cukry cz 2 st

background image

Glukoneogeneza

Proces syntezy glukozy z niecukrowych substratów

.

Ważny szlak metaboliczny w mózgu i erytrocytach –
glukoza stanowi tam jedyny materiał energetyczny.

Dzienne zapotrzebowanie mózgu – 120 g glukozy
całego organizmu – 160 g glukozy

Ilość glukozy dostępnej z glikogenu – około 190 g
(zapas dobowy).

Aby przeżyć dłuższy okres głodowania organizm musi
wytwarzać glukozę z innych cząsteczek.

background image

w hepatocytach wątroby
w komórkach nerek

Szybkość zachodzenia glukoneogenezy jest
zwiększana podczas wysiłku fizycznego i głodu.

Glukoneogeneza

background image

Glukoneogeneza

- synteza glukozy z

niecukrowych substratów:

aminokwasów, glicerolu, mleczanu. W
cytoplazmie.

pirogronian glukoza

Glukoneogeneza nie jest dokładnym
odwróceniem
glikolizy, bo 3 etapy glikolizy są nieodwracalne.

background image

ATP

GTP

ATP

ATP

background image

Nieodwracalne reakcje glikolizy

:

1. Aktywacja cząsteczki glukozy przy udziale

heksokinazy

glukoza +

ATP

-> glukozo-6-P + ADP

3. Dodatkowe ufosforylowanie (

fosfofruktokinaza-1

)

fruktozo-6-P +

ATP

-> fruktozo-1,6-bis-P + ADP

10.Przekazanie reszty fosforanowej (ostatnia reakcja
glikolizy) (

kinaza pirogronianowa

)

fosfoenolopirogronian

+ ADP ->

pirogronian + ATP

background image

1. Heksokinasa
3. Fosfofruktokinaza-1
10. Kinaza pirogronianowa

Nieodwracalne reakcje glikolizy – enzymy:

background image

pirogronian

szczawiooctan

mitochondrium

cytoplazm
a

szczawiooctan

glukoza

Lokalizacja glukoneogenezy

background image

Pierwsza reakcja glukoneogenezy

(dziesiąta reakcja glikolizy,nieodwracalna, 2 etapy)

pirogronian + CO

2

+

ATP

szczawiooctan + ADP + Pi

karboksylaza

pirogronianowa

1 etap: w mitochondrium
Karboksylacja pirogronianu do szczawiooctanu

background image

dehydrogenaza

jabłczanowa

Przeniesienie szczawiooctanu do cytoplazmy:

szczawiooctan jabłczan jabłczan szczawiooctan

mitochondrium

cytoplazma

NADH +2H

+

NAD

+

NAD

+

NADH +2H

+

background image

szczawiooctan

+

GTP

fosfenolopirogronian + GDP + CO

2

karboksykinaza

fosfoenolopirogronianowa

2 etap: w cytoplazmie

~

background image

hydroliza Pi

fruktozo-1,6-bis-P

fruktozo-6-P

+ Pi

fruktozo-1,6-

bisfosfataza

Trzecia reakcja glikolizy

fruktozo-6-P + ATP fruktozo-1,6-bis-P +
ADP

Obejście:

background image

   glukoza + ATP glukoza-6-P + ADP

Glukozo-6-fosfataza jest tylko w wątrobie i nerkach

Pierwsza reakcja glikolizy

Obejście:

 glukozo-6-P + H

2

O glukoza + P

i

glukozo-6-fosfataza

background image

Glukoneogeneza a glikoliza

background image

Glukoneogeneza a glikoliza c.d.

g

li

k

o

li

za

g

lu

k

o

n

e

o

g

e

n

e

za

background image

Glukoneogeneza a glikoliza c.d.

background image

Różne enzymy w glikolizie i glukogenezie:

glikoliza

glukoneogeneza

heksokinaza

glukozo-6-fosfataza

fosfofruktokinaza-1 fruktozo-1,6-bisfosfataza

kinaza

pirogronianowa

1.karboksylaza

pirogronianowa

2.karboksykinaza

fosfoenolopirogronianow
a

background image

Glukoneogeneza a glikoliza

pirogronian

glukoz
a

glikoliz
a

glukoneogene
za

BILANS GLUKONEOGENEZY

Powstanie 1 cz glukozy z 2 cz pirogronianu  wymaga:

rozpadu 4 cz ATP i 2 GTP

zużycia 2 cz NADH +2H

+

background image

pirogronian

Glukozo-6-P

glukoza

glikogen

background image

Regulacja glikoliza-glukoneogeneza

Szybkość

glikolizy

zależy od stężenia glukozy.

Szybkość

glukoneogenezy

zależy od stężenia mleczanu

i innych prekursorów glukozy.

Gdy występuje zapotrzebowanie na energię – glikoliza.
Gdy jest nadmiar energii – glukoneogeneza.

Ładunek energetyczny komórki decyduje, który szlak
będzie aktywny.

background image

Regulacja glikoliza-glukoneogeneza

Regulacja jest związana z aktywnościa 2 enzymów:
1. Fosfofruktokinazy-1
2. Fruktozo-1,6-bisfosfataza

fosfofruktokinaza-1 – fosforyluje
fruktozo-1,6-bis-fosfataza – hydrolizuje

background image

Głównym regulatorem jest fruktozo-2,6-
bisfosforan.
Fruktozo-2,6-bisfosforan

nie leży bezpośrednio na

żadnym z tych szlaków i nie jest prekursorem
żadnego innego związku występującego w
glikolizie lub
glukoneogenezie.
Powstaje z glukozo-6-P kiedy potrzeba i
przechodzi ponownie w glukozo-6-P, gdy jest
niepotrzebny.
Jest aktywatorem

fosfofruktokinazy-1,

a więc

ścieżki glikolizy.

background image

glikoliza

glukoneogeneza

Fruktozo-2,6-bis-P

fosfofruktokinaza-1

Fruktozo-1,6-bis-fosfataza

Fruktozo-2,6-
bisfosfataza

Fosfofruktokinaza-2

promuje glikolizę

hamuje glukoneogenezę

Aktywuje fosfofruktokinazę-1

background image

glikoliza

glukoneogeneza

Fruktozo-1,6-bis-
fosforan

Fruktozo-6-fosforan

Fosfofrukto-
kinaza-1

Fruktozo-1,6-
bisfosfataza

background image

Glikogenez
a

Glikogen – polimer glukozy.

background image
background image

Glikogen – rezerwa energetyczna

Nadmiar glukozy we krwi – synteza glikogenu w wątrobie
i mięśniach – materiał zapasowy (ziarna w cytozolu)
.

glikogen

n

+ glukoza

glikogen

n+1

Glikogen umożliwia utrzymanie między posiłkami
stałego poziomu glukozy we krwi.
Uwalnianie glukozy z glikogenu zachodzi dużo szybciej
niż otrzymywanie ATP z tłuszczu.

background image

Etapy glikogenezy:

1. glukoza
+ATP

glukozo-6-P +
ADP

glukokinaza

2. glukozo-6-P

glukozo-1-P

fosfoglukomutaza

3. glukozo-1-P+UTP

UDP-G + PP

4. UDP-
G+glikogen

n

syntaza glikogenu

glikogen

n+1

+ UDP

fosforylaza

UDP-G

urydynodifosfo-

glukoza

background image

glukozo-6-fosforan

UDP-G
+ glikogen

n

glikogen

n+1

+ UDP

glukoza

ATP (z wątroby)

ADP

UTP

PP

glukozo-1-fosforan

ADP

ATP

urydynodifosfo-

glukoza

syntaza

glikogenu

Przyłączenie

1 reszty glukozy

zużycie 2 cz ATP

glukokinaza

fosfoglukomutaza

fosforylaza

background image

istniejący łańcuch
– akceptor reszty
glukozylowej

transferaza przenosi resztę
glukozylową z UDP na istniejący
łańcuch

Synteza glikogenu

Inicjator – białko glikogenina

background image

Powstawanie rozgałęzień

Transglikozylaza –enzym rozgałęziający

background image

Glikogen z wątroby i mięśni jest zamieniany w
glukozo-1-P, a następnie w glukozo-6-P.
Jest to proces hydrolizy, nie wymaga energii.

Potrzebne 2 enzymy:
1.Fosforylaza glikogenowa
2.Enzym usuwający rozgałęzienia

Glikogenoliza
uwalnianie glukozy z glikogenu

background image

Rozkład
glikogen
u

glukozo-1-fosforan

glukoza

glikogen

glukozo-6-fosforan

Fosforylaza
glikogenowa

fosfoglukomutaza

glukozo-6-fosfataza

Obecna w wątrobie,
ale nie w mięśniach

+P
i

do krwi

do glikolizy

background image

dehydrogenaza
pirogronianowa

dehydrogenaza
mleczanowa

glukozo-6-fosfataza

background image

Odwracalny proces powstawania i rozkładu glikogenu

glukozo-6-P

glukozo-1-P

glikogen

glukoza

background image

Ważne hormony w regulacji poziomu cukru we krwi:

Insulina

– wytwarzana w trzustce

Adrenalina

– wytwarzana w nadnerczach

Glukagon

- wytwarzany w trzustce

glukoza glikogen

adrenalina
glukagon

insulina

background image

Kontrola metabolizmu glikogenu

Sprowadza się do regulacji 2 enzymów:

fosforylazy glikogenu (rozkład)

syntazy glikogenu (synteza)

Regulacja zachodzi na drodze:
1.Kontroli allosterycznej (ATP, Glukozo-6-P, AMP)
2.Kowalencyjnej modyfikacji enzymów
3.Kontroli hormonalnej

background image

1. Syntaza glikogenu

Syntaza a - aktywna (nieufosforylowana)
Syntaza b - nieaktywna (ufosforylowana)

Fosforylację katalizuje

kinaza białkowa A

(PKA),

zależna od cAMP.

2. Fosforylaza glikogenu

Fosforylaza a - aktywna (ufosforylowana)
Fosforylaza b - nieaktywna (nieufosforylowana)

background image

cyklaza adenylanowa

fosfodiesteraza

background image

Stężenie cAMP regulują hormony:

Insulina

- wydzielana przez trzustkę w odpowiedzi na

wysoki poziom cukru we krwi.

Glukagon

- wydzielany przez trzustkę w odpowiedzi na

niski poziom cukru we krwi.

Adrenalina

– wydzielana przez gruczoły dokrewne w

razie stresu lub zagrożenia.

background image

Glukagon

Podnosi poziom glukozy we krwi przez:

rozkład glikogenu (

glikogenolizę

) w wątrobie

background image

Insulina

Główna funkcja – wspomaganie transportu cukrów
przez błony komórkowe do komórek mięśniowych i
adipocytów.

Promuje procesy anaboliczne

: syntezę glikogenu,

kwasów tłuszczowych i białek.

Hamuje procesy kataboliczne

:

rozkład glikogenu i tłuszczów.

background image

Adrenalina

Hormon i neuroprzekaźnik katecholaminowy.

wydziela się w warunkach stresu
reguluje poziom glukozy we krwi, poprzez nasilenie
rozkładu glikogenu.

background image

Regulacja aktywności kinazy białkowej A

Enzymy ufosforylowane - w przemianach katabolicznych
Enzymy nie ufosforylowane - w przemianach anabolicznych

Fosforylacja enzymów

background image

adrenalin
a

glukagon

Zahamowanie
syntezy glikogenu

Niski poziom glukozy lub stres

glukagon lub adrenalina wiążą się ze swoimi receptorami

background image

adrena-
lina

glukago
n

Zahamowanie

syntezy glikogenu

Degradacja

glikogenu

Niski poziom glukozy

background image

Synteza
glikogenu

Zahamowanie
degradacji glikogenu

Wysoki poziom glukozy

background image
background image

Interkonwersja cukrów

Dwucukry w naszym pożywieniu:

sacharoza = glukoza + fruktoza

laktoza = glukoza + galaktoza

Galaktoza i fruktoza mogą przejść w glukozę.

Ponieważ cukry mogą przechodzić w siebie nawzajem
nie ma cukrów niezbędnych. Z każdej heksozy można
otrzymać glukozę.

background image

Podsumowanie metabolizmu węglowodanów

Cukry

glukoza, fruktoza,

galaktoza

magazyno-

wany

w wątrobie

i mięśniach

do krwi

i mózgu

mleczan

pirogronian

glikogen

Glukozo-6-P

glukoza

background image

Profil metaboliczny mięśni

Mięśnie mogą wykorzystywać:

Glukozę

Kwasy tłuszczowe

Ciała ketonowe

Mięśnie zawierają duży zapas glikogenu.
Glikogen glukozo-6-P glikoliza

glukoza

W mięśniach nie powstaje glukoza i dlatego jej nie
eksportują do innych tkanek.

X

background image

Źródła energii dla mięśni

Fosfokreatyna
Glikogen (z mięśni i wątroby)
Oddychanie komórkowe

background image

Glikoliza beztlenowa – powstaje zredukowany
NADH+H

+

Aby glikoliza mogła dalej zachodzić

dehydrogenaza mleczanowa

w mięśniach utlenia

NADH+H

+

do NAD

+

glukoza

2 cz. pirogronianu

2 cz. mleczanu

Dehydrogenaza mleczanowa

background image

W aktywnie pracującym mięśniu szybkość glikolizy
znacznie przekracza szybkość cyklu Krebsa.

Powstaje dużo mleczanu

do wątroby glukoza

powrót do mięśni

background image

Metabolizm glikogenu po posiłku

glukoza

glikogen

pirogronian

background image

Metabolizm glikogenu w czasie
intensywnego
wysiłku

glukoza

glikogen

pirogronian

mleczan

background image

Zużycie glikogenu w pracującym
mięśniu

background image

Substrat

Względn

a

szybkość

Fosfokreatyn
a

100

Bezpośrednie przeniesienie
fosforanu

Glikogen

55

Fosforoliza, powstawanie G-1-P,
glikoliza, mleczan

Glukoza

(glikoliza
tlenowa)

23

Ograniczona przez szybkość

przechodzenia glukozy przez
błony, glikolizy i utleniania
komórkowego

Kwasy
tłuszczowe

10

Lipoliza, transport do
mitochondrium i utlenianie
komórkowe

Szybkość syntezy ATP z różnych substratów

background image

Skąd mięśnie czerpią energię w różnych rodzajach
wysiłku?

fosfokreatyna

glikogen

kwasy
tłuszczowe

background image

Skąd mięśnie czerpią energię w różnych rodzajach
wysiłku?


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyznaczenie współczynnika indukcji1, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Procesor 80386, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa temperaturowego, Politechnika Cz˙stochowska
Pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru a, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Regulacja predkosci silnika bocznikowego, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
pom czestotliwosci, Porada Krzysztof POMIARY CZ˙STOTLIWO˙CI Politechnika wroc˙awska
Badanie kaskady zaworowej, Politechnika Cz˙stochowska
Badanie absorbcji energii promieniowania g w miedzi i w ołowiu, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
TECHNOLOGI WODY I ŚCIEKÓW, KOAGULACJA - M˙tno˙˙ lub barw˙ wody powoduj˙ cz˙stki sta˙e - zawiesiny or
Badanie indukcyjnych urzadzen grzejnych, Politechnika Cz˙stochowska
Cukry cz II
Fiz rezonans, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Wyznaczanie widma promieniowania g, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
OP BADANIE WIDM OPTYCZNYCH PRZY POMOCY SPEKTROSKOPU, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
Fiz Planck, POLITECHNIKA CZ˙STOCHOWSKA
WY4POWYZ, Dr in˙. W˙adys˙aw Brzozowski Cz˙stochowa, 1.11.1995 r.

więcej podobnych podstron