Tworzenie Stron Internetowych1 pptx

background image

W OPARCIU O JĘZYK HTML

CZĘŚĆ I

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Tworzenie Stron

Internetowych

background image

D o k u m e n t H T M L ( s t r o n a i n t e r n e t o w a ) j e s t
z w y k ły m d o k u m e n t e m t e k s t o w y m o
u s t a l o n y m k o d o w a n i u z n a k ó w s k ła d a j ą c y m
s i ę z

e l e m e n t ó w

i

z n a c z n i k ó w

.

Z n a c z n i k i ( t a g i ) o k r e ś l a ją s p o s ó b
p r z e t w a r z a n i a i w y ś w i e t l a n i a i n f o r m a c j i
p r z e z p r z e g l ą d a r k ę ( n p . M o z i l l a F i r e f o x )

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Dokumenty HTML

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Dokumenty HTML

H TM L (a n g .

H y p e rTex t Ma r k u p L a ng u a g e ,

h i p e rt e ks t o wy ję z yk z n a c z n ik ó w

) t o j ęz y k

s kł a d a j ą c y s i ę z e z n a cz n ik ó w ( a n g . ta g s )
s to s o wa ny
do o p i s y wa ni a s tr o n W W W.

H TM L z o s ta ł op r a c o w a n y w 1 9 8 1 w CE RN
p r z e z Ti m a Be r n s -L ee .

O s ta t n ią we r s j ą je s t 4 . 0 1 o p a r ta o
k a s k a d o w e a r ku s z e s t yl ó w ( CSS ) .

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Dokumenty HTML

Dokumenty html odczytywane i
odpowiednio interpretowane przez
program wyświetlający można tworzyć
przy użyciu

Notatnika

lub za pomocą

edytorów stron WWW takich jak:

MS

FrontPage

,

Pajączek

lub system

zarządzania treścią –

Joomla

.

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Podstawowe pojęcia

S i e ć k o m p u t e r o w a

– t o z b i ó r k o m p u t e r ó w i

i n n y c h u r z ą d z e ń p o ł ą c z o n y c h z e s o b ą .
U m o żl i w i a p r z e k a z y w a n i e i n f o r m a c j i o r a z
u d o s t ę p n i a n i e z a s o b ó w.

L A N

( L o c a l A r e a N e t w o r k ) – s i e ć l o k a l n a

WA N

( Wi d e A r e a N e t w o r k ) – s i e ć r o z l e g ł a

W L A N

( Wi r e l e s s L o c a l A r e a N e t w o r k ) –

b e z p r z ew o d o w a s i e ć l o k a l n a

I n t e r n e t

– o g ó l n o ś w i a t o w a s i e ć k o m p u t e r o w a

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Podstawowe pojęcia

W W W

– We b ( Wo r l d W i d e We b ) – s y s t e m i n f o r m a c j i

o p a r t y n a p u b l i c z n y m d o s t ę p i e t z w. s t r o n y
i n t e r n e t o w e W W W ( j e s t t o u s ł u g a i n t e r n e t o w a ) .

S e r w e r

– s p e c j a l n y k o m p u t e r b ę d ą c y z a r z ą d c ą s i e c i

o r a z u m o ż l i w i a j ą c y k o r z y s t a n i e z j e g o z a s o b ó w
( p l i k ó w, b a z d a n y c h ) .

A d r e s I P

– n u m e r n a d a w a n y s i e c i k o m p u t e r o w e j

L A N, g r u p i e s i e c i l u b p o j e d y n c z e m u k o m p u t e r o w i
s i e c i I n t e r n e t . ( t z w. a d r e s p u b l i c z n y – n p .
8 9 . 4 8 . 7 4 . 1 7 6
) . K a ż d y k o m p u t e r s i e c i l o k a l n e j m a
n a d a w a n y a d r e s I P z p u l i p r y w a t n e j n p . 1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 1 2

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Podstawowe pojęcia

D N S

– s y s t e m n a z e w n i c t w a k o m p u t e r ó w w

I n t e r n e c i e p r z y j a z n y d l a u ż y t k o w n i k a . N p .
k o m p u t e r o w i o I P 2 1 7 .9 7 .2 1 6 .1 7 p r z y p i s a n a
je s t d o m e n a z s g r z e s k a . p l

h t t p

– j e d e n z p r o t o k o ł ó w p r z e s y ł a n i a

d a n y c h p r z e z i n t e r n e t , s łu ż y d o
p r z e g l ą d a n i a s t r o n w w w.

h t t p s

– s z y f r o w a n a w e r s j a p r o t o k o łu h t t p .

f t p

– p r o t o k ó ł k o m u n i k a c y j n y t r a n s f e r u

p l i k ó w

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Podstawowe pojęcia

J a v a S c r i p t

– j ę z y k p r o g r a m o w a n i a

s k r y p t o w e g o u m o ż l i w i a w p r o w a d z e n i e n a
s t r o n a c h w w w e l e m e n t ó w i n t e r a k t y w n y c h .

A p l e t ( s k r y p t )

– k r ó t k i p r o g r a m s t a n o w i ą c y

c z e ś ć d o k u m e n t u i n t e r n e t o w e g o w y k o n a n y
z a p o m o c ą j ę z y k a J a v a S c r i p t .

P H P

– o b i e k t o w y ję z y k p r o g r a m o w a n i a

z a p r o j e k t o w a n y d o g e n e r o w a n i a s t r o n
i n t e r n e t o w y c h . O p a r t y j e s t n a b a z a c h
d a n y c h n p . S Q L l u b M y S Q L .

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

D o k u m e n t h t m l z b u d o w a n y j e s t z k i l k u
p o d s t a w o w y c h

s e k c j i

o t w i e r a n y c h i z a m y k a n y c h

o d p o w i e d n i m i

z n a c z n i k a m i

( t a g a m i ) :

< h t m l >

: / / z n a c z n i k p o c z ą t k u d o k u m e n t u

< h e a d >

c z ę ś ć n a g ł ó w k o w a

< / h e a d >

< b o d y >

c i a ł o d o k u m e n t u

< / b o d y >

< / h t m l >

: / / z n a c z n i k k o ń c a d o k u m e n t u

Budowa dokumentu html

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

C zęś ć na głó wk o wa

head

zaw iera na stępujące

info r ma cj e:

<title>Ka mil a m o j a pierw sza str o na</title>

://ty tuł str o ny widz iany w pask u pr zeglądar k i

<title>Str o na I gr up y Infor m aty k i</title>

://ty tuł wid ziany w pask u p rzegląd ark i

<m eta nam e= "auth o r" co n tent="K am ila">
<m eta
nam e="G E NERATOR„ co n tent="no tepad">

Budowa części

head

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Description – opis strony
Keywords – słowa kluczowe

<meta name="title" content="strona o I
grupie informatyki klasy III gimnazjum">
<meta name="description"
content="Strona zawiera informacje o
uczniach ZS w Grzęsce">
<meta name="keywords"
content="Grzęska, ZS Grzęska, Klasa III
G">

Budowa części

head

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Opis kodowania strony w celu wyświetlania
polskich znaków diakrytycznych:

<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Language"
content="pl">

Stworzony dokument zapisujemy jako np.:

index.html

(strona1.html) stosując

kodowanie

UTF-8

Budowa części

head

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Wstawianie koloru tła i marginesów
strony:
(Przykład 1 - index.html)

<body

bgcolor

="red" leftmargin="20"

rightmargin="30" topmargin="30"
bottommargin="30">

Kolor może być oznaczany za pomocą
kodowania RB G
np.:

<body bgcolor="#OOCCFF„

Budowa części

Body

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Wstawianie koloru tła i marginesów
strony:
(Przykład 2 - index2.html)

<body background="foto/12.jpg"
leftmargin="20" rightmargin="30"
topmargin="30" bottommargin="30">

gdzie

foto

jest to folder w którym

umieszczona jest grafi ka tła

12.jpg

Budowa części

Body

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

W s t a w i a n i e p ł y w a j ą c e g o t e k s t u :

< c e n t e r >
< m a r q u e e d i r e c t i o n = " l e f t " b g c o l o r = " r e d "
w i d t h = " 1 0 0 0 " h e i g h t = " 2 0 " > S t r o n a K l a s y I I I
G i m n a z j u m < / m a r q u e e >
< / c e n t e r >

W s t a w i a n i e p o z i o m e j k r e s k i :

< h r a l i g n = " c e n t e r " s i z e = " 5 " c o l o r = " p i n k " >
l u b
< h r w i d t h = " 8 0 % " a l i g n = " c e n t e r " s i z e = " 1 0 "
c o l o r = " g r e e n " >
< b r > p r z e j ś c i e d o n o w e g o
w i e r s z a

Budowa części

Body

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

S t o s o w a n ie z n a c z n ik ó w wi e lk o ś c i a ka p it u h1 -h 7
< h 1 > To j e s t p ie r w s z y a k a p i t h 1< /h 1 >
< h 7 > To j e s t d r ug i a k a p i t h 7 </ h 7>

Fo r m a t o wa n i e t e ks t u z a p o m o c ą z n a c z n ik a fo n t :

< fo n t fa c e = "A r ia l " s iz e = "7 "
c ol o r =" r ed " > U c z y m y s ię I n f or m a ty k i< /f on t>
lu b
< fo n t fa c e = "T h o ma "
s i z e = "7 „ c ol o r = "g r ee n " > K la s a I I I G& n b s p
& n b s p & n bs p I nf o rm a t y ka </f o nt >

g d z i e & n b s j es t t o d o da tk o wa s p a c j a

Formatowanie tekstu

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

< p a l i g n = " c e n t e r " > < i > Te k s t < / i > < / p >

: / / w y r ó w n a n i e d o ś r o d k a i p o c h y l e n i e

< p
a l i g n = „ r i g h t " > < b > < u > Te k s t < / b > < / u > < /p >

: / / w y r ó w n a n i e d o p r a w e j , p o g r u b i e n i e i
p o d k r e ś l e n i e

D o m y ś l n i e t e k s t f o r m a t o w an y j e s t d o l e w e j .
We w n ą t r z a k a p i t u m o ż e m y r ó w n i e ż f o r m a t o w a ć
w i e l k o ś ć i r o d z a j c z c i on k i .

Formatowanie tekstu

AKAPIT

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

G r a fi k ę u m i e s z c z a m y w f o l d e r z e

f o t o -

i n d e x 2 . h t m l

< i m g s r c = " fo t o / 1 1 . jp g ”>

: / / w s t a w i a g r a fi k ę

< i m g s r c = " fo t o / 1 1 . jp g ” w i d t h = „ x ” h e i g h t = „ y ”
a l t = „ t e k s t o b j a ś n i e n i a ” a l i g n = „ t o p ” >

: / / f o r m a t o w a n i e g r a fi k i / a l i g n = „ m i d d l e ” ( b o t t o m -
d o l n a k r a w ę d ź ) - p o ło ż e n i e t e k s t u w s t o s u n k u d o
o b r a z k a /

< p a l i g n = „ c e n t e r ”> g r a fi k a < / p >

: / / j e ż e l i g r a fi k ę

w s ta w i m y w e w n ą t r z z n a c z n i k a p t o u z y s k a m y
o d o w i e d n i e j e j p o ł o ż e n i e

Wstawiane grafiki

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Do stron www: np.
<a href="http://zsgrzeska.pl">

Link do strony

ZS GRZĘSKA</a></br>

lub

<a href="www.wp.pl">Link do strony

WP</a><br>

Listy elektroniczne

<a href="mailto:zsgrzeska@gamil.com">

<img

src="foto/at.jpg" height="60”
widht="60"></

a>

<br>

Wstawiane odsyłaczy

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Do innej strony w serwisie:

<a href=„index2.html">

Przejdź do drugiej

strony

</a></br>

Lub powrót do strony głównej

<a href=„index.html">

Wróć do strony

głównej

</a></br>

Wstawiane odsyłaczy

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

<ol type="A"> („a” „1”)

<li> pierwszy element listy numerowanej</li>
<li> drugi element listy numerowanej</li>

<ol type="a">

<li> I element podlisty B</li>
<li> II element podlisty B</li>

</ol></ol>

Listy numerowane

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

<ul>

<li> I element listy punktowanej</li>
<li>II elment listy punktowanej</li>

<ul>

<li> I element podlisty</li>
<li> II element podlisty</li>

</ul></ul>

Listy punktowane

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

Służą do wprowadzania danych lub do
rozmieszczenie elementów na stronie.

Tabela składa się z wierszy, a każdy wiersz z
komórek.

<table border=„1" width="900" height="100"
align="center">

<tr>

://wstawiamy wiersz i trzy komórki

<td>

<td width="300" height="50"align="center"
bgcolor="red">treść</td>

://wstawiamy kolor komórki i jej treść

Tabele

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

< td w idth= "3 00 "
height= "5 0"align= "center"> < img
src= "foto/at.jpg" height= "6 0"
w idht= "8 0"> treść < /td>

://możemy również w stawić grafi kę i obrazek tła

< td w idth= "3 00 " height= "50 "align= "c enter"
bac k ground= "foto/11 .jpg"> <h1 > treść< /h1> < /td>
< /tr>
< tr>

:// wstaw iamy drugi wiersz

< td w idth= „3 0 0" height= "50 "align= "center"
bgc olor= „pink "> drugi wiersz</td>

< tr> < /table>

Tabele

background image

4.12.2021

Zespół Szkół w
Grzęsce
Marek Szymanowski

W drugim wierszu musi być tyle samo
komórek co w pierwszym.

Jeżeli chcemy, by w kolejnych wierszach buła
inna liczba komórek, to wstawiamy nową
tabelę.
W tabelach możemy formatować zawartość:

valign=„middle” (top, bottom)

– w pionie

lub

align=„center” – w poziomie

Tabele


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tworzenie Stron Internetowych pptx
tworzenie stron internetowych
Zasady tworzenia stron internetowych, Kurs Przewodnikowski GRANAT 2012, dokumenty
Kurs tworzenia stron internetowych
Polecenia do konsoli, webmaster tworzenie stron internetowych www, Informatyka
003074 osi 01 prezentacja wrona tworzenie stron internetowych w jezyku htmlid 2288 ppt
Opisz programy do tworzenia stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Podstawowe błędy przy tworzeniu stron internetowych
Kurs tworzenia stron internetowych abctsi
Zasady tworzenia stron internetowych
Kurs Tworzenia Stron Internetowych r2(2)
zasady tworzenia stron internetowych przez jednostki organizacyjne zhp
Kurs tworzenia stron internetowych

więcej podobnych podstron