analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (17


Praca kontrolna z analizy finansowej

Temat:

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.

HISTORIA FIRMY

1949

Od roku 1949 datuje się początek działalności przedsiębiorstwa, kiedy to w wyniku połączenia wielu firm powstał PPB 'Hydrotrest', Oddział 3 w Gdańsku.

1951

W wyniku dalszej koncentracji potencjału budownictwa morskiego powstało 'Zjednoczenie Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego' w Gdańsku.

1962

W roku tym nastąpiło dalsze przekształcenie firmy w Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego ' Hydrobudowa-4' w Gdańsku.

1976

W toku dalszej integracji firm, rozproszonych i zróżnicowanych pod względem możliwości wykonawczych, powstało Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego Energopol-4 w Gdańsku.

1984

Firma uległa dalszemu przekształceniu w Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego 'Hydrobudowa - Gdańsk'.

1991

W wyniku procesu prywatyzacji z państwowego PMBH 'Hydrobudowa- Gdańsk' powstała Spółka Hydrobudowa SA, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 5877.

INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE

Firma HYDROBUDOWA S.A. jest doświadczonym wykonawcą robót hydrotechnicznych, fundamentowych i inżynieryjnych, znanym na rynkach budowlanych już od ponad 50 lat. Prace realizowane były w większości polskich portów morskich i rzecznych. Obecnie firma również działa na rynkach zagranicznych. Wykonuje zróżnicowane pod względem rodzaju i technologii prace w Czechach, Niemczech, na Cyprze, w Libii, Iraku i byłym ZSRR.

Doświadczenie, prestiż, a także posiadane Certyfikaty, mobilizują firmę do ciągłego jej unowocześniania i wprowadzania nowych technologii wykonawstwa. Ponadto, Hydrobudowa SA, dążąc do zagwarantowania wysokiej klasy usług, utrzymuje stałe kontakty z instytutami naukowymi i placówkami badawczymi oraz korzysta z fachowych ekspertyz i wyników badań. Posiada również stałe kontakty z biurami projektowymi, które pozwalają jej na pełne rozeznanie przedsięwzięcia, które pozwalają nam na pełne rozeznanie przedsięwzięcia, już od najwcześniejszej fazy realizacji kontraktów. Od roku 1998 Hydrobudowa SA jest spółką giełdową obecną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Personel

Firma kierowana jest przez trzyosobowy Zarząd. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną 580-osobową załogę. Posiada 446 wykwalifikowanych fachowców zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji prac budowlanych, oraz dysponuje ponad 70-osobową kadrą inżynieryjno-techniczną, zapewniającą właściwą organizację robót i nadzór budowlany.

Sprzęt i bazy

Przedsiębiorstwo ma do swojej dyspozycji własną Bazę Sprzętu i Oddział Taboru Pływającego, zlokalizowane w Gdańsku na Ostrowiu, wyposażone w urządzenia umożliwiające wykonawstwo robót zarówno z lądu jak i z wody.

System Jakości i Zarządzania Środowiskowego

Firma prowadzi swoją działalność w oparciu o wdrożony System Jakości i Zarządzania środowiskowego zgodny z normami PN-ISO 9002 i PN-EN ISO 14001.
System ten zapewnia ciągłą kontrolę wykonywanych robót i daje gwarancję spełnienia wszystkich wymaganych normą standardów jakości i ochrony środowiska.
Stałe udoskonalanie wykonawstwa i jego pełna kontrola potwierdzone zostały przyznanymi firmie certyfikatami :

 1. Certyfikatem Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego Nr JS-38/1/2001

 2. Certyfikatem IQNet Nr PL-JS-38/1/2001

 3. Rekomendacją Nr 41 Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonawstwo robót hydrotechnicznych, fundamentowych i inżynieryjnych na rzecz organów infrastruktury wojskowej

 4. Certyfikatem Nr 198 nadania godła 'Spółka Giełdowa'

OFERTA FIRMY

Hydrobudowa SA w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowała się w realizacji robót oferowanych w generalnym wykonawstwie w zakresie:

 1. Budownictwa hydrotechnicznego morskiego

 1. Budownictwa hydrotechnicznego śródlądowego

Oferuje specjalistyczne techniki wykonawstwa związane z:

INFORMACJE FINANSOWE

Bilans

stan na dzień

31.12.1999
tys. PLN

31.12.2000
tys. PLN

31.12.2001
tys. PLN

Aktywa

I. Majątek trwały

26 591

25 145

22 131

1. Wartości niematerialne i prawne

522

291

264

2. Rzeczowy majątek trwały

22 852

21 464

18 602

3. Finansowy majątek trwały

2 806

1 819

1 068

4. Należności długoterminowe

411

1 571

2 197

II. Majątek obrotowy

32 911

52 438

74 316

1. Zapasy

1 954

3 503

2 846

2. Należności krótkoterminowe

20 284

34 813

54 834

3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

4 819

4 692

4 593

4. Środki pieniężne

5 854

9 460

12 043

III. Rozliczenia międzyokresowe

656

491

974

A k t y w a, r a z e m

60 158

78 074

97 421

Pasywa

I. Kapitał własny

53 220

58 943

63 948

1. Kapitał akcyjny

14 632

14 632

14 632

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)

-

-

-

3. Kapitał zapasowy

32 336

33 574

39 865

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

4 942

4 916

4 348

5. Pozostałe kapitały rezerwowe

98

98

98

6. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych

-

-

-

7. Zysk (strata) netto

1 212

5 723

5 005

II. Rezerwy

861

1 070

1 690

1. Rezerwy na podatek dochodowy

437

170

126

2. Pozostałe rezerwy

424

900

1 564

III. Zobowiązania

5 866

14 772

30 044

1. Zobowiązania długoterminowe

188

839

2 125

2. Zobowiązania krótkoterminowe

5 678

13 933

27 919

VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

211

3 289

1 739

P a s y w a, r a z e m

60 158

78 074

97 421

Rachunek zysków i strat

za okres

1999
tys. PLN

2000
tys. PLN

2001
tys. PLN

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

67 843

96 610

138 952

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

67 461

92 650

137 723

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

382

3 960

1 229

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

64 065

88 939

122 932

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

63 700

85 007

121 720

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

365

3 932

1 212

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)

3 778

7 671

16 020

IV. Koszty sprzedaży

14

71

23

V. Koszty ogólnego zarządu

7 196

7 946

9 669

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

(3 432)

(346)

6 328

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1 461

7 891

2 964

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

294

6 292

2 993

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

(2 265)

(1 253)

6 299

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

-

3 038

11

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

-

-

-

XII. Pozostałe przychody finansowe

16 568

5 720

6 247

XIII. Koszty finansowe

12 911

1 470

5 648

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)- Zysk netto

1 392

8 541

6 909

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)

ANALIZA WSKAŻNIKOWA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

  1. Wskaźniki płynności finansowej

   1. Wskaźnik płynności bieżącej

aktywa bieżące

0x08 graphic
Wskaźnik płynności bieżącej =

pasywa bieżące /zobowiązania krótkoterminowe

0x01 graphic

0x01 graphic

Stopień pokrycia bieżących zobowiązań przez bieżące aktywa w 2000r wynosi 2,89 a 2001r. 2,40. Wskaźnik najlepszy powinien mieścić się w przedziale 1,0 - 2.0 (oznacza równowagę finansową firmy). Wskaźnik zbyt wysoki np. powyżej 3 oznacza, że firma nie wykorzystuje efektywnie swoich aktywów. Porównując lata 2000 i 2001 wskaźnik drugi jest korzystniejszy (tylko nieco przekracza poziom optymalny)- firma w miarę efektywnie wykorzystuje swoje aktywa.

   1. Wskaźnik płynności szybkiej.

majątek obrotowy - zapasy

- rozliczenia międzyokresowe czynne

0x08 graphic
Wskaźnik płynności szybkiej =

pasywa bieżące /zobowiązania krótkoterminowe

0x01 graphic

0x01 graphic

Stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności w 2000r. wynosi 2,65 w 2001r. 2,25. Wskaźnik płynności szybkiej równy 1 uważa się za satysfakcjonujący. Porównując oba wskaźniki drugi lepszy jest od pierwszego. Oba wskaźniki jednak są za wysokie i oznaczają nieproduktywne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz występowanie wysokiego stanu należności.

3. Wskaźnik płynności natychmiastowej.0x01 graphic

środki pieniężne + krótkoterminowe

papiery wartościowe

0x08 graphic
Wskaźnik płynności natychmiastowej =

pasywa bieżące /zobowiązania krótkoterminowe

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. ponad 0x01 graphic
zobowiązań krótkoterminowych można pokryć ze środków płatniczych , to dużo. W 2001r. nastąpił spadek i sytuacja nieco się pogorszyła, około 0x01 graphic
zobowiązań krótkoterminowych można pokryć ze środków płatniczych.

II. Wskaźniki sprawności działania.

1. Wskaźnik kapitału obrotowego w dniach obrotu.

kapitał obrotowy

0x08 graphic
Wskaźnik kapitału obrotowego w dniach obrotu = × 360 dni

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. przy sprzedaży netto - 96610 co 143 dni w roku odnawiamy kapitał obrotowy. W 2001r. gdy sprzedaż netto zwiększyła się do 138952 kapitał obrotowy odnawiamy co 120 dni ( 3 razy w roku ). Taka sytuacja jest zdecydowanie korzystniejsza niż w roku ubiegłym, jednak i tak niezbyt dobra gdyż tylko 3 razy w roku kapitał obrotowy jest odnawiany.

2. Wskaźnik rotacji zapasów w razach.

sprzedaż netto

0x08 graphic
Wskaźnik rotacji zapasów w razach =

średni stan zapasów

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. odnowienie stanu zapasów następuje 35 razy w roku (przeciętnie co 10 dni). W 2001r. odnowienie stanu zapasów występuje 48 razy w roku ( przeciętnie co 8 dni). Drugi wskaźnik korzystniejszy od pierwszego, gdyż im częściej odnawiamy zapasy tym lepiej. Zmniejszają się wówczas koszty ich magazynowania ora następuje uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach. Zwiększa się jednak ryzyko, że w przypadku powstania jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji przedsiębiorstwo może nie być w stanie zaspokoić potrzeb odbiorców.

3. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach.

średni stan zapasów

0x08 graphic
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach = × 360 dni

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. firma odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży co 10 dni, a 2001r. co 8 dni. Oba wskaźniki są bardzo dobre, informują, że następuje szybki obrót z zapasami. Porównując rok 2000 i 2001 wskaźnik drugi jest lepszy, im częściej odnawiamy zapasy tym lepiej gdyż nie zamrażamy zapasów.

4. Wskaźnik rotacji należności w razach.

sprzedaż netto

0x08 graphic
Wskaźnik rotacji należności w razach =

średni stan należności

Stan należności w 1999r : 411+20284 = 20695

Stan należności w 2000r : 1571+34813 = 36384

Stan należności w 2001r : 2197+54834 = 57031

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000 i 2001r. firma odtwarza stan swoich należności 3 razy. W obydwu przypadkach wskaźnik ten jest za niski (powinien oscylować w przedziale 7,0 - 10,0). Taka sytuacja może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów a srodki pieniężne są zbyt długo zamrażane w należnościach.

5. Wskaźnik rotacji należności w dniach.

średni stan należności

0x08 graphic
Wskaźnik rotacji należności w dniach = × 360 dni

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r za 106 dni sprzedaży ( 3,5 miesiąca) nie uzyskano jeszcze należności, w 2001r. za 121 dni (4 miesiące) pierwszy wskaźnik nieco lepszy od drugiego jednak w obu przypadkach płatność przekroczyła okres 2 miesięcy co powoduje zagrożenie w postaci kumulowania zależności.

6. Wskaźnik płacenia zobowiązań w dniach.

średni stan zobowiązań

0x08 graphic
Wskaźnik płacenia zobowiązań w dniach = × 360 dni

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. firma reguluje swoje zobowiązania co 37 dni (to około 10 razy w roku), w 2001 co 54 dni (około 7 razy w roku).

Pierwszy wskaźnik korzystniejszy od drugiego - firma częściej reguluje swoje zobowiązania a wiec jest bardziej wypłacalna.

7. Cykl środków pieniężnych.

Cykl środków pieniężnych = wskaźnik rotacji zapasów w dniach + wskaźnik rotacji należności w dniach - wskaźnik płacenia zobowiązań w dniach

2000 : 10 + 106 - 37 = 79dni

2001 : 8 + 121 - 54 = 75dni

W 2000r czas pomiędzy odpływem gotówki przeznaczonej na regulacje zobowiązań, a przypływem gotówki z pobranych należności wynosi 79 dni, w 2001r- 75 dni. Drugi wskaźnik lepszy od pierwszego jednak obydwa wskaźniki w skali roku nie są korzystne gdyż okres między odpływem a przypływem gotówki jest zbyt długi - aktywa bieżące wracają do firmy wolno i nie mogą być ponownie wykorzystane.

III. Wskaźniki rentowności.

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto.

zysk przed opodatkowaniem

0x08 graphic
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = × 100%

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r.zysk jaki uzyskaliśmy wynosi 7,9%,a w 2001r.-11,5%.W 2001r. wygenerowany zysk jest większy i korzystniejszy dla firmy.

2. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - ROS

zysk netto

0x08 graphic
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = × 100%

sprzedaż netto

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. udział zysku po opodatkowaniu przy danej wartości sprzedaży wynosi 8,8% a w 2001r. - 5%. Pierwszy wskaźnik jest lepszy i oznacza korzystniejszą kondycje finansową firmy (rentowność netto wyższa oznacza wzrost efektywności sprzedaży). W 2001r. w stosunku do 2000r. większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia zysku.

3. Wskaźnik rentowności majątku - ROA

zysk netto

0x08 graphic
Wskaźnik rentowności majątku = × 100%

wartość majątku (aktywa) ogółem

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. przy określonej wartości majątku firma jest zdolna do generowania 11% zysku. W 2001r. zysk może osiągnąć 7,1%. Pierwszy wskaźnik korzystniejszy od drugiego - lepsza kondycja finansowa firmy. Jednak w obu przypadkach wygenerowany zysk jest stosunkowo mały.

4. Wskaźnik rentowności kapitału własnego - ROE

zysk netto

0x08 graphic
Wskaźnik rentowności kapitału własnego = × 100%

kapitał własny

0x01 graphic

0x01 graphic

Pierwszy wskaźnik korzystniejszy - w 2000r. kapitał własny stwarza większą możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

IV. Wskaźniki zadłużenia

1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia.

zobowiązania ogółem

0x08 graphic
Wskaźnik ogólnego zadłużenia =

aktywa ogółem

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa wynosi 0,19, w 2001 - 0,31. Wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 - 0,67. W obu przypadkach udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa jest niezbyt korzystny (oba wskaźniki są za niskie ). Porównując lata 2000 i 2001 drugi wskaźnik jest lepszy niż pierwszy

2. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

zobowiązania ogółem

0x08 graphic
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego =

Kapitał własny

0x01 graphic

0x01 graphic

W obu przypadkach zobowiązania < kapitału własnego świadczy to o możliwości finansowania zobowiązań kapitałem własnym. Wskaźniki informują o stabilnej działalności finansowej firmy. W 2000r. sytuacja korzystniejsza gdyż zobowiązania do sfinansowania kapitałem własnym są niższe.

3. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

zobowiązania długoterminowe

0x08 graphic
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =

kapitał własny

0x01 graphic

0x01 graphic

Zadawalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5. W tym przypadku zarówno w 2000 jak i w 2001r wartość zobowiązań przeznaczonych na spłatę długów długoterminowych jest mała. To może oznaczać, że firma nie ma pieniędzy na inwestycje lub też ich nie inwestuje, czyli jest przedsiębiorstwem nie lubiącym ryzyka a co się z ty, wiąże nierozwojowym.

V. Wskaźniki rynkowe

2000r

2001r

zysk netto (w tyś. zł.)

8541

6909

ilość wyemitowanych akcji (w mln. sztuk)

2853

2853

wartość rynkowa jednej akcji ( w zł.)

33,80

36,40

dywidenda na jedną akcję (w zł 0 )

3,17

3,96

1. Wskaźnik - zysk na jedną akcję - EPS

zysk netto

0x08 graphic
zysk na jedną akcję =

ilość wyemitowanych akcji

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. maksymalna wysokość dochodu z jednej akcji wyniosła 2,99zł. W 2001r. sytuacja się pogorszyła i przy takiej samej liczbie wyemitowanych akcji zysk netto na jedną akcję wynosi 2,42zł. Malejąca tendencja tego wskaźnika może wywołać spadek ceny rynkowej akcji w najbliższym okresie.

2. Wskaźnik - cena \ zysk - P\E

cena rynkowa jednej akcji

0x08 graphic
P\E =

zysk netto na jedną akcję

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. wskaźnik wynosił 11,3, w 2001r. - 15,04. wzrost wskaźnika z roku na rok może świadczyć o tym, że inwestorzy są w stanie zapłacić więcej niż poprzednio za dane akcje. Rosnący wskaźnik może świadczyć o tym, że firma się rozwija lub jakiś akcjonariusz nabył większy pakiet akcji.

3. Stopa zyskowności akcji.

zysk na jedna akcję

0x08 graphic
Stopa zyskowności akcji = ×100%

cena rynkowa jednej akcji

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. inwestor kupując akcje po cenie rynkowej (33,80 za jedna akcje) maksymalnie mógł osiągnąć 8,8% zysku. W 2001r. mógł maksymalnie zyskać 6,8% kupując je po cenie rynkowej 36,40. Zyskowność akcji w 2001r. zmniejszyła się z 8,8% do 6,6%.

4. Wskaźnik dywidendy - DYR

dywidenda na jedną akcję

0x08 graphic
Wskaźnik dywidendy = × 100%

cena rynkowa jednej akcji

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2000r. udział dywidendy w cenie rynkowej akcji wyniósł 9,4%, w 2001r. - 10,9%. W 2001r. wzrosła zyskowność kapitału w ulokowanych akcjach spółki.

5. Wskaźnik wypłat dywidendy.

dywidenda na jedną akcję

0x08 graphic
Wskaźnik wypłat dywidendy =

zysk netto na jedną akcję

0x01 graphic

0x01 graphic

W 2001r w przedsiębiorstwie relatywnie wzrosła stopa wypłaty dywidend. Można więc kalkulować, że w przyszłości wypłacone dywidendy mogą wzrosnąć.

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
Gad, Jacek Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (2015)
analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa BMRNLYGLD7NSA246BAQTYCOJP
M2 analiza finansowa, OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa, finanse przedsiębiorstwa
Finanse Przedsiębiorstw 17 11 2012 materiały 2
ocena ekonomicznao-finansowa przedsiębiorstwa 17 str), Bankowość i Finanse
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Tom 2 Wskaźniki finansowe(1)
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
Finanse Przedsiębiorstw 17 11 2012 materiały 1

więcej podobnych podstron