Opracowanie najczesciej zadawanych pytan na egzaminie z prawa gospodarczego publicznego Uniwersytet Gdanski 2011

Pobierz cały dokument
Opracowanie najczesciej zadawanych pytan na egzaminie z prawa gospodarczego publicznego Uniwersytet Gdanski 2011.pdf
Rozmiar 214,8 KB
background image

1.

:

Zrzeszenie banków

)

a

banki spółdzielcze podlegają obowiązkowi zrzeszania się w jednym z banków zrzeszających
(

,

Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna w Poznaniu Bank Polskiej Spółdzielczości

,

,

Spółka Akcyjna w Warszawie Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna w Warszawie jak

)

również bank powstały w wyniku połączenia się co najmniej dwóch z tych banków

)

b

.

na podst umowy zrzeszenia (

,

według jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia zatwierdzonego

) +

. .

1

przez Komisję Nadzoru Finansowego

nabycie przez b s co najmniej akcji . .

6

b z w terminie

miesięcy od zawarcia umowy

)

c

. .

b s utrzymują rezerwy w banku zrzeszającym

)

d

-

-

działa RADA ZRZESZENIA organ opiniodawczo doradczy

)

e

mogą przystąpić do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz do Związku Banków

,

Polskich a także innych organizacji powołanych w celu reprezentowania wspólnych interesów

gospodarczych tych banków

2.

:

Przesłanki prywatyzacji
)

a ustrojowe-

,

,

rezygnacja państwa z roli właściciela przedsiębiorcy rezygnacja z ryzyka

,

,

funkcjonowania gospodarki mechanizm rynkowy demonopolizacja gospodarki

)

b ekonomiczne-

,

niska efektywność sektora państwowego wpływ środków z prywatyzacji do

,

,

,

,

budżetu państwa pozyskanie zagranicznych inwestorów ich środków technologii pomniejszenie

.

. (

)

kosztów prowadzenia dział Gosp likwidacja dotacji

)

c społeczne-

,

,

„uspołecznienie gospodarki” nadanie własności obywatelom likwidacja konfliktów

na tle płacowym

3.

(

):

System CERTYFIKACJI oceny zgodności
)

a

.

wymagania i specyfikacje techniczne dot wyrobów i procesu ich wytwarzania

)

b

podmioty zajmujące się akredytacją i certyfikacją

)

c

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z

wymaganiami

zasadniczymi (

,

wymagania w zakresie cech wyrobu jego projektowania lub

,

)

wytwarzania określone w dyrektywach nowego podejścia iszczegółowymi (

wymogi a

)

dokumentów innych niż dyrektywy nowego podejścia

)

d certyfikacja -

,

,

należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej wykazujące że

należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub

szczegółowymi wymaganiami

)

e

certyfikat zgodności -

należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną

,

,

jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z

;

zasadniczymi wymaganiami

)f

oznakowanie zgodności -

należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność

;

wyrobu z zasadniczymi wymaganiami

)

g

:

w procesie oceny zgodności uczestniczą

,

,

producenci ich upoważnieni przedstawiciele

,

importerzy

,

,

-

jednostki kontrolujące certyfikujące laboratoria podlegają akredytacji (należy

background image

,

przez to rozumieć uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej

)

jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań oraz notyfikacji
(

należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii

Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych

laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny

)

zgodności

)

h

Polskie Centrum Akredytacj -

(

)

i dokonuje akredytacji na wniosek

w terminie nie dłuższym niż

12

,

miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie akredytacji jest obowiązane do zawiadomienia

,

,

wnioskującej jednostki certyfikującej kontrolującej laboratorium lub innego podmiotu

przeprowadzającego oceny zgodności lub weryfikacje o udzieleniu bądź odmowie udzielenia

-

14 .

akredytacji przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w terminie

dni

)i

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

4. NFI-

.

-

-

powszechna prywatyzacja Wybrane przedsiębiorstwa państwowe ich komercjalizacja

-

przekazanie akcji do NFI nieodpłatne przekazanie akcji obywatelom

1 .

, ,

Są to os spółki SP SA było ich 15.

Ich celem było pomnażanie majątku znajdującego się w ich

(

,

).

gestii powiększanie wartości akcji spółek w których fundusze są akcjonariuszami

Władzami funduszu

:

,

.

są walne zgromadzenie rada nadzorcza i zarząd Wydawane były

.

świadectwa udziałowe

5.

:

PROCEDURA KONCESJI

(

,

,

.

,

,

,

Jaka działalność wymaga jej udzielenia złoża kopaliny mat Wybuchowe broń amunicja paliwa i

,

,

,

).

:

energia ochrona osób i mienia programy RTV przewozy lotnicze Inne koncesje tylko zmiana

,

usgd ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny
)

a wniosek

+

o udzielenia koncesji informacje i dokumenty wymagane przepisami regulującymi

.

.

dział Gosp objętą daną koncesją

)

b

badanie formalne i kontrola merytoryczna:

organ może

wezwać wnioskodawcę do

uzupełnienia

.

brakującej dokumentacji Może też dokonać

sprawdzenia faktów

podanych we

(

,

)

wniosku czy spełnia warunki czy daje rękojmię

)

c

/

udzielenie odmowa koncesji-

:

5- 50 ,

decyzja adm na czas oznaczony

lat chyba że

,

przedsiębiorca wnioskuje o czas krótszy organ może określić

szczególne warunki

.

.

wykonywania dział objętej koncesją

Gdy organ przewiduje

ograniczoną liczbę koncesji

to ogłasza to w „Monitorze Polskim”

jeśli przedsiębiorców spełniających warunki i dających rękojmię jest więcej niż liczba

koncesji to ogłasza się

przetarg koncesyjny(

),

kolejne ogłoszenie w „MP” przedsiębiorcy

składają oferty

,

wybór oferty kierując się wysokością zdeklarowanych opłat pisemna informacja o wyniku

,

,

dla uczestników zwrot wadium udzielenie koncesji

6.

DEFINICJA „NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”

,

.

Jest to konkurencja nieetyczna godząca w dobre obyczaje Jej przejawem są

czyny nieuczciwej

background image

konkurencji:

,

działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza

.

interes innego przedsiębiorcy lub klienta Są nimi

w szczególnośc :

i wprowadzające w błąd

,

oznaczenie przedsiębiorstwa fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego

,

,

towarów albo usług wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług naruszenie tajemnicy

,

,

,

przedsiębiorstwa nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy naśladownictwo produktów

,

,

pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie utrudnianie dostępu do rynku przekupstwo osoby pełniącej

,

,

funkcję publiczną a także nieuczciwa lub zakazana reklama organizowanie systemu sprzedaży

.

lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym

7.

NORMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI
Normalizacja -

,

rozumie się przez to działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego w danych

,

,

okolicznościach stopnia uporządkowania w określonym zakresie poprzez ustalanie postanowień

,

przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania dotyczących istniejących lub

;

mogących wystąpić problemów

Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:
)

a

racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań

;

organizacyjnych

)

b

;

usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu

)

c

,

,

zapewnienia ochrony życia zdrowia środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa

;

pracy

)

d

,

,

poprawy funkcjonalności kompatybilności i zamienności wyrobów procesów i usług oraz

;

regulowania ich różnorodności

)

e

,

;

zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów procesów i usług

)f

działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i

;

międzynarodowej

)

g

,

,

ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów definicji oznaczeń i symboli do

.

powszechnego stosowania

Polska Norma

,

jest normą krajową przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę

,

,

-

-

.

normalizacyjną powszechnie dostępną oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN Ich stosowanie

jest dobrowolne,

.

minister może wprowadzić obligatoryjność Oznaczenie

znakiem zgodności po

uzyskaniu

certyfikatu zgodności.

/ .

Polski Komitet Normalizacyjny jako krajowa jednostka normalizacyjna zapewniająca realizację celów w w

,

Organizację zakres i sposób działania PKN określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze

.

,

zarządzenia Jest państwową jednostką budżetową kieruje nią Prezes.

Działa przy niej Rada

Normalizacyjna (

,

4

,

. 5

).

wydaje opinie kadencja lata max

osób Polskie Normy opracowują Komitety

.

techniczne PKN

,

,

,

Normy zawierają zasady charakterystyki wytyczne

8.

RODZAJE CEN

9.

:

,

ISTOTA KONCESJI udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej do której

(

)

dostęp został ograniczony z ważnych powodów uchylenie zakazu

background image

10.

AGENCJE RZĄDOWE
)

a

Znajdują się w strukturach resortowych i w większości podlegają ministrom

)

b r

óżne cele:

,

,

,

najczęściej doradztwo opracowywanie analiz prognoz także promowanie i rozwój

,

,

inicjatyw restrukturyzacja i prywatyzacja

)

c

,

utworzone na podst ustaw (

+

)

zadania status oraz

.

.

rozp Właśc ministra (

+

statut

)

uszczegółowienie zadań

)

d

,

są spółkami akcyjnymi mają osobowość prawną

)

e

:

mają status

.

.,

państwowej jedn org

.

państwowej os prawnej

jednoosobowej spółki SP

)f

:

formy wykonywania zadań

czynności faktyczne i materialne

czynności cywilnoprawne

.

niektóre mogą wydawać decyzja adm

11.

(???)

ODDANIE W BEZPŁATNE UŻYTKOWANIE

12.

(3):

RODZAJE ZEZWOLEŃ
)

a

jako

dopuszczenie określonego podmiotu do wykonania określonej czynności,

( .

,

zarówno prawnej jak i faktycznej np prace podwodne nabywanie nieruchomości przez

)

cudzoziemców

)

b

dotyczące

utworzenia przedsiębiorstwa ( .

,

)

np banki zakłady ubezpieczeń

)

c

do

podjęcia działalności określonego rodzaju ( . 75

)

art

usgd

13.

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
)

a

zrzesza 0

,

soby fizyczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby

prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub

prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej

)

b

prowadzi działalność jako

przedsiębiorca mający osobowość prawną

)

c

utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów

)

d

w celu

,

dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych poprawy efektywności

,

,

gospodarowania planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości

,

koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych a także ochrony

.

środowiska naturalnego

)

e

działa na podstawie statutu

lub umowy

)f

,

,

składa się z członków udziałowców lub akcjonariuszy z których żaden nie może mieć więcej niż
20%

,

głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników

)

g

Minister właściwy do spraw rolnictwa

,

,

określi w drodze rozporządzenia wykaz produktów i grup

produktów minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków

grupy

)

h przychody

ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach

członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup

background image

,

produktów dla których grupa została utworzona

)i

marszałek województwa

stwierdza spełnienie warunków w drodze decyzji oraz dokonuje

wpisu grupy do

rejestru grup

)j Nadzór

nad działalnością grupy sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na

(

)

siedzibę grupy roczne sprawozdanie składa grupa

)

k

mogą organizować się w

.

związki grup producentów rolnych

Nadzór nad działalnością

.

związków sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa

)l

:

zalety

,

,

preferencyjne kredyty inwestycyjne dopłaty do oprocentowania kredytów poręczenia

ARiMR

)

m

,

wpis do KRS

14.

ISTOTA REGONU
)

a wymóg

zaistnienia każdego przedsiębiorcy w systemie statystycznym

)

b

( .

).

Krajowy Rejestr Urzędowy Gospodarki Narodowej ust o statystyce publicznej Prowadzi go

.

Prezes GUS

)

c

Przedsiębiorca wpisywany jest

na wniosek. (

,

-

spółka cywilna rolnicy indywidualni

z urzędu,

.

wspólnoty mieszkaniowe Po wpisie urząd statystyczny wydaje osobie zainteresowanej
(

)

wnioskującemu

zaświadczenie o wpisie.

)

d 9 cyfr:

,

nr identyfikacyjny nie może mieć charakteru znaczeniowego

)

e

powinien być

ujawniony w kontaktach handlowych

z innymi przedsiębiorcami

15.

PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ
)

a

porozumienia ograniczające konkurencję

,

,

ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży

;

towarów

ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub

;

inwestycji

;

podziale rynków zbytu lub zakupu

stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych

,

;

warunków umów stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji

uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego

,

;

świadczenia niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy

ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych

;

porozumieniem

uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych

przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych

,

.

ofert w szczególności zakresu prac lub ceny

)

b

nadużywanie pozycji dominującej:

:

polega w szczególności na

bezpośrednim lub pośrednim

narzucaniu nieuczciwych cen,

w tym cen nadmiernie

,

wygórowanych albo rażąco niskich

odległych terminów płatności

lub innych warunków

background image

;

zakupu albo sprzedaży towarów

,

ograniczeniu produkcji

zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub

;

konsumentów

stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi

uciążliwych lub niejednolitych

,

warunków umów

;

stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji

uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego

,

;

świadczenia niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy

przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju

;

konkurencji

narzucaniu przez przedsiębiorcę

uciążliwych warunków umów,

przynoszących mu

;

nieuzasadnione korzyści

podziale rynku

,

.

według kryteriów terytorialnych asortymentowych lub podmiotowych

,

.

Decyzje wydaje Prezes UOKiK może narzucić na przedsiębiorcę określone zobowiązania

:

Pozycja dominująca

,

rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy która umożliwia mu zapobieganie

skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie

,

;

,

niezależnie od konkurentów kontrahentów oraz konsumentów domniemywa się że przedsiębiorca ma

,

pozycję dominującą jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;

16.

SAMORZĄD WOLNYCH ZAWODÓW
)

a

:

,

,

,

,

,

przykłady adwokaci radcy lekarze pielęgniarki psychologowie doradcy podatkowi

)

b

:

,

,

,

,

,

,

zadania reprezentowanie opiniowanie aktów piecza etyka sądy dyscyplinarne egzaminy

,

obligatoryjność rejestry

17.

EWIDENCJA PODATKOWA
)

a

każdy przedsiębiorca powinien być wpisany w

Krajowej Ewidencji Podatników-

prowadzi ją

MF,

,

tworzona ze zbiorów danych przekazywanych z urzędów skarbowych w formie

informatycznej.

)

b

Każdy przedsiębiorca musi posiadać NIP.

Podatnicy obowiązani są do dokonania

zgłoszenia identyfikacyjnego.

.

Wniosek o NIP Nadanie

. . (

.

,

-

,

przez naczelnika u s właść ze względu na płatność VAT gdy nie ma ze względu na PIT

-

).

ostatecznie Miasto Stołeczne Ma 10 cyfr

.

ale nie może mieć charakteru znaczeniowego Można z

,

.

niego wywnioskować z którego urzędu został NIP wydany Cel

,

identyfikacyjny podatkowy

.

NIPu

NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego.

Dokumentacja związana z

nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest

gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych

18.

ODDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH
)

a

tworzone za zasadzie wzajemności

)

b

może wykonywać działalność gospodarczą

wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności

przedsiębiorcy zagranicznego

)

c

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić

osobę upoważnioną

.

w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

background image

)

d

Wymóg uzyskania

wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców

)

e

trzeba używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy

przedsiębiorcy zagranicznego wraz z

przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów
"

"

oddział w Polsce

)f

prowadzić dla oddziału

oddzielną rachunkowość

w języku polskim

)

g

zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i

.

.

.

.

prawnego dot likwidacji lub utraty prawa wyk Dział gosp

)

h

może być zlikwidowane wg przepisów KSH dla spółek handlowych

)i

decyzja o zakazie wykonywania działalności gospodarczej

przez przedsiębiorcę

:

zagranicznego w ramach oddziału

oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku zgłaszania zmian stanu

faktycznego i prawnego

,

,

nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego który utworzył oddział lub

przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej

,

działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa

.

ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu

19.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKRENCJI
)

a CYWILNA:

,

,

:

przedsiębiorca którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać

zaniechania

niedozwolonych działań

usunięcia skutków

niedozwolonych działań

złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia

odpowiedniej treści i w

odpowiedniej formie

,

naprawienia wyrządzonej szkody

na zasadach ogólnych

wydania

bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

na zasadach ogólnych

zasądzenia odpowiedniej

sumy pieniężnej na określony cel społeczny

związany ze

-

wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego jeżeli czyn nieuczciwej

konkurencji był zawiniony

)

b karna

naruszenie

tajemnicy przedsiębiorstwa-

,

,

grzywna ograniczenie wolności pozbawienie do

2 lat

- .

kopiowanie zewnętrznej postaci produktu jw

organizowanie systemu

sprzedaży lawinowej- 6

8

miesięcy do lat

,

,

-

,

nie oznaczenie towaru reklama nieprawdziwe informacje o przedsiębiorcy areszt grzywna

20.

LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO

)

a

polega na

zadysponowaniu jego składnikami

,

materialnymi i niematerialnymi o których

mowa w

. 55

art

1

,

Kodeksu cywilnego i wykreśleniu

przedsiębiorstwa państwowego z Krajowego

,

.

Rejestru Sądowego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli

)

b

Poprzedza je

postępowanie przygotowawcze

background image

)

c

,

:

Następuje gdy

przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze

stratą w ciągu kolejnych sześciu

miesięcy

prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną zakazano

przedsiębiorstwu działania

we wszystkich dziedzinach objętych dotychczasowym

,

przedmiotem działania a przedsiębiorstwo nie podjęło działalności w innej dziedzinie

z wnioskiem takim zwróci się zarząd komisaryczny

)

d

Decyzję o likwidacji

podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady

,

pracowniczej przedsiębiorstwa o ile minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie zgłosi

,

,

sprzeciwu wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni

)

e

Z chwilą postawienia przedsiębiorstwa państwowego w stan likwidacji organ założycielski

odwołuje dyrektora

przedsiębiorstwa i

,

wyznacza likwidatora

,

ulegają rozwiązaniu z mocy

,

prawa organy samorządu załogi przedsiębiorstwa

21.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJE
)

a

Statut fundacj

,

i może zawierać również inne postanowienia w szczególności dotyczące

,

prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej

)

b

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

w rozmiarach służących realizacji jej

celów.

,

Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą wartość środków majątkowych

1000

fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż

złotych

)

c

,

,

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może określić

ulgi i zwolnienia

z tytułu

przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych

)

d

wymagany jest

drugi wpis-

do KRS

22.

CHARAKTER PRAWNY WPISU DO EDG

23.

PROCEDURA WPISU DO KRS
)

a

dokonywany na wniosek, ( .

.

.)

np podmioty zamierzające podjąć dział gosp chyba że przepisy

,

szczególne przewidują wpis z urzędu na

urzędowym formularzu.

Od razu płaci się opłatę

sądową

oraz opłatę za umieszczenie ogłoszenia w MsiG

)

b

14

.

wniosek powinien być rozpoznany nie później niż

dni od daty jego złożenia

)

c

,

oznacza zamieszczenie danych wykreślenie i usunięcie

)

d

badanie formalne i merytoryczne

wniosku przez sąd

)

e

postanowienie

-

o wpisaniu przedsiębiorcy do KR przekazanie danych do Centralnej Infrormacji

KRS

24.

ODDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO KORZYSTANIA
)

a

jedna z form

prywatyzacji bezpośredniej (

)

tryb wybiera wojewoda

)

b

,

.

nie następuje dyspozycja o charakterze trwałym nie następuje przekształcenie majątkowe

Zawarta jest umowa,

, ,

,

która oznacza jedynie korzystanie np najem leasing na

okres nie

15

przekraczający

lat.

Zawiera ją wojewoda ze

spółką pracowniczą-

,

taką która została

1/2

. .,,

utworzona przez co najmniej

pracowników p p jej akcjonariuszami

są wyłącznie osoby

.

20%

. .

20%

fizyczne Powinna mieć kapitał co najmniej

funduszu założycielskiego p p Co najmniej

background image

(

akcji zostało objętych przez osoby nie zatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie może

)

to wyłączyć MS

)

c

Nadano tej spółce

prawo pierwokupu

25.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
)

a

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy
(

)

miejski rzecznik konsumentów

)

b

powołuje i odwołuje rada powiatu lub rada miasta na prawach powiatu

)

c

jest bezpośrednio

podporządkowany radzie

i ponosi przed nią odpowiedzialność

)

d

.

jest zatrudniony w starostwie powiatowym

)

e

w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest

oskarżycielem publicznym

)f

:

Zadania

zapewnienie

bezpłatnego poradnictwa

konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie

ochrony interesów konsumentów

składanie

wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów

prawa miejscowego

w zakresie ochrony interesów konsumentów

występowanie do przedsiębiorców

w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

współdziałanie

,

z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu organami Inspekcji

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

26. KOMERCJALIZACJA

. .

,

.

Jest to przekształcenie p p W spółkę uhandlowienie
)

a

Dokonuje jej

. .

min ds SP (

,

,

z własnej inicjatywy na wniosek organu założycielskiego dyrektora

+

,

.

.

)

rady pracowniczej musi mieć pełną inf dot sytuacji ekonomicznej i finansowej

)

b

przedsiębiorstwo musi być

efektywne i dobrze prosperujące (

nie mogą być postawione w

,

,

,

,

),

stan likwidacji upadłości dzielone łączone z postępowaniem układowym znacznych

(

. 300

),

rozmiarów pow

osób

)

c

.

Min SP wydaje

akt komercjalizacyjny-

.

.,

nie jest dec Adm ma formę

aktu notarialnego,

.

:

,

zostaje dołączony do wniosku o wpis do KRS Ustala się w nim statut spółki wysokość kapitału

,

.

zakładowego imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji

)

d

-

. .

gdy wpisano do KRS wykreślenie p p Z rejestru

)

e

powstaje

jednoosobowa spółka SP

)f

niejednokrotnie stanowi

cel sam w sobie

27.

SAMORZĄD ZAWODOWY PRZEDSIĘBIORCÓW
)

a

działalność gospodarczą w zakresie:

,

,

,

handlu gastronomii i usług transportu innych rodzajów

.

działalności

)

b

Występuje w formie zrzeszeń (

-

handlu i usług inicjatywa 50 osób,

-

transportu inicjatywa 200

,)

osób lub innych organizacjach

)

c

.

działają na podst

statutów

uchwalanych przez zebrania członków

)

d

Zadaniem zrzeszenia

,

jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych postaw zgodnych

,

z zasadami etyki i godności zawodu a także prowadzenie na rzecz członków działalności

,

,

-

kulturalnej oświatowej i socjalnej zakładanie i prowadzenie kas oraz funduszów zapomogowo

pożyczkowych oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji

background image

państwowej

)

e

Zrzeszenia mogą powoływać

ogólnokrajowe reprezentacje (

>10

)

inicjatywa

zrzeszeń

)f

mogą przyznawać wyróżnienia

organizacyjne i tytuły honorowe

)

g

podlegają o

bowiązkowi wpisu

do Krajowego Rejestru Sądowego

28.

KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI

29.

FORMY ORGANIZACYJNE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
)

a

Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności

zadania o charakterze użyteczności

publicznej,

których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych

)

b

:

może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach

zakładu budżetowego

lub

spółek prawa handlowego.

)

c

Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być

prowadzona w formie zakładu budżetowego

)

d

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub

,

.

spółki akcyjne a także mogą przystępować do takich spółek

)

e

Poza sferą użyteczności publicznej

gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i

,

:

przystępować do nich jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki

istnieją

nie zaspokojone potrzeby

,

wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym

występujące w gminie bezrobocie

w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia

,

wspólnoty samorządowej a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących

,

przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej a w

szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia

.

bezrobocia

30.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
)

a

jest to wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy

niezamieszkała część terytorium RP, na

.

której może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą

)

b

,

,

Może być ustanowiona tylko na gruntach stanowiących własność zarządzającego Sp albo gmin

związku komunalnego

)

c

Tworzona

w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego

.

części ter Kraju

)

d

ustanawiana w drodze rozporządzenia

.

. .

.

przez RM na wniosek min właść ds gosp uzgodniony

.

. .

.

z min właść ds rozwoju regionalnego Do wniosku dołącza się też

plan rozwoju strefy oraz

uzyskaną

opinię wojewody

oraz

.

zgody rad gmin

)

e

Strefą zarządza

zarządzający

)f

.

. .

.

.

.

min właść ds gosp w uzgodnieniu z min właść ds rozwoju regionalnego w drodze

rozporządzeni ustala

plan rozwoju strefy.-

,

określa cele ustanowienia strefy działania i środki

,

służące osiągnięciu tych celów obowiązki zarządzającego

)

g

sposób wykonywania zarządu strefą przez zarządzającego określa

regulamin strefy, który

.

.

wydaje zarządzający Wymaga on zatwierdzenia przez ministra

)

h

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie strefy mogą powołać

radę strefy.

)i

Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy są zwolnione

od podatku dochodowego

background image

)j

żeby korzystać z pomocy publicznej trzeba prowadzić działalność gospodarczą na terenie strefy

na podstawie

.

zezwolenia

,

Ustalenie przedsiębiorców którzy je otrzymują następuje w drodze

.

przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia

31.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZESIĘBIORCÓW W SSE
)

a

zwolnieni z podatku dochodowego

)

b

korzystają z

pomocy publicznej

)

c

mogą utworzyć

radę strefy

)

d

muszą uzyskać zezwolenie

na prowadzenie dział gosp na terenie danej strefy

32.

UPRAWNIENIA ZARZĄDZAJĄCEGO W SSE
)

a

. . . . .

jest nim wyłącznie S A lub Sp z o o W stosunku do której SP lub samorząd województwa

.

.

posiada większość głosów Oraz jest uprawniony do powoływania większości jej zarządu

)

b

W skład jej

rady nadzorczej

5

.

wchodzi nie więcej niż osób

)

c

Do jego

zadań

należy prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej

prowadzonej na terenie strefy

)

d

wydaje

regulamin strefy

)

e

,

może zbywać i nabywać nieruchomości jeśli jest to zgodne z planem rozwoju strefy ma prawo
pierwokupu.

)f

.

Może zlecać osobom trzecim niektóre ze swoich zadań w drodze przetargu

)

g

,

,

Na wniosek może uzyskać od starosty za zgodą wojewody

uprawnienie do wydawania

decyzji z zakresu prawa budowlanego

dot terenu strefy

)

h

na wniosek może uzyskać od rady gminy upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie

wydawania

decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania

terenu.

)i

.

Min właść może powierzyć zarządzającemu udzielanie w jego imieniu zezwoleń.

33.

-

FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

,

Działają na podstawie zezwolenia wydanego przez organ nadzoru w zakresie jednej lub więcej grup

.

ubezpieczeń
)

a

spółki akcyjne

\

stosuje się do niego przepisy KSH w zakresie nieuregulowanym

jego statut wymaga

zatwierdzenia

przez organ nadzoru

określony

kapitał zakładowy (

,

),

zależnie od grupy w której działa ubezpieczyciel

.

pokrywany jest wkładem pieniężnym Środki na opłacenie kapitału nie mogą pochodzić z

.

kredytu ani pożyczki

Jego akcje mogą być tylko

akcjami imiennymi

wymogi

dotyczące członków organu zarządzającego

-

rygory dotyczące zbywania i nabywania akcji informowanie organu nadzoru

)

b

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

ubezpiecza członków na zasadzie wzajemności

podlega wpisowi

do KRS

statut

sporządzony jest w formie aktu notarialnego i wymaga zatwierdzenia poprzez organ

nadzoru

background image

(

,

uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia zazwyczaj bo tuw

,

)

może ubezpieczać też osoby nie będące członkami jeśli statut przewiduje

statut przewiduje tworzenie

kapitału zakładowego

członkowie nie odpowiadają za jego zobowiązania

,

określony kapitał zakładowy pokrywany wkładem pieniężnym

jej organami :

,

(

są zarząd rada nadzorcza co najmniej 15 członków),

walne zgromadzenie

. .

może zostać przekształcone w S A

MAŁY TUW-

,

,

mała liczba członków niewielki zakres terytorialny niewielka liczba lub sumy

,

,

zawieranych ubezpieczeń ubezpiecza jedynie swoich członków roczny przypis składki nie

5

.

.

przekracza mln euro Za takie uznaje je organ nadzoru Nie może wykonywać reasekuracji

.

czynnej

34.

NADZÓR UBEZPIECZENIOWY
)

a

jego organem jest

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

)

b

:

jej zadania to

,

,

ochrona interesów ubezpieczających ubezpieczonych uposażonych

wydawanie zezwoleń na prowadzenie dział ubezpieczeniowej

podejmowanie innych działań

może nadać rygor natychmiastowej wykonalności

może przeprowadzić w każdym czasie

kontrolę działalności i stanu majątkowego

zakładu ubezpieczeń

może żądać

,

wyjaśnień i informacji

,

przedstawienia wzorów umów informacji o

,

produktach

może wydawać zalecenia

przekazywanie informacji o Komisji Europejskiej i innym organom nadzoru o udzielonych

.

zezwoleniach

35.

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY
)

a

państwo stwarza im korzystne warunki funkcjonowania

)

b

:

rodzaje przedsiębiorców

mikro- 10

, 2

prac mln euro

mali-

:

w ciągu co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

50

zatrudniają średniorocznie mniej niż

osób

1

osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 0

mln euro

ub suma aktywów jego

bilansu nie przekroczyła tej kwoty

średni- 250

,

= 50

,

43

prac obrót

mln e aktywa

mln

36.

PRZESŁANKI ODMOWA UDZIELENIA KONCESJI
)

a

przedsiębiorca

nie spełnia warunków

wykonywania dział gosp objętej koncesją określonych w

ustawie lub nałożonych przez organ koncesjonujący

)

b

ze względu na

,

zagrożenie obronności bezpieczeństwa państwa iobywateli

)

c

jeżeli w wyniku przetargu

udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy

)

d

wypadki określone w

odrębnych przepisach.

37.

REJESTR STOWARZYSZEŃ

background image

)

a

wpisy nie podlegają ogłoszeniu w MsiG

)

b

wpisuje się tu także

organizacje pożytku publicznego,

jeśli nie mają z innego tytułu

,

obowiązkowego wpisu do KRS nie wiąże się to z nabyciem przez nią osobowości prawnej

)

c

jeśli podmiot tu wpisany podejmuje dział gosp podlega obowiązkowemu wpisowi także do

rejestru przedsiębiorców

38.

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
)

a

,

,

,

w sferze turystyki usług medycznych wytwarzania win torów wyścigów konnych

)

b

wymóg uzyskania wpisu we właściwym

rejestrze (

.

.)

nie jest to dec Adm

)

c

przedsiębiorca składa wniosek +

oświadczenie o spełnianiu warunków

wymaganych do

.

wykonywania danej dział gosp opłata skarbowa

)

d

,

organ przyjmuje wniosek nie bada prawdziwości faktów w nim stwierdzonych

)

e

w ciągu 7

dni

od wpłynięcia wniosku należy dokonać wpisu

)f

jeżeli w ciągu 14

dni od wpływu wniosku

,

organ nie dokona wpisu to przedsiębiorca może

rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu organu na piśmie

)

g

organ wydaje

zaświadczenie o dokonaniu wpisu

)

h

dla przedsiębiorcy prowadzi się

akta rejestrowe

)i

organ może dokonać kontroli przedsiębiorcy

)j

może wydać

decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem = wykreślenie

.

z urzędu przedsiębiorcy z rejestru

Złożył oświadczenie niezgodnie ze stanem faktycznym

nie usunął naruszeń warunków w terminie

stwierdzono rażące naruszenie warunków

)

k

Karencja 3

lata od wykreślenia

39.

ZAPOBIEGANIE NADMIERNEJ KONCENTRACJI
)

a

zamiar koncentracji

podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu

1

łączny światowy obrót przedsiębiorców w roku poprzedzającym przekracza bln euro

.

50

łączny obrót na ter RP przekracza

mln euro

,

obrót obejmuje także przedsiębiorstwa zależne należące do grup kapitałowych

)

b dotyczy:

,

,

,

połączenie przejęcia kontroli utworzenia przedsiębiorstwa nabycia mienia

)

c

Prezes może na przedsiębiorcę nałożyć

obowiązek lub

przyjąć zobowiązanie

,

dot zbycia

,

.

majątku wyzbycia się kontroli oraz określić termin jego wykonania

)

d

Prezes wydaje

:

decyzje zgodę na koncentrację

w wyniku której

konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w

szczególności przez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku

,

wyjątkowo może ją wydać jeśli przyczyni się to do

rozwoju ekonomicznego lub

technicznego

albo może

.

wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową

,

2

wygasa jeżeli w terminie lat od jej wydania nie zostanie dokonana koncentracja

)

e

może

odmówić zgody

,

na koncentrację uchylić

,

decyzję nałożyć obowiązki w wypadku nie

,

zgłoszenia zamiaru koncentracji niewykonania decyzji o zakazie

40.

PROCEDURA ANTYMONOPOLOWA
)

a

może je poprzedzać

postępowanie wyjaśniające

background image

)

b

w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (

)

z urzędu

każdy może złożyć zawiadomienie

+

na piśmie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk

+

,

uzasadnienie dokumenty które mogą stanowić dowód

nie wszczyna się,

:

( ,

gdy sprawa już została rozstrzygnięta lub jest rozstrzygana KE

)

właściwy organ innego państwa UE

stroną

jest każdy wobec kogo zostało wszczęte postępowanie

Prezes wydaje

postanowienie o wszczęciu

i zawiadamia o tym strony

jeszcze przed zakończeniem postępowania Prezes może wydać decyzję zobowiązującą

przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań

powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy

od wszczęcia

Prezes może nadać decyzji

rygor natychmiastowej wykonalności.

)

c

oraz

w sprawach koncentracj (

)

i z urzędu i na wniosek

stroną jest każdy kto zgłasza zamiar koncentracji

powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy

od jego wszczęcia

)

d

:

,

,

,

,

dowody dokumenty świadkowie biegli opinia jednostki naukowej

)

e

prezes może przeprowadzić rozprawę-

,

jawna

)f

może być przeprowadzona u przedsiębiorcy kontrola-

pracownik Urzędu lub IH

)

g

w toku kontroli Prezes może wydać

postanowienie o zajęciu

, ,

ksiąg akt dokumentów

)

h

koszty postępowania

,

ponosi przedsiębiorca jeśli stwierdzono naruszenie przepisów ustawy

)i

od decyzji Prezesa przysługuje

odwołanie

do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w

2

terminie tyg od dnia jej doręczenia

)j

od decyzji

nie przysługują środki wzruszenia

przewidziane w kpa

)

k

,

(

)

w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kpa i kpc dot dowodów

41.

ROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ
)

a jest

wyspecjalizowanym organem kontroli

powołanym do ochrony interesów i praw

.

konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa

)

b

:

Zadania

kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących

,

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji handlu i
usług

kontrola produktów wprowadzonych do obrotu

w zakresie zgodności z zasadniczymi

wymaganiami

określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów

podlegających nadzorowi innych właściwych organów

kontrola produktów

w zakresie spełniania ogólnych

wymagań dotyczących

bezpieczeństwa

kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do

,

wprowadzenia do takiego obrotu w tym

w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz

,

kontrola usług

podejmowanie mediacji

,

w celu ochrony interesów i praw konsumentów

organizowanie i prowadzenie

stałych polubownych sądów konsumenckich

background image

prowadzenie

poradnictwa konsumenckiego

)

c

:

struktura

-

główny Inspektor powołuje go Prezes UOKiK

,

wojewoda przy pomocy wojewódzkiego Inspektora IH

42.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PREZESA UOKIK
)

a

,

wszczyna je Prezes

z urzędu

)

b

jeśli okoliczności wskazują na

możliwość naruszenia przepisów ustawy

)

c

ma swoje cele, . .:

m in

,

,

ustalenie czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy jakie naruszenie

badanie rynku

istnienie obowiązku zgłoszenia koncentracji

)

d

zakończone w drodze postanowienia

)

e

nie powinno trwać dłużej

30

niż

dni,

- 60

w szczególnych przypadkach

dni

43.

KONTRAKT MENEDŻERSKI
)

a

jest to

umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

)

b

powierzone osobie fizycznej lub prawnej

)

c

może nastąpić z inicjatywy

organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego

zebrania pracowników albo na wniosek rady pracowniczej za zgodą ozp

)

d

zawarta zostaje umowa

,

3

na czas oznaczony nie krótszy niż lata

)

e

:

z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę

organy samorządu załogi ulegają rozwiązaniu z mocy prawa

organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa

(

)

zarządca przejmuje kompetencje dyrektora z wyjątkami

)f

organ założycielski ustanawia

radę nadzorczą

)

g

organ założycielski może w określonych przypadkach r

ozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym

44.

??

REGLAMENTACJA RYNKU CUKRU
)

a

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna,

:

w skrócie

. .

KSC Polski Cukier S A )

to powstałe

w

2002

roku

konsorcjum

cukrowni

z siedzibą w

Toruniu

.

Spółka należy do

Skarbu Państwa

i

27

skupia wokół siebie

cukrowni

)

b

,

,

jest największym w Polsce i dziewiątym co do wielkości producentem cukru w Europie

)

c

udział w krajowym rynku

wynosi blisko 40

procent

)

d 18

,

Oddziałów będących wcześniej odrębnymi spółkami akcyjnymi

)

e USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle

cukrowniczym

45.ZAKAZY KONKURENCJI

)

a nie ma def. Normatywnej. Jest to zakaz podejmowania przez osoby fizyczne niektórych

czynności prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób spowodować ograniczenie
konkurencji między przedsiębiorcami

)

b 3 odmiany:

zakaz łączenia stanowisk kierowniczych i funkcji zarządzających

background image

zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi przez wspólników oraz byłych
pracowników

zakaz zajmowania się działalnością gospodarczą przez osoby zajmujące stanowiska
publiczne

46.AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

)

a

,

Głównym zadaniem Agencji Własności Rolnej było gospodarowanie przejętym majątkiem a w

:

szczególności

,

prowadzenie prywatyzacji

tworzenie nowych gospodarstw oraz miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych

.

oraz gospodarstw rolnych

)

b Przekształcona w Agencję Nieruchomości Rolnych w 2004

)

c Do jej zadań należało przejęcie, restrukturyzacja, prywatyzacja mienia po byłych

Państwowych Gospodarstwach Rolnych

oraz nieruchomości rolnych dawnego

Państwowego Funduszu Ziemi

, a także innego mienia rolnego będącego własnością

Skarbu Państwa

. Do mienia AWRSP wchodziły także nieruchomości rolne właścicieli

zrzekających się swego majątku na rzecz emerytury lub renty świadczonej z
ubezpieczenia społecznego rolników

)

d jest państwową osobą prawną

)

e

nadzór

nad nią sprawuje

minister właściwy do spraw rozwoju wsi

)f działa na podstawie ustawy oraz statutu
)

g organami są: Przesz i Rada Nadzorcza

)

h główne zadanie: gospodarowanie mieniem zasobu

47.RODZAJE BANKÓW

)

a Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie

zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających
ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym

)

b banki państwowe

utworzony przez RM w drodze rozporządzenia, na wniosek M ds. SP zaopiniowany
przez KNF (tak samo przebiega jego likwidacja)

nie podlega wpisowi do KRS

organy: Rada Nadzorcza ( na 3 lata, kwalifikacje)i Zarząd (z prezesem)

statut

,

,

,

nadaje Min SP w porozumieniu z MF w drodze rozporządzenia po uzyskaniu opinii

KNF

)

c banki spółdzielcze

założycielami mogą być tylko osoby fizyczne, w liczbie wymaganej dla założenia
spółdzielni

Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony

w formie

aktu notarialnego

jest spółdzielnią

)

d banki w formie spółek akcyjnych

założycielami mogą być osoby prawne i os fizyczne, nie mniej niż 3

background image

stosuje się przepisy KSH

Rada Nadzorcza (co najmniej 5 osób fiz), Walne Zgromadzenie, Zarząd (co najmniej
3 os. fiz)

48.WOLNY OBSZAR CELNY, SKŁAD WOLNOCŁOWY

)

a nie ma różnic formalnych tylko faktyczna (obszar- grunt, skład- budynki)

)

b tworzone na wniosek w celu:

,

ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów w szczególności w portach

,

,

morskich lotniczych rzecznych lub miejscach przyległych do przejść granicznych

rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy

)

c

mogą być tworzone w

miejscach niezamieszkanych,

których położenie umożliwi

sprawowanie skutecznego

dozoru celnego

towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z

wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

)

d Zarządzającym

wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym może być jedynie osoba

mająca siedzibę we Wspólnocie posiadająca prawo własności lub użytkowania wieczystego

,

nieruchomości na której ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy

)

e

może być zniesiony

z urzędu lub na wniosek zarządzającego

)f

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do

,

spraw gospodarki w

,

drodze rozporządzenia ustanawia i znosi wolne obszary celne i

,

składy wolnocłowe określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego

49.SAMORZĄD GOSPODARCZY

)

a rola:

przyczyniać się do

tworzenia warunków rozwoj

u życia gospodarczego oraz wspierać

inicjatywy gospodarcze członków

,

,

popierać we współpracy z właściwymi organami oświatowymi

rozwój kształcenia

zawodowego,

wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe

pracowników

,

,

delegować swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia

-

,

w pracach instytucji doradczo opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej

,

handlowej budowlanej i usługowej

organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania

polubownego i pojednawczego

wydawać o

pinie o istniejących zwyczajac

h dotyczących działalności gospodarczej

)

b Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy

gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej,
handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych

)

c kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności

opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

)

d jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do

funkcjonowania gospodarki

)

e określa samodzielnie w statucie

background image

)f może być utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej „założycielami, na obszarze
działania tworzonej izby, obejmującym obszar województwa. W wypadku gdy
terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać obszar województwa, liczba
założycieli powinna wynosić co najmniej 100.

)

g

założyciele uchwalają

,

statut izby

potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich

.

podpisów

)

h

Najwyższą władzą izby gospodarczej jest

walne zgromadzenie członków izby

)i podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskują

osobowość prawną

)j

mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się

w

Krajowej Izbie Gospodarcze jDla

wykonywania wspólnych zadań w zakresie promocji handlu zagranicznego Krajowa Izba

Gospodarcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnioną

Polską Izbę Handlu

Zagranicznego (

może organizować wystawy oraz międzynarodowe targi w kraju i

,

za granicą

współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi

,

oraz należeć do nich

organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i

)

pojednawczego

50.

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

)

a

:

przesłanka przedsiębiorstwo

prowadzi działalność ze stratą

)

b

,

podejmuje organ założycielski w porozumieniu z MF ustanawiając

zarząd komisaryczny na

-

,

czas oznaczony podlega to wpisowi do KRS organy przedsiębiorstwa ulegają rozwiazaniu

)

c

osoba wykonująca zarząd przedstawia

program naprawy

3

przedsiębiorstwa oraz co misiące

sprawozdanie ze swej działalności

)

d

zasady sprawowania zarządu określa organ założycielski

)

e

51.

-

RZEMIOSŁO ORGANIZACJA

)

a

Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny

w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko

przepisom prawa

)

b

:

Organizacjami samorządu są

cechy-

zrzeszają rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju

.

działalności gospodarczej

izby rzemieślnicze-

,

,

zrzeszającymi cechy spółdzielnie rzemieślnicze rzemieślników

,

,

nienależących do cechów a także inne jednostki organizacyjne jeżeli ich celem jest

.

wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła

Związek Rzemiosła Polskiego-

10

może być utworzony z inicjatywy co najmniej

organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła

background image

)

c

tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej

przynależności

)

d

mają

osobowość prawną

52.

(

)

PREZES URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY OBECNIE UKE

)

a

Prezes UKE jest uprawniony do kontroli

,

przestrzegania przepisów decyzji oraz postanowień z

,

zakresu telekomunikacji gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących

.

kompatybilności elektromagnetycznej

)

b

,

jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury w tym

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych

)

c

Postępowanie przed Prezesem UKE

Art. 206. 1. Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie

Kodeksu

postępowania

administracyjnego ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2. Od decyzji w sprawach o ustalenie znaczącej pozycji rynkowej, nałożenie obowiązków
regulacyjnych, nałożenia kar oraz od decyzji wydanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji
w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu albo konkursu oraz od decyzji o
uznaniu przetargu albo konkursu za nierozstrzygnięty, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego
w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
2a. Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.
2b. Na postanowienie, o którym mowa w

art. 23 ust. 3

, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego

w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
3. Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się według

przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

4. Na postanowienie wydane w trybie

art. 106

Kodeksu postępowania administracyjnego przez

organ współdziałający z Prezesem UKE, zażalenie nie przysługuje.
Art. 207. 1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prezes UKE, w drodze
postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego,
jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych
tajemnic prawnie chronionych.
2. Strona wnioskująca o takie ograniczenie jest obowiązana przedłożyć wersję dokumentu
niezawierającą informacji objętych ograniczeniem, która zostanie udostępniona stronom.

53. DUMPING

)

a

Dumping

to

polityka

polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych

niż na

rynku

krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia

Pobierz cały dokument
Opracowanie najczesciej zadawanych pytan na egzaminie z prawa gospodarczego publicznego Uniwersytet Gdanski 2011.pdf
Rozmiar 214,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowane pytania na egzamin z Prawa Gospodarczego Publicznego, Prawo gospodarcze
administracja i prawo publiczne, Opracowanie na egzamin z prawa międzynarodowego publicznego, 1
Zagadnienia na egzamin z prawa międzynarodowego publicznego, studia
Maszyny Elektryczne Opracowanie Pytań Na Egzamin
pytania egz ekonimak II, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
opracowane zestawy, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
instalacje i oświetlenie elektryczne opracowanie pytań na egzamin
Pytania na egz z Ekonomiki, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Opracowanie pytań na egzamin z Systemów Sterowania Maszyn i Robotów u Salamandry
PKM - opracowania roznych pytan na egzamin, POLITECHNIKA W-W, PKM
PKM - opracowania roznych pytan na egzamin 6, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji
Pytania z egzaminu ekonomika KTZ ORO 2010, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Pytania z egzaminu ekonomika KTZ ORO, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Edukacja wczesnoszkolna pytania opracowanie pytań na egzamin
Ekonomika wziwa, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Część opracowanych pytań na egzamin
egzamekonomika, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
badziewne Opracowanie na egzamin dyplomowy[1], Opracowanie pytań na egzamin dyplomowy
Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2014 15, Prawo Finansowe - Kuśnierz

więcej podobnych podstron