Finanse Publiczne barabara szlabowska, Źródła prawa finansów publicznych- pytania i odpowiedzii, Funkcje finansów publicznych


Źródło prawa finansów publicznych

1.Scharakteryzuj źródła prawa finansów publicznych.

Źródłami prawa finansów publicznych są:

Cechami źródeł prawa finansów publicznych są:

2.Omów regulacje finansów publicznych Konstytucji RP.

Art. 84 Konstytucji stanowi, że każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężaru świadczeń publicznych.

Ustawowa regulacja polityki finansowej państwa w rozdziale 10:

Regulacja konstytucyjna dotyczy kwestii budżetowej wyłączności inicjatywy ustawodawczej. Należy ona wyłącznie do rządu:

Postanowienia Konstytucji dotyczącej procedury budżetowej.

NBP prowadzi emisje pieniądza, ustala i realizuje politykę pieniężną, odpowiada za wartości pieniądza, określa organy NBP:

3.Wymień i omów cechy odpowiedzialności w prawie finansowym.

Odpowiedzialność prawna może mieć dwie postacie:

Zastosowanie środków odpowiedzialności zmierza do tego by w przypadkach, w których nie można przywrócić naruszonego stosunku prawnego do stanu poprzedniego w ostatecznym rachunku osiągnięty został rezultat przewidywany przy powstawaniu stosunku prawnego i by szkody wyrządzone naruszeniem prawa zostały naprawione przez tego, który je wyrządził.

Odmienne konstrukcje odpowiedzialności prawa podstawowe elementy konstrukcji prawnej każdego rodzaju odpowiedzialności:

Opiera się na różnego typu sankcjach podmiotów biernych i podmiotów czynnych pr. Fin - ekonomiczne

Odmienna w stosunku do podmiotów biernych sankcje

Zbieg kilku ustaw określających odpowiedzialności tego samego podmiotu za ten sam czyn.

Występowanie przesłanki umyślności nieumyślności

Nie ma jednolitej jurysdykcji i procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności w pr. Fin.

Finanse publiczne - wykład

Tryb niestacjonarny 2009/2010

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych - pyta
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Związki prawa finansów publicznych innymi gałęziami prawa- py
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Finanse publiczne - pytania i odpowiedzii, Funkcje finansów p
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Podatek i system podatkowy - pytania i odpowiedzii, Funkcje f
Prawa człowieka-egzamin-pytania i odpowiedzi, prawo europejskie
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Wykład drugi
Finanse Publiczne barabara szlabowska, fin2str
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Polityka finansowa, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Banki, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska uzasadnienie do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierp
Finanse Publiczne barabara szlabowska, KNF, Funkcje finansów publicznych
pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Funkcje finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Prawo finansowe wydatków publicznych, Funkcje finansów public
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Usytuowanie jednostek administracji publicznej w systemie fin
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Zasady budżetowe, Funkcje finansów publicznych
Finanse Publiczne barabara szlabowska, Wykład pierwszy, zmiany w nowej ustawie o finansach publiczny

więcej podobnych podstron