Program autorski -kolo biblijne, Program autorski dla uczniów

Pobierz dokument
program.autorski.kolo.biblijne.program.doc
Rozmiar 160 KB

BIBLIJNA REWIZJA ŻYCIA

Program koła biblijnego

Opracowała

Monika Tkaczyk,

Nauczyciel religii i wychowawca świetlicy

w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów

w Rawie Mazowieckiej

SPIS TREŚCI

 1. WSTĘP …………………………………................................................ 3

 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU............................................... 5

 3. CELE PROGRAMU............................................................................... 6

 4. STRUKTURA I TREŚCI PROGRAMU .............................................. 7

 5. KORELACJA PROGRAMU Z INNYMI PRZEDMIOTAMI SZKOLNYMI ........................................................................................ 11

 6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ...............................................13

 7. ZAMIERZONE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW ................................... 14

 8. EWALUACJA PROGRAMU...............................................................15

BIBLIOGRAFIA.............................................................................................16

ANKIETA EWALUACYJNA ……………………………………………… 17

I. WSTĘP

Pismo Święte ukazuje nam Boga, który w swojej dobroci wychodzi naprzeciw ludzkim poszukiwaniom i objawia nam prawdę o sobie. Jest to wezwanie do otwarcia się na to, co Bóg chce nam powiedzieć i zaproszenie do dawania odpowiedzi Temu, który pragnie uczynić nas uczestnikami boskiej natury.

W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym czytamy o konieczności przekazywania Objawienia Bożego, cyt. „Bóg postanowił najłaskawiej, aby to , co dla zbawienia wszystkich narodów objawił, pozostało na zawsze zachowane w całości i przekazywane było wszystkim pokoleniom.

„Pierwszym i podstawowym elementem każdej katechezy jest element biblijny. Ponieważ katecheza jest częścią (…) ewangelizacji, jej treść nie może być inna aniżeli ta, która jest właściwa całej i integralnej ewangelizacji: to samo orędzie - Dobra Nowina zbawienia. Dokumenty Kościoła, a zwłaszcza soborowa Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, zwracają uwagę na konieczność przenikania całej działalności duszpasterskiej treściami biblijnymi. Biblia jest duszą, fundamentem i siłą odmładzającą nie tylko świętej teologii, ale także katechezy. Jednym z zadań katechezy jest wprowadzenie we właściwe rozumienie Biblii i rozmiłowanie w takim jej czytaniu, żeby można było odkryć zawartą w niej prawdę Bożą i skłonić czytającego do udzielenia odpowiedzi na orędzie, które Bóg swoim słowem kieruje do ludzkości.(…) Biblia przekazuje doświadczenie wiary ludzi oczekujących na przyjście Mesjasza i tych, którzy byli uczniami Jezusa. To doświadczenie wiary łączy się z wiarą całego Kościoła.” Wydarzenia biblijne stanowią fundament naszej wiary.

Młodzież gimnazjalna stawia pytania natury egzystencjalnej, pyta o sens życia i poszukuje jednocześnie odpowiedzi na nurtujące ją problemy. Młodzi ludzie zaczynają widzieć krytycznie otaczającą ją rzeczywistość, przeżywają wątpliwości religijne a poszukując własnej tożsamości z łatwością odrzucają dotychczasowe autorytety, co powoduje zachwianie w świecie wartości.

Poprzez czytanie i studiowanie Pisma Świętego uczeń ma nie tylko stawiać pytania tekstom biblijnym, ale powinien odnajdować w nich odpowiedzi na nurtujące go pytania, bo Pismo Święte jest Księgą życia - Słowem Bożym skierowanym osobiście do niego.

Zagadnienia związane z życiem człowieka nie są czymś nowym w nauczaniu katechetycznym, „…chodzi o to , by egzystencję ludzką ujmować w katechezie w sposób głębszy i pełniejszy, tzn. by wychodzić, kiedy tylko to możliwe, od doświadczeń życiowych katechizowanych i do nich wracać, po naświetleniu i zinterpretowaniu ich światłem Objawienia Bożego.(…) Wprowadzenie w proces przekazu wiary elementu egzystencjalnego wynika z zasady korelacji, inspirującej współczesną katechezę Kościoła. Mówi ona, że życie ludzkie i orędzie Boże, nie wykluczają się, lecz istnieje miedzy nimi stosunek współzależności, ponieważ urzeczywistnienie orędzia wiary dokonuje się zawsze w konkretnym życiu ludzkim.(…) Ponadto relacja, jaka zachodzi między orędziem chrześcijańskim a życiem ludzkim(…) wynika z samego celu katechezy, którym jest doprowadzenie katechizowanych do komunii z Jezusem Chrystusem. Jak Jezus w swoim ziemskim życiu przeżył i doświadczył pełni człowieczeństwa, podobnie i katechizowani, przeżywając komunię z Chrystusem, mają doświadczyć tu na ziemi, tam gdzie żyją i wzrastają, nowego życia łaski.

Pismo Święte zachęca do odwoływania się w katechezie do doświadczeń życiowych uczniów. W przekazie biblijnym uczniowie mogą odnaleźć wiele konkretnych postaw i wzorców osobowych, wypływających z życia konkretnych postaci i ukazujących ich doświadczenia wiary, stanowiących interesujące propozycje także dzisiaj.

„Aby treści wiary mogły zainteresować współczesnych młodych ludzi, potrzebne jest ukazanie, ze wiara daje najlepszą odpowiedź na pytania, które stawiają sobie w związku z przeżywanymi problemami.” Ukazanie sensu życia człowieka w świetle wiary, jest jednym z podstawowych zadań katechezy. Jest czymś naturalnym, ze młody człowiek stawia pytania natury egzystencjalne, poszukuje sensu życia. „Istnieje potrzeba nie tylko udzielania katechizowanym odpowiedzi na ich pytania, ale także konieczność budzenia w nich pytań o sens życia, pytań dzisiaj często zagłuszanych i wypieranych przez współczesną mentalność. Katecheza nie tylko objawia Boga człowiekowi, ale objawia także człowieka człowiekowi i pozwala mu poznać jago najwyższe powołanie.

Pomocą w akceptacji wartości religijnych, wiązaniu treści religijnych z życiem, w odnajdywaniu własnej tożsamości, poszukiwaniu odpowiedzi, autorytetów mogących stanowić wzorce do naśladowania, pogłębianiu wiary, mają być zajęcia koła biblijnego, które zrodziło się jako odpowiedź na zainteresowania uczniów. Program zawiera treści wbudowane w bloki tematyczne, które realizowane będą w określonych ilościach spotkań. Ponadto każdy blok tematyczny zawiera cele katechetyczne, zadania nauczyciela i przewidywane osiągnięcia ucznia.

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć pozalekcyjnych koła biblijnego został opracowany dla uczniów klas I-III Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej. Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu w świetlicy szkolnej gimnazjum, trwają 45 minut. Program jest dostosowany do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów biorących udział w tych zajęciach. Tematyka spotkań pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania, ma pogłębić dotychczasową wiedzę i umiejętności z zakresu religii, rozwijać uzdolnienia do rozwiązywania problemów życiowych zgodnie z interpretacją w świetle Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

Treści koła biblijnego mają wpływać na wychowanie ucznia jako świadomego i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, ukazywać prawidłowe odczytywanie prawa moralnego w człowieku, kształtować prawidłowy system wartości ucznia, ukazywać przykazania jako podstawowe zasady moralne chrześcijanina. Treści zawarte w programie koła są skorelowane z programem wychowawczym szkoły, którego realizacja celów i zadań ujęta jest w programie ścieżek i przedmiotów nauczania. Program wychowawczy zakłada realizację działań m.in. poprzez rozwijanie, wzbogacanie i doskonalenie metod aktywizujących, służących pełnemu i harmonijnemu rozwojowi ucznia, poprzez kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej, kształtowanie świadomości europejskiej. Cele programu wychowawczego ujmują uczenie poszanowania godności, dążenia do przyjmowania postaw tolerancji i rozumienia poglądów innych osób, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, nabywanie umiejętności doceniania własnej rodziny i aktywnego włączania się w rozwiązywanie jej problemów, uczenie szacunku dla historii i tradycji, kształtowanie odpowiedniej postawy do życia w społeczeństwie poprzez kulturę bycia, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wiązania elementów wiedzy, wdrażanie do refleksji. Działania wychowawcze w szkole są realizowane m.in. poprzez zajęcia pozalekcyjne jako dodatkowe formy pracy w niewielkich grupach, gdzie spotyka się młodzież o określonych zainteresowaniach i umiejętnościach, które rozwijają. Koło biblijne stanowi jedno z takich zajęć istniejących w naszym gimnazjum.

Treści koła biblijnego łączą się z treściami programu nauczania religii w gimnazjum - Az-3-02/10, Jezus Drogą, Prawdą i Życiem.

W programie tym zawarłam ogólne i szczegółowe cele kształcenia, treści programowe, korelację z innymi przedmiotami szkolnymi, procedury osiągania celów, zamierzone osiągnięcia uczniów, ewaluację programu, jej cel oraz problematykę badawczą. Program kończy się przedstawieniem bibliografii, według której został opracowany i do której będę się odwoływać podczas jego realizacji.

.

III. CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

Założenia ogólne są realizowane przez cele szczegółowe:

IV. STRUKTURA I TREŚCI PROGRAMU

Lp

Blok tematyczny

Treści

Cele katechetyczne

Zadania nauczyciela

Przewidywane osiągnięcia ucznia

1

Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym

(dwa spotkania)

- Czym jest Pismo Święte?

- Podział ksiąg Pisma Świętego

- Gatunki literackie Biblii

- utrwala podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym

- poznaje ludzkich autorów Ewangelii

- utrwala najważniejsze treści zbawcze zawarte w Piśmie Świętym

- dostarczenie uczniom podstawowych informacji o Piśmie Świętym

- kształtowanie szacunku dla Pisma Świętego jako księgi świętej, która zawiera Słowo Boże: przez nie Bóg dał nam swoje Objawienie

- uczeń posługuje się Pismem Świętym; odnajduje określoną księgę, rozdział i wiersz

- analizuje wybrane fragmenty

- zna najważniejsze treści zbawcze zawarte w Piśmie Świętym

- wie, do kogo jest skierowane

- zna gatunki literackie występujące w Biblii

2

Poznaj samego siebie

(dwa spotkania)

- Co to znaczy być człowiekiem uczciwym, wierzącym, chrześcijaninem?

- Pragnienia człowieka.

- Poznanie historii Hioba.

- wspieranie procesów kształtowania prawdziwego obrazu siebie oraz rozwijanie przekonania o własnej wartości

- zapoznanie z przypowieścią o dobrej i złej budowie i historii Hioba

- konkretyzowanie swoich pragnień

- formowanie świadomości, że wiara jest fundamentem ludzkiego szczęścia

- szukanie odpowiedzi na pytanie czym jest prawdziwa dojrzałość

- omówienie tekstu biblijnego Łk 6,47-49, zachętą do budowania życia w oparciu o powyższy teks

- motywowanie ucznia do otwierania serca na Pana Boga

- określenie wraz z uczniami pojęcia dojrzałość oraz dorosłość

- rozumie na czym polega budowanie własnego życia

- umie szukać w Bogu odpowiedzi na swoje pragnienia

- potwierdzanie własnym życiem zależności od Boga

- potrafi wskazać różnice miedzy dojrzałością a dorosłością

3

Drogi do szczęścia

(dwa spotkania)

- Rozumienie pełnego szczęścia człowieka

- Możliwości osiągnięcia szczęścia

- wypracowywanie chrześcijańskiego rozumienia szczęścia oraz możliwości jego osiągnięcia

- otwarcie serca na wiarę w życie wieczne

- poszukiwanie w Księdze Psalmów sposobów ukazania szczęścia i konfrontowanie tego ze swoim rozumieniem szczęścia

- motywowanie ucznia do upatrywania fundamentu szczęścia w Bogu

- omówienie tekstu biblijnego Łk 16,19-31

- uczeń tłumaczy, na czym polega chrześcijańskie rozumienie szczęścia

- zna drogi osiągnięcia chrześcijańskiego szczęścia i wie co jest jego celem

- stara się o chrześcijańskie szczęście własne i innych

4

Boże Objawienie

(dwa spotkania)

- Boże objawienie jako pomoc w rozwiązywaniu problemów stojących przed człowiekiem (postaci Starego i nowego Testamentu)

- Sposoby objawiania się Boga

- czytanie mapy biblijnej

- poznanie najważniejszych postaci ST i ich roli w historii narodu wybranego

- rozumienie istoty Przykazań Bożych

- dostrzeganie przejawów bałwochwalstwa we współczesnym świecie

- wyjaśnienie drogi poznania Boga

- zainteresowanie uczniów wybranymi postaciami ST

- inspirowanie uczniów do szukania powiązań treści ST z Osoba Jezusa Chrystusa

- pomoc uczniom w korzystaniu z map

- uczeń umie analizować mapy biblijne

- zna najważniejsze postaci ST i wie jaka role odegrali w historii zbawienia

- wykazuje powiązania Starego Testamentu z Nowym

- wie, w jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi

5

Dekalog

(dwanaście spotkań)

- Przykazania Dekalogu - ujęcie biblijne, wartości, których bronią

- Wykroczenia przeciw przykazaniom i ich konsekwencje

- przybliżenie młodzieży wartości religijnych wynikających z przestrzegania Dekalogu

- ukazanie mechanizmów działań wynikających z nakazu i wolnego wyboru

- wzbudzanie refleksji nad tym, w jaki sposób młody człowiek może realizować albo co narzucają mu i czego oczekują od niego inni

- ukazanie uczniom Przykazań Bożych jako tych, które chronią człowieka przed różnymi niebezpieczeństwami i wskazują właściwą drogę

- ukazanie Dekalogu jako daru od Boga (wyraz Bożej miłości)

- uczeń zna i rozumie obowiązki wynikające z przykazań

- potrafi podać przykłady wykroczeń przeciw przykazaniom

- wyjaśnia, jak Jezus potwierdził i udoskonalił 10 Przykazań

- analizuje teksty biblijne i teksty KKK

6

Błogosławieństwa

(dwa spotkania)

- Ukazanie treści ewangelicznych „błogosławieństw”

- Plastyczna interpretacja Błogosławieństw

- prawidłowe rozumienie błogosławieństw

- rozpoznawanie kierunku własnego życia w oparciu o przesłanie Błogosławieństw

- wskazanie w ewangelicznych błogosławieństwach nowej wizji Boga, człowieka i świata

- uczeń wie, ile jest błogosławieństw i zna ich treść

- potrafi opowiedzieć w jakich okolicznościach Jezus wypowiedział błogosławieństwa

- rozumie wartość błogosławieństw we własny życiu

- określa, czym są postawy przeciwne oraz jest świadomy, do czego mogą doprowadzić

7

Modlitwa - rozmowa z Bogiem

(dwa spotkania)

- Modlitwa i jej znaczenie w życiu chrześcijanina;

- Rodzaje modlitwy

- analiza i próba głębszego zrozumienia treści Modlitwy Pańskiej (Mt 6,5-15)

- zapoznanie uczniów z przykładem modlitwy ufności, na przykładzie fragmentu Psalmu 27 (1-6)

- zapoznanie uczniów z przykładem modlitwy dziękczynnej, na przykładzie fragmentu Psalmu 40 (1-9)

- poznanie treści niektórych modlitw zawartych w Ewangeliach

- ukazywanie wartości kontaktu człowieka z Bogiem podczas modlitwy

- ukazywanie Jezusa jako przewodnika i wzoru modlitwy

- uczeń wie, czym jest modlitwa

- wie, na czym polega istota chrześcijańskiej modlitwy

- wyjaśnia, dlaczego Jezus jest wzorem i przewodnikiem modlitw

- analizuje teksty biblijne

8

Sakramenty

(pięć spotkań)

- Sakramenty - działanie Chrystusa żyjącego w Kościele (liczba, podział, znaczenie i skutki sakramentów)

- poznanie podziału, znaczenia i skutków poszczególnych sakramentów

- analiza tekstów biblijnych (Łk 15, 11-31; Psalm51,1-5.9-14;

- odkrycie działania Ducha Świętego w życiu człowieka i Jego licznych darów

- ukazanie sakramentów Kościoła jako znaków obecności Jezusa w Kościele

- wprowadzenie uczniów w liturgię sakramentów

- budzenie pragnienia spotykania się z Jezusem w sakramentach

- uczeń wie, co to jest sakrament i jaki jest podział sakramentów

- zna znaczenie łask otrzymywanych w sakramentach

- analizuje teksty biblijne

i tekst KKK

9

Rodzina wspólnotą życia i miłości. Małżeństwo chrześcijańskie i jego przymioty

(cztery spotkania)

- Rola rodziny w życiu człowieka.

- Rodzaje miłości.

- Moja godność.

- dostrzeżenie znaczenia rodziny w życiu człowieka

- wskazanie na różna rodzaje miłości: do małżonka, dziecka, ojczyzny, przyjaciela itp.

- poznanie własnej hierarchii wartości związanej z rodziną

- ukazanie związku małżeńskiego jako zaplanowanego przez Boga

- umiejętność patrzenia na seks jako na coś dobrego - dar od Boga dany człowiekowi w konkretnym celu

- ukazanie czym jest miłość w związku małżeńskim

- Uświadomienie uczniom, na czym polega rola dziecka i rodzica

- analiza tekstów Pisma Świętego (Pwt 5,16; Kpł 19,3; Kol 3,20) w celu pogłębienia ilości i szacunku wobec rodziców

- uświadomienie uczniom, że rodzice pragną ich dobra

- ukazanie uczniom wartości czystości przedmałżeńskiej

- ukazanie uczniom wartości życia rodzinnego

- uczeń wie, jaką role odgrywa rodzina w życiu człowieka

- analizuje teksty Pisma Świętego i KKK

- wyjaśnia na czym polegają poszczególne rodzaje miłości

- potrafi stworzyć własną hierarchie wartości, według której chciałby zbudować swój przyszły dom

- ukazuje zachowania, które są zaprzeczeniem życia w czystości.

10

Rok liturgiczny w Kościele

(sześć spotkań)

- Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Triduum Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego, święta maryjne, uroczystości wybranych świętych,

- ukazanie znaczenia Wcielenia oraz śmierci Jezusa dla człowieka

- opanowanie okresów roku liturgicznego

- zapoznanie z osoba Jana Chrzciciela

- uświadomienie uczniom wydarzenia Wcielenia

- zapoznanie z wydarzeniami Ostatniej Wieczerzy, Męki, Śmierci, Zmartwychwstania Jezusa

- ukazanie Maryi jako Matki Kościoła i jej znaczenia w historii zbawienia

- ukazanie działania Ducha Świętego, twórcy jedności miedzy ludźmi

- motywowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w uroczystościach roku liturgicznego

- przygotowanie uczniów do owocnego przeżywania świąt

- wzmocnienie pragnienia otwarcia się na działanie Ducha Świętego

- wskazanie tekstów biblijnych o Maryi, pomoc w ich interpretowaniu

- motywowanie do modlitwy różańcowej do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej

- zna teksty biblijne mówiące o najważniejszych świętach chrześcijańskich

- potrafi wymienić okresy roku liturgicznego

- potrafi wyjaśnić, na czym polegała misja Jana Chrzciciela

- zna konsekwencje Wcielenia w codziennym życiu człowieka

- określa źródło i istotę jedności chrześcijańskiej

- uzasadnia, korzystając z tekstów biblijnych, dlaczego Maryja jest Matka Kościoła

11

Wybrane elementy historii Kościoła w Polsce

(cztery spotkania)

- Prymas Tysiąclecia-Kardynał Stefan Wyszyński

- Życie i pontyfikat Jana Pawła II

- zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Prymasa Tysiąclecia

- przybliżenie osoby Jana Pawła II i najistotniejszych wydarzeń pontyfikatu

- kształtowanie postawy szacunku wobec wielkich Polaków XX wieku

- uczeń wie, jaka rolę odegrał Prymas tysiąclecia w historii Kościoła

- wie, jakie są najważniejsze zasługi Jana Pawła II dla Kościoła i Polski

V. KORELACJA Z INNYMI PRZEDMIOTAMI SZKOLNYMI

PRZEDMIOTY SZKOLNE:

 1. JĘZYK POLSKI:

Treści:

2. HISTORIA:

Treści:

3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

a. Wychowanie do życia w rodzinie

Treści:

b. Wychowanie obywatelskie

Treści:

4. SZTUKA (plastyka, muzyka)

Treści:

5. BIOLOGIA

Treści:

6.GEOGRAFIA

Treści:

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Treści programowe będą realizowane poprzez rożne formy:

- praca z tekstami źródłowymi:

- analizę życia wybranych postaci biblijnych, świętych i błogosławionych

- interpretacja tekstów biblijnych (np. pantomima, inscenizacja, medytacja)

- wykorzystanie dorobku kulturowego

- prezentacje multimedialne

- rewizję życia

- metody aktywizujące (np. burza mózgów, słoneczko, metoda metaplanu, rebusy)

- praca indywidualna i zespołowa

- gry biblijne

- śpiew

- rysunek

- quiz biblijny

- fotosymbole

- krzyżówki

- teksty z lukami.

VII. ZAMIERZONE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW

VIII. EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie ewaluowany zarówno na bieżąco jak i po zakończeniu cyklu zajęć. Wykorzystam do tego przygotowane ankiety ewaluacyjne dla ucznia.

Cele ewaluacji

Problematyka badawcza

Uwagi.

Treści programu będą realizowane zgodnie z potrzebami grupy. Tematyka, kolejność spotkań i czas realizacji kolejnych bloków tematycznych może ulec zmianie ze względu na tempo pracy grupy, możliwości uczniów oraz przyczyny obiektywne. Dodatkowe treści mogą być dołączone ze względu na zainteresowania uczestników.

…………………………

BIBLIOGRAFIA

Literatura żródłowa:

  1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. III Warszawa - Poznań 1987

  2. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum, Poznań 1994

  3. Sobór watykański II - Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Paweł VI; wyd. Pallotinum, Poznań 1967

  4. Konferencja Episkopatu Polski; Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, wyd. WAM, Kraków 2001

  5. Konferencja Episkopatu Polski; PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE; wyd. WAM, Kraków 2001

Literatura pomocnicza:

 1. Ks. Mieczysław Maliński, „Katechizm dla bierzmowanych”, wyd. WAM, Kraków 2002

 2. Denis Sonet, „Aby małżeństwo mogło się powieść”, wyd. św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000

 3. Bruno Ferraro, „Historie”. Katecheza w opowiadaniach, wyd. Salezjańskie, Warszawa 1998

 4. Przekład: Janina Borowiczowi, Bernard Wodecki SVD, „Quiz biblijny”, WERBINUM wyd. Księży Werbistów Warszawa 2001

 5. Praca zbiorowa pod red. ks. Zbigniewa Nowaka, Podręcznik Metodyczny do religii dla klasy I gimnazjum , ,,Jezus uczy i zbawia. W drodze do Emaus”, wyd. WAM, Kraków 1999.

 6. Paulina Skrzynecka, ks. Andrzej Tulej, „Ćwiczenia do katechezy gimnazjalnej”; Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2004

ANKIETA EWALUACYJNA

Uprzejmie proszę o informacje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia przeze mnie zajęć kola biblijnego.

Twoja opinia pozwoli mi na wyeliminowanie błędów i uwzględnienie sugestii, co powinno sprzyjać Twoim (jako ucznia) korzyściom w przyszłości.

Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną.

1. Zajęcia były:

nudne średnio interesujące interesujące bardzo interesujące

2. Treść zajęć była zgodna z moimi oczekiwaniami:

Tak Nie

3. Z realizowanych treści zajęć:

najbardziej podobało mi się....................................................................................

.................................................................................................................................

nie wzbudziło mojego zainteresowania..................................................................

.................................................................................................................................

można wyeliminować .............................................................................................

.................................................................................................................................

4. W nauczycielu prowadzącym zajęcia:

najbardziej podoba mi się .......................................................................................

.................................................................................................................................najmniej podoba mi się...........................................................................................

.................................................................................................................................

5. Na moją chęć uczestniczenia w zajęciach wpływało dodatnio:

........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Po zajęciach czułem się:

7. Zajęcia pozwoliły mi przyswoić sobie następujące umiejętności:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dziękuję

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje:Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Paweł VI, s. 352

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s.51

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s.55

Tamże, s.56

Tamże, s.56

15


Pobierz dokument
program.autorski.kolo.biblijne.program.doc
Rozmiar 160 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Impuls Wychowawczy Program Autorski Dla Uczniow Gimnazjum Klasa Humanistyczna
impuls wychowawczy program autorski dla uczniow gimnazjum klasa humanistyczna
Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonych, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, re
Program terapeutyczny dla uczniów ryzyka dysleksji, szkoła, Rady Pedagogiczne, wychowanie, profilakt
Korygowanie zaburzonych zachowań ucznia wychowanka – programy profilaktyki szkolnej i programy terap
Indywidualny program terapeutyczny dla uczniów upośledzonych, DOKUMENTY AUTYZM< REWALIDACJA, re
Program terapeutyczny dla uczniów ryzyka dysleksji, szkoła, Rady Pedagogiczne, wychowanie, profilakt
Program nauczania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w gimnazjum Wysłany przez Anton
Terapia dzieci ryzyka dysleksji program autorski, dla dzieci, dysleksja
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych program autorski, dla dzieci, rewalidacja indywidualna
Program autorski dla drugiego etapu edukacyjnego Edukacja patriotyczno obywatelska
Program zajęć terapeutycznych dla uczniów, konspekty zajęć
Zadania 15X2013, Zadania dla uczniów, Programowanie
PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANI
teoria cz1 18X2013, Zadania dla uczniów, Programowanie

więcej podobnych podstron