kapitalowe

background image

windykacja

skup

sprzedaż

kompensaty

aukcja

strona główna

Spółki kapitałowe w organizacji takie jak: spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka
akcyjna w organizacji mogą we własnym imieniu
nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być
pozywane.
Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji. Podobna sytuacja jest
ze spółkami akcyjnymi, które do chwili zawiązania
nazywa się spółkami akcyjnymi w organizacji. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo
spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru
staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo
spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną.
Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków
spółki w organizacji.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
może być reprezentowana przez zarząd albo
pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą
wspólników, które to osoby odpowiadają także za
zobowiązania które zaciągnęły w imieniu spółki z o.o. w
organizacji. Ich odpowiedzialność ustaje w chwili
zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie
wspólników.
Spółka akcyjna w organizacji do chwili ustanowienia
zarządu spółki jest reprezentowana przez wszystkich
założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika
ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.
Odpowiedzialność tych osób ustaje z chwilą
zatwierdzenia ich czynności przez walne zgromadzenie.
Nie zawsze zostaje zawiązana umowa /w przypadku
spółek z o.o/ lub dochodzi do wpisu do rejestru /w
przypadku spółki akcyjnej/. Może to nastąpić w wypadku,
spółek z o.o.gdy;
-zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu
rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia
zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu
odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne.
Następuje wówczas rozwiązanie spółki. Jeśli spółka w
organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie
zwrotu wszystkich wniesionych wkładów, lub pokryć w
pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd powinien
dokonać likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji niema
zarządu to wówczas zgromadzenie wspólników albo sąd
rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.
W przypadku spółek akcyjnych gdy;
-w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia
statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania
lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające
zarejestrowania stało się prawomocne -rozwiązanie lub
likwidacja j/w.
Do likwidacji spółek w organizacji stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące

likwidacji spółek

.

Uwaga
Od 15.01.2004 r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu Spółek
Handlowych. W związku znią za zobowiązania spólek
kapitałowych w organizacji odpowiadają solidarnie

Reklama w witrynie

bezpłatna promocja w
witrynie dla firm

windykacyjnych

oferta współpracy z

witryną

Informacja o stronie

©2001 ANIMATEK.

Serwis ma za zadanie

popularyzację wiedzy o

obrocie

wierzytelnościami. Nie

ponoszę żadnej

odpowiedzialności za

skutki wynikłe z

zastosowania się do porad

background image

spółka i osoby działające w jej imieniu. Także wspólnicy
lub akcjonariusze tych spółek odpowiadają za ich
zobowiązania, ale do wysokości wkładu /na akcje lub
udziały/.
Spółki kapitałowe w organizacji a ustawa o
swobodzie działalności gospodarczej

Pod koniec sierpnia 2004 roku weszła w życie ustawa o
swobodzie działalności gospodarczej. Celem jej
wprowadzenia jest ułatwienie prowadzenia
przedsiębiorstwa. Wśród wielu zmian /jedną z istotnych
jest nowa definicja przedsiębiorcy-o tym innym razem/
ustawa zezwala na prowadzenie działalności
gospodarczej spółkom kapitałowym w organizacji, czyli
od chwili zawarcia umowy spółki kapitałowej do czasu
uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Skoro spółka taka może prowadzić działalność
gospodarczą, może ona również /podobnie jak to było do
tej pory/ we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Do dokonywania takich czynności uprawniony jest, gdy
został ustanowiony zarząd, w innym przypadku
pełnomocnik który powinien być powołany jednomyślną
uchwałą wspólników. Za zaciągnięte przez spółkę
kapitałową w organizacji zobowiązania odpowiadają
solidarnie spółka oraz osoby działające w jej imieniu.

do góry


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Instrumenty rynku kapitałowego VIII
Rynek kapitalowy i pieniezny 1
Swobodny przepływ kapitału w UE
kapitał intelektualny
Kapitał proc
formy pozyskiwania kapitału
Kapitał intelektualny w organizacji(1)
Finanse przedsiębiorstw koszt kapitału 1 i 2
Kapitał społeczny
Prezentacja Strategii Grupy Kapitalowej LOTOS 2011 2015
Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
30 Ekonomia Miedz przep kapitału
Kapitalizm neoplemienny E Ratha

więcej podobnych podstron