy i cofanie

się do żołądka treści stałej nazywa się

się do żołądka treści stałej nazywa się

pompą

pompą

odźwiernikową

odźwiernikową

.

.

background image

background image

Co jest rozrusznikiem dla

Co jest rozrusznikiem dla

perystaltyki żo

perystaltyki żo

ł

ł

ądka?

ądka?

Rozrusznikiem wyzwalającym regularne skurcze

Rozrusznikiem wyzwalającym regularne skurcze

perystaltyczne są komórki mięśniowe gładkie

perystaltyczne są komórki mięśniowe gładkie

warstwy podłużnej błony mięśniowej żołądka

warstwy podłużnej błony mięśniowej żołądka

znajdujące się w sąsiedztwie krzywizny większej.

znajdujące się w sąsiedztwie krzywizny większej.

Na skurcze toniczne błony mięśniowej i perystaltykę

Na skurcze toniczne błony mięśniowej i perystaltykę

żołądka mają wpływ czynniki nerwowe i humoralne:

żołądka mają wpływ czynniki nerwowe i humoralne:

-nerw X - poprzez neurony przywspółczulne

-nerw X - poprzez neurony przywspółczulne

śródścienne nasila skurcze i przyspiesza

śródścienne nasila skurcze i przyspiesza

perystaltykę żołądka; -nerwy współczulne -

perystaltykę żołądka; -nerwy współczulne -

działają przeciwnie.

działają przeciwnie.

P

P

ł

ł

yny szybko przechodzą przez żołądek,

yny szybko przechodzą przez żołądek,

węglowodany pozostają kilka godzin, białka

węglowodany pozostają kilka godzin, białka

pozostają również dłużej, a najdłużej tłuszcze.

pozostają również dłużej, a najdłużej tłuszcze.

background image

Co zachodzi w jelicie cienkim i

Co zachodzi w jelicie cienkim i

na czym polega jego

na czym polega jego

perystaltyka?

perystaltyka?

Jelito cienkie sk

Jelito cienkie sk

ł

ł

ada się z dwunastnicy, jelita czczego i

ada się z dwunastnicy, jelita czczego i

krętego. Zachodzą w nim trawienie i wch

krętego. Zachodzą w nim trawienie i wch

ł

ł

anianie do

anianie do

krwi prostych sk

krwi prostych sk

ł

ł

adników. Dzięki obecności fa

adników. Dzięki obecności fa

ł

ł

dów

dów

b

b

ł

ł

ony śluzowej pokrytych kosmkami powierzchnia

ony śluzowej pokrytych kosmkami powierzchnia

wch

wch

ł

ł

aniania wynosi 7,5m

aniania wynosi 7,5m

2

2

.

.

Motoryka jelita cienkiego polega na tym, że błona

Motoryka jelita cienkiego polega na tym, że błona

mięśniowa jelita cienkiego wykazuje okresowe zmiany

mięśniowa jelita cienkiego wykazuje okresowe zmiany

napięcia, skurcze odcinkowe i skurcze perystaltyczne.

napięcia, skurcze odcinkowe i skurcze perystaltyczne.

Skurcze perystaltyczne zapewniają przesuwanie się

Skurcze perystaltyczne zapewniają przesuwanie się

treści jelitowej od żołądka w kierunku odbytnicy. Fala

treści jelitowej od żołądka w kierunku odbytnicy. Fala

perystaltyczna powstaje pod wpływem

perystaltyczna powstaje pod wpływem

mechanicznego podrażnienia receptorów w błonie

mechanicznego podrażnienia receptorów w błonie

śluzowej i pobudzenia komórek nerwowych splotu

śluzowej i pobudzenia komórek nerwowych splotu

warstwy mięśniowej.

warstwy mięśniowej.

background image

Jak przesuwają się skurcze

Jak przesuwają się skurcze

perystaltyczne i co to jest

perystaltyczne i co to jest

odruch żo

odruch żo

ł

ł

ądkowo-krętniczy?

ądkowo-krętniczy?

Skurcze perystaltyczne rozpoczynające się w

Skurcze perystaltyczne rozpoczynające się w

dwunastnicy przesuwają się z prędkością

dwunastnicy przesuwają się z prędkością

25cm/s przez kolejne odcinki jelita cienkiego i

25cm/s przez kolejne odcinki jelita cienkiego i

grubego aż do odbytnicy. Gromadząca się

grubego aż do odbytnicy. Gromadząca się

teść w jelicie cienkim doprowadza do wzrostu

teść w jelicie cienkim doprowadza do wzrostu

ciśnienia w jelicie krętym, otwarcia zastawki

ciśnienia w jelicie krętym, otwarcia zastawki

krętniczo-kątniczej i opróżniania się jelita.

krętniczo-kątniczej i opróżniania się jelita.

Otwieranie się zastawki krętniczo-kątniczej z

Otwieranie się zastawki krętniczo-kątniczej z

chwilą rozpoczęcia opróżniania się żołądka

chwilą rozpoczęcia opróżniania się żołądka

nosi nazwę odruchu żołądkowo-krętniczego.

nosi nazwę odruchu żołądkowo-krętniczego.

Odruch ten powstaje za pośrednictwem

Odruch ten powstaje za pośrednictwem

nerwów błędnych.

nerwów błędnych.

background image

Co uczestniczy w trawieniu

Co uczestniczy w trawieniu

jelitowym i jak jest wydzielany

jelitowym i jak jest wydzielany

sok jelitowy?

sok jelitowy?

W trawieniu w jelicie cienkim uczestniczą:

W trawieniu w jelicie cienkim uczestniczą:

sok jelitowy, sok trzustkowy, żółć.

sok jelitowy, sok trzustkowy, żółć.

Sok jelitowy wydzielany jest pod wpływem

Sok jelitowy wydzielany jest pod wpływem

bezpośredniego podrażnienia błony

bezpośredniego podrażnienia błony

śluzowej przez przesuwającą się treść

śluzowej przez przesuwającą się treść

jelitową i pośrednio pod wpływem

jelitową i pośrednio pod wpływem

pobudzającego działania hormonów

pobudzającego działania hormonów

żołądkowo-jelitowych.

żołądkowo-jelitowych.

background image

Jakie enzymy występują w soku

Jakie enzymy występują w soku

jelitowym?

jelitowym?

W soku jelitowym występują

W soku jelitowym występują

:

:

aminopeptydazy rozkładające peptydy do

aminopeptydazy rozkładające peptydy do

aminokwasów;

aminokwasów;

enzymy rozkładające kwasy nukleinowe do pentoz,

enzymy rozkładające kwasy nukleinowe do pentoz,

zasad purynowych i pirimidynowych oraz kwasu

zasad purynowych i pirimidynowych oraz kwasu

fosforowego;

fosforowego;

enzymy rozkładające wielocukry i dwucukry do

enzymy rozkładające wielocukry i dwucukry do

jednocukrów;

jednocukrów;

lipaza hydrolizująca tłuszcze obojętne do kwasów

lipaza hydrolizująca tłuszcze obojętne do kwasów

tłuszczowych i glicerolu.

tłuszczowych i glicerolu.

Sok jelitowy wydzielany w ciągu doby w ilości od 3 do 6L

Sok jelitowy wydzielany w ciągu doby w ilości od 3 do 6L

ma odczyn zasadowy. Wpływa on na hydrolizę i

ma odczyn zasadowy. Wpływa on na hydrolizę i

alkalizację składników pokarmowych oraz doprowadza

alkalizację składników pokarmowych oraz doprowadza

ciśnienie osmotyczne treści jelitowej do izotonicznego.

ciśnienie osmotyczne treści jelitowej do izotonicznego.

background image

Jakie enzymy występują w soku

Jakie enzymy występują w soku

trzustkowym?

trzustkowym?

Sok trzustkowy

Sok trzustkowy

- wydzielina zewnętrzna trzustki

- wydzielina zewnętrzna trzustki

przedostająca się przez przewód trzustkowy i

przedostająca się przez przewód trzustkowy i

bańkę wątrobowo-trzustkową do dwunastnicy.

bańkę wątrobowo-trzustkową do dwunastnicy.

Sok trzustkowy bogaty w węglowodany zawiera

Sok trzustkowy bogaty w węglowodany zawiera

:

:

trypsynogen i chymotrypsynogen - nieaktywne

trypsynogen i chymotrypsynogen - nieaktywne

enzymy proteolityczne, które są zamieniane na

enzymy proteolityczne, które są zamieniane na

trypsynę i chymotrypsynę;

trypsynę i chymotrypsynę;

rybonukleazę i deoksyrybonukleazę - enzymy

rybonukleazę i deoksyrybonukleazę - enzymy

trawiące kwasy rybonukleinowy i

trawiące kwasy rybonukleinowy i

dezoksyrybonukleinowy;

dezoksyrybonukleinowy;

alpha-amylazę - enzym rozkładający wielocukry do

alpha-amylazę - enzym rozkładający wielocukry do

dwucukrów;

dwucukrów;

lipazę - enzym hydrolizujący tłuszcze roślinne i

lipazę - enzym hydrolizujący tłuszcze roślinne i

zwierzęce do kwasów tłuszczowych i glicerolu.

zwierzęce do kwasów tłuszczowych i glicerolu.

background image

Jakie są fazy wydzielania soku

Jakie są fazy wydzielania soku

trzustkowego?

trzustkowego?

Trzustka wydziela sok pod wpływem impulsów

Trzustka wydziela sok pod wpływem impulsów

nerwowych i czynników humoralnych w trzech fazach:

nerwowych i czynników humoralnych w trzech fazach:

Głowowej - rozpoczynającej się wówczas, kiedy pokarm

Głowowej - rozpoczynającej się wówczas, kiedy pokarm

jest w jamie ustnej. Nerwem wydzielniczym dla trzustki

jest w jamie ustnej. Nerwem wydzielniczym dla trzustki

jest nerw X;

jest nerw X;

Żołądkowej - przechodzenie treści z żo

Żołądkowej - przechodzenie treści z żo

ł

ł

ądka do

ądka do

dwunastnicy wywołuje wydzielanie przez błonę śluzową

dwunastnicy wywołuje wydzielanie przez błonę śluzową

dwunastnicy do krwi cholecystokininy, która pobudza

dwunastnicy do krwi cholecystokininy, która pobudza

trzustkę do

trzustkę do

wydzielania soku bogatego w enzymy;

wydzielania soku bogatego w enzymy;

Jelitowej - zwiększenie się odczynu kwaśnego w

Jelitowej - zwiększenie się odczynu kwaśnego w

dwunastnicy powoduje wydzielanie drugiego aktywnego

dwunastnicy powoduje wydzielanie drugiego aktywnego

hormonu sekretyny, która po przedostaniu się drogą krwi

hormonu sekretyny, która po przedostaniu się drogą krwi

do trzustki pobudza do wydzielania soku trzustkowego

do trzustki pobudza do wydzielania soku trzustkowego

ubogiego w enzymy, ale o znacznej zawartości

ubogiego w enzymy, ale o znacznej zawartości

wodorowęglanów. Zwiększa również wydzielanie żółci,

wodorowęglanów. Zwiększa również wydzielanie żółci,

hamuje skurcze błony mięśniowej żołądka i hamuje

hamuje skurcze błony mięśniowej żołądka i hamuje

wydzielanie HCL przez gruczoły błony śluzowej żołądka.

wydzielanie HCL przez gruczoły błony śluzowej żołądka.

background image

Gdzie jest wytwarzana żó

Gdzie jest wytwarzana żó

ł

ł

ć,

ć,

jak odp

jak odp

ł

ł

ywa do jelita, i jaki ma

ywa do jelita, i jaki ma

sklad?

sklad?

Żółć wytwarzana w wątrobie odpływa do

Żółć wytwarzana w wątrobie odpływa do

dwunastnicy przez:

dwunastnicy przez:

przewodziki żółciowe,

przewodziki żółciowe,

przewód wątrobowy prawy i lewy,

przewód wątrobowy prawy i lewy,

przewód wątrobowy wspólny,

przewód wątrobowy wspólny,

przewód żółciowy wspólny i

przewód żółciowy wspólny i

bańkę wątrobowo-trzustkową.

bańkę wątrobowo-trzustkową.

Sk

Sk

ł

ł

ad żó

ad żó

ł

ł

ci: kwasy żó

ci: kwasy żó

ł

ł

ciowe (cholowy,

ciowe (cholowy,

dezoksycholowy, chenodezoksycholowy),

dezoksycholowy, chenodezoksycholowy),

barwniki żó

barwniki żó

ł

ł

ciowe ( bilirubina i biliwerdyna),

ciowe ( bilirubina i biliwerdyna),

fosfolipidy, cholesterol, elektrolity.

fosfolipidy, cholesterol, elektrolity.

background image

Jaka rolę odgrywają sole

Jaka rolę odgrywają sole

kwasów żó

kwasów żó

ł

ł

ciowych?

ciowych?

Sole kwasów żółciowych wydzielane do światła jelita

Sole kwasów żółciowych wydzielane do światła jelita

zmniejszają napięcie powierzchniowe, łączą się z

zmniejszają napięcie powierzchniowe, łączą się z

produktami lipolizy (kwasami tłuszczowymi o

produktami lipolizy (kwasami tłuszczowymi o

długich łańcuchach i monoglicerydami), aktywują

długich łańcuchach i monoglicerydami), aktywują

lipazę (enzym hydrolizujący tłuszcze).

lipazę (enzym hydrolizujący tłuszcze).

Niektóre związki wydzielane do żółci jak: sole

Niektóre związki wydzielane do żółci jak: sole

kwasów żółciowych, cholesterol, bilirubina i

kwasów żółciowych, cholesterol, bilirubina i

urobilinogen wchłaniane są do krwi w jelicie

urobilinogen wchłaniane są do krwi w jelicie

cienkim, następnie powracają przez żyłę wrotną

cienkim, następnie powracają przez żyłę wrotną

do wątroby, są wychwytywane przez komórki

do wątroby, są wychwytywane przez komórki

wątrobowe i wydzielane do żółci.

wątrobowe i wydzielane do żółci.

background image

Jak dochodzi do opróżniania

Jak dochodzi do opróżniania

pęcherzyka żóciowego?

pęcherzyka żóciowego?

W okresach pomiędzy trawieniem pokarmów mięsień

W okresach pomiędzy trawieniem pokarmów mięsień

zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) jest

zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) jest

skurczony, żółć gromadzi się wówczas w pęcherzyku

skurczony, żółć gromadzi się wówczas w pęcherzyku

żółciowym, gdzie ulega kilkakrotnemu zagęszczeniu

żółciowym, gdzie ulega kilkakrotnemu zagęszczeniu

dzięki resorpcji wody.

dzięki resorpcji wody.

W czasie opróżniania żołądka za pośrednictwem

W czasie opróżniania żołądka za pośrednictwem

nerwu X występuje odruchowy rozkurcz mięśnia

nerwu X występuje odruchowy rozkurcz mięśnia

zwieracza Oddiego i jednoczesny skurcz błony

zwieracza Oddiego i jednoczesny skurcz błony

mięśniowej pęcherzyka żółciowego. Następnie

mięśniowej pęcherzyka żółciowego. Następnie

cholecystokinina tworząca się w dwunastnicy i

cholecystokinina tworząca się w dwunastnicy i

krążąca we krwi wywołuje

krążąca we krwi wywołuje

również skurcz błony

również skurcz błony

mięśniowej pęcherzyka, dochodzi do jego opróżniania

mięśniowej pęcherzyka, dochodzi do jego opróżniania

i odpływu żółci do dwunastnicy.

i odpływu żółci do dwunastnicy.

background image

Jaka jest rola zastawki

Jaka jest rola zastawki

krętniczo-kątniczej i kiedy

krętniczo-kątniczej i kiedy

otwiera się?

otwiera się?

Pomiędzy jelitem cienkim a grubym znajduje

Pomiędzy jelitem cienkim a grubym znajduje

się zastawka krętniczo-kątnicza. W

się zastawka krętniczo-kątnicza. W

warunkach fizjologicznych uniemożliwia ona

warunkach fizjologicznych uniemożliwia ona

cofanie się treści z jelita grubego do

cofanie się treści z jelita grubego do

cienkiego.

cienkiego.

Zastawka otwiera się kiedy przechodzi przez

Zastawka otwiera się kiedy przechodzi przez

nią fala perystaltyczna (zwłaszcza w okresie

nią fala perystaltyczna (zwłaszcza w okresie

opróżniania się żołądka - odruch żołądkowo-

opróżniania się żołądka - odruch żołądkowo-

krętniczy).

krętniczy).

background image

background image

Jakie procesy zachodzą w

Jakie procesy zachodzą w

jelicie grubym?

jelicie grubym?

W jelicie grubym zachodzi:

W jelicie grubym zachodzi:

wchłanianie wody z treści jelita grubego;

wchłanianie wody z treści jelita grubego;

wchłanianie elektrolitów, witamin i

wchłanianie elektrolitów, witamin i

aminokwasów;

aminokwasów;

formowanie kału;

formowanie kału;

namnażanie się bakterii wytwarzających

namnażanie się bakterii wytwarzających

zarówno związki niezbędne dla

zarówno związki niezbędne dla

organizmu jak i toksyczne.

organizmu jak i toksyczne.

background image

Jak dochodzi do oddawania

Jak dochodzi do oddawania

ka

ka

ł

ł

u?

u?

U dzieci w 1-wszym roku życia kał

U dzieci w 1-wszym roku życia kał

wypełniający odbytnicę rozciąga jej

wypełniający odbytnicę rozciąga jej

ściany i może dojść na drodze

ściany i może dojść na drodze

odruchowej do mimowolnego oddawania

odruchowej do mimowolnego oddawania

kału.

kału.

W okresie późniejszym wykształca się w

W okresie późniejszym wykształca się w

obrębie wyższych pięter OUN

obrębie wyższych pięter OUN

mechanizm kontrolujący oddawanie kału.

mechanizm kontrolujący oddawanie kału.

background image

Gdzie odbywa się proces

Gdzie odbywa się proces

wch

wch

ł

ł

aniania oraz jakie enzymy

aniania oraz jakie enzymy

trawią bia

trawią bia

ł

ł

ka i kwasy

ka i kwasy

nukleinowe?

nukleinowe?

Najwięcej składników pokarmowych wchłania

Najwięcej składników pokarmowych wchłania

się do krwi w jelicie cienkim, na zasadzie

się do krwi w jelicie cienkim, na zasadzie

dyfuzji lub aktywnego transportu.

dyfuzji lub aktywnego transportu.

Enzymami trawiącymi białka do aminokwasów

Enzymami trawiącymi białka do aminokwasów

są: trypsyna, enterokinaza, peptydazy.

są: trypsyna, enterokinaza, peptydazy.

Kwasy nukleinowe są rozkładane przez wiele

Kwasy nukleinowe są rozkładane przez wiele

enzymów trawiennych do pentoz, zasad

enzymów trawiennych do pentoz, zasad

purynowych i pirymidynowych oraz

purynowych i pirymidynowych oraz

fosforanów.

fosforanów.

background image

Jakie enzymy trawią

Jakie enzymy trawią

węglowodany i t

węglowodany i t

ł

ł

uszcze ?

uszcze ?

Węglowodany są trawione przez alfa-amylazy ślinową

Węglowodany są trawione przez alfa-amylazy ślinową

oraz trzustkową i wchłaniane w dwunastnicy i w

oraz trzustkową i wchłaniane w dwunastnicy i w

jelicie czczym w postaci monosacharydów, heksoz i

jelicie czczym w postaci monosacharydów, heksoz i

pentoz.

pentoz.

Enzymami trawiącymi tłuszcze są: lipaza, esteraza

Enzymami trawiącymi tłuszcze są: lipaza, esteraza

cholesterolowa, fosfolipaza. Trawienie tluszczów

cholesterolowa, fosfolipaza. Trawienie tluszczów

w

w

dwunastnicy i

dwunastnicy i

początkowym odcinku jelita cienkiego

początkowym odcinku jelita cienkiego

poprzedza ich rozdrobnienie przez żó

poprzedza ich rozdrobnienie przez żó

ł

ł

ć

ć

. Następnie

. Następnie

roz

roz

ł

ł

ożone

ożone

do monoglicerydów i kwasów t

do monoglicerydów i kwasów t

ł

ł

uszczowych

uszczowych

wnikają do komórek nab

wnikają do komórek nab

ł

ł

onka jelit( enterocytów). Tam

onka jelit( enterocytów). Tam

następuje resynteza do trójglicerydów. Trójglicerydy,

następuje resynteza do trójglicerydów. Trójglicerydy,

cholesterol i fosfolipidy są transportowane do krwi za

cholesterol i fosfolipidy są transportowane do krwi za

pośrednictwem ch

pośrednictwem ch

ł

ł

onki, w postaci kompleksów z

onki, w postaci kompleksów z

bia

bia

ł

ł

kami zw. chylomikronami.

kami zw. chylomikronami.

background image

Co to są lipoproteiny HDL i

Co to są lipoproteiny HDL i

LDL?

LDL?

Pomiędzy wątrobą i tkankami krew transportuje

Pomiędzy wątrobą i tkankami krew transportuje

cholesterol i trójglicerydy w postaci związków zw.

cholesterol i trójglicerydy w postaci związków zw.

lipoproteinami.

lipoproteinami.

Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) zawierają mało

Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) zawierają mało

trójglicerydów i cholesterolu oraz dużo białek.

trójglicerydów i cholesterolu oraz dużo białek.

Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) zawierają dużo

Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) zawierają dużo

cholesterolu i mało białek. W czasie przechodzenia

cholesterolu i mało białek. W czasie przechodzenia

przez śródbłonek naczyń tętniczych są one utleniane

przez śródbłonek naczyń tętniczych są one utleniane

i w tej postaci uszkadzają komórki śródb

i w tej postaci uszkadzają komórki śródb

ł

ł

onka. W

onka. W

miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyń tętniczych

miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyń tętniczych

przylepiają się trombocyty tworząc agregaty.

przylepiają się trombocyty tworząc agregaty.

background image

Gdzie są wch

Gdzie są wch

ł

ł

aniane: woda,

aniane: woda,

jony i witaminy?

jony i witaminy?

Woda oraz jony sodu i chloru są wchłaniane w jelicie

Woda oraz jony sodu i chloru są wchłaniane w jelicie

cienkim i częściowo w grubym.

cienkim i częściowo w grubym.

Jony wapniowe, magnezowe i żelazowe są

Jony wapniowe, magnezowe i żelazowe są

wchłaniane w górnym odcinku jelita cienkiego.

wchłaniane w górnym odcinku jelita cienkiego.

Jony żelazowe w komórkach błony śluzowej

Jony żelazowe w komórkach błony śluzowej

dwunastnicy i jelita czczego wiążą się z

dwunastnicy i jelita czczego wiążą się z

apoferrytyną i tam są magazynowane w postaci

apoferrytyną i tam są magazynowane w postaci

ferrytyny.

ferrytyny.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach - A, D, E i K są

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach - A, D, E i K są

wchłaniane w jelicie cienkim w obecności tłuszczów

wchłaniane w jelicie cienkim w obecności tłuszczów

i żółci. Witaminy rozpuszczalne w wodzie są szybko

i żółci. Witaminy rozpuszczalne w wodzie są szybko

wchłaniane do krwi. Witamina B12 wchłania się w

wchłaniane do krwi. Witamina B12 wchłania się w

jelicie krętym wcześniej łącząc się w żołądku ze

jelicie krętym wcześniej łącząc się w żołądku ze

swoistym białkiem zw. czynnikiem wewnętrznym.

swoistym białkiem zw. czynnikiem wewnętrznym.

background image

Jaką rolę spe

Jaką rolę spe

ł

ł

nia wątroba?

nia wątroba?

Wątroba

Wątroba

zbudowana

zbudowana

w 80% z

w 80% z

komórek miąższowych

komórek miąższowych

(hepatocytów), w 16% z komórek siateczkowo-

(hepatocytów), w 16% z komórek siateczkowo-

śródbłonkowych gwiaździstych (Browicza-Kupffera) i w

śródbłonkowych gwiaździstych (Browicza-Kupffera) i w

4% z komórek nabłonka dróg żółciowych

4% z komórek nabłonka dróg żółciowych

pełni w

pełni w

organizmie następujące funkcje:

organizmie następujące funkcje:

filtru dla związków wchłoniętych z przewodu

filtru dla związków wchłoniętych z przewodu

pokarmowego do krwi i dla związków uwolnionych do

pokarmowego do krwi i dla związków uwolnionych do

krwi w innych układach i narządach,

krwi w innych układach i narządach,

zewnątrzwydzielniczą związaną z powstawaniem żółci i

zewnątrzwydzielniczą związaną z powstawaniem żółci i

jej wydzielaniem do dwunastnicy,

jej wydzielaniem do dwunastnicy,

wewnątrzwydzielniczą polegającą na wydzielaniu do

wewnątrzwydzielniczą polegającą na wydzielaniu do

krwi i chłonki ich składników

krwi i chłonki ich składników

magazynu związków niezbędnych do prawidłowego

magazynu związków niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania organizmu (glikogen jest

funkcjonowania organizmu (glikogen jest

magazynowany w wątrobie w największych ilościach).

magazynowany w wątrobie w największych ilościach).


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenia 5 23.11.2007 praca domowa 2, cwiczenia - dr skladowski
cwiczenia 5 23.11.2007 praca domowa, cwiczenia - dr skladowski
cwiczenia 5 23.11.2007, cwiczenia - dr skladowski
Podstawy rekreacji ćwiczenia 23 01 10x
Ćwiczenie nr 1 (Access 2007)
23 25
23 25
cwiczenia 10 25.01.2008, cwiczenia - dr skladowski
23 25
Ćwiczenia 8 (23 01 15)
Ćwiczenie 23, Studia, 1 rok, od Magdy, FIZYKA, Fizyka, Labolatorium
ĆWICZENIE25, ĆWICZENIE NR 25
Filozofia przyrody ćwiczenia, rok I, semestr I (2007 2008)
Hakin9 23 (03 2007) PL
07 gestalt - kognitywizm 23.02.2007 - 02.03.2007, JĘZYKOZNAWSTWO, Notatki

więcej podobnych podstron