Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)


Elementy składowe sprawozdania finansowego:

Analiza pionowa - czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 % (dotyczy bilansu i rachunku wyników)

Analiza pozioma - to majątek i źródła jego finansowania. To jest grupa lub pozycja przeanalizowana w kontekście różnych grup czasowych, w układzie: miesięcy, kwartałów, lat

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

 1. wskaźniki rentowności - (I grupa)

  1. ROA - wskaźnik rentowności aktywów

  2. ROE - wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźniki te mówią nam ile groszy zysku przyniesie nam 1 złotówka nakładu.

 1. wskaźniki płynności - (II grupa)

  1. wskaźnik płynności bieżącej (ogólnej)

majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe

  1. szybki wskaźnik płynności

majątek obrotowy - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe

  1. bardzo szybki wskaźnik płynności

majątek obrotowy - zapasy - należności / zobowiązania krótkoterminowe

 1. wskaźnik obrotowości = efektywności = sprawnego działania - (III grupa)

  1. spływ należności

średni stan należności * 365 / sprzedaż

  1. spłata zobowiązań

średni stan zobowiązań * 365 / zakup

  1. rotacja zapasów

średni stan zapasów * 365 / koszt własny sprzedaży

 1. wskaźniki zadłużenia i obsługi długu - (IV grupa)

proporcja kapitału obcego do kapitału własnego (lub do pasywów)

 1. wskaźniki rynku kapitałowego - (V grupa)

  1. główny (price / erning)

cena 1 akcji / zysk 1 akcji

Zadanie 1

Tabela 1.19

Komponenty poszczególnych poziomów wyniku finansowego i wskaźnika produktywności (krążenia) majątku w cenach stałych w rozpatrywanym przedsiębiorstwie w latach 1995-1997 (w tys. zł)

0x08 graphic
zapasy - 1000

należności - 1600

środki pieniężne - 1000

Rozwiązanie:

 1. wskaźniki dynamiki sprzedaży - (przychody ze sprzedaży YY / przychody ze sprzedaży XX) * 100%

  1. 0x08 graphic
   1996 / 1995

  2. 1997 / 1995

  3. 1997 / 1996

0x08 graphic

 1. wskaźniki dynamiki pozostałych przychodów operacyjnych:

0x08 graphic

 1. wskaźniki rentowności:

  1. eksploatacyjny

  2. operacyjny

  3. gospodarczej

  4. całkowity

  5. bilansowy

Zysk na sprzedaży = przychody ze sprzedaży - koszty własne sprzedaży

Zysk operacyjny = zysk na sprzedaży + przychody operacyjne - koszty operacyjne

Zysk na działalności gospodarczej = zysk operacyjny + przychody finansowe - koszty finansowe

Zysk brutto = zysk na działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

Zysk netto = zysk brutto - podatek dochodowy od osób prawnych

 1. 0x08 graphic
  wskaźniki rentowności majątku trwałego brutto dla 1995r.

Wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym

(majątek trwały / majątek całkowity) * 100% = (3000 / 6600) * 100% = 45,45%

majątek trwały netto = średni stan majątku trwałego brutto - średni stan umorzenia

majątek całkowity = majątek trwały netto + średni stan majątku obrotowego

Wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym

(majątek obrotowy / majątek całkowity) * 100% = (3600 / 6600) * 100% = 54,54%

Wskaźnik struktury majątku

(majątek trwały / majątek obrotowy) * 100% = (3000 / 3600) * 100% = 83,33%

Wskaźnik udziału zapasów w majątku obrotowym

(zapasy / majątek obrotowy) * 100% = (1000 / 3600) * 100% = 27,78%

Wskaźnik udziału należności w majątku obrotowym

(należności / majątek obrotowy) * 100% = (1600 / 3600) * 100% = 44,44%

WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE OCENIE SYTUACJI FINANSOWEJ:

Wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale łącznym

(kapitał własny / kapitał łączny) * 100% =

Wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale łącznym

(kapitał obcy / kapitał łączny) * 100% = (4060 / 6600) * 100% = 61,52%

Podstawowy wskaźnik struktury pasywów

[(kapitał własny + zysk netto) / kapitał obcy] * 100% =

Wskaźnik zadłużenia

(kapitał obcy / kapitał własny) * 100% =

Wskaźnik udziału kapitału długoterminowego w kapitale łącznym

[(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy) / kapitał łączny] * 100% =

zobowiązania długoterminowe = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy

zobowiązania długoterminowe = kapitał łączny - zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik udziału kapitału krótkoterminowego w kapitale łącznym

(zobowiązania krótkoterminowe / kapitał łączny) * 100% =

Udział kapitału rezerwowego w kapitale własnym

(rezerwy / kapitał własny) * 100% =

WSKAŹNIKI ANALIZY SPRAWNOŚCI GOSPODAROWANIA ZASOBAMI

Wskaźnik obrotowości majątku całkowitego

przychody ze sprzedaży netto / średni stan majątku całkowitego =

średni stan majątku całkowitego = sumie aktywów

Wskaźnik obrotowości majątku trwałego

przychody ze sprzedaży netto / średni stan majątku trwałego - umorzenie =

Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego

przychody ze sprzedaży netto / średni stan majątku obrotowego =

Wskaźnik obrotowości zapasów produktów gotowych w dniach

(średni stan zapasów / koszty działalności operacyjnej) * ilość dni =

koszty działalności operacyjnej = koszt własny sprzedaży - pozostałe koszty operacyjne

Wskaźnik obrotowości materiałów w dniach

(materiały / przychody ze sprzedaży) * ilość dni =

Wskaźnik obrotowości należności w dniach

(średni stan należności / przychody ze sprzedaży) * ilość dni =

Wskaźnik obrotowości kapitału własnego

przychody ze sprzedaży / średni stan kapitału własnego (bez wyniku netto roku obrotowego)=

Wskaźnik obrotowości kapitału obcego

przychody ze sprzedaży / średni stan kapitału obcego =

Wskaźnik obrotowości zobowiązań

(średni stan zobowiązań / zakupy) * ilość dni =

METODA KOLEJNYCH PODSTAWIEŃ

Zadanie 1

Wyszczególnienie

Sprzedaż w sztukach

Jednostkowe koszty własne

Podatek akcyzowy od jednostki wyrobu

Cena sprzedaży

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Wyrób A

4000

2000

60

65

15

11

80

75

Wyrób B

4000

4000

90

90

25

20

120

115

Wyrób C

4000

6000

75

70

35

35

120

120

Wyrób D

4000

5000

60

60

30

34

95

100

Wyrób E

4000

4500

70

65

20

20

90

90

Wyrób F

4000

6500

180

170

20

20

200

200

 1. obliczyć wielkość akumulacji na sprzedaży wyrobów gotowych i zysku

 2. ustalić za pomocą metody różnicowania jakie czynniki, w jakim kierunku i z jaką siłą oddziałują na odchylenie bezwzględne zysku na sprzedaży wyrobów gotowych osiągniętego w 1997 roku w stosunku do roku 1996.

Rozwiązanie:

pyt. 1.

Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży w złotówkach

Koszty własne przychodów ze sprzedaży

Akumulacja na sprzedaży

Podatek akcyzowy

Zysk

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Wyrób A

320000

150000

240000

130000

80000

20000

60000

22000

20000

-2000

Wyrób B

480000

460000

360000

360000

120000

100000

100000

80000

20000

20000

Wyrób C

480000

720000

300000

420000

180000

300000

140000

210000

40000

90000

Wyrób D

380000

500000

240000

300000

140000

200000

120000

170000

20000

30000

Wyrób E

360000

405000

280000

292500

80000

112500

80000

90000

0

22500

Wyrób F

800000

1300000

720000

1105000

80000

195000

80000

130000

0

65000

SUMA:

100000

225500

Akumulacja = przychody ze sprzedaży - koszty własne

Zysk na sprzedaży = akumulacja - podatek akcyzowy

Odp. Zmiana zysku - wzrost o 125 500 złotych w stosunku roku 1997 do roku 1996

Na zmianę zysku (wzrost o 125 500 złotych) miał wpływ:

 1. zmiana wielkości sprzedaży

 2. zmiana struktury asortymentowej sprzedaży

 3. poziom cen sprzedaży

 4. zmiana wysokości jednostkowych kosztów własnych bez podatku akcyzowego

 5. zmiana wysokości podatku akcyzowego

pyt. 2.

Zysk na jednostce wyrobu gotowego w 1996 roku.

Wyszczególnienie

Zysk na jednostce wyrobu gotowego

Różnica w wielkości sprzedaży (1997 do 1996)

Odchylenie bezwzględne zysku na sprzedaży wyrobów gotowych

Wyrób A

5

-2000

-10000

Wyrób B

5

0

0

Wyrób C

10

2000

20000

Wyrób D

5

1000

5000

Wyrób E

0

500

0

Wyrób F

0

2500

0

SUMA:

4000

15000

Wyszczególnienie

Sprzedaż w roku 1997

Różnica ceny w stosunku do roku 1996

Odchylenie bezwzględne z tytułu zmiany ceny

Różnica wysokości jednostkowych kosztów zmiennych

Odchylenie bezwzględne z tytułu kosztów

Różnica wysokości podatku akcyzowego

Odchylenia bezwzględne w wysokości podatku akcyzowego

Wyrób A

2000

-5

-10000

-5

-10000

-4

-8000

Wyrób B

4000

-5

-20000

0

0

-5

-20000

Wyrób C

6000

0

0

5

30000

0

0

Wyrób D

5000

5

25000

0

0

4

20000

Wyrób E

4500

0

0

5

22500

0

0

Wyrób F

6500

0

0

10

65000

0

0

-5000

107500

-8000

Obliczyć:

 1. wpływ zmian wielkości sprzedaży o odchylenie bezwzględne zysku

 2. określ sumę stanowiącą różnicę między sumą zysku na sprzedaży w 1996 roku skorygowany o wskaźnik dynamiki sprzedaży a sumę zysku na sprzedaży w 1997 roku.

Sprzedaż w szt. 97 * koszty 96

0x08 graphic
Wskaźnik dynamiki=

Sprzedaż w szt. 96 * koszt 96

0x08 graphic

0x08 graphic

Sprzedaż = 100.000 * 1,27 - 100.000 = 27.000

Asortyment = odchylenie bezwzględne zysku na sprzedaży wyrobów gotowych - sprzedaż.

Odpowiedź:

Na zmianę zysku (wzrost o 125 500 złotych) miał wpływ:

- zmiana wielkości sprzedaży 27000

- zmiana struktury asortymentowej sprzedaży - 12000

- poziom cen sprzedaży 107500

- zmiana wysokości jednostkowych kosztów własnych bez podatku akcyzowego -5000

0x08 graphic
- zmiana wysokości podatku akcyzowego 8000

125.500

METODA KOLEJNYCH PODSTAWIEŃ (in. metoda łańcuchowa)

Zadanie 1

Wyszczególnienie

Oznaczenia

Rok poprzedni

Rok bieżący

Liczba sprzedanych wyrobów w szt.

q - ilość

5000

5300

cena sprzedaży w zł.

p - cena

1600

1520

Jednostkowy koszt własny

k - koszty

1450

1350

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (zł.)

 

-15000

-12000

Wynik na działalności finansowej (zł.)

 

25000

30000

Wynik nadzwyczajny

 

-30000

20000

0x08 graphic

Sprzedaż w złotówkach = 5000 * 1600 = 8.000.000

Koszt własny = 5000 * 1450 = 7.250.000

0x08 graphic

750.000

Sprzedaż w złotówkach = 5300 * 1520 = 8.056.000

0x08 graphic
Koszt własny = 5300 * 1350 = 7.155.000

901.000

0x08 graphic

 1. Zmiany wielkości sprzedaży:

0x08 graphic

 1. Zmiany wielkości ceny:

0x08 graphic

 1. Zmiany wielkości kosztów:

0x08 graphic

Ad.1.

(5.300 * 1.600 - 5.300 * 1.450) - (750.000) = 45.000

Ad.2.

0x08 graphic

USTALANIE PROGU RENTOWNOŚCI I ANALIZA WRAŻLIWOŚCI:

Przykład 6.8 str. 180

WYSZCZEGÓLNIENIE

WIELKOŚĆ

Planowana produkcja wyrobu gotowego „W”

(w szt.)

8.000

Cena sprzedaży (w zł.)

1600

Jednostkowy koszt zmienny (w zł.)

1000

Całkowite koszty stałe (w tys. zł.)

3600

Na podstawie danych w tabeli należy:

 1. obliczyć próg rentowności w wyrażeniu ilościowym

 2. obliczyć próg rentowności w wyrażeniu wartościowym

0x08 graphic
Obliczenia:

0x08 graphic
Przychody ze sprzedaży = cena * wielkość produkcji

Przychody ze sprzedaży = koszty całkowite

Ad.1

0x08 graphic
0x08 graphic

Ad.2

0x08 graphic

0x08 graphic

Zadanie 1

I

II

III

IV

Produkcja w szt.

2400

4600

5200

1200

Cena w zł.

12

15

10

20

Koszt zmienny jednostkowy (zł.)

6

8

5

12

Koszt stały (zł.)

10000

10000

10000

10000

Polecenia:

 1. jednostkowa marża brutto dla poszczególnych wyrobów;

 2. globalna marża brutto dla całej produkcji;

 3. przychody ze sprzedaży dla poszczególnych produktów i całej produkcji;

 4. próg rentowności wartościowy.

Ad. 1

Jedn. marża brutto = cena jednostkowa - koszt zmienny jednostkowy

I 12 - 6 = 6

II 15 - 8 = 7

III 10 - 5 = 5

IV 20 - 12 = 8

Ad. 2

I 6 * 2400 = 14400

II 7 * 4600 = 32200

III 5 * 5200 = 26000

IV 8 * 1200 = 9600

Suma: 82200

Ad. 3

I 12 * 2400 = 28800

II 15 * 4600 = 69000

III 10 * 5200 = 52000

IV 20 * 1200 = 24000

Suma: 173800

Ad. 4

0x08 graphic
I (10000 / 12 - 6) * 6 =

II (10000 / 15 - 8) * 15 =

III (10000 / 10 - 5) * 10 =

IV (10000 / 20 -12) * 20 =

Zadanie 2

I

II

III

Produkcja w szt.

2400

3000

5000

Jednostkowa marża brutto (zł.)

4

6

7

Koszty stałe

36600

36600

36600

Polecenia:

 1. średnia jednostkowa marża brutto;

 2. próg rentowności ilościowy.

Ad. 1

I 4 * 2400 = 9600

II 6 * 3000 = 18000

III 7 * 5000 = 35000

Suma: 62600

Ad. 2

0x08 graphic

I

II

III

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60340
Analiza finansowa przedsiębiorstw - Zadania, Dla studentów
Analiza finansowa przedsiębiorstw zadania a
Analiza finansowa - przedsiębiorstwo usługowe (30 stron), Bilans
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (12 stron)(1), ANALIZA FINANSOWA
Zadania ze wska nik w -roz, wsb-gda, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
analiza finansowa przedsiębiorstwa (14 stron) JHJG7E3UZGKAK4XXELTDSI73MPBJZNUUIFZ7J6Q
III--FINANSE-PRZEDSIEBIORSTW---zadania, Finanse
poprawiona praca licencjacka analiza finansowa w przedsiebiorstwie ICMNSE5YOGWZU3A7BJGL63SPOMQV4AMG7

więcej podobnych podstron